Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4792-МР
София, 6 юни 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-3 от 30.05.2017 г. от сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, подписано от председателя и представляващия сдружението Борис Владов Ангелов, за регистрация за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийски градски съд, VI-4 с-в на 27.04.2017 г., по ф.д. № 168/2017; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 016/12.05.2017 г.; протокол от заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ от 21.04.2017 г.; пълномощно от Борис Владов Ангелов в полза на 8 (осем) лица – упълномощени представители на сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“; протокол от заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ от 21.04.2017 г.; списък (Приложение № 31-ПВР/НР от изборните книжа) с имената и единните граждански номера на 8 бр. лица като наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г., представен и на технически носител; 8 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 1 юни 2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички 8 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в местния референдум на територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни 2017 г. 8 упълномощени представители на сдружение „КОМИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.

Борис Владов Ангелов     

 

2.

Ивайло Ангелов Златанов          

 

3.

Велин Николаев Николов

 

4.

Васил Алексиев Тонев    

 

5.

Емил Иванов Михайлов

 

6.

Галина Кирилова Георгиева      

 

7.

Йордан Огнянов Йорданов        

 

8.

Антоанета Димитрова Димитрова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения