Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4794-МР
София, 9 юни 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на Институт за социална интеграция за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-5 от 07.06.2017 г. от Институт за социална интеграция за регистрация за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 23.02.2017 г., по ф.д. № 6605/2002 на СГС, VІ-5 състав; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 002/14.11.2002 г.; заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа на председателя на сдружението Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Иванова Балова; пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на 21 (двадесет и едно) лица, упълномощени представители на Институт за социална интеграция; списък (Приложение № 31-ПВР/НР от изборните книжа) с имената и единните граждански номера на 21 лица като наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г., представен и на технически носител; 21 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

След дадените указания от Централната избирателна комисия допълнително постъпиха в ЦИК придружително писмо с вх. № МР-18-5\08.06.2017 г., с приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 06.06.2017 г., по ф.д. № 6605/2002 на СГС, VІ-5 състав; изрично пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Иванова Балова; пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на 21 лица; молба с вх. № МР-18-5\2/08.06.2017 г. от Катя Колева Келевска – председател на УС на Института за социална интеграция, за замяна на две лица от първоначалния списък, ведно с изискуемите приложения.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на Институт за социална интеграция в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 8 юни  2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от Институт за социална интеграция, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 21 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Институт за социална интеграция за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г. 21 упълномощени представители на Институт за социална интеграция, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име ЕГН
1 Георги Димитров Янакиев  
2 Христина Георгиева Христова  
3 Милко Страхилов Петков  
4 Виктория Константинова Крънева  
5 Димитър Огнянов Митев  
6 Ивайла Тихомирова Томова  
7 Десислава Стефанова Николова  
8 Михаела Орлинова Василева  
9 Веселина Петрова Василева  
10 Силян Асенов Иванов  
11 Славян Славчев Тасков  
12 Николай Денчев Димитров  
13 Иван Славчев Тасков  
14 Маги Венциславова Иванова  
15 Мариола Велчова Божилова  
16 Светлана Иванова Димитрова  
17 Лия Николаева Величкова  
18 Инна Георгиева Кирилова  
19 Кирил Петров Иванов  
20 Мартин Любомиров Кирилов  
21 Цветомир Илийчев Цветанов  

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения