Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4829-МИ
София, 6 юли 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Руен, област Бургас, с писмо вх. № МИ-15-253/03.07.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 267 от 29.06.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, Осман Смаил Мехмед.

Към преписката са приложени: решение № 267 от 29.06.2017 г. на ОИК – Руен; писмо с вх. № 46-01 от 29.06.2017 г. от кмета на община Руен до ОИК – Руен; препис-извлечение от акт за смърт № 0005 от 28.06.2017 г., съставен в с. Скалак, община Руен, област Бургас.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-17 от 04.07.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 29.06.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-18/06.07.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Скалак, община Руен, област Бургас, към 29.01.2017 г. е 792 лица, поради което кметство Скалак отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения