Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 480-НС
София, 26 юли 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 178 – 181 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на комисията от възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 178 – 181 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП за предоставяне на услуга с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“.

2. ОДОБРЯВА решение, обявление и документация за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка.

3. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 199 000 (сто деветдесет и девет хиляди) лева без ДДС, за срок не повече от 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт, и Иван Владимиров – юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

5. Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения