Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4785-МИ/НР
София, 30 май 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Иваново, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-20 от 29.05.2017 г. от Никола Пенев Пеков – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Иваново, за промяна в ОИК – Иваново, област Русе. Предлага се на мястото на Илияна Георгиева Илиева – член на ОИК, да бъде назначен Михаил Иванов Кунчев.

Към предложението са приложени: заявление от Илияна Георгиева Илиева за освобождаването й като член на ОИК – Иваново; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Михаил Иванов Кунчев, пълномощно № КО-Г-083/14.08.2015 г. и пълномощно № 5 от 17.08.2015 г. в полза на Никола Пенев Пеков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Иваново, област Русе, Илияна Георгиева Илиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Иваново, област Русе, Михаил Иванов Кунчев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения