Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 480-НС
София, 26 юли 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 178 – 181 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на комисията от възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 178 – 181 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП за предоставяне на услуга с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“.

2. ОДОБРЯВА решение, обявление и документация за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка.

3. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 199 000 (сто деветдесет и девет хиляди) лева без ДДС, за срок не повече от 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт, и Иван Владимиров – юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

5. Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения