Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № НС-05-83\7 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валери Владимиров Цолов

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Филип Цветанов Константинов

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Христов Кюркчиев

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Благомира Димитрова Андонова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Евгений Кирилов Пепелянков

ЕГН

 

Мария Генчева Георгиева

ЕГН

 

Снежана Младенова Кондева

ЕГН

 

Стоил Петромил Сотиров

ЕГН

 

Татяна Василева Александрова

ЕГН

 

Ирена Димитрова Караколева

ЕГН

 

Симеон Димитров Дочев

ЕГН

 

Десислава Здравкова Таранова

ЕГН

 

Даниела Алексиева Цекова

ЕГН

 

Величка Йорданова Грънчарова

ЕГН

 

Велин Ангелов Пеев

ЕГН

 

Калин Апостолов Ангелов

ЕГН

 

Антоанета Славчева Мишева

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

114-НС/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения