Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4749-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Евгения Бисерова Алексиева и Йорданка Иванова Фикирлийска за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Владислав Иванов Горанов от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на финансите на Република България, а народният представител Валентин Иванов Радев от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на вътрешните работи на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал.2 от ИК следва да бъде обявена Евгения Бисерова Алексиева под № 6 от листата на партия „ГЕРБ“ за народен представител на мястото на Владислав Иванов Горанов и Йорданка Иванова Фикирлийска под № 7 от листата на партия „ГЕРБ“ за народен представител на мястото на Валентин Иванов Радев, за времето през което същите изпълняват функциите на министри.

При възстановяване пълномощията на народен представител, на който и да е от двамата, избрани за министри, се прекратяват пълномощията на последния по ред от листата на партия „ГЕРБ“, обявен за избран за народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, Евгения Бисерова Алексиева с ЕГН …, под № 6 от листата на партия „ГЕРБ“, на мястото на Владислав Иванов Горанов за времето, през което Владислав Иванов Горанов или Валентин Иванов Радев изпълняват функции на министър.

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, Йорданка Иванова Фикирлийска с ЕГН …, под № 7 от листата на партия „ГЕРБ“, на мястото на Валентин Иванов Радев за времето, през което Владислав Иванов Горанов и Валентин Иванов Радев изпълняват функции на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2495-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2494-МИ / 25.09.2023

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2493-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения