Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4815-МИ/НР
София, 22 юни 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

С вх. към № МИ-15-234\1 от 20.06.2017 г. ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Веселин Димитров Веселинов – предложен за член на ОИК – Роман, на мястото на освободения с Решение № 4801-МИ/НР от 13 юни 2017 г. на ЦИК член на ОИК Дилян Стоянов Върбановски.

Към преписката са приложени: предложение от Георги Цветанов Василев – упълномощен представител на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“; заверено копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Веселин Димитров Веселинов, и пълномощно в полза на Георги Цветанов Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Роман, област Враца, Веселин Димитров Веселинов, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения