Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4863-МИ
София, 24 август 2017 г.

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от представляващия коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ Румен Маринов Йончев, регистрирана с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. С Решение № 3700-МИ от 1 октомври 2016 г. е извършена промяна в състава на коалицията, изразяваща се в напускане на партия „Движение Гергьовден“. С настоящото заявление се иска напускане на партия „Земеделски народен съюз“ от състава на коалицията. Прави се и искане и за заличаване на Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев като представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в партидата на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ под № 1 – 3 с дата 22 август 2017 г.

Към заявлението са приложени:

- Анекс № 2 от 22 август 2017 г. към решение за създаване и работа на коалиция от политически партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., подписан само от четири от петте партии от състава на коалицията.

- Удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски народен съюз“ по ф.д. № 7509/1997 г., VІ-7 състав, издадено от СГС на 02.08.2017 г.

- Пълномощно от Румен Маринов Йончев, представляващ коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, в полза на Валери Димитров Димитров.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на т. 19 от споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „Земеделски народен съюз“.

Видно от анекс № 2 от 21 август 2017 г. към решението за създаване и работа на коалицията същата ще се представлява заедно от Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев с изключение на случаи при откриване, закриване и разпореждане с банковата сметка на коалицията, открита на основание чл. 164, ал. 2 от ИК, където представителството се осъществява заедно и поотделно или от нарочно упълномощено за това лице. Взето е решение партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност по време на предизборна кампания, както и да открие банкова сметка по реда на чл. 164, ал. 2 във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 7 от ИК, която да се ползва за обслужване на предизборна кампания. Заличава се Радка Иванова Никова – счетоводител, и Йоанна Георгиева Котева като лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията и на тяхно място се определя Руска Горанова Стоянова – счетоводител, за длъжностно лице по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „Земеделски народен съюз“.

АНУЛИРА Удостоверение № 4 от 1 октомври 2016 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

ЗАЛИЧАВА Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев като представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ се представлява от Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев заедно, с изключение на случаи при откриване, закриване и разпореждане с банковата сметка на коалицията, открита на основание чл. 164, ал. 2 от ИК, където представителството се осъществява заедно и поотделно или от нарочно упълномощено за това лице.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения