Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 481-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-154 от 21.05.2014 г. от фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, регистрирана с Решение на ЦИК № 170-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ фондацията, в полза на Андриан Станев Боянов и 42 (четиридесет и две) лица - представители на фондацията „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 40 (четиридесет) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 2 (две) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 40 упълномощени представители на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Деско Стоянов Десков
2. Светлозар Десков Десков
3. Олга Иванова Дескова
4. Доника Наскова Чорова
5. Даниел Насков Методиев
6. Петко Динев Тенев
7. Красимира Петкова Ганцарова
8. Румяна Петкова Динева
9. Георги Петков Тилев
10. Светлина Трифонова Желязкова
11. Дилян Миленов Иванов
12. Кирил Георгиев Начев
13. Калин Анастасов Генев
14. Иван Стойчев Иванов
15. Димитър Панайотов Апостолов
16. Мартин Илиев Узунов
17. Надежда Радостинова Гочева
18. Дорислав Йорданов Господинов
19. Стефка Георгиева Димитрова
20. Елена Георгиева Бугова
21. Златина Христова Ралева
22. Георги Славов Михнев
23. Радостин Райнов Райнов
24. Иванка Калева Василева
25. Мариян Василев Русев
26. Цветослав Людмилов Проданов
27. Стойка Пенева Михнева
28. Мариана Янева Стоянова
29. Пенка Колева Димитрова
30. Кънчо Ангелов Михайлов
31. Марин Господинов Михалев
32. Енчо Тодоров Кръцов
33. Живко Белев Желязков
34. Илиян Илчов Гергинов
35. Здравка Владимирова Кръстева
36. Анатоли Евгениев Методиев
37. Живко Янакиев Стоев
38. Мартин Гошев Етимов
39. Владимир Танчев Николов
40. Иван Атанасов Тунчев

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Динка Георгиева Янкова
 2. Цветан Евгениев Цветанов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения