Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 480-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-149 от 21.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател на УС, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Десислава Атанасова Балабанова  представляваща сдружението в полза на 669 (шестстотин шестдесет и девет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 662 (шестстотин шестдесет и две) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 7 (седем) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 662 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Милена Евгениева Дочевска
2 Кирил Николаев Цочев
3 Крум Джогов
4 Владимира Таскова
5 Пламен Аспарухов Траков
6 Вероника Тоскова Милева
7 Николай Руменов Бакларов
8 Живка Томова
9 Велко Кирилов Кротев
10 Парис Такворова Шишманян
11 Катерина Иванова Чилева
12 Димитър Василев Василев
13 Христина Николаева Чилева
14 Еиванка Видолова Михайлова
15 Атанас Иванов Иванов
16 Живко Горчев
17 Мина Иванчева
18 Георги Истилянов Николов
19 Анна Стоянова Лазарова
20 Йорданка Запрянова Запрянова
21 Богдан Георгиев Стоянов
22 Атанас Иванов Симеонов
23 Пламен Христов Петров
24 Бистра Гроздева
25 Димитър Пандурски
26 Иван Стойчев
27 Михаил Гроздев
28 Антон Вълнаров
29 Гергана Гелина
30 Светослав Величков
31 Даниел Пейчев
32 Гинка Ценова Танева
33 Красимир Кръстев
34 Елена Младенова
35 Мариела Папазова
36 Роман Христов Кунчев
37 Стефан Георгиев Андров
38 Калин Георгиев Димов
39 Георги Стефанов Андров
40 Сашо Филипов Ненов
41 Васил Петров Димов
42 Здравко Петков Роглев
43 Нина Мишева
44 Славка Петкова Пенчева
45 Елена Димова
46 Донка Георгиева Халачева
47 Анелия Карабелова
48 Галина Станчева
49 Илиян Петров Вълчинов
50 Гинка Миленова Кираджийска
51 Петър Стойчев Керекенезов
52 Цветанка Стоева Лазарова
53 Иван Запрянов Лазаров
54 Иван Тодоров Гаров
55 Данчо Димитров Шаров
56 Васил Димитров Василев
57 Николета Венелинова Николаева
58 Кристина Младенова Ганчева
59 Методи Борисов Стоянов
60 Стоян Борисов Стоянов
61 Румяна Асенова Траханарова
62 Славчо Здравков Масърков
63 Иван Петров Колев
64 Благовест Пешков Петров
65 Ангел Петров Узунов
66 Иван Владимиров Славчев
67 Антон Валентинов Вълчев
68 Митра Георгиева Петрова
69 Ангел Георгиев Кьосев
70 Николай Илиев Гроздилов
71 Магделна Малчева Малчева
72 Пенка Йорданова Малчева
73 Димитринка Тодорова Друмева-Иванова
74 Ивелина Стоянова Славова
75 Женя Красимирова Рачева
76 Красимира Желева Рачева
77 Радостина Неделчева Братанова
78 Наталия Пламенова Николова
79 Петранка Георгиева Желязкова
80 Йовка Георгиева Георгиева
81 Валентина Христова Стоянова
82 Петя Димитрова Янкова
83 Радослав Руменов Радев
84 Росица Георгиева Балабанова
85 Байрям Мехмед Байрям
86 Каменка Тодорова Куцкува
87 Хурай Мехмед Тасим
88 Нуршен Ибрям Бекир
89 Хасан Бекир Шабан
90 Димо Тодоров Стайчев
91 Иван Георгиев Тончев
92 Величка Славчева Стойчева
93 Диляна Янева Иванова
94 Джевджет Шакир Мустафа
95 Тодорка Костадинова Русева
96 Валери Славчев Георгиев
97 Красимир Методиев Арабаджийски
98 Димитър Николов Хаджиев
99 Николина Савова Касабова
100 Йорданка Атанасова Първанова
101 Георги Колев Гангънов
102 Райна Василева Василева
103 Георги Димитров Митрев
104 Петър Иванов Косев
105 Ангел Атанасов Ангелов
106 Иванка Янкова Семерджиева
107 Кристиан Тодоров Балев
108 Бянка Кирева Стоянова
109 Донка Петрова Куртева
110 Тодорка Вълчева Арабаджиева
111 Живко Делчев Арабаджиев
112 Димитрина Николова Карамаркова
113 Здравко Николов Карамарков
114 Надежда Гергиева Николова
115 Живко Ангелов Стамов
116 Йордан Илиев Петров
117 Славка Димитрова Карабозова
118 Нина Анастасова Иванова
119 Ахмед Керим Бехим
120 Галина Асенова Тренева
121 Мюмюнали Мюмюн Хасан
122 Асен Киров Тренев
123 Наталия Димчева Милчева
124 Ангел Иванов Милчев
125 Очхан Хубенов Молов
126 Митко Веселинов Кючюков
127 Петя Йорданова Комсалова
128 Дияна Пенчева Комсалова
129 Калоян Пламенов Ангелов
130 Нели Ангелова Димитрова
131 Велентина Велинова Йорданова
132 Иво Стоянов Сребрев
133 Севдалина Раднова Сребрева
134 Добромирка Георгиева Николова
135 Здравко Николаев Шопов
136 Ангел Йорданов Солаков
137 Атанаска Костова Тенева
138 Бисер Здравков Милев
139 Живко Величков Петков
140 Фикрие Юмер Мустафа
141 Емил Цветанов Пешев
142 Мирослав Петров Караиванов
143 Димитър Бончев Бойчев
144 Детелина Спирова Йорданова
145 Елвира Руменова Синабова
146 Станимир Светославов Радев
147 Мирела Симеонова Добрева
148 Синтия Маринова Митрева
149 Роза Асенова Русева
150 Юлиян Самов Хаджиев
151 Бойко Ангелов Онбашиев
152 Радко Митков Башев
153 Райчо Момчилов Зейров
154 Митко Асенов Станчев
155 Ембие Юсуф Аптулла
156 Величко Тодоров Николов
157 Господинка Йорданова Милева
158 Иван Ангелов Иванов
159 Здравко Христов Гайдаджиев
160 Марина Георгиева Гайдаджиева
161 Альоша Христов Костуков
162 Александър Иванов Хаджиев
163 Реджеб Бекиров Еминов
164 Юсеин Хасанов Еминов
165 Иван Жечев Вълков
166 Стеломира Цветанова Петкова
167 Десислава Милкова Иванова
168 Галя Рускова Милкова
169 Ахмед Шефкетов Тасимов
170 Благовеста Господинова Кръстева
171 Никола Илиев Кирилов
172 Марина Здравкова Костадинова
173 Галя Тодорова Георгиева
174 Николай Пламенов Цветков
175 Стефан Христов Петров
176 Радослав Атанасов Енчев
177 Соня Илиева Топалангелова
178 Галина Николаева Николова
179 Илиян Иванов Симеонов
180 Магда Ангелова Алексиева
181 Анелия Ламбева Рачева
182 Емил Блажев Владимиров
183 Милена Цветкова Траянова
184 Сашка Николова Александрова
185 Ружка Йорданова Колева
186 Ружа Славкова Стефанова
187 Розалия Николова Лозанова-Гешева
188 Анатоли Милков Ангелов
189 Димка Иванова Христова
190 Георги Димитров Горанов
191 Марийка Йорданова Попова
192 Даниел Анатолиев Йорданов
193 Маринка Георгиева Ганчева
194 Григор Николов Григоров
195 Никола Йорданов Кузманов
196 Мартин Христов Атанасов
197 Христо Леонидов Недялков
198 Верка Станчева Колева
199 Ангел Георгиев Кръстев
200 Александър Трифонов Минев
201 Станимир Христов Димитров
202 Ангел Петров Ангелов
203 Стефан Николов Александров
204 Владимир Здравков Борисов
205 Русимир Ивайлов Русев
206 Катя Станчева Маджарова
207 Зоя Михайлова Мъникова
208 Силвия Димова Стефанова
209 Гали Недкова Вълчева
210 Радина Радостинова Лазарова
211 Злати Николов Аскеров
212 Янчо Петков Пепеляшев
213 Росен Георгиев Стефанов
214 Снежана Райкова Иванова
215 Иван Димитров Каридков
216 Иванка Стоянова Желева
217 Мико Сашков Радев
218 Цветомир Иванов Тоткин
219 Манчо Ганев Кунев
220 Донка Стоянова Покраева
221 Юлия Тихомирова Петрова
222 Никола Стоянов Николов
223 Николай Петров Недев
224 Стоян Рафаилов Топчев
225 Йордан Сашев Маджаров
226 Мария Недева Радева
227 Золя Мерсинова Ахмед
228 Миглена Венелинова Вълчанова
229 Радой Ивелинов Жеков
230 Таня Николова Бирбочукова
231 Надя Радкова Велева
232 Елена Калинова Балабанова
233 Христо Маринов Мандов
234 Георги Любенов Игнатов
235 Константина Колева Колева
236 Султанка Миткова Ангелова
237 Васил Койчев Василев
238 Щелияна Георгиева Петрова
239 Георги Янев Маринов
240 Здравка Красимирова Великова
241 Боряна Здравкова Йовчева
242 Ирина Иванова Помакова
243 Станка Тодорова Генсузова
244 Радина Златанова Шарова
245 Жоро Христов Клисуров
246 Фатме Али Исмаил
247 Зоя Красимирова Демирева
248 Зойка Любенова Христова
249 Дора Йорданова Желязкова
250 Величка Асенова Дерменджиева
251 Красимира Стоянова Илиева
252 Елка Славова Ташева
253 Антонина Рашева Топчева
254 Антоанета Николова Димитрова
255 Райко Митков Митков
256 Стамат Гинов Урдов
257 Станка Георгиева Костадинова
258 Никита Валериев Йорданов
259 Йордан Петров Папинов
260 Нели Йовчева Павлова
261 Мария Костадинова Павлова
262 Милена Георгиева Боева
263 Гана Стоянова Грозева
264 Сирма Делева Тодоракиева
265 Калоян Радославов Радославов
266 Илия Асенов Митев
267 Калинка Живкова Кърдшалова
268 Пенка Тонева Тотева
269 Живка Маринова Йорданова
270 Юла Станимирова Василева
271 Катя Андонова Мицова
272 Милена Монева Михова
273 Кера Димитрова Стоянова
274 Галина Димова Атанасова
275 Атанас Трендафилов Калудов
276 Силвана Миленова Господинова
277 Пенка Георгиева Николова
278 Мариана Георгиева Димова
279 Пейо Андреев Пеев
280 Живко Кънчев Симеонов
281 Станка Николова Петкова
282 Мая Ангелова Димова
283 Димитър Пасков Димов
284 Ангелина Асенова Иванова
285 Мария Асенова Костадинова
286 Силвия Ангелова Тодорова
287 Янка Желева Тодорова
288 Иванка Йорданова Стоянова
289 Мария Асенова Илиева
290 Гошо Тонев Гюлев
291 Венелина Георгиева Георгиева
292 Христо Атанасов Атанасов
293 Никола Господинов Господинов
294 Стоян Янков Илиев
295 Златомира Костадинова Денева
296 Ирина Ангелова Кънчева
297 Ирена Костадинова Мандаджиева
298 Тодор Стоянов Тодоров
299 Елена Атанасова Георгиева
300 Деница Димитрова Иванова
301 Сийка Филипова Тодорова
302 Донка Филипова Коршумова-Казакова
303 Ирина Лекова Вътева
304 Ангел Христов Моторджиев
305 Стоянка Добрева Мирчева
306 Стефан Емад Абдел Уахад
307 Ваня Тодорова Кръстинина
308 Мария Христова Стоянова
309 Радослав Стоянов Кръстев
310 Вилина Калинова Учкова
311 Антоанета Георгиева Николова
312 Розета Огнянова Драгоева
313 Доника Валентинова Миронска
314 Елена Недялкова Кузева
315 Янчо Димитров Славов
316 Снежана Йорданова Овчарова
317 Тодор Георгиев Христов
318 Димитър Стоянов Комнев
319 Юлияна Христова Ангелова
320 Мария Неделчева Угринова
321 Бедрие Ибрям Юсеин
322 Стоян Стойчев Тодоров
323 Евдокия Косева Йоргос
324 Мария Йовчева Вълева
325 Таня Михайлова Карталова
326 Тодорка Щерева Кавръкова
327 Яна Георгиева Вълева
328 Марийка Василева Славова
329 Вярка Асенова Тодорова
330 Тодорка Иванова Атанасова
331 Светлана Енчева Велкова
332 Милена Христова Атанасова
333 Иван Иванов Кирилов
334 Димитър Павлов Дългъчев
335 Атанас Йорданов Добрев
336 Стоянка Атанасова Няколова
337 Теодора Димова Димитрова
338 Стоянка Иванова Тодорова
339 Стефка Георгиева Христова
340 Юсеин Ибрям Ибрям
341 Христина Петканова Стоянова
342 Слави Атанасов Жеков
343 Петко Тодоров Петров
344 Кирчо Господинов Неделчев
345 Катя Янкова Тонева
346 Нойко Костадинов Кънев
347 Славка Николова Тошева
348 Емилия Светославова Стоянова
349 Костадинка Иванова Бахчеванова
350 Димитър Димов Стоянов
351 Мариана Стоянова Домусчиева
352 Фанка Илиева Тодорова
353 Велин Димитров Бинев
354 Лида Иванова Бърнева
355 Златка Кирязова Кирязова
356 Руска Димова Славова
357 Ана Росенова Попова
358 Шефие Махмуд Маджурова
359 Пенка Димитрова Павлова
360 Анна Николова Вълкова
361 Велина Христова Трифонова
362 Елисавета Иванова Георгиева
363 Антон Жечков Карамихалев
364 Евгений Георгиев Джимертов
365 Донка Желязкова Тенева
366 Иван Вичев Иванов
367 Мая Тошкова Кънева
368 Симеон Пантелеев Маринов
369 Диана Златева Дянкова
370 Иван Господинов Драгнев
371 Вяра Иванова Алтънова-Пейкова
372 Живко Апостолов Марчев
373 Борис Стоянов Стоянов
374 Митко Господинов Колев
375 Бонка Димитрова Петрова
376 Станка Николова Мандаджиева
377 Михаил Тодоров Василев
378 Красимира Димова Сивенова
379 Десислава Минчева Танева
380 Стоян Ангелов Стоянов
381 Димитринка Янкова Събева
382 Пепа Николаева Бакова
383 Марийка Кръстева Табакова
384 Анита Младенова Стоянова
385 Мехмет Ружди Мехмед
386 Младен Велков Велев
387 Стоянка Петрова Демирева
388 Димитър Янков Шибилев
389 Милен Иванов Лазаров
390 Стоян Янков Митев
391 Марин Альошев Кънчев
392 Тотка Петрова Динева
393 Станка Славова Събева
394 Евгени Генчев Генчев
395 Радка Събева Симеонова
396 Елена Иванова Маринова
397 Зорка Ангелова Стамболиева
398 Женя Чавдарова Куцарова
399 Тодор Златев Златев
400 Рашко Стаматов Маринов
401 Зоя Минчева Петкова
402 Елена Николаева Ангелова
403 Асен Альошев Асенов
404 Васко Красимиров Гемеджиев
405 Кирил Янков Славов
406 Жасмина Събева Иванова
407 Васил Григоров Йончев
408 Емил Рафаилов Арабаджиев
409 Симеон Любенов Симеонов
410 Гюлтен Еминова Мехмедова
411 Калудка Христова Колева
412 Сюлеиман Янков Стефанов
413 Гинка Асенова Христова
414 Костадин Йорданов Христов
415 Вени Акив Рамадан
416 Георги Петров Георгиев
417 Стефан Георгиев Димитров
418 Румяна Детелинова Василева
419 Стоянка Пеева Господинова
420 Таня Атанасова Велинова
421 Янка Георгиева Господинова
422 Росен Валентинов Сакинов
423 Дарина Желязкова Стоянова
424 Мара Василева Димова
425 Калоян Славчев Тодоров
426 Иван Костов Желев
427 Елена Янкова Маринова
428 Росен Желязков Русев
429 Иван Боев Стоянов
430 Керка Аргирова Дерменджиева
431 Динка Иванова Русева
432 Катина Борисова Борисова
433 Манол Митков Димитров
434 Радка Динева Станкова
435 Диана Георгиева Бързилова
436 Златка Димитрова Янева
437 Иван Йорданов Михалев
438 Митра Димова Иванова
439 Иван Жеков Стоянов
440 Николина Янкова Георгиева
441 Жечо Дичев Стайков
442 Димитър Стоянов Стойчев
443 Пламен Иванов Иванов
444 Митко Христов Банков
445 Златко Станков Жеков
446 Галина Атасова Йовчева
447 Марийка Георгиева Георгиева
448 Райко Тодоров Желязков
449 Райко Недялков Райков
450 Петър Тодоров Тдоров
451 Димо Тодоров Бояджиев
452 Тонка Димитрова Тодорова
453 Георги Димитров Вълков
454 Димитър Димов Ковачев
455 Дафина Желязкова Куртова
456 Тодор Динев Тодоров
457 Николай Богданов Димитров
458 Видка Рашева Кочева
459 Катя Василева Стоянова
460 Магдалена Ст.костадинова
461 Стоян Иванов Атанасов
462 Кирил Диков Киров
463 Мариан Костадинов Рашев
464 Ирина Георгиева Будева
465 Анетка Апостолова Мавродиева
466 Веселина Георгиева Рускова
467 Велина Христова Блонди
468 Пенка Павлова Маргаритова
469 Стоя Петкова Пеева
470 Даниела Михайлова Чолакова
471 Диян Георгиев Арнаудов
472 Наталия Александрова Пехливанова
473 Васил Илиев Малчев
474 Теодор Николаев Кисьов
475 Мария Николова Пейчева
476 Надежда Илиева Стайкова
477 Веселина Георгиева Борова
478 Васил Симеонов Малчев
479 Атанас Димитров Неделчев
480 Атанас Киров Спасов
481 Илия Станчев Илиев
482 Йордан Стоянов Илиев
483 Димо Найденов Найденов
484 Христина Райкова Стоянова
485 Атанас Ламбов Алагенски
486 Михаил Боянов Стоянов
487 Денка Стойчева Малчева
488 Веселин Атанасов Белчев
489 Диляна Кирилова Гайдева
490 Стойчо Симеонов Малчев
491 Михаил Недялков Недялков
492 Павел Христов Гайтанджиев
493 Росица Стоянова Тодорова
494 Веселина Димитрова Костадинова
495 Метин Юсеин Кьосе
496 Друми Атанасов Стоянов
497 Анастасия Николова Иванова
498 Асен Тошков Делиадамов
499 Марияна Щерева Янева
500 Люба Петрова Козарова
501 Янко Асенов Димитров
502 Ахмед Мехмед Али
503 Максим Панчев Панчев
504 Николай Стефанов Алексиев
505 Веселин Асенов Минчев
506 Верка Иванова Шимова
507 Елена Божилова Бекова
508 Зиля Махмуд Сюлейман
509 Малта Георгиева Найденова
510 Здравко Янакиев Георгиев
511 Нелка Йорданова Бяндова
512 Янка Борисова Райкова
513 Рашид Юсеин Рашид
514 Атанас Левтеров Божилов
515 Алекси Василев Василев
516 Димитринка Христова Русева
517 Кольо Иванов Маринов
518 Мария Костадинова Гечева
519 Марийка Костадинова Тръпкова
520 Фанка Миткова Юриева
521 Щиляна Асенова Симова
522 Албена Събинова Ковачева
523 Ася Венциславова Желева
524 Назифе Ахмед Халил
525 Калоян Жечков Стефанов
526 Васил Асенов Кръстев
527 Валентин Митков Трифонов
528 Павлин Йовчев Павлов
529 Зоя Андонова Христова
530 Софка Танева Михайлова
531 Марияна Божинова Петкова
532 Шерефет Хасан Мустафа
533 Веселина Василева Винарова
534 Аси Димов Атанасов
535 Киряк Кириловтопалов
536 Зьоре Яман Яман
537 Стефка Петкова Хрисова
538 Сабина Янчева Атанасова
539 Айше Хасан Ахмед
540 Анета Илиева Кабова
541 Сабрие Исмаил Сюлейман
542 Ангел Ангелов Читаков
543 Слави Керчев Димитров
544 Снежа Иванова Панайотова
545 Исмаил Мустафа Сюлейман
546 Руси Асенов Алексиев
547 Кадрие Кезим Реджеп
548 Стамат Маринов Райков
549 Хюсеин Максуд Юсуф
550 Юнал Хюсеин Хюсеин
551 Смаил Лютви Юзеир
552 Митко Ангелов Михайлов
553 Емил Жеков Андонов
554 Калоян Георгиев Добрев
555 Асен Маринов Петков
556 Назлъмка Ганчева Ангелова
557 Лука Русев Луков
558 Юкрие Мустафа Мустафа
559 Мартин Кирилов Генов
560 Иринка Христова Михайлова
561 Анче Асенова Христово
562 Мустафа Ахмед Мустафа
563 Деан Иванов Стоянов
564 Яни Димитров Димитров
565 Тодорка Петрова Георгиева
566 Златина Паунова Николова
567 Георги Стоянов Нанев
568 Радкастоянова Петков
569 Атанас Димитров Атанасов
570 Кера Петрова Димитрова
571 Михаил Валентинов Вълков
572 Дафинка Захариева Димова
573 Яни Тодоров Георгиев
574 Митко Кирчев Димитров
575 Марийка Иванова Тодорова
576 Стоян Иванов Иванов
577 Янка Иванова Койчева
578 Илия Петков Йорданов
579 Стамат Георгиев Йорданов
580 Киро Йорданов Христов
581 Георги Стаматов Йорданов
582 Иван Илиев Йорданов
583 Стоянка Иванова Кошничарова
584 Иван Стоянов Иванов
585 Вера Савова Левтерова
586 Ангел Кирилов Русенов
587 Станчо Сандев Андреев
588 Йовка Колева Желева
589 Нина Стефанова Петрова
590 Христова Тодоров Тодоров
591 Господинка Велчева Димитрова
592 Христина Борисова Тодорова
593 Александър Красимиров Сивов
594 Желязко Николов Кънчев
595 Желко Красимиров Пешев
596 Иванка Данева Начева
597 Марийка Иванова Иванова
598 Ваня Христова Кьосева
599 Драгомир Денев Денев
600 Румен Димов Проданов
601 Мустафа Ереджеб Юмер
602 Хамиде Хасан Солакова
603 Живка Статева Вангелова
604 Атанас Михаилов Асенов
605 Стела Симеонова Пачинова
606 Рангел Славов Денев
607 Валентина Живкова Георгиева
608 Стойчо Деков Стойчев
609 Генчо Стойчев Стойчев
610 Славена Генчева Тодорова
611 Добра Георгиева Желева
612 Стоян Христов Стоилов
613 Ахмед Аптула Реджеб
614 Иванка Вълкова Атанасова
615 Цвета Иванова Димова
616 Красимир Петров Петров
617 Васил Асенов Иванов
618 Марияна Иванова Стоянова
619 Асен Джендов Хаджимоллов
620 Петко Димчев Димов
621 Галина Георгиева Георгиева
622 Ашима Щерева Лолова
623 Росица Димова Тодорова
624 Милчо Димитров Димитров
625 Калинка Петрова Тодорова
626 Стоян Митков Джамбазов
627 Асен Петров Димитров
628 Атанас Петров Димитров
629 Георги Неделчев Василев
630 Анета Атанасова Чапразова
631 Дейвид Филков Киров
632 Донка Иванова Дончева
633 Йордан Жеков Баев
634 Златина Танева Златанова
635 Митьо Добрев Кунев
636 Кольо Петков Гроздев
637 Милен Тодоров Иванов
638 Атанас Русев Атанасов
639 Милена Маргаритова Ангелова
640 Емине Рамадан Хюсеин
641 Иван Запрянов Любенов
642 Али Хюсеин Джамбаз
643 Атанаска Георгиева Христова
644 Валентин Петров Рачев
645 Динко Георгиев Георгиев
646 Атанас Тодоров Тонев
647 Силвана Калчева Терзиева
648 Йордан Чанев Водев
649 Йордан Димитров Панайотов
650 Радка Русева Петрова
651 Иван Георгиев Щерев
652 Юлиян Янков Димитров
653 Боянка Атанасова Радева
654 Станка Георгиева Георгиева
655 Марияна Василева Козлова
656 Демир Росенов Демирев
657 Христо Антонов Антонов
658 Цветелина Николова Иванова
659 Васил Иванов Динев
660 Маринела Милчова Андреева
661 Иван Бисеров Иванов
662 Стефан Начев Николаев

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Артин Кеворк Хорасанджиян
2. Теменуга Георгиева Стоилова
3. Николай Стоянов Куюмджиев
4. Правда Василева Гюрова
5. Мария Костова Зайкова
6. Жеко Атанасов Козаров
7. Емил Михайлов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения