Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4831
София, 11 юли 2017 г.

ОТНОСНО: одобрение на изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ № ЦИК-12-11\1 от 10.07.2017 г., с което Общественият съвет уведомява Централната избирателна комисия за решението си за изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (Правилата), взето на заседание на Обществения съвет, проведено на 6 юли 2017 г. Правилата са одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и изменени и допълнени с Решение № 818 от 1 септември 2014 г., Решение № 3230 от 12 май 2016 г. и Решение № 4823 от 27 юни 2017 г. Съгласно чл. 55 ал. 2 от Изборния кодекс и раздел III, т. 13 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия следва да одобри и това решение на ОС, за да влезе то в сила.

След като разгледа и обсъди уведомителното писмо на Обществения съвет и на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява приетото с решение на Обществения съвет от 6 юли 2017 г. изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, както следва:

 1. Създава се нова т. 2.4., както следва:

„2.4. да организира дискусионни срещи с ЦИК, органи на държавна власт, представители на неправителствения сектор и медиите, по въпроси свързани с произвеждането на избори;“

 1. Създава се нова т. 2.5., както следва:

„2.5. да изготвя анализи и предложения към ЦИК и други органи на държавна власт, по въпроси свързани с произвеждането на избори.“

 1. Текстът на т. 3.1. става т. 3.4. и се изменя, както следва:

„3.4. Организациите, членуващи в Обществения съвет, определят своите представители. Организациите уведомяват писмено (в това число чрез електронна поща) председателя на Обществения съвет за името на представителя на съответната организация. Промените се съобщават в писмен вид, за сведение на членовете на Обществения съвет, и се отразяват на сайта на ЦИК.“

 1. Създават се нови точки 3.1., 3.2. и 3.3., както следва:

„3.1. Членове на Обществения съвет към Централната избирателна комисия могат да бъдат представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори. Желаещите да членуват организации отправят до Обществения съвет писмено заявление с информация за дейността си. Общественият съвет предлага на ЦИК включването в състава му желаещата организация.

3.2. Общественият съвет предлага на ЦИК за изключване от състава му организация:

- която системно не участва в работата на Обществения съвет. Системно неучастие в работата на Обществения съвет е налице, когато организацията не участва в работата на Обществения съвет повече от 1 година;

- която е изявила писмено желание да бъде изключена от състава на Обществения съвет;

- при прекратяване на организацията.

3.3. Съставът на съвета се променя по негово предложение с решение на ЦИК.“

 1. В т. 4 изречението „По предложение на Съвета промяна в състава му става с решение на ЦИК.“ се заличава.
 2. Текстът на т. 4.1. се изменя и допълва, както следва:

„4.1. Възможно е дистанционно участие в дейността на Обществения съвет с право на глас в съответното заседание. Дистанционно участие е налице, когато член на Обществения съвет участва в заседанието чрез аудиоконферентна или видеоконферентна връзка.“

 1. Създава се нова т. 4.2., както следва:

„4.2. Членовете на Обществения съвет имат право:

- да участват в заседанията и работата на Обществения съвет;

- да предлагат точки в дневния ред;

- да дават мнения, предложения и становища.“

 1. Текстът на т. 5.1. се изменя, както следва:

„5.1. Ръководството се състои от председател и двама заместник-председатели. Всеки от тях се избира за срок от 2 години, но за не повече от 2 последователни мандата. Ръководството изпълнява задълженията си до избора на ново ръководство. В случай на промяна на член на ръководството се провежда съответен избор за председател или заместник-председател, който се избира за срок до изтичането на мандата на ръководството.“

 1. Текстът на т. 5.2. се изменя, както следва:

„5.2. Председателят осъществява ръководство на провежданите заседания, свиква заседанията на съвета и осъществява координация с ЦИК. В негово отсъствие и по възлагане от негова страна тази дейност се осъществява от съответния заместник-председател.“

 1. Създава се нов раздел „Заключителна разпоредба“, както следва:

„Заключителна разпоредба

В срок до 31.07.2017 г. Общественият съвет към Централната избирателна комисия избира ново ръководство, чийто мандат започва, считано от 01.09.2017 г. при условията на т. 5.1. от настоящите правила.“

ІІ. Публикува на интернет страницата на ЦИК приложение към решението, съдържащо Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК, Решение № 818 от 1 септември 2014 г. на ЦИК, Решение № 3230 от 12 май 2016 г. на ЦИК, Решение № 4823 от 27 юни 2017 г. и с това решение.


За председател: Севинч Солакова

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения