Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4815-МИ/НР
София, 22 юни 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

С вх. към № МИ-15-234\1 от 20.06.2017 г. ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Веселин Димитров Веселинов – предложен за член на ОИК – Роман, на мястото на освободения с Решение № 4801-МИ/НР от 13 юни 2017 г. на ЦИК член на ОИК Дилян Стоянов Върбановски.

Към преписката са приложени: предложение от Георги Цветанов Василев – упълномощен представител на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“; заверено копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Веселин Димитров Веселинов, и пълномощно в полза на Георги Цветанов Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Роман, област Враца, Веселин Димитров Веселинов, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения