Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4769-МИ/НР
София, 23 май 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

С вх. № МИ-11-6 от 22.05.2017 г. е постъпило предложение от Петя Николаева Цанкова – председател на ОбС на БСП Септември, с предложение за секретар на ОИК – Септември, да бъде назначена Ваня Славова Биволарска на мястото на освободения с Решение № 4555-МИ/НР от 20 март 2017 г. Георги Маринов Милчев.

Към предложението са приложени: предложение от Петя Николаева Цанкова – председател на ОбС на БСП – гр. Септември; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66, и декларация по чл. 80, ал. 3, т. 1, от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ваня Славова Биволарска; пълномощно изх. № 341 от 21.04.2017 г. от Корнелия Петрова Нинова в полза на Петя Николаева Цанкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Септември, област Пазарджик, Ваня Славова Биволарска, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения