Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 484-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ПЛАН БГ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-150 от 21.05.2014 г. от сдружение „ПЛАН БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - представляващ сдружението, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова, и на 561 (петстотин шестесет и едно) лица - представители на Сдружение „ПЛАН БГ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от асоциацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 554 (петстотин петдесет и четири) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 7 (седем) лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели .

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните 7 (седем) лица следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 554 (петстотин петдесет и четири) упълномощени представители на сдружение ПЛАН БГ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Ивелин Цветанов Грънчаров
2 Аксения Бояджиева
3 Кристина Василева
4 Жанета Любенова Кръстева
5 Иванка Петрова Тракова
6 Васил Георгиев Ангелов
7 Николай Кирилов Цочев
8 Евгения Мишева Ангелова
9 Павел Деков
10 Илияна Димитрова Георгиева
11 Петър Пламенов Кисов
12 Никола Желязков Георгиев
13 Ирина Димитрова Василева
14 Люба Христева Кръстева
15 Александър Йорданов Ангелиев
16 Биляна Аврамова
17 Минко Влахов
18 Димитър Милушев Пициков
19 Димитър Петров Лазаров
20 Иван Костов Масев
21 Кристиян Йорданов Ангелов
22 Янка Борисова Симеонова
23 Атанас Иванов Мелев
24 Димитър Кунчев
25 Иван Колев
26 Мария Гроздева
27 Емил Гроздев
28 Галя Якова
29 Георги Руфтов
30 Атанас Яков
31 Атанас Илиев Събков
32 Димитър Гроздев
33 Теодора Ангелова
34 Величка Гърбучева
35 Петър Найденов
36 Ненчо Михайлов Пъков
37 Богалина Градимирова Андрова
38 Тодор Танев Рабаджииски
39 Надя Георгиева Малхасян
40 Милен Филипов Ненов
41 Кирил Цанков Кльонков
42 Емануил Николов Атанасов
43 Весела Михайлова-Уракова
44 Мария Анастасова Дончева
45 Виолета Стефанова Чилова
46 Ангел Гавраилов Емануилов
47 Галина Михайлова Халачева
48 Петко Георгиев Драгийски
49 Бояна Георгиева Узунова
50 Соня Иванова Иванова
51 Танка Величкова Данчева
52 Янка Милкова Иванова
53 Иван Руменов Пелтеков
54 Сотир Борисов Тимонов
55 Димитър Дженков Нейчев
56 Кирил Георгиев Кесев
57 Митка Колева Ангелова
58 Мюрфет Юсеин Емин
59 Атанас Щерев Атанасов
60 Иван Грудев Иванов
61 Калин Йорданов Ангелов
62 Нешет Назах Бехчед
63 Неджатин Рамадан Мехмед
64 Златка Анастасова Георгиева
65 Петя Сименова Петрова
66 Манол Тодоров Манолов
67 Георги Милев Петков
68 Мелекшен Тюркен Салим
69 Димитър Лазаров Александров
70 Васил Георгиев Тончев
71 Стоянка Караева Хаджиева
72 Ангел Петков Ангелов
73 Шерин Идриз Емин
74 Севда Антонова Пенчева
75 Величка Николаева Денева
76 Гергина Генчева Генчева
77 Александър Красимиров Делчев
78 Стоян Тодоров Хаджиев
79 Виолета Димитрова Илиева
80 Мата Митрева Динова
81 Даниел Петров Тотев
82 Делчо Маринов Николов
83 Георги Добрев Добрев
84 Красимир Иванов Стаматов
85 Добринка Славова Наубантова
86 Гена Киркова Янчева
87 Галина Иванова Карапеева
88 Кремена Георгиева Згурева
89 Иван Атанасов Згурева
90 Димитър Тодоров Николов
91 Гюлнар Мюмюн Халил
92 Иван Минев Ангелов
93 Митко Николов Петров
94 Калина Костадинова Караасенова
95 Мустафа Юсуф Исмаил
96 Айлин Аптула Мехмед
97 Ангелина Георгиева Янева
98 Русалина Енчева Годумова
99 Рени Михайлова Петрова
100 Генка Начева Конкин
101 Георги Манолов Милков
102 Манол Милков Манолов
103 Николина Наскова Владимирова
104 Емилия Веселинова Якова
105 Мая Ценкова Маринова
106 Николай Димитров Димитров
107 Керка Димова Бакалова
108 Станимира Каменова Топчиева
109 Живко Ангелов Желязков
110 Йордан Тенев Йорданов
111 Иван Йорданов Вълков
112 Владислав Митков Лахов
113 Надежда Миткова Карабашева
114 Филип Андреев Василев
115 Лазар Бисеров Радев
116 Райчо Иванов Цветков
117 Иван Ангелов Чакъров
118 Златка Ангелова Башева
119 Альоша Венелинов Мъзърлиев
120 Севдалин Митков Михайлов
121 Валентин Руменов Благоев
122 Славчо Ангелов Есков
123 Мария Георгиева Богданова
124 Владимир Делчев Демирев
125 Дамянка Кирева Иванова
126 Делчо Демирев Иванов
127 Красимир Вълчев Чакъров
128 Мария Николова Чакърова
129 Христо Замфиров Манолов
130 Емилия Василева Мечтанова
131 Азис Ахмедов Мехмедов
132 Веселина Атанасова Недялкова
133 Екатерина Христова Калпакчиева
134 Неделчо Стефанов Радев
135 Силвия Ахмедова Ашикова
136 Георги Христов Колев
137 Стефана Димитрова Николова
138 Нели Димитрова Стоянова
139 Нели Георгиева Иванова
140 Стефка Стоянова Янева
141 Даниела Стефанова Цветкова
142 Марияна Димитрова Стоянова
143 Ганелин Стоянов Стоянов
144 Николинка Генчева Николова
145 Николай Петров Симеонов
146 Асен Янков Георгиев
147 Ганка Донева Василева
148 Илиян Антонов Николов
149 Иваничка Стефанова Петкова
150 Таня Тимчева Стоянова
151 Маргарита Николова Кирилова
152 Анна Вескова Ачева
153 Александър Ангелов Атанасов
154 Даниела Недкова Димитрова-Пантелеева
155 Стефани Юри Кънчева
156 Михаела Захариева Николова
157 Надежда Илиева Халачева
158 Кунка Александрова Антонова
159 Мартин Михайлов Гюров
160 Спас Ангелов Лазаров
161 Дочка Николова Владимирова
162 Андрея Маринов Шубраков
163 Кольо Иванов Атанасов
164 Николай Стефанов Петев
165 Станислав Тимолов Тодоров
166 Павлина Тодорова Кръстева
167 Весела Георгиева Миндева
168 Стефка Величкова Тодорова
169 Христо Иванов Попов
170 Никола Стефанов Николов
171 Георги Иванов Георгиев
172 Елка Павлова Радкова
173 Георги Божидаров Николов
174 Изабела Нигохос Бояджиян
175 Емилия Тоткова Хрисова
176 Стефан Иванов Пашов
177 Калин Петков Балабанов
178 Алекси Митков Георгиев
179 Иванка Алексиева Георгиева
180 Димитър Радойнов Ишкиев
181 Симеон Симеонов Барков
182 Радка Милева Ишкиева
183 Радост Диянова Маркова
184 Божидар Димитров Чолаков
185 Цветан Красимиров Панайотов
186 Ради Мианов Ангелов
187 Сергей Ангелов Петков
188 Яна Атанасова Димитрова
189 Иринка Георгиева Трендафилова
190 Събка Асенова Петкова
191 Велизар Петров Георгиев
192 Тодор Юлианов Радев
193 Катя Пейчева Енчева
194 Иван Иванов Жеков
195 Георги Йорданов Иванов
196 Петър Димитров Гюров
197 Радостина Ангелова Димитрова
198 Румен Добрев Якимов
199 Петър Николов Гайдаджиев
200 Антон Андреев Андреев
201 Назифе Юсеин Картал
202 Дафинка Живкова Желязкова
203 Петранка Илиева Иванова
204 Христо Иванов Фалъков
205 Коста Кирилов Влъчков
206 Татяна Тодорова Никова
207 Пройка Жекова Попова
208 Ангел Янков Белберов
209 Иван Атанасов Сидеров
210 Щерион Добрев Якимов
211 Иван Енев Иванов
212 Владимир Стоянов Недялков
213 Мария Божкова Атанасова
214 Фатме Идириз Исмаил
215 Стефан Георгиев Георгиев
216 Божана Стаматова Куртева
217 Стефaна Асенова Петкова
218 Иво Нанев Попов
219 Добринка Митева Дерменджиева
220 Гюлзар Ибрям Ковачева
221 Иван Димитров Стайков
222 Петинка Йорданова Янева
223 Донка Георгиева Желева
224 Фатма Ахмед Ахмед
225 Пенка Златева Радева
226 Иван Динев Иванов
227 Георги Костадинов Кабаиванов
228 Станка Йорданова Димова
229 Антоанета Стоянова Василева
230 Стоянка Тенева Динкова
231 Тодор Петров Пенев
232 Дора Петрова Конова
233 Красимира Стоянова Станимирова
234 Станимира Любомирова Монева
235 Дилян Константинов Дойчев
236 Методи Кънчев Пиринов
237 Радка Стайкова Янева
238 Мария Тодорова Атанасова
239 Красимира Иванова Майсторова
240 Златина Георгиева Николова
241 Росица Господинова Кунчева
242 Месибе Адем Мехмед
243 Лъчезар Костадинов Иванов
244 Добринка Димитрова Иванова
245 Желка Тодорова Велева
246 Минчо Йорданов Добрев
247 Виолета Янкова Чомакова
248 Милан Радев Ангелова
249 Калин Стоянов Калев
250 Симеон Стоянов Тодоров
251 Соня Димова Димова
252 Милена Стоянова Гондова
253 Георги Максимов Адамов
254 Милена Димитрова Димитрова
255 Виолета Христова Митева
256 Николай Митков Кънчев
257 Теодора Янкова Вълева
258 Севдалин Кралев Арсов
259 Веселинка Симеонова Костова
260 Надя Георгиева Колаксъзова
261 Мария Миткова Димитрова
262 Лина Велинова Пенева
263 Румяна Василева Милчева
264 Фаня Асенова Стоянова
265 Костадина Иванова Желязкова
266 Гинка Румянова Колчакова
267 Румяна Русеван Димчева
268 Снежа Асенова Василева
269 Станислав Валентинов Миронски
270 Кина Желева Велева
271 Величка Илчева Славова
272 Деница Стоянова Комнева
273 Ваня Илиева Колева
274 Мима Иванова Чешмеджиева
275 Румен Топалов Галинов
276 Събка Алексиева Ангелова
277 Анушка Димова Петкова
278 Диана Илиева Костова
279 Станчо Петров Иванов
280 Пламен Митков Костов
281 Надежда Иванова Комитова
282 Станка Стоянова Йорданова
283 Светослав Ангелов Стоянов
284 Димитрина Кралева Левтерова
285 Петранка Кирова Танева
286 Златка Ангелова Димитрова
287 Лазарина Николаева Кочева
288 Живка Стойчева Василева
289 Валентин Гинков Друмев
290 Нанка Георгиева Пенчева
291 Валентина Иванова Шивачева
292 Любомир Щерионов Василев
293 Пенка Георгиева Огнянова
294 Тодор Петков Стоянов
295 Христо Живков Георгиев
296 Йордан Бранимиров Чолаков
297 Тодор Стоянов Михов
298 Гергана Димитрова Михова
299 Станимир Димов Георгиев
300 Магдалена Христова Ненкова
301 Спартак Михайлов Михайлов
302 Марина Иванова Неделчева
303 Костадин Петков Тонев
304 Таня Костадинова Милева
305 Пантелей Райчев Илиев
306 Стоян Димитров Дидов
307 Фатме Ахмед Мехмед
308 Димитър Бойчев Гарджев
309 Надежда Асенова Маринова
310 Иван Желязков Димитров
311 Бояна Русева Димитрова
312 Маргарита Георгиева Табакова
313 Дочка Василева Горанова
314 Албена Петрова Георгиева
315 Мария Стоянова Станкова
316 Силва Георгиева Огнева
317 Христина Стайкова Димова
318 Златка Германова Чавдарова
319 Кристина Петрова Петрова
320 Мартин Павлов Ловков
321 Евгения Георгиева Кривулева
322 Анна Христова Попова
323 Даниела Кирилова Маринова
324 Красимира Костадинова Костадинова
325 Марин Иванов Карадимов
326 Марио Михайлов Марков
327 Петко Величков Димитров
328 Росица Иванова Урдова
329 Галя Алексиева Дякова
330 Ралица Василев Андонов-Стоянова
331 Божана Георгиева Тонева
332 Калинка Калоянова Мандаджиева
333 Ваня Стоянова Маджарова
334 Димитър Пеев Пеев
335 Димо Пламенов Стамов
336 Пламен Паскалев Колев
337 Росица Георгиева Андонова
338 Тихомир Иванов Атанасов
339 Николай Кирчев Йорданов
340 Антоанета Лекова Тонева
341 Валентин Мариянов Емилов
342 Валентин Христов Мъхчиев
343 Веса Николова Филипова
344 Харизан Совков Мутафчев
345 Мария Георгиева Михайлова
346 Асен Борисов Давулджиев
347 Розалина Христова Шибилева
348 Минка Димова Марангозова
349 Желка Янакиева Атанасова
350 Данаил Кънчев Кънчев
351 Керзиман Салим Ахмед
352 Анка Тодорова Христова
353 Марийка Димова Атанасова
354 Калоян Куртев Горанов
355 Живка Тодорова Георгиева
356 Емил Панайотов Шибилев
357 Петко Ангелов Христов
358 Иван Райнов Райнов
359 Красимир Тодоров Миланов
360 Стамо Йорданов Тодоров
361 Емилия Асенова Емилова
362 Тодор Живков Кондов
363 Кирил Петков Петков
364 Тодор Михов Кирязов
365 Иванка Чанкова Синигерова
366 Адифе Ризова Исуфова
367 Йордан Стамов Тодоров
368 Бригита Младенова Русева
369 Иван Галитонов Гаджев
370 Емил Чавдаров Чавдаров
371 Георги Стоянов Стоянов
372 Тодорка Кирова Янева
373 Коста Йорданов Йорданов
374 Димитър Иванов Димитров
375 Иван Василев Енчев
376 Тодор Иванов Кандилов
377 Стоян Русчев Стоянов
378 Николай Вълев Христов
379 Стефан Желязков Костадинов
380 Ирена Петкова Търновска
381 Райчо Викторов Савов
382 Надя Петрова Петрова
383 Живко Христов Христов
384 Радка Георгиева Желева
385 Мара Николова Кацикова
386 Калия Станкова Куманова
387 Стамат Йорданов Стаматов
388 Живко Велков Бакалов
389 Станимир Йорданов Стоилов
390 Мария Димитрова Тодорова
391 Петко Иванов Петков
392 Димо Георгиев Вангелов
393 Андон Стоянов Андонов
394 Николай Петров Христов
395 Стоян Илиев Христов
396 Янко Асенов Георгиев
397 Галина Станчева Станчева
398 Драган Вълканов Ангелов
399 Николина Димитрова Ангелова
400 Димитър Тодоров Стефанов
401 Фатме Ахмед Ахмед
402 Красимира Живкова Петрова
403 Иван Димитров Арабаджиев
404 Ирина Иванова Андреева
405 Георги Стоянов Сабанджиев
406 Тодор Николов Петков
407 Елена Петкова Георгиева
408 Десислава Василева Златева
409 Георги Николов Георгиев
410 Стоян Маринов Стоянов
411 Величка Калудова Вълчева
412 Георги Стоянов Димов
413 Петя Иванова Янкова
414 Таня Ангелова Грозева
415 Нели Христова Христова
416 Анна Василева Пумпалова
417 Боян Танчев Тонев
418 Мирослав Емилов Александров
419 Кольо Георгиев Стоянов
420 Надя Ганчева Тодорова
421 Пламен Петров Стоянов
422 София Иванова Кацарова
423 Калина Друмева Стоянова
424 Стоян Славов Тодоров
425 Живка Димитрова Митова - Иванова
426 Сияна Борисова Асенова
427 Иван Янков Иванов
428 Милчо Ангелов Белчев
429 Живко Иванов Стоянов
430 Александър Георгиев Илиев
431 Георги Щерев Козаров
432 Анелия Каменова Топалова
433 Станка Стойчева Стоянова
434 Деян Янев Диамандиев
435 Александър Митев Александров
436 Андрей Янков Атанасов
437 Ахмед Хасан Сали
438 Станислав Стойчев Георгиев
439 Донка Димова Нунева
440 Себатин Исмаил Сюлейман
441 Добромир Здравков Иванов
442 Надежда Петрова Николова
443 Илияна Маринова Фандъкова
444 Йордан Илиев Никитов
445 Паскал Димитров Стефанов
446 Руса Колева Петкова
447 Амет Хюсеин Касап
448 Фиданка Асенова Николова
449 Руска Кръстева Стоянова
450 Валентин Красимиров Вълков
451 Павлина Звезделинова Хаджиева
452 Йордан Драгоев Симов
453 Агнес Ончева Митева
454 Джемиле Амет Мехмед
455 Димитър Валентинов Неделчев
456 Анка Христова Кръстева
457 Ана Йорданов Михалева
458 Петър Илиев Митев
459 Георги Василев Неделчев
460 Асан Шерафет Симеонова
461 Васил Новаков Кьосев
462 Кристиян Асев Димов
463 Красимир Щилянов Симеонов
464 Валентин Василев Кьосев
465 Стоянка Йорданова Коцева
466 Анка Славова Топалова
467 Митко Ботев Апостолов
468 Димитър Георгиев Асенов
469 Атанас Райков Тодоров
470 Ангел Анков Стоянов
471 Иванка Николова Златева
472 Галина Асенова Христова
473 Емилия Стефанова Георгиева
474 Огнян Маринов Аспарухов
475 Марин Маринов Райков
476 Веска Симова Стоянова
477 Наско Рашков Алексиев
478 Милен Дончев Стоянов
479 Назмие Сабри Хюсеин
480 Галя Стоянова Петкова
481 Деан Иванов Братоев
482 Ганчо Иванов Луков
483 Христо Асенов Петков
484 Пенка Гошева Христова
485 Красимир Иванов Атанасов
486 Петър Добрев Гочев
487 Елена Николова Стоянова
488 Димитър Брайнов Георгиев
489 Осман Марем Осман
490 Виктор Йорданов Савов
491 Георги Кочев Манолакиев
492 Недялка Ангелова Петкова
493 Красиана Георгиева Манолакиева
494 Станка Иванова Станева
495 Живка Иванова Димитрова
496 Керка Николова Милева
497 Никлина Иванова Иванова
498 Сийка Евтимова Велкова
499 Росица Петкова Стоянова
500 Гради Стоянов Загорчев
501 Димитър Илиев Мазнев
502 Иван Христов Христов
503 Светла Петрова Янкова
504 Милчо Иванов Андреев
505 Стамо Раев Раев
506 Яни Станков Милев
507 Павлина Антова Попова
508 Румен Петров Петров
509 Маргарита Христова Паскалева
510 Радина Атанасова Драгиева
511 Лиляна Събева Танева
512 Гинка Тодорова Господинова
513 Иван Георгиев Николов
514 Денислав Стойчев Стойчев
515 Румяна Бяндова Денева
516 Янка Кулева Желязкова
517 Иванка Ангелова Илиева
518 Веселина Русева Колева
519 Василка Христова Николова
520 Славка Димитрова Тодорова
521 Костадинка Димова Желева
522 Хатче Али Реджеб
523 Христо Трендафилов Христов
524 Емилия Атанасова Хаджимоллова
525 Илияна Димитрова Димова
526 Мария Стоянова Стоянова
527 Ваня Димитрова Димитрова
528 Гинка Янакиева Лолова
529 Иван Митков Джамбазов
530 Златка Стоянова Стоянова
531 Пенка Алексиева Димитрова
532 Зюлкер Дурмушали Дурмуш
533 Коста Пеев Апостолов
534 Жеко Георгиев Василев
535 Атанаска Владимирова Стойчева
536 Пенка Тонева Митева
537 Мехмед Иб Иб
538 Севдие Мустан Садет
539 Иван Христов Недялков
540 Стойка Николова Неделчева
541 Калчо Василев Терзиев
542 Анелия Радкова Шутова
543 Иван Милков Карайванов
544 Мариян Тодоров Димитров
545 Нина Тодорова Ангелова
546 Георги Димитров Милев
547 Щиляна Жекова Желядкова
548 Елисавета Преславова Костова
549 Йордан Стоилов Стоянов
550 Александър Пламенов Нанев
551 Евгени Василев Илчев
552 Огнян Тодоров Атанасов
553 Николай Начев Николаев
554 Христо Георгиев Мазнев

 

Отказва регистрацията на 7 (седем) упълномощени представители на сдружението, както следва:

 

1. Божанка Стефанова Самункова
2. Калина Милева Янакиева
3. Емилия Маринова Димитрова
4. Иванка Николова Златева
5. Атанас Левтеров Божилов
6. Назифе Ахмед Халил
7. Александър Красимиров Сивов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения