Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4858-МР
София, 19 август 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МР-23-7 от 18.08.2017 г. от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, ЕИК 813109388, представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово. С цитираното решение ОИК – Суворово се е произнесла по препратената от ЦИК на същата комисия по компетентност молба с вх. № МР-23-6 от 14.08.2017 г., подадена от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, – гр. Девня – за извършване на проверка относно действията на председателя на СИК № 032600006, с. Чернево, и за предприемане на съответни действия в зависимост от резултатите от проверката, като е оставила същата без разглеждане като недопустима.

С писмо вх. № МР-15-11 от 19.08.2017 г., Общинската избирателна комисия – Суворово, е изпратила в Централната избирателна комисия цялата административна преписка по жалбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г., в която се съдържат следните документи: жалба с вх. № 005/18.08.2017 г. от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД – гр. Девня, срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово; писмо с изх. № МР-15-10/16.08.2017 г. на ЦИК, с което е препратена по компетентност на ОИК – Суворово молба с вх. № МР-23-6/14.08.2017 г., подадена от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД – гр. Девня; протокол № 9 от 17.08.2017 г. от проведено заседание; решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово.

В процесната жалба са изложени доводи, че решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово, е немотивирано и незаконосъобразно. По-конкретно жалбоподателят твърди, че:

- оспореното решение „поставя под съмнение прозрачността, демократичността и честността при гласуването на въпроса, повдигнат в местния референдум в с. Чернево, като се нарушава и принципа, прокламиран в чл. 3, ал. 3 от ИК“;

- неправилно ОИК – Суворово е приела в мотивите на обжалваното решение, че г-жа Кардрия Мехмед не е извършвала действия в подкрепа на тезата на инициативния комитет след датата на назначаването й за председател на СИК № 032600006, с. Чернево (28.07.2017 г.). Според жалбоподателя, този извод на комисията се опровергава от приложените към настоящата жалба публикации, направени от личния профил на инж. Мехмед (именуван Kadriq Mehmet) в публичната фейсбук група „ГЛЕДНА ТОЧКА СУВОРОВО“.

Решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Суворово е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на Общинска избирателна комисия – Суворово по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, в заседание, на което са присъствували повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 85, ал. 3 от ИК), като решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалба с вх. № МР-23-7 от 18.08.2017 г., намира същата за допустима, като подадена от активно легитимирано лице, имащо право и интерес от обжалването, срещу подлежащ на обжалване акт –решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Суворово, и в установения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс срок, а разгледана по същество – за неоснователна, поради следните съображения:

От материалите по административната преписка е видно, че решение № 178-МР е постановено от ОИК – Суворово на 17.08.2017 г., като същото е обявено на таблото на 17.08.2017 г. в 20.35 ч., и е публикувано на интернет страницата на комисията на 17.08.2017 г. в 20,41 ч.

Централната избирателна комисия счита, че подадената жалба срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово е неоснователна, поради следните съображения:

Правилно ОИК – Суворово е приела в мотивите на обжалваното решение, че „текстът по чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, цитиран в приложената молба не съответства на мотивите, изложени в т. 2 от молбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД“. Цитираните правни норми регламентират хипотези на несъвместимост, които са правноирелевантни за конкретния случай.

Централната избирателна комисия намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е нарушен принципа, прокламиран в чл. 3, ал. 3 от ИК. В посочената правна норма законодателят е предвидил, че едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно. От доказателствата, приложени към административната преписка, е видно, че г-жа Кадрия Мехмед участва в насрочения за 20.08.2017 г. местен референдум в с. Чернево, само и единствено в качеството си на председател на СИК № 032600006, с. Чернево. Липсват доказателства същата да е член на инициативния комитет, регистриран за подкрепа на въпроса на същия местен референдум, както и доказателства за това, че тя участва в местния референдум.

Неоснователно е и твърдението на жалбоподателя, че ОИК – Суворово неправилно е приела, че „г-жа Кадрия Мехмед не е извършвала действия в подкрепа на тезата на инициативния комитет след датата на назначаването й за председател на СИК 032600006, с. Чернево (28.07.2017 г.)“. От приложените към настоящата жалба писмени доказателства – разпечатки от страницата на групата „ГЛЕДНА ТОЧКА СУВОРОВО“, всяка от които наистина е от дата след 28.07.2017 г., се установява, че жалбоподателят се позовава на публикации в социалната мрежа фейсбук. Съгласно §1, т. 15 от ДР на ИК, приложими на основание §2 от ПРЗ на ЗПУГДВМС нито ОИК, нито ЦИК осъществяват контрол върху социалната мрежа фейсбук.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, ЕИК 813109388 представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК – Суворово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения