Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4828
София, 4 юли 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в сградата на община Девин, област Смолян, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г., от частичния избор за кмет на кметство Грохотно на 6 ноември 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от националния референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-49/27.06.2017 г. на Централната избирателна комисия от Владимир Солаков – за кмет на община Девин, област Смолян, съгласно Заповед № РД-09-310 от 16.06.2017 г., с искане за разрешаване отваряне на:

- запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Девин на адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, етаж 3, стая № 8, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от изборите за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г., във връзка с извършване на експертиза и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за постоянно запазване на отдел „Държавен архив“ – гр. Смолян, при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив, и

- запечатано помещение, намиращо се на ет. 2 в Дома на културата, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум на 6 ноември 2016 г., от частичния избор за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, на 6 ноември 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от националния референдум през 2015 г., с цел преместване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за съхранение в същото помещение.

Искането е във връзка с предстоящо обновяване на сградата, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 1, по проект на община Девин по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Съгласно т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Девин на адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, етаж 3, стая № 8, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г., във връзка с извършване на експертиза и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за постоянно запазване на отдел „Държавен архив“ – гр. Смолян, при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив.

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се на ет. 2 в Дома на културата, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум на 6 ноември 2016 г., от частичния избор за кмет на кметство Грохотно на 6 ноември 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от националния референдум през 2015 г., с цел преместване и съхраняване на книжата и материалите от изборите за народни представители през 2014 г. до извършване на експертиза и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за постоянно запазване на отдел „Държавен архив“ – гр. Смолян, при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив, както и преместване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за съхранение в същото помещение

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национален референдум на 6 ноември 2016 г., както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

След предаване на книжата от изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. на „Държавен архив“ – гр. Смолян, и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения