Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 486-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление от 21.05.2014 г. към вх. № ЕП-23-214 от 19.05.2014 г. от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ", представлявана от Димитър Георгиев Кисимов за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: Решение № 3 от 02.03.2010 г. по ф.д. № 24/2010 г. на Софийски градски съд и удостоверение от 07.04.2014 г. от Служба по вписванията - София. В самото заявление е посочено едно лице като наблюдател, а именно представляващия сдружението Димитър Георгиев Кисимов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" Димитър Георгиев Кисимов с ЕГН ...

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения