Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 474-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-141 от 20.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 1887 (хиляда осемстотин осемдесет и седем) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 1797 (хиляда седемстотин деветдесет и седем) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 90 (деветдесет) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1797 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Калина Иванова Георгиева
2 Катя Костадинова Коюва
3 Нина Благоева Коюва
4 Александър Гълъбов Филев
5 Александър Огнянов Василев
6 Анастасия Петрова Хаджиева
7 Ангел Александров Златанов
8 Анета Стойнева Георгиева
9 Атанас Пламенов Прашелков
10 Бойка Атанасова Нуркова
11 Бойка Петрова Табутова
12 Борислав Паунов Стойнев
13 Борислав Стефанов Митушев
14 Валентин Страхилов Димитров
15 Василка Асенова Мавродиева
16 Величка Петрова Вретенарова
17 Вероника Стоянова Миткова
18 Веселина Христова Георгиева
19 Галина Борисова Витанова
20 Галина Григорова Цветкова
21 Даниела Христова Тренчева
22 Димитър Христов Каров
23 Ева Димитрова Германова
24 Екатерина Христова Донина
25 Елза Георгиева Георгиева
26 Здравко Кирилов Димов
27 Иван Мирчев Самсаров
28 Иван Димитров Соколов
29 Иван Каменов Николов
30 Илиян Милчов Щерев
31 Йорданка Здравкова Димова
32 Искра Кирилова Арабаджиева
33 Катерина Илиева Лулеова
34 Катерина Прокопова Шиндова
35 Катерина Стоянова Гюзлева
36 Катрин Руменова Сукалинска
37 Кирил Кирилов Шиндов
38 Кирил Росенов Георгиев
39 Кристина Ангелова Янова
40 Кристина Стоянова Петрова
41 Кристиян Георгиев Цветков
42 Кристияна Кириклова Тупарова
43 Крум Стоянов Михайлов
44 Лиляна Борисова Миткова
45 Лиляна Иванова Христова
46 Лимонка Георгиева Тупарова
47 Мара Аспарухова Георгиева
48 Маргарита Стойчева Митушева
49 Мариела Руменова Сукалинска
50 Мария Росенова Покровнишка
51 Маруся Трайкова Джельова
52 Надежда Сашова Донина
53 Надка Страхилова Стойнева
54 Наталия Янева Байрактарска
55 Никола Благоев Занев
56 Павел Славев Бакалски
57 Пламен Борисов Стойнев
58 Роза Софрониева Нинова
59 Росен Кирилов Георгиев
60 Силвана Кирилова Димова
61 Сисой Божинов Костов
62 Славейко Андреев
63 Славка Станойчева Кратева
64 Снежана Георгиева Грозданова
65 Снежана Иванова Соколова
66 София Борисова Христова
67 Спас Станков Арабаджиев
68 Станислав Спасов Арабаджиев
69 Станка Димитрова Алексова
70 Стоян Димитров Самарджиев
71 Теодора Йорданова Витанова
72 Цветана Крумова Бакалова
73 Елена Георгиева Севдинова
74 Мария Георгиева Ярчева
75 Сашка Иванова Хаджиева
76 Атанас Николов Попов
77 Валери Костадинов Исаков
78 Вангелия Георгиева Милушева
79 Димитър Любенов Милушев
80 Елена Георгиева Петкова
81 Елена Илиева Божкова
82 Зюлкиф Рушанов Петелов
83 Илияна Тодорова Николова
84 Карамфилка Любенова Костадинова
85 Красимир Филипов Келешев
86 Найле Рамизова Поюклиева
87 Николай Атанасов Георгиев
88 Петко Георгиев Петков
89 Стоян Николов Николов
90 Петър Стойнев Докузов
91 Валентин Дамянов Тасев
92 Димитър Владимиров Прошин
93 Дияна Николова Дамянова
94 Ивайло Радославов Костадинов
95 Костадин Петров Агов
96 Петър Йорданов Станков
97 Яне Йорданов Бачев
98 Гълъб Благоев Айков
99 Лилия Георгиева Николова
100 Павел Кипров Павлов
101 Бенка Аргирова Айкова
102 Ангел Петров Агов
103 Стоян Валентинов Петачки
104 Пламен Николов Узунски
105 Гергана Валериева Димитрова
106 Даниел Илиев Деянски
107 Спас Василев Димов
108 Марияна Христова Табачка
109 Димитрина Костадинова Ковачева
110 Цветелина Бориславова Ковачева
111 Кирчо Сотиров Грозданов
112 Георги Хиколов Павлов
113 Илия Горанов Илиев
114 Иван Асенов Гълъбов
115 Иван Йорданов Захариев
116 Илия Иванов Щърбанов
117 Георги Костадинов Георгиев
118 Албена Тодорова Костова
119 Александър Георгиев Къдрев
120 Ангел Красимиров Хинов
121 Анка Георгиева Славкова
122 Антония Иванова Лесичкова
123 Белчо Радков Белчев
124 Божидар Пенчев Батаклиев
125 Борислав Петров Костов
126 Валя Борисова Филипова
127 Ваньо Димитров Пенев
128 Васил Иванов Табаков
129 Величка Димитрова Чалъкова
130 Веселина Митева Митова
131 Виолета Тодорова Белчева
132 Върбинка Василева Недялкова
133 Гинка Върбанова Илиева
134 Даниела Христова Георгиева
135 Десислава Боянова Пенева
136 Десислава Христова Караиванова
137 Диана Дачева Методиева
138 Димитър Добромиров Петков
139 Димитър Светославов Събев
140 Добрин Господинов Кянков
141 Добринка Станкова Христова
142 Дона Илиева Аламурова-Игликова
143 Ева Томаш Томовска
144 Емил Иванов Стоев
145 Здравка Борисова Михайлова
146 Зоя Христова Здравкова
147 Иван Христов Игликов
148 Иван Янков Иванов
149 Ивелина Цветомирова Цанкова
150 Ивет Цветанова Колева
151 Илия Николаев Маринов
152 Илия Николов Илиев
153 Илияна Димитрова Игликова
154 Йордан Руменов Дончев
155 Йорданка Иванова Манахова
156 Йорданка Николаева Радикова
157 Йорданка Пенева Иванова
158 Йорданка Спасова Генчева
159 Йосиф Мариянов Петров
160 Ирина Борисова Стоева
161 Катя Николаева Ганцарова
162 Кирил Кирилов Пангелов
163 Кирил Христов Шандров
164 Кристина Стоянова Иванова
165 Любка Стефанова Борисова
166 Марийка Стайкова Ганева
167 Марика Георгиева Костадинова
168 Маринка Николаева Йорданова
169 Мария Ангелова Цвяткова
170 Мария Милушева Илиева
171 Мария Николова Кянкова
172 Мария Стоянова Петкова
173 Мая Пенкова Пенкова
174 Милена Георгиева Събева
175 Милена Любомирова Георгиева
176 Мирослав Аврамов Димитров
177 Мирослава Йорданова Бонева
178 Митко Райков Митев
179 Моника Димитрова Кирилова
180 Невянка Ганчева Андреева
181 Нели Стоянова Кирилова
182 Нели Христова Станева
183 Ненчо Христов Шубеков
184 Никола Петров Бонев
185 Николинка Йосифова Курдова
186 Павлинка Великова Николаева
187 Петко Иванов Старорешки
188 Петранка Ненкова Шубекова
189 Петрослав Белчев Белчев
190 Петър Драганов Петров
191 Петър Николов Бонев
192 Петя Валентинова Драгнева
193 Пламен Борисов Колев
194 Пламен Георгиев Иванов
195 Пламен Радков Белчев
196 Рада Иванова Банкова
197 Радко Белчев Христов
198 Радосвета Иванова Цекова
199 Радослава Косева Нейкова
200 Райко Митев Райков
201 Ренета Веселинова Пенкова
202 Румен Иванов Игликов
203 Славка Ангелова Лечева
204 Снежана Маринова Климентова
205 Снежанка Димитрова Иванова
206 Станислава Стоянова Стайкова
207 Станьо Цвятков Станев
208 Стефка Георгиева Христова
209 Христо Димитров Шубеков
210 Христо Христов Данаилов
211 Цветан Станев Цвятков
212 Цветанка Тодорова Тодорова
213 Цветелина Наскова Яламова
214 Цоньо Тотев Цонев
215 Атанаска Атанасова Христова
216 Васил Крумов Апостолов
217 Галина Атанасова Беркова
218 Галя Иванова Бъчварова
219 Даниела Стефанова Иванова
220 Денислав Петров Куманов
221 Детелина Димова Иванова
222 Дечо Димитров Конакчиев
223 Живка Стоянова Беркова
224 Илияна Асенова Иванова
225 Йордан Емилов Янков
226 Кристина Емилова Янкова
227 Крум Василев Апостолов
228 Маргарита Янкова Бръчкова
229 Мариана Димова Теодосиева
230 Милена Теодосиева Конакчиева
231 Никола Руменов Николов
232 Пламена Милчева Георгиева
233 Славка Ангелова Сахатчиева
234 Цветанка Петрова Кецарова-Тодорова
235 Кюрсие Идризова Топчиева
236 Георги Мирославов Асенов
237 Стефан Тодоров Мундрев
238 Летиф Хасанов Чолаков
239 Радка Донева Чолакова
240 Дочка Донева Елмазова
241 Фирдес Юсеинова Мехмедова
242 Митко Радков Хаджиев
243 Асен Минков Гагов
244 Денислав Севдалинов Бекяров
245 Азис Себатинов Яшаров
246 Тодорка Георгиева Иванова
247 Анелия Иванова Данчева
248 Мария Богданова Тодорова
249 Марин Тодоров Маринов
250 Любка Петкова Стерева
251 Стефан Василев Стерев
252 Сашка Георгиева Тодорова
253 Тодор Трифонов Тодоров
254 Асен Ангелов Асенов
255 Нина Сидерова Сидерова
256 Анелия Петрова Маринова
257 Анка Дамянова Иванова
258 Антония Димитрова Борисова
259 Борис Димитров Митев
260 Борис Иванов Василев
261 Бранислава Милчева Маринова
262 Валентина Колева Борисова
263 Ваня Димитрова Густинова
264 Веска Косева Неделчева
265 Георги Петков Христов
266 Даниел Валентинов Петров
267 Деян Йорданов Бончев
268 Деян Стойчев Александров
269 Емил Иванов Кънев
270 Ива Емилова Кънева
271 Ивайло Мичев Ангелов
272 Иван Александров Иванов
273 Кремена Нейкова Монева
274 Лариса Радиславова Никодимова
275 Марияна Бориславова Петрова
276 Милчо Стефанов Георгиев
277 Минка Недялкова Райкова
278 Николай Иванов Георгиев
279 Теменуга Богомилова Бугач
280 Янислава Миткова Александрова
281 Надежда Стефанова Бъчварова
282 Тонислав Красимиров Милков
283 Донка Димитрова Тарева
284 Светлана Василева Генова
285 Пепа Господинова Колева
286 Таня Събева Радева
287 Милко Георгиев Колев
288 Милена Ганчева Цанева
289 Владимир Евгениев Генов
290 Роза Стоянова Керемедчиева
291 Атанас Йорданов Коларов-
292 Бистра Димитрова Тонева
293 Венета Колева Ангелова-
294 Венцислав Генов Тодоров-
295 Веселин Петков Бенев
296 Веселка Божанова Ганчева
297 Галина Димитрова Димитрова
298 Гено Георгиев Георгиев
299 Десислава Трифонова Ковачева
300 Димитър Русев Тонев
301 Донка Ангелова Божинова
302 Доско Пейчев Иванов
303 Елка Тодорова Павлова
304 Енчо Кунев Попов
305 Ивайло Борисов Димитров
306 Иван Гатев Иванов
307 Иванела Любомирова Банева
308 Красен Петев Петров
309 Милена Христова Колева
310 Миньо Гочев Гечев
311 Митко Лилов Митов
312 Недко Николаев Петков
313 Николай Христов Драшков-
314 Павлина Пенчева Иванова
315 Радостина Валентинова Минчева
316 Румяна Христова Христова
317 Руси Димитров Тонев
318 Стефка Иванова Николова
319 Цветелина Добринова Генева
320 Соня Димитрова Попова
321 Тихомир Цанев Кънчев
322 Божена Павлинова Ботева
323 Иван Иванов Вачков
324 Нуртен Кадирова Ахмедова
325 Радка Георгиева Димова
326 Христо Ботев Марков
327 Атанас Христов Панов
328 Венцислав Милчев Францов
329 Виктория Цветомирова Велчева
330 Галин Петров Антимов
331 Гергана Димитрова Стоянова
332 Илиян Маринов Йорданов
333 Ктистиян Ириянов Лазаров
334 Никола Красимиров Тодоров
335 Николай Красимиров Бурмов
336 Радка Иванова Събчева
337 Цонъо Недялков Стоянов
338 Бистра Тодорова Пеева
339 Богдан Василев Бонев
340 Васил Николов Костов
341 Гергана Иванова Тенчева
342 Димитър Стоянов Рашков
343 Калин Божидаров Бонев
344 Марийка Иванова Рашкова
345 Наталия Детелинова Бачийска
346 Тихомир Георгиев Тодоров
347 Цветана Николова Лазарова
348 Юлия Христова Заркова
349 Десислава Ангелова Каменова
350 Ерджан Мюмюн Осман
351 Йоана Гюрова Илиева
352 Сейхан Сафет Мюмюн
353 Али Халил Мустафа
354 Лидия Христова Бонева
355 Бистра Емилиянова Русинова
356 Анита Асенова Мишева
357 Теодора Филипова Жованова
358 Виктория Димитрова Хитова
359 Александра Асенова Пехлинова
360 Лора Емилова Белева
361 Адрияна Филипова Караиванова
362 Александра Росенова Узунова
363 Бахри Басри Бехир
364 Красимира Стойкова Добрева
365 Стефка Димитрова Топалова
366 Дочка Димитрова Топалова
367 Димо Живков Каменов
368 Сурай Мурад Мюмюн
369 Бисер Донков Караиванов
370 Лидия Петрова Караиванова
371 Денислав Здравков Иванов
372 Станислав Севданов Кузбов
373 Баръш Неджатин Хасан
374 Елмира Бориславова Димитрова
375 Юсеин Мустафа Осман
376 Симеон Стоянов Христов
377 Кирчо Димитров Симитчиев
378 Мустафа Рашид Мехмед
379 Донко Младенов Караиванов
380 Филчо Иванов Кехайов
381 Сабиха Мехмед Солак
382 Евгени Атанасов Агушев
383 Митко Аврамов Николов
384 Бойко Йосифов Невянов
385 Русин Тодоров Николов
386 Николай Лазаров Запрянов
387 Калудка Иванова Георгиева
388 Димитър Георгиев Димитров
389 Асен Йосифов Каров
390 Надежда Алексиева Чакърова
391 Иван Печков Караджов
392 Лиляна Печкова Караджова
393 Дияна Благоева Симеонова
394 Мирослав Митков Пирсафов
395 Красимир Митков Пирсафов
396 Митко Красимов Пирсафов
397 Димитър Василев Кайряков
398 Иван Тодоров Симеонов
399 Дорин Асенов Каров
400 Андрей Йосифов Каров
401 Мария Йосифова Карова
402 Деян Йорданов Исаков
403 Андреяна Димитрова Вълчева
404 Минка Димитрова Миланова
405 Алдин Мартинов Миланов
406 Димитър Колев Димитров
407 Младен Харитов Ташев
408 Галина Николаева Костова
409 Апти Аптула Салим
410 Веселин Милков Чилингиров
411 Огнян Митев Георгиев
412 Хикмет Тасим Халил
413 Мария Георгиева Карапавлова
414 Мустафа Мустафа Юсеин
415 Митко Асенов Чавдаров
416 Елена Колева Иванова
417 Асен Христов Хандев
418 Стоянка Георгиева Кишева
419 Николай Асенов Овчаров
420 Евдокия Миткова Моллова
421 Иван Митев Иванов
422 Борис Асенов Чилингиров
423 Стефан Асенов Андонов
424 Стефка Асенова Възгечева
425 Здравка Илиева Георгиева
426 Пенчо Кирев Вълков
427 Мара Ангелова Димитрова
428 Николина Вълчева Вълчева
429 Дафинка Иванова Атанасова
430 Кольо Стайков Стайков
431 Радка Ивайлова Кичукова
432 Пенка Иванова Божинова
433 Виктор Атанасов Парапанов
434 Стоян Николов Атанасов
435 Любчо Стефанов Райчев
436 Венцислав Асенов Бакалов
437 Венцислав Петров Вълчев
438 Петър Иванов Йорданов
439 Елка Миткова Ничева
440 Лиляна Асенова Миличева
441 Мария Иванова Унчева
442 Гинка Господинова Урманова
443 Ани Руменова Чаушева
444 Албена Христова Чолакова
445 Ангелина Младенова Чокова
446 Николай Здравков Попов
447 Мартин Миланов Игнатов
448 Ана Асенова Кузманова
449 Румяна Иванова Иванова
450 Йордан Николов Каймакчиев
451 Роза Рафаилова Моллова
452 Гинка Пеева Ламбова
453 Никола Костов Карадяков
454 Теодора Кирилова Марчонова
455 Георги Кирилов Марчонов
456 Делчо Василев Станчев
457 Дора Найденова Дерменджиева
458 Шермин Мехмед Етем
459 Фатме Шефкет Мехмет
460 Севинч Сеид Мехмед
461 Хюрю Халил Тефик
462 Шейназ Хикмет Салим
463 Дража Колева Делчева
464 Димитрина Наскова Иванова
465 Гюлшен Адем Сали
466 Янка Ангелова Василева
467 Цветана Младенова Каменова
468 Стефан Васков Николов
469 Таня Банкова Сараванска
470 Евелина Боянова Белберова
471 Благой Цанков Николов
472 Румяна Иванова Джелатова
473 Калин Смиленов Миланов
474 Еленка Димитрова Георгиева
475 Марина Христова Миланова
476 Ганка Станчева Якимова
477 Георги Тодоров Крачев
478 Гергана Матеева Дулова
479 Илинка Стоянова Панева
480 Мартин Динков Главчев
481 Николай Няголов Няголов
482 Петър Борисов Ангелчовски
483 Стефан Васков Кътев
484 Владимир Данчев Кехайов
485 Елена Ташкова Дончева
486 Костадин Василев Стоилов
487 Александра Кирилова Кърпачева
488 Ваня Георгиева Радева
489 Гергана Валентинова Кинчева
490 Десислава Валентинова Кинчева
491 Димитър Христов Кърпачев
492 Елисавета Георгиева Авджиева
493 Запрян Ангелов Гаутев
494 Лина Манчева Тотева
495 Мария Тодорова Тодорова
496 Нина Василева Личева
497 Теодора Любомирова Гицова
498 Анна Божидарова Лазарова
499 Антония Трифонова Сотирова
500 Божидар Здравков Георгиев
501 Ели Христова Грамбелова
502 Зоя Любомирова Къртева
503 Катя Милкова Панчева
504 Константин Маринов Маринов
505 Любен Радославов Петров
506 Любомир Тодоров Къртев
507 Магдалена Николаева Трагева
508 Маня Маринова Донева
509 Мариана Любомирова Тонева
510 Мария Костадинова Гроздева
511 Мариян Сталев Велев
512 Светла Иванова Колева
513 Теодора Любомирова Къртева
514 Мария Филипова Урумова
515 Наталия Франц Лерца
516 Александър Борисов Григоров
517 Анка Благоева Трайкова
518 Атанаска Василева Григорова
519 Валери Петров Василев
520 Виктория Величкова Минчева
521 Владимир Стефанов Велев
522 Георги Тодоров Ганин
523 Георги Томов Костадинов
524 Григор Васков Григоров
525 Златка Иванова Димитрова
526 Илия Стоянов Димитров
527 Йордан Великов Горанов
528 Лучка Николова Лерца
529 Мария Павл. Костадинова
530 Радка Тодорова Пращакова
531 Светла Димитрова Мутафчийска
532 Стоян Петров Петров
533 Татяна Любомирова Къртева
534 Цветелина Стоянова Панева
535 Генчо Атанасов Тенев
536 Камелия Илианова Измирова
537 Паун Йорданов Корделов
538 Карамфила Димитрова Тодорова
539 Йоана Стефанова Тагарева
540 Георги Недялков Кузев
541 Даниел Пеев Пеев
542 Даниела Сашова Христова
543 Димитрия Костадинова Костенова
544 Елена Кост. Манавска
545 Здравка Василева Атемин
546 Ивет Ивова Апостолова
547 Ина Каменова Гатева
548 Кристина Емануилова Куманова
549 Магдалена Иванова Костадинова
550 Мария Ангелова Георгиева
551 Мария Дав. Христова
552 Мария Иванова Димитрова
553 Мария Николова Пеева
554 Петко Славчов Савов
555 Сашо Иванов Христов
556 Сергей Асенов Атемин
557 Славка Димитрова Байрева
558 Станка Илиева Янкова
559 Стефан Владимиров Димитров
560 Христина Йорданова Китипова
561 Георги Костадинов Въцов
562 Елка Симонова Гатева
563 Ивана Йорданова Въцова
564 Александър Юриев Пастърмаджиев
565 Али Фелек Мехмед
566 Асен Тонев Стефанов
567 Бисер Антоанетов Илиев
568 Благо Димитров Йорданов
569 Благо Жоров Георгиев
570 Благо Славчев Георгиев
571 Благой Рашков Петров
572 Борис Васков Николов
573 Борислав Иванов Илиев
574 Васко Стефанов Николов
575 Венцислав Панчев Чардаклиев
576 Виждан Асан Реджеп
577 Димитър Ангелов Маринов
578 Динко Филипов Мерджанов
579 Ерол Запрянов Рангелов
580 Жоро Ангелов Бошнаков
581 Златан Янков Христев
582 Златка Ангелова Димитрова
583 Иван Михайлов Комитов
584 Иван Насков Атанасов
585 Илия Делчев Ангелов
586 Илия Джаров Георгиев
587 Камена Иванова Ангелова
588 Каста Гочев Ашимов
589 Катя Рашкова Димитрова
590 Кебре Бюрхан Реджеп
591 Кирил Петров Бачов
592 Любка Рашкова Георгиева
593 Методи Иванов Николов
594 Методи Рашков Атанасов
595 Михаил Димитров Иванов
596 Найден Николов Чернев
597 Наско Асенов Ангелов
598 Нели Щерева Асенова
599 Николай Йорданов Демирев
600 Николай Йосифов Николов
601 Пенка Стефанова Рангелова
602 Пламен Жоров Киряков
603 Рангел Симеонов Йорданов
604 Сами Фейми Юсеин
605 Сийка Аргирова Демирева
606 Стефан Рашков Пастърмаджиев
607 Стефан Рашков Шишков
608 Страхил Илиев Георгиев
609 Ташка Ангелова Георгиева
610 Фанка Рангелова Рашкова
611 Щерьо Киров Пламенов
612 Янка Иванова Йорданова
613 Магдалена Костадинова Соколова
614 Виолета Николаева Николова
615 Николай Методиев Николов
616 Нихат Христов Петров
617 Александър Николов Терзиев
618 Гергана Георгиева Демирова
619 Живка Ангелова Асенова
620 Иванка Златева Костадинова
621 Иванка Стоянова Танева
622 Лазарин Георгиев Кайков
623 Мария Димитрова Аладжова
624 Мария Иванова Хамбарлийска
625 Милка Димитрова Пелтекова
626 Недялка Николова Иванова
627 Недялка Рускова Делчева
628 Снежана Запрянова Милкова
629 Станка Атанасова Малинова
630 Цветанка Светославова Кайкова
631 Ася Николаева Свещарова
632 Веселин Димитров Чолаков
633 Иван Рангелов Гатев
634 Елена Стоилова Стоилова
635 Константин Стоилов Стоилов
636 Миглена Коцова Стоилова
637 Стоил Славов Стоилов
638 Янка Тодорова Видева
639 Йоана Емил Бакиш
640 Петър Атанасов Червенаков
641 Ренета Атанасова Бобева
642 Владимира Емилова Хофман
643 Сара Антонова Ценова
644 Маргарита Николова Игнатова
645 Стефан Пеев Станчев
646 Юлияна Дойчева Тончева
647 Мая Симова Русева
648 Румяна Зах. Чилингирова
649 Жанета Белчева Белчева
650 Златка Ангелова Костова
651 Александър Константинов Тимченко
652 Ана Василева Диварова
653 Райна Антонова Христозова
654 Александър Недялков Алексиев
655 Анета Димитрова Калмаданска
656 Десислава Василева Кендева
657 Албена Ангелова Апостолова
658 Анета Кръстева Станчева
659 Анна Василева Кидикова
660 Атанас Станев Станев
661 Даниел Любенов Фотев
662 Доника Руменова Манчева
663 Енчо Бориславов Борисов
664 Златина Иванова Василева
665 Ивелина Николаева Димитрова
666 Ивелина Николаева Трънкова
667 Катя Христова Енева
668 Марийка Методиева Николаева
669 Мария Илиева Йорданова
670 Мирослав Христофоров Тинков
671 Недялка Стоянова Калъчева
672 Нели Владимирова Зотева
673 Росица Иванова Попова
674 Стефан Николов Гераксиев
675 Стоян Иванов Генадиев
676 Томчо Стефанов Чакъров
677 Васил Николов Свещаров
678 Панайот Димитров Николаев
679 Георги Ангелов Даскалов
680 Емил Георгиев Георгиев
681 Живко Якимов Куглов
682 Ибрима Ненкова
683 Ивайла Димитрова Ташева
684 Иванка Христова Гогова
685 Марийка Денева Манева
686 Ана Ганчева Барутчиева
687 Ангел Йорданов Генков
688 Бонка Георгиева Калашева
689 Валентин Василев Катерински
690 Ваня Стефанова Тотева
691 Весела Георгиева Трайкова
692 Весела Йорданова Генкова
693 Весеслава Кирилова Георгиева
694 Веска Стефанова Узманова
695 Виктория Иванова Янкова
696 Виолета Любомирова Гицова
697 Георги Величков Трайков
698 Георги Запрянов Хаджийски
699 Даниела Димитрова Кацарева
700 Данка Тодорова Папазова
701 Десислав Димитров Радев
702 Диана Иванова Дамянова
703 Димитрина Николова Дамянова
704 Дочка Иванова Кинчева
705 Елена Михова Хаджийска
706 Живка Кръстева Банкова
707 Зорница Петрова Петрова
708 Иван Михайлов Михайлов
709 Илин Иванов Младенов
710 Илия Николов Дамянов
711 Йордан Георгиев Георгиев
712 Ирина Василева Михайлова
713 Кольо Николов Атанасов
714 Костадинка Георгиева Добрева
715 Лили Атанасова Барутчиева
716 Неда Стоянова Трайкова
717 Никола Атанасов Калашев
718 Никола Илиев Дамянов
719 Николай Руменов Йовчев
720 Петко Стоилов Лалков
721 Пламен Кръстев Банков
722 Преслава Василева Василева
723 Росица Георгиева Жайгарова-Дамянова
724 Спас Ташев Христов
725 Станислава Атанасова Катеринока
726 Станка Иванова Даутовска
727 Татяна Ганчева Иванова
728 Татяна Георгиева Чалъкова
729 Цветан Евгениев Николов
730 Цветанка Димитрова Божилова
731 Цонка Стоянова Хаджиева-Клявкова
732 Анка Христова Попадийска
733 Бистра Койчева Унарева
734 Михаил Георгиев Иринов
735 Харутюн Саркис Харутюнян
736 Александър Михайлов Николов
737 Андриана Георгиева Георгиева
738 Анка Тодорова Дингилева
739 Васил Иванов Чачовски
740 Васко Любенов Хоноритов
741 Даниела Димитрова Бронзова
742 Димитър Дамянов Кънев
743 Димитър Иванов Постомиров
744 Димитър Йосифов Лилов
745 Дияна Димитрова Велева
746 Ива Иванова Мозакова
747 Игнат Димитров Игнатов
748 Илиан Георгиев Стайков
749 Кольо Кирилов Ангелов
750 Костадин Яворов Трифонов
751 Красимир Атанасов Павлов
752 Кристина Василева Катеринска
753 Крум Адрианов Андреев
754 Магдалена Атанасова Лалова
755 Марийка Николова Граматикова
756 Мария Атанасова Тончева
757 Мелкон Торком Милконян
758 Милен Георгиев Стайков
759 Милчо Панайотов Янакиев
760 Найден Христов Кондаков
761 Николай Стефанов Колев
762 Николина Борисова Янкова
763 Нина Андреева Георгиева
764 Огнян Любомиров Шопов
765 Павлина Красимирова Лойкова
766 Райко Елианов Чакъров
767 Росен Христов Русанов
768 Соня Василева Катеринска
769 Стела Димитрова Франгова
770 Стефан Петров Ганев
771 Стойна Желева Манева
772 Стоян Атанасов Фурлийски
773 Стояна Рачева Терзиева
774 Тодор Бонев Тонев
775 Тодоричка Велчева Якимова
776 Христо Найденов Кондаков
777 Цветана Димитрова Петкова
778 Цветанка Димитрова Янакиева
779 Янка Петрова Добрева
780 Веселина Василева Якимова
781 Ангелина Иванова Ангелова-Дюлгерска
782 Антоанина Атанасова Кръстева
783 Атанас Григоров Кръстев
784 Атанаска Георгиева
785 Белослава Асенова Нанева-Анадолиева
786 Ваня Тошкова Странджалиева
787 Васил Петков Василев
788 Велина Миткова Пашова
789 Георги Янков Кременаров
790 Георги Григоров Кръстев
791 Грета Миткова Йовчева
792 Димитрина Тошева Колева
793 Добринка Делчева Гяурова
794 Екатерина Георгиева Стоянова
795 Елеонора Руменова Шуманска
796 Живка Рангелова Стоилова
797 Зоя Георгиева Ваклинова-Тимченко
798 Иван Георгиев Вучков
799 Йосиф Гатев Андонов
800 Костадин Георгиев Лентов
801 Красимира Димитрова Папаличева
802 Магдалена Йосифова Андонова
803 Мариана Кирчева Костова
804 Мариана Руменова Юрукова
805 Мария Димитрова Желязкова
806 Милена Георгиева Шишкова
807 Мима Йорданова Ангелова
808 Мирослава Тодорова Чучкова
809 Михаела Йорданова Атанасова
810 Невена Пантелеймонова Тончева
811 Недялка Василева Василева
812 Пепита Христова Кръстева
813 Петя Петрова Колева
814 Пламен Георгиев Цветков
815 Ружа Григорова Пинтева
816 Руслана Росенова Иванова
817 Сава Стефанов Миланов
818 Светла Христова Старирадева
819 Светлана Петрова Найденова
820 Станимир Александров Алексиев
821 Стоянка Трендафилова Цочева
822 Тодор Димитров Колев
823 Христина Георгиева Кръстева
824 Христо Атанасов Щерев
825 Цветан Иванов Иванов
826 Щерьо Андонов Янакиев
827 Лиляна Петрова Сапунова
828 Бетина Красимирова Темелкова
829 Стоян Анатолиев Панев
830 Александър Асенов Бързанов
831 Ана Иванова Айтова Гелова
832 Анелия Йорданова Велчева
833 Ани Владимирова Кръжанова
834 Божанка Василева Йовева
835 Бойчо Димитров Стамболийски
836 Борис Емилов Будинов
837 Борислава Стоянова Стоянова
838 Боян Александров Маринков
839 Валентина Димитрова Стоичкова
840 Ваня Лазарова Клисарска
841 Васил Дончов Славев
842 Велика Алексова Самсарова
843 Гергана Милчова Семкова
844 Даниела Георгиева Янева
845 Деница Георгиева Машова
846 Елена Любенова Николова
847 Еленка Василева Белчинска
848 Еленка Димитрова Димитрова
849 Елисавета Илиева Мишкова
850 Ерик Иванов Радев
851 Йорданка Василева Никова
852 Йорданка Георгиева Пиперкова
853 Катя Александрова Карабельова
854 Катя Костадинова Пиргова
855 Кирил Йорданов Гергов
856 Кремка Павлова Еленчева
857 Латинка Петрова Маринкова
858 Лилия Петрова Георгиева
859 Любов Ангелова Петрова
860 Марио Трайков Цинзов
861 Мария Димитрова Матина Ангелова
862 Милена Стоянова Стоянова
863 Надежда Николова Дикова
864 Никола Любомиров Мишков
865 Павел Цветанов Тодоров
866 Павлин Николов Петров
867 Петър Николов Георгиев
868 Петър Стайков Стайков
869 Светла Николова Никова
870 Силвия Станкова Юлевска
871 Снежанка Борисова Белчинсака
872 Снежанка Василова Мутафчийска
873 Сотир Димитров Петков
874 Спаска Арангелова Костова
875 Стефан Кирилов Димитров
876 Стойка Димитрова Постолова
877 Стоян Борисов Стоянов
878 Стоян Димитров Васев
879 Татяна Милчева Славева
880 Христо Христов Костов
881 Цветелина Димитрова Копаранова
882 Юлияна Стойнева Терзийска
883 Янко Антонов Градинаров
884 Антоанета Светломирова Петрова
885 Антон Огнянов Антонов
886 Валентин Йорданов Вълчев
887 Данка Иванова Иванова
888 Дена Христова Найденова
889 Дечка Стоянова Станчева
890 Деян Здравков Енчев
891 Димитър Радев Димитров
892 Донка Иванова Гроздева-Христова
893 Злати Вълчанов Генов
894 Ивайло Стефанов Стефанов
895 Иван Валентинов Вълчев
896 Иван Димитров Василев
897 Маргарита Борисова Бонева
898 Марийка Милкова Добрева
899 Марин Василев Нанов
900 Марияна Димитрова Николаева
901 Милка Кънчева Стоянова
902 Минка Обрешкова Илиева
903 Михаил Стефанов Григоров
904 Наско Петров Атанасов
905 Нели Тодорова Стойнева
906 Румяна Александрова Стойчева
907 Себиле Мустафа Мутиш
908 Стефан Милчев Стефанов
909 Янка Колева Балтова
910 Едита Гео-Мар Димитрова
911 Цветомира Илиева Николова
912 Илислав Ивелин Илиев
913 Дончо Петков Петков
914 Фатме Шабанова Ибрямова
915 Мелят Шабанова Исмаилова
916 Борис Ивайлов Игов
917 Румяна Руменова Тодорова
918 Константин Димитров Щерев
919 Иван Дианов Бонев
920 Петко Петков Петков
921 Ангелина Янчева Настева
922 Анета Йовчева Севова
923 Анрей Петков Петров
924 Атанас Вишанов Вишанов
925 Атанас Тенчев Атанасов
926 Василка Кирилова Стамова
927 Венелина Ташкова Драгиева
928 Венцислав Георгиев Стратиев
929 Върбан Митков Кадиев
930 Георги Димов Белев
931 Георги Киров Петров
932 Гинка Кирилова Вишанова
933 Григор Жеков Господинов
934 Даниела Драгомирова Драгиева
935 Дичо Колев Дичев
936 Донка Гочева Славова
937 Златка Атанасова Войнова
938 Иван Николов Петров
939 Ивелина Василева Иванова
940 Илиана Илиева Запрянова
941 Красимир Василев Иванов
942 Кръстьо Христов Георгиев
943 Мариела Петрова Драголова
944 Марийка Илиева Димитрова
945 Мария Вълканова Чанкова
946 Мария Гошева Тянкова
947 Мария Петрова Николова
948 Мартин Иванов Даеранов
949 Мирослав Пламенов Милев
950 Михаил Атанасов Вишанов
951 Надка Йорданова Прухлева
952 Наташа Антонова Калчева
953 Николина Георгиева Георгиева
954 Пламена Тилчева Желева
955 Стойчо Георгиев Кръстев
956 Тенчо Тенев Христозов
957 Теодора Костова Петева
958 Тончо Тодоров Тончев
959 Хабибе Неждет Раиф
960 Христон Русенов Тодоров
961 Албена Николова Къорева
962 Ангел Асенов Къорев
963 Асен Илиев Михайлов
964 Ванка Митева Божинова
965 Величка Найденова Христозова
966 Вълко Стоев Кирев
967 Димитър Илиев Янаджиев
968 Добри Димов Вълчев
969 Емилия Христова Божанова
970 Желяна Трендафилова Кирева
971 Иванка Димитрова Недева
972 Костадин Рачев Петров
973 Маргарита Иванова Атанасова
974 Милен Борисов Асенов
975 Минка Бориславова Карамфилова
976 Никола Георгиев Кидиков
977 Петър Атанасов Николов
978 Пламен Тодоров Петков
979 Слави Петков Славчев
980 Слави Христов Перчемлиев
981 Славчо Пенчев Карапейков
982 Станка Димитрова Запрянова
983 Тихомир Николов Петков
984 Тодор Христов Римпопов
985 Яна Радкова Живкова
986 Добринка Трифонова Касърова
987 Елена Хръстева Сивкова
988 Живка Георгиева Дойчева
989 Катя Александрова Ванкова
990 Маргарита Милчева Щерева
991 Петър Димитров Кауков
992 Сийка Христова Морякова
993 Александра Петрова Ходжева
994 Анета Милкова Ангелова
995 Антон Сашков Сотиров
996 Атанас Тодоров Атанасов
997 Владислав Стефанов Стефанов
998 Георги Тасков Атанасов
999 Георги Ташев Ташев
1000 Георги Христов Алексиев
1001 Димитър Миленов Арнаудов
1002 Димитър Николаев Василев
1003 Димитър Апостолов Василев
1004 Иван Тошков Маргичев
1005 Иордан Славеев Паунов
1006 Красимир Митков Костадинов
1007 Мария Петрова Василева
1008 Мартин Атанасов Атанасов
1009 Недялка Русева Ходжева
1010 Николай Митков Куманов
1011 Николай Димитров Василев
1012 Пиер Николаев Василев
1013 Пламен Христов Иванов
1014 Руска Петрова Василева
1015 Станка Стоянова Запрянова
1016 Стефан Гошев Стефанов
1017 Стефан Николаев Димитров
1018 Траян Николаев Василев
1019 Янко Георгиев Казанджиев
1020 Алекси Делчев Везиров
1021 Антон Юлиянов Недялков
1022 Атанас Митков Тончев
1023 Атанас Николов Перистеров
1024 Атанас Руменов Ангелов
1025 Валентин Христов Митев
1026 Василка Иванова Вълчева
1027 Делчо Митев Славов
1028 Деля Димитрова Митева
1029 Денка Желязкова Ангелова
1030 Десислава Богданова Кръстева
1031 Деян Костадинав Тенев
1032 Димитър Господинов Христов
1033 Димитър Иванов Казаков
1034 Димчо Василев Петров
1035 Елена Георгиева Крумова
1036 Живко Желязков Желев
1037 Иван Желязков Атанасов
1038 Калинка Иванова Петрова
1039 Кирил Георгиев Памуков
1040 Костадин Тенев Перистеров
1041 Красимир Георгиев Кирев
1042 Красимира Богданова Кръстева
1043 Мария Йорданова Карамфилова
1044 Наталия Димитрова Петкова
1045 Нели Ангелова Тодорова
1046 Николай Петров Николов
1047 Петко Иванов Георгиев
1048 Петко Матов Матов
1049 Петър Николов Петров
1050 Росен Милинов Георгиев
1051 Росица Иванова Димитрова
1052 Светла Атанасова Въжеклиева
1053 Слави Стефанов Славчев
1054 Стефан Динков Димитров
1055 Теодор Гошев Костов
1056 Тодор Иванов Спасов
1057 Тодорка Минчева Матова
1058 Тона Русева Пейкова
1059 Христо Янков Господинов
1060 Христон Петров Георгиев
1061 Цонка Миткова Христова
1062 Янка Петрова Занева
1063 Янка Стоянова Георгиева
1064 Янчо Петров Панайотов
1065 Антония Петрова Кръстева
1066 Атанаска Николова Николова
1067 Богдан Димитров Иванов
1068 Георги Методиев Георгиев
1069 Георги Тенев Георгиев
1070 Димитър Димитров Йорданов
1071 Димитър Иванов Мавродиев
1072 Златка Жекова Вълчева
1073 Иван Георгиев Иванов
1074 Иван Димитров Иванов
1075 Иван Иванов Георгиев
1076 Катя Иванова Ангелова
1077 Минка Димова Пенева
1078 Наталия Болеславовна Иванова
1079 Никола Стоянов Иванов
1080 Николай Христозов Петков
1081 Петър Делчев Коев
1082 Петър Димитров Петров
1083 Петя Кирова Колева-Нанчева
1084 Савко Савов Русев
1085 Севда Йорданова Живкова
1086 Станимир Янчев Стойчев
1087 Теодора Недялкова Делчева
1088 Тодор Георгиев Казаков
1089 Тодор Иванов Янев
1090 Тонка Вълкова Панделиева
1091 Тошко Стайков Стайков
1092 Тянка Иванова Канева
1093 Христо Ванчев Николов
1094 Янко Иванов Василев
1095 Андонис Йоанис Полименис
1096 Анна Йорданова Портарска
1097 Атанас Велинов Атанасов
1098 Бойка Темелакиева Спасова
1099 Валентин Русенов Русенов
1100 Ваньо Илчев Начев
1101 Ваня Желева Добрева
1102 Василена Тодорова Манолаково
1103 Венелин Стаматов Стаматов
1104 Веселин Стоянов Иванов
1105 Веска Георгиева Димитрова
1106 Виктория Пламенова Георгиева
1107 Вълкан Стоянов Вълканов
1108 Галина Петрова Пуцелова
1109 Галина Стойчева Терзиева
1110 Георги Димитров Кировски
1111 Георги Ивайлов Цончев
1112 Георги Темелиев Темелиев
1113 Гергана Пламенова Панова
1114 Гергана Стойкова Станкова
1115 Господинка Георгиева Стамболиева
1116 Даниела Димитрова Димитрова
1117 Десислава Кирилова Денкова
1118 Диана Стефанова Кировска
1119 Димитър Калев Нейчев
1120 Димитър Петков Киров
1121 Димитър Славчев Славов
1122 Димо Георгиев Костадинов
1123 Донка Ангелова Делчева
1124 Емил Вълчев Господинов
1125 Желю Драганов Лазаров
1126 Златина Димова Генова
1127 Златка Ангелова Димова
1128 Златка Дамянова Йорданова
1129 Иван Костов Граматиков
1130 Иван Стаменов Стоянов
1131 Иванка Иванчева Георгиева
1132 Ивелина Петкова Арнаудова
1133 Илиян Илиев Първанов
1134 Илиян Димитров Портарски
1135 Йордан Петров Йорданова
1136 Йорданка Косева Пенева
1137 Йорданка Тонева Арнаудова
1138 Ирена Господинова Мирчева
1139 Кина Георгиева Иванова
1140 Кирил Димитров Кирилов
1141 Коста Жеков Костов
1142 Костадин Атанасов Дяков
1143 Маргарита Великова Николова
1144 Мариана Йорданова Илчева
1145 Мариета Савчева Делегебрева
1146 Марина Илиева Тотева
1147 Мария Георгиева Чанева
1148 Мариян Пенев Димов
1149 Мариян Цветанов Милков
1150 Марко Михайлов Марков
1151 Мая Валентинова Чанева
1152 Миглена Минчева Иванова
1153 Милена Георгиева Въжарова
1154 Мими Петрова Петрова
1155 Михаил Вълчев Джендъров
1156 Надя Димитрова Стоянова
1157 Нанка Стефанова Янчева
1158 Нели Димова Пилчева
1159 Никола Великов Николов
1160 Павлина Бруева Димитрова
1161 Панайот Статев Цоков
1162 Петър Томов Божинов
1163 Петя Георгиева Кировска
1164 Пламен Илиев Първанов
1165 Пламен Колев Стоянов
1166 Пламен Христов
1167 Полина Пенчева Пенева
1168 Радостин Николов Апостолов
1169 Рашо Георгиев Добринов
1170 Сава Андреев Влаев
1171 Светлана Петрова Тонева
1172 Светлана Цветанова Недева
1173 Светослав Димитров Стоянов
1174 Славка Костадинова Стоянова
1175 Соня Ненчова Атанасова
1176 Станимир Николов Димов
1177 Станислава Недялкова Ангелова
1178 Станка Байчева Костова
1179 Станка Иванова Георгиева
1180 Станка Николаева Апостолова
1181 Станка Стоянова Лазарова
1182 Стерион Костов Костов
1183 Стефан Георгиев Ангелов
1184 Стефан Славчев Митев
1185 Таня Димитрова Тодорова
1186 Теодора Василева Теодосиева
1187 Теодора Нейчева Панаьотова
1188 Тодорка Маркова Раднева
1189 Филип Николаев Георгиев
1190 Христо Димитров Панайотов
1191 Цветанка Христова Апостолова
1192 Чавдар Велев Велев
1193 Юлия Костов Динева
1194 Яна Йорданова Стефанова
1195 Теодора Георгиева Костова
1196 Георги Иванов Костов
1197 Емануил Мирчев Иванов
1198 Желка Стоянова Василева
1199 Васил Николов Василев
1200 Екатерина Иванова Илиева
1201 Тони Валентинов Ивов
1202 Ангелина Илиева Стоева
1203 Антон Карамфилов Караасенов
1204 Бисер Росенов Биринджиев
1205 Валентин Радев Златанов
1206 Васил Стоянов Кехайов
1207 Евгения Кирилова Бояджиева
1208 Лили Младенова Шишкова
1209 Малин Антимов Димитров
1210 Малин Мутафов Козарев
1211 Милена Асенова Кокалова
1212 Мими Ивановакарамфилова
1213 Мирослав Събинов Кайджиев
1214 Росен Бенчен Бенчев
1215 Сергей Славейков Илиев
1216 Славчо Росенов Нардов
1217 Стефан Събев Василев
1218 Тодор Николов Иванов
1219 Мохарем Ахмедов Пашов
1220 Нуршан Идризова Кехайова
1221 Величка Асенова Малинова
1222 Севим Рафетова Кара Йланска
1223 Фатма Абдулахова Парутева
1224 Мустафа Исмайлов Ибрамчаушев
1225 Салих Халилов Парутев
1226 Фатме Расимова Абдулрахманова
1227 Асен Евтимов Цанков
1228 Рафие Акифова Хаджиева
1229 Селфие Аки Халачева
1230 Соня Искренова Колева
1231 Виктория Миленова Меркова
1232 Елена Тодорова Пелтекова
1233 Йосиф Николаев Митов
1234 Любомира Жекова Халваджиева
1235 Митко Красимиров Демиров
1236 Димитър Атанасов Димитров
1237 Елица Ивайлова Серафимова
1238 Златка Иванова Петкова
1239 Ирена Иванова Иванова
1240 Милка Момчилова Бонева
1241 Надя Гочева Кишилиева
1242 Ангелина Цветанова Василева
1243 Величка Данчева Димчева
1244 Виолета Манчева Манева
1245 Гено Вълчев Атанасов
1246 Генчо Вътев Генчев
1247 Дамяна Ганчева Стоева
1248 Дешка Колева Стоева
1249 Донка Александрова Бонева
1250 Дончо Тодоров Петков
1251 Еница Василева Вълчева
1252 Зюлфие Адраман Зейнева
1253 Иван Тончев Иванов
1254 Калинка Петрова Димова
1255 Катя Минчева Гуджерова
1256 Мария Алексиева Дамянова
1257 Мария Стоянова Примова
1258 Наско Йорданов Огнянов
1259 Недялка Христова Пеева
1260 Пеньо Игнатов Игнатов
1261 Радка Петкова Колева
1262 Селман Али Мънинка
1263 Станка Атанасова Миланова
1264 Татяна Господинова Димова
1265 Цонка Славова Иванова
1266 Виолета Славова Петрова
1267 Ганка Минева Минева
1268 Нели Йорданова Златанова
1269 Росен Иванов Иванов
1270 Славчо Христов Славов
1271 Станислав Славов Йовчев
1272 Ангел Кръстев Бакърджиев
1273 Ганчо Панчев Ганев
1274 Данаил Петев Иванов
1275 Денимир Танчев Станев
1276 Диана Христова Маркова
1277 Дичо Минчев Дичев
1278 Кирил Илиев Киряков
1279 Мария Стойчева Стоева
1280 Николай Тенев Колев
1281 Николай Филипов Николаев
1282 Радостина Димова Тотева
1283 Слави Танев Марков
1284 Станимира Иванова Лазарова
1285 Станислав Ганев Божков
1286 Татяна Петева Иванова
1287 Теодора Василева Иванова
1288 Тихомир Аврамов Томов
1289 Тихомир Иванов Николов
1290 Янка Господинова Гочева
1291 Александър Георгиев Ников
1292 Ангел Томов Бенчев
1293 Андриана Христова Христова
1294 Ася Димитрова Атанасова - Колева
1295 Атанаска Георгиева Терзиева
1296 Богданка Езичева Ганчева
1297 Георги Александров Ников
1298 Гергана Николова Калайджиева
1299 Гергана Стефанова Бояджиева
1300 Гинка Иванова Жекова
1301 Гичо Динев Динев
1302 Гошо Няголов Герджиков
1303 Димитър Ганчев Димов
1304 Димитър Тодоров Недялков
1305 Димка Вълкова Славова
1306 Димо Георгиев Димитров
1307 Димо Жеков Енчев
1308 Динко Иванов Пенев
1309 Емил Недев Жеков
1310 Златка Димитрова Симонска
1311 Златка Славчева Иванова
1312 Игнат Ангелов Асенов
1313 Искрен Георгиев Петров
1314 Йордан Георгиев Димитров
1315 Йордан Димитров Колев
1316 Калин Христов Христов
1317 Маргарита Димитрова Ташева
1318 Мариета Стоянова Николова
1319 Мария Дякова Александрова
1320 Мария Тодорова Валерова
1321 Мирела Станиславова Близнакова - Вълчева
1322 Надежда Христова Кънева
1323 Недка Господинова Казмукова
1324 Недка Спасова Калайджиева
1325 Николай Пенев Ковачев
1326 Николина Георгиева Никова
1327 Петя Златкова Валерова
1328 Пламен Александров Михайлов
1329 Руска Желева Димова
1330 Светомир Емилов Жеков
1331 Станимир Асенов Димитров
1332 Станислав Николов Калайджиев
1333 Стефан Атанасов Димитров
1334 Теодора Стоянова Арнаудова
1335 Тодор Иванов Тодоров
1336 Тома Ангелов Бенчев
1337 Христо Калчев Христов
1338 Цвятка Неделчева Цонева
1339 Янко Николов Валеров
1340 Александър Петков Токушев
1341 Ангел Ненков Неделчев
1342 Атанас Иванов Цаков
1343 Димитър Колев Николов
1344 Златизар Димитров Попов
1345 Иван Ганчев Гушански
1346 Калина Атанасова Попова
1347 Камелия Златизарова Тодорова
1348 Милен Колев Тодоров
1349 Михаил Стефанов Михов
1350 Пенчо Христов Спасов
1351 Петранка Костова Петрова
1352 Петя Крумова Попова
1353 Румен Петров Георгиев
1354 Христиан Кръстев Христов
1355 Юлиан Валентинов Радев
1356 Димитър Колев Лападов
1357 Донка Иванова Христова
1358 Янка Дончева Лападова
1359 Анелия Динкова Иванова
1360 Дилян Петров Караминчев
1361 Димитринка Тодорова Германова
1362 Илиан Желев Илиев
1363 Кремена Пенева Колева
1364 Марко Денчев Германов
1365 Николай Миленов Бозев
1366 Пламен Иванов Иванов
1367 Радост Ивайлова Тодорова
1368 Слав Иванов Славов
1369 Таня Пенева Караминчева
1370 Теньо Кънчев Илиев
1371 Фатма Ибрахим Карафеиз
1372 Ангел Гьончев Гьоков
1373 Габриела Георгиева Давидкова
1374 Иванка Балева Ленова
1375 Митко Лалев Митев
1376 Павел Митков Лалев
1377 Петър Йорданов Петров
1378 Росица Петкова Лалева
1379 Стоянка Иванова Цветкова
1380 Христина Панайотова Митева
1381 Боян Стефков Стайков
1382 Владимир Божидаров Георгиев
1383 Въльо Илков Вълчев
1384 Галин Василев Спасов
1385 Генчо Петров Георгиев
1386 Георги Иванов Георгиев
1387 Елена Цветкова Андреева
1388 Елка Димитрова Нейчева-Тонева
1389 Живко Иванов Желязков
1390 Ивайло Енев Иванов
1391 Иван Александров Георгиев
1392 Иван Желязков Божков
1393 Йорданка Генчева Спасова
1394 Кирил Танев Янков
1395 Кристиан Красимиров Желязков
1396 Кунка Иванова Тодорова
1397 Миглена Димитрова Димитрова
1398 Милен Минчев Динев
1399 Милен Танев Янков
1400 Милена Димитрова Иванова
1401 Павлина Драгиева Динев
1402 Пенка Малчева Минева
1403 Радка Христова Николова
1404 Румен Антонов Минчев
1405 Светла Миткова Колева
1406 Стелияна Драгомирова Димитрова
1407 Стефан Ганев Бонев
1408 Стоянка Георгиева Динева
1409 Таня Димитрова Георгиева
1410 Татяна Иванова Димитрова
1411 Филип Николаев Стоянов
1412 Христина Иванова Господинова
1413 Христина Йоакимова Стоилова
1414 Божидар Мирославов Богданов
1415 Божидар Стоянов Костов
1416 Васил Нейчев Петров
1417 Величка Илиева Ганева
1418 Галина Димова Минчева
1419 Галина Райкова Петрова
1420 Галина Русева Иванова
1421 Гергана Ганева Костадинова
1422 Гешо Златанов Гешев
1423 Делка Иванова Кръстева
1424 Делчо Желев Бодуров
1425 Деница Гешева Златанова
1426 Димитричка Христова Динева
1427 Димка Вълева Сидерова
1428 Димка Добрева Николова
1429 Динко Керанов Митков
1430 Добринка Неделчева Бояджиева
1431 Евдокия Николова Евтимова
1432 Живка Тенева Славова
1433 Жулиета Михайлова Стоева
1434 Златка Косева Михова
1435 Ивайло Ташков Петров
1436 Иван Ангелов Авджиев
1437 Иванка Димитрова Петкова
1438 Иванка Димитрова Стойчева
1439 Инна Викторовна Станчева
1440 Йорданка Димитрова Кънчева
1441 Костадин Кънчев Кънев
1442 Кремена Петкова Петрова
1443 Кънчо Костадинов Кънев
1444 Марио Стефанов Герганов
1445 Мария Атанасова Милева
1446 Мария Величкова Иванова
1447 Мария Георгиева Лазарова
1448 Марчо Георгиев Марков
1449 Мирослав Богданов Славов
1450 Мирослав Стоилов Караджов
1451 Михаил Илиев Митев
1452 Надежда Смилова Александрова
1453 Николай Ташко Петров
1454 Николина Георгиева Латева-Христова
1455 Павлина Димитрова Кънева
1456 Пенка Минчева Караджова
1457 Пенка Тодорова Карафизиева
1458 Пепа Янчова Стоева
1459 Петко Тотев Петков
1460 Росица Йорданова Катранджиева
1461 Росица Печева Талева
1462 Сивчо Динев Сивов
1463 Силвия Ганчева Павлова
1464 Слави Динев Петров
1465 Снежина Стоянова Бояджиева
1466 Стефка Иванова Филипова
1467 Стойчо Генов Стойчев
1468 Ташко Иванов Петров
1469 Тодор Михайлов Георгиев
1470 Тонка Стоянова Петрова
1471 Тотьо Тотев Петков
1472 Христо Жоров Христакиев
1473 Георги Стоянов Пондев
1474 Господин Стоянов Инджов
1475 Десислава Стоянова Пондева
1476 Димитър Йорданов Янев
1477 Динко Николов Петков
1478 Живко Василев Желев
1479 Иванка Иванова Минева
1480 Калина Раднева Видева
1481 Мария Радева Петкова
1482 Марчо Петров Нунев
1483 Миглена Марчева Видева
1484 Милка Троева Минчева
1485 Миньо Петров Минев
1486 Недялка Минчева Денева
1487 Николина Петкова Костадинова
1488 Петър Минев Петров
1489 Радка Тодорова Пондева
1490 Радостина Георгиева Русева
1491 Стоян Георгиев Пондев
1492 Стоянка Господинова Колева
1493 Стоянка Желева Минчева
1494 Теодора Стоянова Пондева
1495 Станка Стойчева Хаджирадева
1496 Георги Илиев Великов
1497 Иво Андреев Ковачев
1498 Станислав Веселинов Василев
1499 Веселин Атанасов Василев
1500 Мартин Герганов Ботев
1501 Петър Герганов Стоянов
1502 Васил Георгиев Василев
1503 Зафир Янков Зафиров
1504 Галя Кирчева Узунова
1505 Катя Проданова Илиева
1506 Марийка Димитрова Петрова
1507 Красимира Димитрова Димитрова
1508 Калин Христов Христов
1509 Георги Костадинов Йорданов
1510 Деспа Петрова Атанасова
1511 Красимира Йорданова Георгиева
1512 Кръстинка Колева Жекова
1513 Васил Василев Василев
1514 Гена Янкова Пенева
1515 Костадин Неделчев Костадинов
1516 Гочо Дойнов Йоргакиев
1517 Петя Младенова Нихризова
1518 Татяна Петрова Тоткова
1519 Искрен Василев Христов
1520 Митьо Дойнов Йорданов
1521 Любчо Петров Любчев
1522 Станислав Пенев Малинов
1523 Ахмед Гюнаидинов Ахмедов
1524 Октай Ремзи Шабанов
1525 Илия Димитров Данаилов
1526 Данаил Шидеров Чаушев
1527 Генади Надев Андреев
1528 Димитър Георгиев Ташев
1529 Константин Михайлов Янчев
1530 Галина Желязкова Благоева
1531 Димитър Йорданов Иванов
1532 Радослав Василев Атанасов
1533 Георги Костадинов Стойчев
1534 Вихрен Иванов Велчев
1535 Тодорка Димитрова Банчева
1536 Атанас Младенов Атанасов
1537 Десислав Тодоров Димитров
1538 Милена Добрева Бачева
1539 Владимир Николов Стоичков
1540 Александър Пламенов Колев
1541 Димитринка Тодорова Дамянова
1542 Димитър Димитров Димитров
1543 Драгомир Иванчев Михайлов
1544 Ивайло Алеков Иванов
1545 Марияна Георгиева Георгиева
1546 Мая Бориславова Петкова
1547 Митко Николов Николов
1548 Стела Георгиева Арсенова
1549 Татяна Тодорова Колева
1550 Димитричка Димитрова Костова
1551 Илко Николов Милев
1552 Иван Костадинов Иванов
1553 Груди Димитров Колев
1554 Рашко Стефанов Чакъров
1555 Красимир Боянов Ботев
1556 Красимир Николов Симеонов
1557 Максимилиан Ананиев Момчилов
1558 Радослав Стефанов Караджов
1559 Радослав Тодоров Тодоров
1560 Веселин Иванов Маринов
1561 Галина Данкова Вичева
1562 Гинчо Костов Палов
1563 Данка Иванова Георгиева
1564 Димка Николова Георгиева
1565 Елеонора Свиленова Йорданова
1566 Иванка Стоянова Йорданова
1567 Калинка Димова Маринова
1568 Керанка Дянкова Петкова
1569 Любка Георгиева Великова
1570 Нели Иванова Кирякова
1571 Павлина Атанасова Добрева
1572 Петя Йорданова Иванова
1573 Ангел Пламенов Павлов
1574 Бехчет Сали Шабан
1575 Виолета Димитрова Вълчева
1576 Галина Георгиева Симеонова
1577 Георги Димчев Георгиев
1578 Георги Иванов Желев
1579 Гюлшен Фикри Али
1580 Даниел Желев Тинев
1581 Емилия Атанасова Ангелова
1582 Емня Селимова Юсуфова
1583 Живко Емилов Стоянов
1584 Ивелина Петкова Николова
1585 Ивелина Тодорова Атанасова
1586 Мила Юлиева Христова
1587 Милко Кирилов Алексиев
1588 Надежда Димчева Стоянова
1589 Сали Бахчет Шабан
1590 Светльо Господинов Стоянов
1591 Севие Мурад Ахмед
1592 Тихомир Желев Тинев
1593 Тунчер Мустафов Исаев
1594 Фердинанд Ненков Стоянов
1595 Фикри Тасимов Зейнунов
1596 Халил Алиев Алилов
1597 Христина Михалева Стоянова
1598 Цветанка Лалова Янкова
1599 Галин Георгиев Димитров
1600 Красимир Георгиев Стоянов
1601 Кръстинка Кирчева Атанасова
1602 Кръстю Драгнев Митев
1603 Марийка Здравкова Атанасова
1604 Мита Кънева Георгиева
1605 Пенка Костадинова Донева
1606 Полина Петрова Колева
1607 Стоянка Георгиева Милушева
1608 Стоянка Димитрова Лазарова
1609 Стоянка Жекова Димитрова
1610 Боян Николов Илиев
1611 Веселин Мирев Друмев
1612 Веска Атанасова Панчева
1613 Георги Иванов Николов
1614 Георги Михайлов Николов
1615 Димитринка Йорданова Митева
1616 Димитър Кирчев Колев
1617 Добрин Димитров Димитров
1618 Еленка Димитрова Колева
1619 Здравко Атанасов Попов
1620 Илия Василев Христов
1621 Мариан Иванов Иванов
1622 Марияна Георгиева Стоева
1623 Митко Николов Митев
1624 Михна Кръстева Йорданова
1625 Неделчо Желев Лефтеров
1626 Огнян Аспарухов Димитров
1627 Силвия Стефанова Николова
1628 Симеон Демирев Желев
1629 Симеон Пеев Момчев
1630 Тошко Неделчев Костадинов
1631 Яни Йоргакиев Петров
1632 Айше Мехмед Хюсеин
1633 Атидже Сали Рафет
1634 Бедрие Салиева Алиева
1635 Божанка Живкова Асенова
1636 Валерия Цветанова Янкова
1637 Виолета Балева Иванова
1638 Гюлшан Зейнун Мехмед
1639 Дамян Янакиев Тодоров
1640 Желязка Василева Русева
1641 Женя Маринова Кръстева
1642 Живка Желязкова Тодорова
1643 Иванка Андонова Янева
1644 Иванка Христова Михалева
1645 Ивелина Неделчева Ненова
1646 Илияна Милнова Янкова
1647 Крум Кирилов Русев
1648 Людмила Янкова Янкова
1649 Милена Колева Петрова
1650 Наска Сандева Милкова
1651 Недялка Маринова Неделчева
1652 Ненчо Станев Ненчев
1653 Николай Стоянов Коев
1654 Петър Иванов Неделчев
1655 Тоня Маркова Ненова
1656 Христо Василев Иванов
1657 Андон Добрев Андонов
1658 Антон Христов Манов
1659 Бисер Красимиров Куртев
1660 Валентин Красимиров Куртев
1661 Валентина Венкова Николова
1662 Велина Наскова Върбанова
1663 Величка Йорданова Николова
1664 Галина Добрева Панайотова
1665 Герчо Николов Атанасов
1666 Диана Николаева Вълчева
1667 Димитър Борисов Димитров
1668 Донка Христова Атанасова
1669 Евгени Методиев Кацарски
1670 Ивайло Пламенов Иванов
1671 Иван Демиров Иванов
1672 Иванка Стоилова Георгиева
1673 Илиян Стоянов Костадинов
1674 Калоянка Петрова Стоянова
1675 Катя Петрова Неделчева
1676 Красимира Георгиева Куленова
1677 Кристиян Герчев Калчев
1678 Мария Пепова Любенова
1679 Милка Недялкова Николова
1680 Младен Миленов Стефанов
1681 Младен Христов Дяков
1682 Надежда Славова Дякова
1683 Надя Любомирова Михалева
1684 Никола Маринов Митев
1685 Николай Асенов Асенов
1686 Павел Великов Великов
1687 Петьо Матеев Петров
1688 Пламен Иванов Панайотов
1689 Пламен Стефанов Панчев
1690 Радка Желева Димитрова
1691 Росица Красимирова Харизанова
1692 Свилен Христов Христов
1693 Силвия Пламенова Христова
1694 Снежана Иванова Демирова
1695 Стилияна Чернева Христова
1696 Стоян Христов Стоянов
1697 Тодорка Николова Колева
1698 Фехмия Фетиева Кашлалъ
1699 Хюсеин Илхан Юлми
1700 Цанка Николова Иванова
1701 Яница Дончева Янева
1702 Георги Стойчев Иванов
1703 Десислава Андреева Желева
1704 Десислава Желева Желева-Великова
1705 Димитричка Димитрова Манолова
1706 Димитричка Иванова Иванова
1707 Душка Янкова Вълчева
1708 Елена Янкова Николова
1709 Миглена Георгиева Христова
1710 Милена Тодорова Георгиева
1711 Пенка Пламенова Янкова
1712 Стефка Стойчева Атанасова
1713 Шукри Ниязиев Хамзов
1714 Янислав Ангелов Великов
1715 Андрей Христов Иванов
1716 Антоанета Стоянова Алексиева
1717 Асен Василев Атанасов
1718 Атанас Христов Христов
1719 Биляна Иванова Димова
1720 Бойка Господинова Стоянова
1721 Борислав Иванов Баев
1722 Боряна Иванова Стоянова
1723 Валери Георгиев Петров
1724 Величка Събева Кръстева
1725 Веселин Георгиев Палов
1726 Галин Танев Господинов
1727 Галя Декова Младенова
1728 Ганка Георгиева Неделчева
1729 Георги Вълчев Минков
1730 Георги Динков Георгиев
1731 Георги Константинов Димитров
1732 Георги Петров Златев
1733 Гергана Димитрова Иванова
1734 Данаил Жеков Бъчваров
1735 Даниел Иванов Братанов
1736 Даниела Захариева Мирчева
1737 Дарина Иванова Сивкова
1738 Денка Иванова Колева
1739 Дженка Донева Бинева
1740 Диана Петрова Атанасова
1741 Димитринка Атанасова Шекерова
1742 Димитър Анастасов Попов
1743 Димитър Господинов Желев
1744 Димитър Пенчев Димитров
1745 Димка Стоянова Ковачева
1746 Димо Димитров Димов
1747 Донка Георгиева Митева
1748 Елена Господинова Радева
1749 Емилия Кръстева Илиева
1750 Злата Иванова Илиева
1751 Златка Танева Атанасова
1752 Ивайло Василев Пасков
1753 Иван Иванов Иванов
1754 Иван Илков Пеев
1755 Иван Христов Димов
1756 Иванка Великова Янкова
1757 Иванка Георгиева Калчева
1758 Ивелин Тодоров Тодоров
1759 Йордан Иванов Димитров
1760 Кольо Атанасов Колев
1761 Коста Сотиров Иванов
1762 Кристина Миткова Кечерова
1763 Любомир Михайлов Драгнев
1764 Людмил Жеков Люцканов
1765 Мариана Николова Велчева
1766 Мария Ангелова Динева
1767 Мария Георгиева Гавраилова
1768 Мария Златева Тодорова
1769 Мария Миткова Иванова
1770 Минка Господинова Василева
1771 Недка Атанасова Ангелова
1772 Нела Тодорова Статева
1773 Николай Ганев Димов
1774 Николай Тодоров Тодоров
1775 Оксана Николаева Петрова
1776 Павел Димитров Бакалов
1777 Павлинка Атанасова Атанасова
1778 Радка Георгиева Славова
1779 Светла Иванова Димитрова
1780 Стайка Дичева Христова
1781 Станимир Илков Пеев
1782 Станка Иванова Маринова
1783 Станка Костадинова Ганева
1784 Стоян Димитров Стоянов
1785 Стоянка Тодорова Илиева
1786 Тодор Маринов Радев
1787 Юлияна Миткова Недева
1788 Явор Иванов Джендов
1789 Янка Петрова Вулева
1790 Валентин Калудов Пеев
1791 Васил Йорданов Тонев
1792 Георги Йорданов Ставрев
1793 Мирослав Йорданов Ставрев
1794 Павлин Георгиев Савов
1795 Христо Милчев Миланов
1796 Юлиана Василева Тонева
1797 Ясен Веселинов Маринов

Отказва да регистрира следните лица:

1. Станка Косева Иванова
2. Татяна Георгиева Тачева
3. Тахир Салихов Мерков
4. Пенка Иванова Драганова
5. Мриян Христов Димитров
6. Еленка Атанасова Никова
7. Красимира Лефтерова Стаматова
8. Къни Георгиев Тодоров
9. Мария Василева Владимирова
10. Миглена Георгиева Малева
11. Славян Стефанов Сапарев
12. Петър Янчев Петров
13. Янулка Атанасова Петрова
14. Димитър Георгиев Георгиев
15. Светослава Христова Андреева
16. Антония Кирилова Милева
17. Мариян Марков Марков
18. Тодорка Димова Симеонова
19. Ярослав Георгиев Димитров
20. Ясен Атанасов Чокаджиев
21. Надежда Веселинова Георгиева
22. Вера Петрова Чобанова
23. Христо Димитров Хърсев
24. Вергюл Юсеин Юсеин
25. Танчо Атанасов Колев
26. Сали Хасан Мустафа
27. Янко Кирилов Атанасов
28. Николай Крумов Николов
29. Богомил Илиев Костов
30. Петранка Ангелова Зарзаватчиева
31. Валентин Бисеров Чинов
32. Стефи Георгиева Багашка
33. Стоица Янев Марков
34. Сълзинка Кисимова Грошарова
35. Таня Димитрова Николова
36. Татяна Иванова Станева
37. Христина Иванова Иванова
38. Христо Антонов Шопов
39. Хюсейн Мустафа Моллаали
40. Хюсеин Хюсеин Маллаали
41. Васил Захариев Шопов
42. Юлиан Йорданов Марков
43. Вили Михайлова Борисова
44. Иван Иванов Марков
45. Йорданка Костадинова Кюркчиева
46. Маргарита Христова Котирова
47. Мария Христева Лазарова
48. Милена Трендафилова Меркова
49. Мирена Славова Карова
50. Радослав Андреев Митев
51. Севда Георгиева Парунева
52. Мария Ангелова Драгнева
53. Йордан Александров Атанасов
54. Елена Стефанова Христова
55. Теменуга Генова Георгиева
56. Майа Лука Учкова
57. Милчо Колев Учков
58. Иван Георгиев Великов
59. Минка Георгиева Йорданова
60. Митра Иванова Овчарова
61. Димка Христова Теохарова
62. Валентин Неделчев Грудев
63. Николай Володиев Димитров
64. Добрин Христов Добрев
65. Бистра Банкова Шикова
66. Недялка Костова Тонева
67. Ангел Пеидерев Бекярски
68. Ангел Петров Бекярски
69. Стоянка Георгиева Кишева
70. Стоянка Георгиева Кишева
71. Мария Филипова Урумова
72. Мария Филипова Урумова
73. Кремка Павлова Еленчева
74. Кремка Павлова Еленчева
75. Спаска Арангелова Костова
76. Спаска Арангелова Костова
77. Стефан Кирилов Димитров
78. Стефан Кирилов Димитров
79. Христо Христов Костов
80. Христо Христов Костов
81. Григор Жеков Господинов
82. Григор Жеков Господинов
83. Мартин Атанасов Атанасов
84. Мартин Атанасов Атанасов
85. Мариела Павлова Пехливанова
86. Маринела Попова Пехливанова
87. Нела Стефанова Инджова
88. Нели Стефанова Инджова
89. Катя Проданова Илиева
90. Катя Проданова Илиева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения