Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4788-МИ
София, 1 юни 2017 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Велико Търново

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-222 от 31.05.2017 г. от Ивета Стоянова Кабакчиева – член на ОИК – Велико Търново за освобождаването й като член на ОИК – Велико Търново поради избирането й за заместник областен управител на Велико Търново.

Към заявлението й е приложено копие от Заповед № КВ – 413 на Министерския съвет от 30 май 2017г. за назначаването й за заместнвик областен управител.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 5от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Ивета Стоянова Кабакчиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения