Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4838-МИ/НР
София, 18 юли 2017 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Враца

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-268 от 17.7.2017 г. от ОИК – Враца, с което ни уведомяват, че Румен Езекиев Генов – член на ОИК – Враца, предложен от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, е починал. Към писмото е приложено копие от акт за смърт № 0441 от 18.05.2017 г. на Румен Езекиев Генов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Румен Езекиев Генов като член на ОИК – Враца, област Враца, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения