Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4859-МИ/НР
София, 22.08.2017

ОТНОСНО: промени в ОИК – Велики Преслав, област Шумен

С вх. № МИ-15-305 от 18.08.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мариана Йорданова Вълкова за освобождаването й като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен.

С вх. № МИ-10-25\1 от 18.08.2017 г. в ЦИК е постъпило предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Шумен, за промяна в ОИК – Велики Преслав, област Шумен. Предлага се на мястото на Мариана Йорданова Вълкова – председател на ОИК, да бъде назначена Миглена Стоянова Ангелова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Миглена Стоянова Ангелова, пълномощно № КО-Г-198/22.10.2014 г. в полза на Любомир Димитров Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Миглена Стоянова Ангелова, ЕГН ....

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения