Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4857-МР
София, 15 август 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МР-15-9\1 от 10.08.2017 г. от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, ЕИК 813109388, представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, с което е установено осъществяване на информационна кампания по чл. 34, ал. 3 от ЗПУГДВМС в нарушение на изискването за регистрация по Част първа, Глава IX, раздел V от Изборния кодекс, извършено от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, постановено по жалба вх. № 001 от 21.7.2017 г. на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на местния референдум в село Чернево, община Суворово, насрочен на 20.08.2017 г., представляван от председателя Валентин Христов Георгиев.
Впоследствие Общинската избирателна комисия – Суворово, е изпратила в Централната избирателна комисия цялата административна преписка по жалбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД срещу решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, в оригинал.
Жалбоподателят твърди, че решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, е незаконосъобразно и немотивирано. Наведени са доводи, че от страна на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД не са предприемани или извършвани каквито и да било действия, които биха могли да се класифицират като такива на „информационно-разяснителна кампания по въпросите за провеждане на местен референдум – село Чернево, на 20.08.2017 г.“. Не на последно място, жалбоподателят излага съображения, че областният управител на област с административен център гр. Варна е депозирал жалба срещу решението на Общинския съвет – гр. Суворово, № 10-95 от 29.06.2017 г. за произвеждане на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждане на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД, и рекултивация в ПИ 006167 по КВС на земеделските земи в землището на с. Чернево?“, по повод която жалба е било образувано адм.д. № 1962/2017 г. на Административен съд – гр. Варна, като откритото съдебно заседание по делото е насрочено за 13.09.2017 г. В тази връзка жалбоподателят твърди, че съгласно чл. 45, ал. 4, изр. последно от ЗМСМА оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго. Тъй като Административен съд – гр. Варна, не е постановил изпълнение на обжалвания акт – решение № 10-95 от 29.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Суворово, то с подаването на жалба от областния управител против цитираното решение на общинския съвет изпълнението на оспорения акт е спряно до влизане в сила на съдебното решение по делото.
Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима поради просрочие.

От материалите по административната преписка е видно, че решение № 172-МР е постановено от ОИК – Суворово на 24.07.2017 г. и е публикувано на интернет страницата на комисията на 24.07.2017 г. в 20,21 ч.

Съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс, приложим в конкретния случай на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС, решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

Жалбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД срещу решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, е подадена чрез ОИК – Суворово до ЦИК на 31.07.2017 г., като същата е заведена на посочената дата с вх. № 002.

От гореизложеното е видно, че процесната жалба е просрочена, тъй като е депозирана след изтичането на законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс тридневен срок.

За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че въпреки, че е било обявено по предвидения в Изборния кодекс ред, с писмо изх. № 009 от 25.07.2017 г. ОИК – Суворово е уведомила „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД за решение № 172-МР от 24.07.2017 г. Посоченото писмо е било получено от акционерното дружество на 27.07.2017 г. Следователно,  дори да се приеме, че тридневният срок по чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс за обжалване на решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, тече от датата на получаване на писмо изх. № 009 от 25.07.2017 г., то процесната жалба е просрочена, тъй като тридневният срок за обжалване е изтекъл на 30.07.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, ЕИК 813109388 представлявано от Спирос Номикос – изпълнителен директор, срещу решение № 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК – Суворово, като недопустима поради просрочие.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения