Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4798-НС
София, 9 юни 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Борово, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., национален референдум през 2013 г. и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-42 от 30.05.2017 г. и вх. № ЦИК-14-44 от 06.06.2017 г. на Централната избирателна комисия от Валентин Панайотов – кмет на община Борово, област Русе, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация – Борово, гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров“ № 1а, приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., национален референдум през 2013 г. и национален референдум през 2015 г., както и избирателни списъци от произведени избори в периода 2001 – 2009 г. включително, чийто срок за съхранение е изтекъл. Искането е по повод организиране на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на отдел „Държавен архив“ – Русе на документи от изборите за народни представители през 2014 г. Също така се иска изваждане на избирателните списъци от избори, произведени през периода 2001 – 2009 г. с цел тяхното унищожаване.

Съгласно чл. 287, ал. 8 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители се съхраняват от общинските администрации до следващите избори от същия вид. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация – Борово, гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров“ № 1а, етаж приземен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., национален референдум през 2013 г. и национален референдум през 2015 г., както и избирателни списъци от произведени избори в периода 2001 – 2009 г. включително, с цел организиране на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на  отдел „Държавен архив“ – Русе на книжата от изборите за народни представители през 2014 г., както и унищожаване на избирателните списъци от произведените избори в периода 2001 – 2009 г. включително.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

След предаване на книжата от произведените избори за народни представители през 2014 г. в отдел „Държавен архив“ и книжата и материалите от описаните по-горе избори и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения