Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4855-МИ/НР
София, 15 август 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

С вх. № МИ-11-11 от 11.08.2017 г. е постъпило предложение от Ивайло Инчовски – упълномощен представител на коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане), за промяна в състава на ОИК – Червен бряг. Предлага се на мястото на Христина Ваньова Йонкинска – член на ОИК, да бъде назначена Валя Христова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление от Христина Ваньова Йонкинска за освобождаването й като член на ОИК – Червен бряг; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, заверени копия от личната карта и от дипломата за завършено висше образование на Валя Христова Димитрова; копие от пълномощно от Константин Василев Проданов в полза на Поля Колева Томова и пълномощно от Поля Колева Томова в полза на Ивайло Пешков Инчовски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Христина Ваньова Йонкинска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Валя Христова Димитрова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения