Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4741-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Георги Тенев Станков за народен представител в Двадесети и девети изборен район – Хасковски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-56 от 5 май 2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 май 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Станислав Насков Дечев като народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Станислав Насков Дечев.

С вх. № НС-10-147 от 05.05.2017 г. на ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Гергана Стефанова Кръстева, с което заявява, че не желае да бъде обявена за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „ГЕРБ“ в Двадесети и девети изборен район – Хасковски.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на подаденото заявление от кандидата за народен представител, Гергана Стефанова Кръстева следва да бъде заличена от листата на партия „ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна правна предпоставка за нейната избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Гергана Стефанова Кръстева с ЕГН … от Двадесети и девети изборен район – Хасковски, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесети и девети изборен район – Хасковски, Георги Тенев Станков с ЕГН …, под № 5 от листата на партия „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения