Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4803
София, 13 юни 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Стралджа, област Ямбол, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент през 2007 г. и през 2009 г., от изборите за народни представители през 2009 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-47 от 09.06.2017 г. на Централната избирателна комисия от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, област Ямбол, за разрешаване на достъп до запечатани помещения:

- офис № 1 в община Стралджа, партерен етаж в сградата на общинска администрация, в който се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., с цел преместване на изборните книжа и материали за съхранение в помещение в сграда СПИ, гр. Стралджа, ул. „П. Хилендарски“ № 11, стая № 2, както и с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- офис 1, ритуална зала в община Стралджа, в който се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г. и през 2009 г., от изборите за народни представители през 2009 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., с цел преместване на изборните книжа и материали за съхранение в помещение в сграда СПИ, гр. Стралджа, ул. „П. Хилендарски“ № 11, стая № 2, както и с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г. и през 2009 г. и от изборите за народни представители през 2009 г.

Съгласно т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения:

- офис № 1 в община Стралджа, партерен етаж в сградата на общинска администрация, в който се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., с цел преместване на изборните книжа и материали за съхранение в помещение в сграда СПИ, гр. Стралджа, ул. „П. Хилендарски“ № 11, стая № 2, както и с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- офис 1, ритуална зала в община Стралджа, в който се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г. и през 2009 г., от изборите за народни представители през 2009 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., с цел преместване на изборните книжа и материали за съхранение в помещение в сграда СПИ, гр. Стралджа, ул. „П. Хилендарски“ № 11, стая № 2, както и с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г. и през 2009 г. и от изборите за народни представители през 2009 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национален референдум, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на книжата от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г. и през 2009 г. и от изборите за народни представители през 2009 г. в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения