Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4817-МИ/НР
София, 27 юни 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня, област Варна

С вх. № МИ-11-10 от 20.06.2017 г. е постъпило предложение от Димитър Анастасов Карбов – пълномощник на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, с предложение за секретар на ОИК – Девня, да бъде назначена Магдалена Петкова Парашкевова на мястото на освободения с Решение № 4797-МИ/НР от 9 юни 2017 г. на ЦИК Илиян Иванов Гарагьозов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Магдалена Петкова Парашкевова; пълномощно от 21.05.2017 г. от Валери Симеонов Симеонов в полза на Димитър Анастасов Карбов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Девня, област Варна, Магдалена Петкова Парашкевова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения