Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4777-МИ/НР
София, 26 май 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Антоново, област Търговище

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-16 от 25.05.2017 г. от Елка Иванова Станчева – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Антоново, област Търговище. Предлага се на мястото на подалия заявление за освобождаване член на ОИК Галина Радославова Янева да бъде назначена Иванка Христова Христова-Риджакова.

Към предложението са приложени: заявление от Галина Радославова Янева за освобождаването й като член на ОИК – Антоново; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иванка Христова Христова-Риджакова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Антоново, област Търговище, Галина Радославова Янева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Антоново, област Търговище, Иванка Христова Христова-Риджакова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения