Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4849-МИ
София, 8 август 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, с писмо вх. № МИ-15-287/03.08.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 190 от 24.07.2017 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от ИК във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, Стоян Николов Едров.

Към уведомителното писмо до ЦИК са приложени копия на следните документи: Писмо от Общински съвет Вълчи дол; Заявление от Стоян Николов Едров – кмет на кметство Генерал Киселово; Протокол № 29/24.07.2017г. на ОИК Вълчи дол – копие; Решение № 190/24.07.2017г. на ОИК Вълчи дол за прекратяване на пълномощията; Решение № 191/01.08.2017г. на ОИК Вълчи дол за уведомяване на ЦИК.

От извършена служебна справка в таблицата на населението в ГД „ГРАО“ в МРРБ се установи, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, към 15.06.2017 г. е 519 лица, поради което кметство Генерал Киселово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения