Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4817-МИ/НР
София, 27 юни 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня, област Варна

С вх. № МИ-11-10 от 20.06.2017 г. е постъпило предложение от Димитър Анастасов Карбов – пълномощник на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, с предложение за секретар на ОИК – Девня, да бъде назначена Магдалена Петкова Парашкевова на мястото на освободения с Решение № 4797-МИ/НР от 9 юни 2017 г. на ЦИК Илиян Иванов Гарагьозов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Магдалена Петкова Парашкевова; пълномощно от 21.05.2017 г. от Валери Симеонов Симеонов в полза на Димитър Анастасов Карбов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Девня, област Варна, Магдалена Петкова Парашкевова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения