Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4776-МИ/НР
София, 26 май 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-203 от 23.05.2017 г. е постъпила молба от Петър Петров Белчев за освобождаването му като член на ОИК – Пазарджик, поради несъвместимост по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК предвид назначаването му за заместник областен управител на област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, Петър Петров Белчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения