Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4774-МИ
София, 26 май 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

Общинска избирателна комисия – Никола Козлево, с писмо вх. № МИ-15-190/16.05.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 159 от 15.05.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, Красимир Горанов Георгиев.

Към уведомлението са приложени: решение № 159 от 15.05.2017 г. на ОИК – Никола Козлево; заверено копие на писмо от ОбС – Никола Козлево до ОИК – Никола Козлево с приложено заверено копие от заявление с вх. № 137 от 09.05.2017 г. от Красимир Горанов Георгиев до председателя на ОбС – Никола Козлево, за прекратяване пълномощията му като кмет на кметство Цани Гинчево.

Централната избирателна комисия с писмо с изх. № МИ-04-03-13/18.05.2017 г. е поискала справка от ГД „ГРАО“ за броя на населението на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, към 15.05.2017 г.

С писмо с вх. № МИ-04-03-14/23.05.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ уведомява ЦИК, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, към 15.05.2017 г. е 520 лица, поради което кметство Цани Гинчево отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 и ал. 6 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения