Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4814-МИ
София, 22 юни 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Айтос, област Бургас, с писмо вх. № МИ-15-201/23.05.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 291 от 19.05.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, Джемил Хюсеин Хамид.

Към преписката са приложени: решение № 291 от 19.05.2017 г. на ОИК – Айтос, влязло в сила на 09.06.2017 г.; протокол от 12.05.2017 г. за публикуване ОИК – Айтос, на електронната страница на община Айтос в раздел „Съобщения“ и на информационното табло на общината съобщение до кмета на с. Чукарка с приложено извлечение от електронната страница на общината и копие на публикуваното съобщение; заверено копие на писмо от ОИК – Айтос до кмета на с. Чукарка с копие до кмета на община Айтос; писмо изх. № 37-00-31/25.04.2017 г. на кмета на община Айтос до ОИК – Айтос, относно постъпили сигнали за неявяване на работа на кмета на с. Чукарка и извършени проверки, установени с констативни протоколи, копие от които са приложени към писмото; заверено копие от Заповед № РД-08-138/22.02.2017 г. на кмета на община Айтос.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-15 от 15.06.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 09.06.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-16/19.06.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, към 09.06.2017 г. е 769 лица, поради което кметство Чукарка отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Айтос, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения