Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4859-МИ/НР
София, 22 август 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Велики Преслав, област Шумен

С вх. № МИ-15-305 от 18.08.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мариана Йорданова Вълкова за освобождаването й като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен.

С вх. № МИ-10-25\1 от 18.08.2017 г. в ЦИК е постъпило предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Шумен, за промяна в ОИК – Велики Преслав, област Шумен. Предлага се на мястото на Мариана Йорданова Вълкова – председател на ОИК, да бъде назначена Миглена Стоянова Ангелова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Миглена Стоянова Ангелова, пълномощно № КО-Г-198/22.10.2014 г. в полза на Любомир Димитров Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Миглена Стоянова Ангелова, ЕГН ....

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения