Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 479-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-112/19.05.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез пълномощника Георги Ленков Балчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 376-ЕП от 15.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Александров Харалампиев, представляващ сдружението в полза Георги Ленков Балчев и на 26 (двадесет и шест) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 25 (двадесет и пет) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 1 (едно) лице, което не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Аргир Спасов Янков
2. Анна Лазарова Янкова
3. Станимир Петков Манов
4. Кирил Димитров Костов
5. Георги Николаев Стефанов
6. Стефан Станиславов Куков
7. Стоян Нимов Топчийски
8. Тодор Василев Писков
9. Вельо Христов Христов
10. Неделчо Драганов Драганов
11. Делчо Христов Христов
12. Рачо Спасов Иванов
13. Светлозар Аргиров Янков
14. Янка Георгиева Разложка
15. Мария Николова Атанасова
16. Стоилка Димитрова Пейчева
17. Любомир Иванов Марков
18. Анелия Йорданова Тодорова
19. Соня Стефанова Денева
20. Богдан Минчев Минчев
21. Стефани Ангелова Пантелеева
22. Петя Костадинова Тишева
23. Цветана Веселинова Страшникова
24. Стефка Василева Миленкова
25. Даниела Иванова Вълкова

 

Отказва регистрация на Пламен Василев Тодоров.

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения