Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4839-МИ
София, 20 юли 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца

Общинска избирателна комисия – Борован, с писмо вх. № МИ-15-265\1/12.07.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 193 от 10.07.2017 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от ИК, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, Милен Нейков Гайдарски.

Към уведомлението са приложени копия на следните документи: решение № 193 от 10.07.2017 г. и решение № 194 от 10.07.2017 г. на ОИК – Борован; протокол № 37 от 10.07.2017 г.; писмо от ОбС – Борован до ОИК – Борован с изх. № 24-372 от 06.07.2017 г.; препис-извлечение от акт за смърт № 0013 от 06.07.2017 г. на Милен Нейков Гайдарски, издаден от кмета на община Борован, област Враца.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-19/13.07.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 05.07.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-20/18.07.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ информира ЦИК, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Нивянин, община Борован, област Враца, към 05.07.2017 г. е 366 лица, поради което кметство Нивянин отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Борован, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения