Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 478-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-152 от 21.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 819 (осемстотин и деветнадесет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 803 (осемстотин и три) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 16 (шестнадесет) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 803 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Катя Димитрова Абаджиева
2 Гинка Данкова Желева
3 Пенка Кънева Атанасова
4 Йотка Петрова Дочева
5 Марулка Атанасова Николова
6 Жасмина Стойчева Стойчева
7 Желка Желева Георгиева
8 Таньо Петков Танев
9 Тоня Кунчева Стоянова
10 Станка Пенева Милчева
11 Василка Савова Костова
12 Въла Димитрова Перилова
13 Станка Вълчева Джурлакова
14 Пеньо Красимиров Славов
15 Димка Пеева Вълева
16 Василка Христова Колева
17 Стоянка Христова Колева
18 Дилян Живков Жеков
19 Марийка Георгиева Митева
20 Пепа Иванова Паунова
21 Красимира Тончева Коева
22 Петранка Костадинова Петрова
23 Ивайло Дианова Славов
24 Наталия Дианова Колева
25 Румяна Тодорова Жекова
26 Петранка Пенева Пенева
27 Стефка Койчева Пенчева
28 Боню Дреков Стоянов
29 Стойка Петкова Карапчанска
30 Стоян Славов Стоянов
31 Веселина Атанасова Овчарова
32 Диана Костадинова Кънева
33 Иванка Георгиева Желязкова
34 Маргарита Петкова Георгиева
35 Тонка Иванова Димитрова
36 Яна Богомилова Костадинова
37 Владислава Станилова Дамянова
38 Николина Стоянова Алексиева
39 Жана Стоянова Златева
40 Стоянка Атанасова Кънчева
41 Пенка Желева Буланова
42 Александра Тодорова Чернева
43 Албена Иванова Илиева
44 Радост Стоянова Стоянова
45 Янка Милева Костадинова
46 Радостина Пенкова Косева
47 Мария Павлова Илчева
48 Станка Колева Андонова
49 Тодорка Василева Георгиева
50 Диана Георгиева Атанасова-Славова
51 Марияна Димова Стамболиева
52 Анка Ангелова Димитрова
53 Тодор Димов Тодоров
54 Динка Иванова Стоянова
55 Иванка Янева Димитрова
56 Стефка Жекова Цанкова
57 Петър Костадинов Георгиев
58 Петьо Димитров Караджов
59 Добра Великова Проданова
60 Продан Тодоров Проданов
61 Иванка Атанасова Русева
62 Ангел Димитров Иванов
63 Катя Николова Манолова
64 Николай Койчев Манолов
65 Дияна Илиева Томова
66 Асен Янков Мишев
67 Зюмбюла Христова Андреева
68 Юлиян Кайчов Симов
69 Петър Николов Статев
70 Камелия Антонова Фицова
71 Камелия Илиева Кирилова
72 Камен Велков Цеков
73 Капка Красимирова Арсенова
74 Катя Борисова Николова
75 Красимир Валентинов Людмилов
76 Людмил Валентинов Людмилов
77 Мара Алиева Иванова
78 Мартин Ангелов Маринов
79 Маруся Стефанова Гаврилова
80 Милка Миткова Ферчева
81 Милчо Борисов Ангелов
82 Милчо Методиев Георгиев
83 Минка Спасова Илиева
84 Митка Кирилова Матеева
85 Младен Иванов Николов
86 Николай Асенов Велков
87 Павлин Милчев Методиев
88 Пенка Иванова Ангелова
89 Петър Александров Иванов
90 Петьо Кирилов Михайлов
91 Пламен Анатолиев Ангелов
92 Пламен Ангелов Ангелов
93 Пламен Цветанов Гаврилов
94 Свилена Атанасова Гражданска
95 Елизабета Петрова Георгиева
96 Йордан Тодоров Михов
97 Кица Димитрова Георгиева
98 Мирослав Сотиров Коларов
99 Севдалин Илков Мавродиев
100 Алдин Демиров Джамбазов
101 Димо Иванов Димов
102 Димка Михова Лефтерова
103 Петранка Райкова Ованезова
104 Венета Сотирова Коларова
105 Божко Петков Божков
106 Димитър Иванов Иванов
107 Павел Атанасов Димитров
108 Нели Дякова Лазарова
109 Асен Михалев Баков
110 Младен Димов Маринов
111 Николинка Янакиева Георгиева
112 Марин Йорданов Куртев
113 Христо Николов Топчиев
114 Василка Иванова Василева
115 Николай Христов Николов
116 Добрин Николаев Николов
117 Георги Полибосов Гарабедов
118 Калинка Георгиева Топчиева
119 Елка Кръстева Гецева
120 Деница Георгиева Фажева
121 Радка Иванова Вълчева
122 Снежана Семова Анастасова
123 Пенко Иванов Пенов
124 Климентина Зимчева Чавгънова
125 Галина Пенчева Костадинова
126 Красимир Митков Радев
127 Димитър Стоянов Гецев
128 Даниела Георгиева Кесова
129 Димитър Игнатов Игнатов
130 Неда Стоянова Кънчева
131 Йордан Банчев Мирчев
132 Павел Димитров Димитров
133 Ангел Атанасов Цонев
134 Георги Ангелов Иванов
135 Добрина Маринова Мирчева
136 Никола Мирчев Николов
137 Арменяк Агоп Микаелян
138 Курти Михайлов Грудев
139 Неделчо Янев Иванов
140 Васил Христов Желев
141 Иван Митков Иванов
142 Янка Иванова Янева
143 Бонка Димитрова Георгиева
144 Кръстинка Константинова Николова
145 Иван Василев Станев
146 Анелия Георгиева Желязкова
147 Нели Тодорова Стоянова
148 Петка Енчева Йорданова
149 Донка Страшимирова Радева
150 Милен Иванов Радославов
151 Петя Маринова Чернева
152 Цветана Стоянова Козарова
153 Иванка Димитрова Миладинова
154 Христо Първанов Иванов
155 Красимир Милев Костадинов
156 Добринка Янкова Янева
157 Ангел Щерев Сарандев
158 Илия Недялков Вълков
159 Недялко Димов Желязков
160 Георги Райчев Чакъров
161 Еленка Свиленова Йорданова
162 Ангел Емилов Ангелов
163 Бонка Николова Косева
164 Тодорка Василева Пенчева
165 Юсеин Реджебов Юсеинов
166 Ивелина Динкова Тодорова
167 Иванка Вълева Христова
168 Иван Минчев Иванов
169 Деспа Маринова Точева
170 Пламен Радев Иванов
171 Христина Ивова Шишкова
172 Стоян Асенов Стоянов
173 Тошко Асенов Стоянов
174 Иванка Генчева Станчева
175 Вилияна Атанасова Митева
176 Петранка Христова Николова
177 Димитричка Иванова Василева
178 Еми Александрова Арнаудова
179 Желяза Димитрова Желязкова
180 Атанас Борисов Атанасов
181 Дойно Киров Георгиев
182 Нора Николова Станчева
183 Тодор Койчев Тодоров
184 Ивалина Христова Георгиева
185 Нина Николаева Чернишова
186 Надежда Георгиева Георгиева
187 Жечка Кирилова Цанева
188 Добри Тодоров Маринов
189 Андрей Александров Андреев
190 Иванка Василева Георгиева
191 Атанас Ненов Тодоров
192 Недялко Пенев Недялков
193 Златка Иванова Пенчева
194 Добри Илиев Ганчев
195 Йосиф Мартинов Мартинов
196 Йордан Киров Йорданов
197 Кирчо Василев Енев
198 Панайот Колев Петров
199 Диан Костадинов Димитров
200 Петър Кръстев Петров
201 Гергина Желязкова Стоянова
202 Станка Недева Митева
203 Пламена Коева Желева
204 Геновева Димитрова Гинева
205 Цони Тодоров Василев
206 Николай Костадинов Гинев
207 Бонка Стоянова Цветкова
208 Миглена Живкова Куртева
209 Даниела Димитрова Христова
210 Данаил Миленов Димитров
211 Руси Василев Русев
212 Снежана Вълчева Петрова
213 Веселина Василева Иванова
214 Добринка Атанасова Маринова
215 Ангел Ангелов Петров
216 Обретен Йовчев Обретенов
217 Маринка Цонкова Обретенова
218 Гинка Стефанова Стойчева
219 Христо Михалев Железов
220 Пенка Маринова Златева
221 Иван Куртев Ангелов
222 Иван Петьов Иванов
223 Деница Атанасова Райчева
224 Свилен Великов Добрев
225 Росен Недев Благоев
226 Александър Добрев Митев
227 Петрана Куртева Петрова
228 Кристиян Петков Кръстев
229 Симеон Красимиров Симеонов
230 Матьо Матев Асенов
231 Гена Недялкова Демирова
232 Александър Стойчев Костов
233 Михаил Димитров Михайлов
234 Феврония Иванова Попова
235 Мария Петрова Николова
236 Катерина Миткова Иванова
237 Иванка Николова Гочева
238 Антония Косева Костова
239 Даниела Костадинова Костадинова
240 Петя Милчева Гочева
241 Снежана Димитрова Бояджиева
242 Ангел Христов Ангелов
243 Иван Йорданов Иванов
244 Пламен Райков Янев
245 Пламен Иванов Крумов
246 Янка Тодорова Янкова
247 Яни Янков Асенов
248 Йовчо Ангелов Балджиев
249 Райко Пламенов Янев
250 Фея Йоакинфиева Маринова
251 Владимир Йончев Владимиров
252 Невена Тодорова Григорова
253 Митко Трифонов Костадинов
254 Славимир Кръстев Ангелов
255 Валери Иванов Стоянов
256 Тимо Костов Илиев
257 Савка Христова Недялкова
258 Силвия Тодорова Първанова
259 Мито Каменов Митов
260 Емил Янков Христов
261 Бисер Боянов Йорданов
262 Асен Филчев Бориславов
263 Румен Милков Бориславов
264 Весела Генадиева Веселинова
265 Мирела Аврамова Йорданова
266 Силвия Владимирова Горчева
267 Радка Никитова Владимирова
268 Валентина Петрова Иванова
269 Мариела Илиева Ценова
270 Даниел Михайлов Михайлов
271 Красимир Павлов Кръстев
272 Серджан Юзджан Кямил
273 Георги Гочев Иванов
274 Цветан Ивелинов Илиев
275 Ангел Добрев Василев
276 Милен Добрев Василев
277 Ивелин Стоянов Димитров
278 Калушка Стоянова Великова
279 Севдалина Иванова Василева
280 Веселин Георгиев Симеонов
281 Георги Петров Монев
282 Веско Георгиев Величков
283 Ивайло Виолинов Симеонов
284 Иван Тодоров Йорданов
285 Гаро Гарабед Одабашян
286 Борислав Георгиев Генов
287 Георги Сергеев Марценков
288 Емил Стоянов Градинаров
289 Владимир Иванов Христов
290 Антон Иванов Иванчев
291 Николай Вълчев Николов
292 Елка Младенова Маринова
293 Михаил Иванов Янков
294 Христо Маринов Миланов
295 Андрей Иванов Ангелов
296 Веселин Петров Николов
297 Николай Митков Иванов
298 Екатерина Симеонова Георгиева
299 Снежана Стоянова Стойчева
300 Стефан Маринов Маринов
301 Иван Иванов Ангелов
302 Геновева Радева Ангелова
303 Антоанета Първанова Антонова
304 Силвия Йорданова Христова
305 Стоян Сидеров Асенов
306 Николай Младенов Стоянов
307 Петър Тодоров Пейчев
308 Марин Демиров Савов
309 Сюлейман Риза Салиев
310 Лефтер Милков Лефтеров
311 Магдалена Ангелова Митева
312 Марина Калоянова Бояджиева
313 Наталина Младенова Златева
314 Ралица Тихомирова Тунчева
315 Мирослава Димитрова Михайлова
316 Младен Любенов Марков
317 Даниел Николов Марков
318 Кремена Светославова Маринова
319 Росен Красимиров Златев
320 Ивалина Иванова Димитрова
321 Мариета Иванова Димитрова
322 Станимира Генчева Ангелова
323 Ивайло Георгиев Георгиев
324 Георги Дамянов Серафимов
325 Дончо Пенчев Дончев
326 Христо Галинов Кавалски
327 Владка Пенчева Сърбова
328 Стефка Иванова Вълчева
329 Петьо Иванов Русев
330 Борис Петров Цорев
331 Сава Савов Пашов
332 Марийка Григорова Григорва
333 Мария Василева Йотова
334 Дочка Ангелова Савова
335 Румен Иванов Денев
336 Лиляна Радева Борисова
337 Стоян Йорданов Димитров
338 Стефан Михайлов Цонев
339 Николай Дончев Конакчиев
340 Димитър Минков Мундрев
341 Даниел Красимиров Дяков
342 Иван Георгиев Христов
343 Ани Жекова Стоянова
344 Марийка Йорданова Христова
345 Йорданка Георгиева Рашкова
346 Николай Петров Калев
347 Йордан Стефанов Йорданов
348 Атанас Игоров Петров
349 Янка Ангелова Дюкенджиева
350 Радка Недлякова Пастирова
351 Димитър Минчев Димитров
352 Димитър Асенов Янков
353 Галя Веселинова Лазарова
354 Николай Стефанов Недев
355 Христо Димитров Николов
356 Димитър Тодоров Койчев
357 Димитър Савов Димитров
358 Стефан Минчев Минчев
359 Мирослав Енчев Йорданов
360 Румянка Михалева Байчева
361 Георги Маринов Георгиев
362 Филипка Сергеева Йорданова
363 Ставри Симеонов Иванов
364 Антоанетка Анилова Христова
365 Елисавета Ангелова Ненкова
366 Валентина Георгиева Павлова
367 Румяна Тодорова Денчева
368 Любомир Петров Петров
369 Валентина Трайкова Виденова
370 Йордан Иванов Стоянов
371 Ана Савова Бонева
372 Мария Стоянова Пешева
373 Димитър Павлов Димитров
374 Иванка Цветанова Иванова
375 Цветанка Христова Христова
376 Николай Ангелов Наков
377 Асен Костов Асенов
378 Васко Рачов Михайлов
379 Боян Николаев Гетов
380 Цветана Александрова Ненова
381 Братан Стоянов Василев
382 Цетония Маринова Иванова
383 Тодор Дамянов Върбанов
384 Мариана Любчова Начева
385 Елена Дикова Христова
386 Ивайло Маринов Джамбазов
387 Милена Огнянова Пейчева
388 Иван Николов Донков
389 Марин Петков Ралчев
390 Павел Христов Павлов
391 Емилия Янкова Георгиева
392 Румен Димитров Илиев
393 Гергана Гаврилова Пелова
394 Веса Димитрова Цанкова
395 Сузана Асенова Георгиева
396 Стоян Славчев Василев
397 Димитър Младенов Арсов
398 Даниел Петров Петров
399 Спас Богомилов Спасов
400 Иван Николов Брънзелов
401 Радослав Йорданов Петров
402 Антоанета Здравкова Драганова
403 Весела Дианова Христова
404 Владимир Георгиев Марков
405 Галина Петрова Христова
406 Мария Стефанова Найденова
407 Асен Енчев Емилов
408 Явор Димитров Бонев
409 Росен Георгиев Якимов
410 Катя Асенова Якимова
411 Славчо Иванов Тасков
412 Зорка Славчева Димитрова
413 Петьо Маринчев Петров
414 Тодор Георгиев Маринов
415 Димитър Димитров Димитров
416 Цветан Ивайлов Цветанов
417 Кристиян Дончев Дончев
418 Стилиян Емилов Евтимов
419 Любомир Веселинов Игов
420 Антон Николов Миланов
421 Даниел Методиев Йорданов
422 Георги Димитров Гаджанов
423 Атанас Весков Груев
424 Владимир Иванов Пантов
425 Страхил Миладинов Петков
426 Първан Данаилов Първанов
427 Весела Владимирова Иванова-Петрова
428 Иван Владимиров Иванов
429 Лалка Прокопиева Петрова
430 Ивайло Асенов Петров
431 Стефан Атанасов Аспарухов
432 Деян Енев Беслимов
433 Юлия Илиева Митрева
434 Мария Димитрова Томева
435 Никола Радов Радунчев
436 Димитър Борисов Петков
437 Борислав Кръстев Милчев
438 Найден Йорданов Кръстев
439 Мика Тодорова Лазарова
440 Лилия Лазарова Василева
441 Иванка Павлова Лазарова
442 Димитър Иванов Петков
443 Натали Павлова Димитрова
444 Олег Митков Йорданов
445 Ивайло Григоров Павлов
446 Александър Валериев Стоянов
447 Иван Тодоров Тодоров
448 Стефан Русланов Дойчев
449 Алекси Красимиров Помашки
450 Тереза Георгиева Томова
451 Александър Венциславов Манолов
452 Видин Йорданов Григоров
453 Габриела Варленова Величкова
454 Петя Иванова Манолова
455 Александър Добрев Еленков
456 Цветомир Лазаров Борисов
457 Емил Славчев Младенов
458 Асен Христофоров Симов
459 Лиляна Драгоманов Трифонова
460 Желязка Кирилова Николова
461 Соня Тодорова Никифорова
462 Йорданка Борисова Гогова
463 Йорданка Боянова Стойчева
464 Зорка Александрова Станоева
465 Цветан Методиев Тодоров
466 Теменужка Цветкова Александрова
467 Анелия Емилова Георгиева
468 Веньо Станков Нешев
469 Валери Цеков Ганчев
470 Велко Ванков Димитров
471 Вероника Емилова Петрова
472 Галина Радионова Николова
473 Добромир Нинков Дилов
474 Живко Боянов Мефодиев
475 Иван Николов Иванов
476 Цветан Минков Вълчев
477 Илия Цветанов Томов
478 Крум Илиев Белчин
479 Лидия Асенова Николова
480 Лилко Велков Янкулов
481 Ангел Крумов Минин
482 Наташа Николова Тодорова
483 Панталей Иванов Пенчев
484 Петя Руменова Левешка
485 Петър Георгиев Александров
486 Петър Михайлов Петров
487 Пламен Павлов Трифонов
488 Пламен Цветанов Геогриев
489 Светослав Любенов Флоров
490 Славчо Илиев Минков
491 Цветанка Огнянова Дичева
492 Цветанка Кирилова Ненчева
493 Владимир Борисов Дичев
494 Борислав Руменов Левашки
495 Коста Димитров Костов
496 Олег Цеков Младенов
497 Тонко Венелинов Станков
498 Боян Йорданов Маринов
499 Димитър Стоянов Иванов
500 Атанас Иванов Митов
501 Анил Борисов Тодоров
502 Лиляна Данайлова Колева
503 Ромел Пасков Маринов
504 Любомир Ангелов Ванков
505 Цветан Илиев Танев
506 Цветан Николов Костадинов
507 Мария Георгиева Ванкова
508 Веселка Цветанова Жикова
509 Славчо Младенов Димитров
510 Анил Николов Георгиев
511 Вергиния Иончева Митева
512 Милка Николова Шаркова
513 Ирина Иванова Гергова
514 Гена Василева Младенова
515 Галя Начова Гергова-Младенова
516 Лидка Кирилова Нинкова
517 Елена Михайлова Сурдолов
518 Драган Максимов Маринов
519 Венка Тошева Еленкова
520 Цветан Николов Петров
521 Виолета Вълчева Вълчева
522 Румен Мирославов Йонов
523 Мариана Веселинова Томова
524 Иванка Кирилова Бибиликова
525 Лиляна Иванова Даскалова
526 Росица Никифорова Кръстева
527 Ирина Дионисева Якова
528 Ина Тодорова Найденова
529 Теодора Младенова Михайлова
530 Анита Кирилова Здравкова-Костадинова
531 Адриян Найденов Аврамов
532 Антоан Емилов Димитров
533 Атка Владимирова Мицева
534 Антоанета Иванова Харалампиева
535 Анелия Костадинова Ставриева
536 Анна Георгиева Петрова
537 Ангелина Костадинова Стоянова
538 Анета Стаменова Велинова
539 Асен Кирилов Асенов
540 Ангел Ангелов Герасимов
541 Антонина Руменова Шанева
542 Ангел Бориславов Илиев
543 Аксиния Велинова Евгениева
544 Боян Емилов Марков
545 Борислав Пламенов Боянов
546 Борислав Николайчов Иванов
547 Богомил Стоянов Димитров
548 Божидар Василев Рангелов
549 Борислава Петрова Борисова
550 Бистра Асенова Младенова
551 Боряна Борисова Иванова
552 Бетина Чавдарова Стоянова
553 Борис Стойчев Симов
554 Борис Кирилов Странджев
555 Бетина Борисова Странджева
556 Борис Милушев Такев
557 Валентин Стефанов Петров
558 Верка Иванова Димитрова
559 Василка Димитрова Спасова
560 Валентин Павлов Варадинов
561 Виктор Мирославов Райчев
562 Венцислав Иванов Василев
563 Васил Николов Николов
564 Васил Стефанов Стефанов
565 Васил Иванов Райчев
566 Венеция Славчева Иванова
567 Викториа Ивайлова Методиева
568 Васил Страхилов Янков
569 Валентин Василев Ангелов
570 Васил Стоянов Арсов
571 Виктория Иванова Маринова
572 Виолета Стефанова Георгиева
573 Галя Димитрова Митова
574 Грета Богомилова Стоянова
575 Гена Георгиева Такева
576 Галина Емилова Такева
577 Георги Асенов Герасимов
578 Галина Ангелова Иванова
579 Георги Цветанов Ценев
580 Габриела Кирилова Симеонова
581 Даниела Михайлова Иванова
582 Даниела Никифорова Милева
583 Диана Венциславова Петрова
584 Даниела Тодорова Странджева
585 Даниела Миланова Миланова
586 Диляна Владимирова Дойчинова
587 Диляна Кирилова Димитрова
588 Денислав Йорданов Кирилов
589 Деница Йорданова Ненкова
590 Евелина Любомирова Видинова-Милошева
591 Емил Петков Младенов
592 Емил Борисов Такев
593 Емилия Антонова Велинова
594 Емил Райков Георгиев
595 Емануела Емилова Такева
596 Елизабета Любчова Асенова
597 Евдокия Любомирова Видинова-Венкова
598 Елица Александрова Илиева
599 Евгения Йорданова Василева
600 Величка Стойкова Димитрова
601 Еленка Георгиева Андреева-Стоева
602 Емануела Евлогиева Петрова
603 Елена Георгиева Бориславова-Кръстева
604 Евгени Миланов Кръстев
605 Елена Павлова Симеонова
606 Елизабет Кирилова Сигменова
607 Емилия Василева Миланова
608 Елена Методиева Илиева
609 Емилия Славчова Адамова
610 Жанет Емилова Петкова
611 Зорка Асенова Николова
612 Зоя Георгиева Харалампиева
613 Иванка Станкова Гигова
614 Ирина Кирилова Симеонова
615 Ирена Костадинова Василаве
616 Иван Рангелов Захаринов
617 Ивета Тихомирова Георгиева
618 Ирина Младенова Петрова
619 Иванка Исакиева Георгиева
620 Иван Асенов Дурев
621 Ива Богомилова Кръстева
622 Иван Василев Георгиев
623 Ирина Милкова Попова
624 Ивайло Емилов Иванов
625 Илиана Иванова Костова
626 Илия Петров Илиев
627 Йордан Владимиров Динчев
628 Йордан Стоянов Бизев
629 Йоана Йорданова Борисова
630 Йорданка Здравчова Василева
631 Йордан Пламенов Методиев
632 Катерина Илиева Петрова
633 Крис Велизаров Мирчев
634 Кристиян Руменов Бориславов
635 Кирил Симеонов Миланов
636 Кирил Димитров Митрев
637 Катя Огнянова Илиева
638 Кирил Шанев Илиев
639 Катя Петрова Григорова
640 Кристина Асенова Кирилова
641 Любчо Харалампиев Костов
642 Любен Найденов Иванов
643 Людмила Георгиева Кошарска
644 Лиляна Борисова Найденова
645 Лилия Иванова Даковска
646 Младен Кирилов Тодоров
647 Мирослава Методиева Огнянова
648 Марио Валериев Василав
649 Мариана Георгиева Илиева
650 Милена Мончева Иванова
651 Мария Александрова Илиева
652 Мартин Мариов Жлябинков
653 Мая Христова Кирилова
654 Мария Маринова Симеонова
655 Милена Владимирова Иванова
656 Маргарита Димитрова Тонева
657 Маргарита Николова Деянова
658 Мариана Атанасова Борисова
659 Мирослав Василев Миленков
660 Мирела Иванова Стоянчова
661 Моника Лазарова Антонова
662 Милена Руменова Милошева
663 Милан Кирилов Кръстев
664 Милка Владимирова Момчилова
665 Мирослава Мирославова Райчева
666 Мария Николова Ризова
667 Мишо Линков Мишев
668 Митко Владов Митков
669 Наташа Бориславова Рангелова
670 Никола Кирилов Кирилов
671 Наташа Данаилова Дойчинова
672 Николай Цветанов Попов
673 Николай Николаев Добрев
674 Павлина Благоева Джамбазова
675 Петър Любенов Мирчев
676 Радослав Алексиев Петров
677 Радослав Красимиров Богданов
678 Радка Иванова Такева
679 Румян Петров Кацарски
680 Румяна Стефанова Савова
681 Райка Борисова Стаменова
682 Румен Бориславов Траянов
683 Радослав Лозанов Фиданов
684 Райна Ангелова Апостолова
685 Снежанка Владимирова Дункова
686 Светлозар Валентинов Ангелов
687 Симона Руменова Николова
688 Стефка Спасова Кръстева
689 Симеон Симов Иванов
690 Силвия Лазарова Антонова
691 Соня Димитрова Василева
692 Сюзън Каменова Кирилова
693 Станка Йорданова Талазова
694 Снежана Михайлова Владова
695 Стоил Димитров Владов
696 Сергей Енчев Сергиев
697 Славчо Руменов Кръстев
698 Стойне Валентинов Лазаров
699 Славчо Стефанов Ангелов
700 Стела Венкова Захариева
701 Христина Пламенова Методиева
702 Христина Петрова Илиева
703 Цветанка Станоева Дурева
704 Цветанка Иванова Симова
705 Цена Любенова Йотова
706 Цветомира Иванова Василева
707 Цветанка Стоилова Захаринова
708 Шуменка Добренова Мирчева
709 Траяна Ангелова Бориславова
710 Татяна Нинова Борисова
711 Татяна Венева Ангелова
712 Таня Станкова Венева
713 Юлия Методиева Костова
714 Ася Тодорова Петрова
715 Герман Крумов Стоянов
716 Лили Емилова Иванова
717 Росен Василев Борисов
718 Иванка Игнатова Гълъбова
719 Любомира Владимирова Стоилкова
720 Донка Генадиева Андреева
721 Радослав Иванов Димитров
722 Славчо Андонов Андонов
723 Григор Милков Марков
724 Ленка Мирчева Димитрова
725 Костадин Спасов Асенов
726 Георги Рангелов Томов
727 Монка Иванова Стойнева
728 Славчо Иванов Манов
729 Благой Димитров Серафимов
730 Даниел Милчов Стойнев
731 Стефан Анков Апостолов
732 Никола Станимиров Искренов
733 Яна Николаева Стоилова
734 Станислав Георгиев Василев
735 Григор Димитров Земенски
736 Чавдар Георгиев Василев
737 Иван Димитров Ставрев
738 Ваня Стефанова Василева
739 Иван Методиев Тинков
740 Радослав Райчов Симов
741 Сашо Николов Василев
742 Зоя Петрова Захариева
743 Любомир Серафимов Савов
744 Иван Димитров Иванов
745 Станислав Костадинов Станиславов
746 Борис Лазов Радоев
747 Кирил Темелчов Евтимов
748 Венцислав Асенов Тодоров
749 Марияна Методиева Миленова
750 Сара Георгиева Сергиева
751 Любомир Исаев Цветков
752 Иво Асенов Симеонов
753 Йордан Венциславов Тодоров
754 Лъчезар Симеонов Асенов
755 Емилия Георгиева Николова
756 Мартин Илиев Симеонов
757 Сидер Атанасов Атанасов
758 Марина Дончева Петкова
759 Верка Костадинова Сълчева
760 Еленка Бонева Симеонова
761 Милослав Петков Миков
762 Анка Димитрова Иванова
763 Нина Атанасова Дамянова
764 Здравко Бориславов Живков
765 Георги Стефанов Новев
766 Александър Венциславов Димитров
767 Гергана Асенова Маркова-Карааланова
768 Венцеслав Младенов Александров
769 Велимил Иванов Георгиев
770 Иванка Боянова Мартин
771 Никола Илиев Терзиев
772 Катерина Илиева Терзиева
773 Марияна Величкова Стоянова
774 Тодор Иванов Модев
775 Румен Иванов Янков
776 Иван Ненов Иванов
777 Анка Неофитова Лозанова
778 Маргит Михайлова Василева
779 Мария Филипова Делчева
780 Гроздан Иванов Грозев
781 Ивайло Николаев Желев
782 Диян Иванов Демирев
783 Недялко Деянов Демирев
784 Ясен Илиянов Устренски
785 Венцислав Каменов Буров
786 Радосвет Здравков Георгиев
787 Ангел Христов Генчев
788 Силвия Петрова Йотова-Ликова
789 Тонка Димитрова Мирчева
790 Лазар Стоянов Бекирски
791 Стоян Лазаров Бекирски
792 Райна Стоилова Шилева
793 Величко Ангелов Кансъзов
794 Георги Георгиев Трендафилов
795 Костадин Иванов Караиванов
796 Николинка Найденова Вътева
797 Боно Илиев Бабачев
798 Никола Николов Гевезов
799 Димитър Методиев Царев
800 Мария Петрова Димова
801 Елена Събова Попова
802 Станка Атанасова Дерузова
803 Таня Илиева Лулкина

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Марина Динкова Начева
2. Диана Михайлова Михайлова
3. Николинка Георгиева Димитрова
4. Иван Демирев Иванов
5. Христо Николаев Христов
6. Борислав Бойков Георгиев
7. Борислав Ивов Гавазов
8. Весела Спасова Крумова
9. Елеонора Людмилова Симеонова
10. Йорданка Любомирова Василева
11. Лора Николаева Боянова
12. Румен Иванов Крумов
13. Цветанка Салваторова Асенова
14. Николай Григоров Николов
15. Десеслава Николаева Йонова
16. Райна Стоилова Шилева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения