Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4762
София, 18 май 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Елхово, област Ямбол, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и референдуми

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-39 от 17.05.2017 г. на Централната избирателна комисия от Петър Киров – кмет на община Елхово, за разрешаване на достъп до запечатани помещения община Елхово., както следва:

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 2:

* стая № 1, в която се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 27.01.2013 г. и от изборите за народни представители на 05.10.2014 г.;

* стая № 2, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.;

* стая № 3, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.;

– в административната сграда на ул. „Калоян“ № 13 – стая № 3, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13.11.2016 г. и от националния референдум на 6.11.2016 г.

Отварянето на помещенията е във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на общинска администрация в гр. Елхово“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ и саниране на административни сгради на община Елхово, намиращи се на ул. „Търговска“ № 2 и ул. „Калоян“ № 13. При отваряне на помещенията ще се извърши експертиза, обработване и предаване на материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Ямбол.

Изборните книжа и материали от другите видове избори ще бъдат преместени за съхранение в помещения, както следва:

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 13, склад № 2 – от националния референдум на 27.01.2013 г. и от националния референдум на 25.10.2015 г.;

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 63:

* ет. 3, стая № 1, – от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13.11.2016 г. и от националния референдум на 06.11.2016 г.;

* ет. 3, стая № 2 – от изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 25 и 31.10.2015 г.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, както следва:

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 2:

* стая № 1, в която се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 27.01.2013 г. и от изборите за народни представители на 05.10.2014 г.;

* стая № 2, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.;

* стая № 3, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.;

- в административната сграда на ул. „Калоян“ № 13 – стая № 3, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13.11.2016 г. и от националния референдум на 6.11.2016 г.,

с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Ямбол, и преместването и съхраняването на изборните книжа и материали от другите видове избори в следните помещения:

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 13, склад № 2 – от националния референдум на 27.01.2013 г. и от националния референдум на 25.10.2015 г.;

– в административната сграда на ул. „Търговска“ № 63:

* ет. 3, стая № 1, – от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13.11.2016 г. и от националния референдум на 06.11.2016 г.;

* ет. 3, стая № 2 – от изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 25 и 31.10.2015 г.

След прибиране на изборните книжа и материали в помещенията те се запечатват по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национален референдум на 6 ноември 2016 г., както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на книжата от изборите за народни представители на 05.10.2014 г. в отдел „Държавен архив“ кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения