Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4739-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Емилия Веселинова Станева-Милкова, Владимир Славчев Вълев и Руслан Здравков Тошев за народни представители в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Лиляна Павлова Николова от Трети изборен район – Варненски, издигната от партия „ГЕРБ”, е избрана за министър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, а народният представител Красен Кирилов Кралев от Трети изборен район – Варненски, издигнат от партия „ГЕРБ”, е избран за министър на младежта и спорта на Република България.

С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 май 2017 г., с което са прекратени пълномощията като народен представител от Трети изборен район – Варненски, на Стоян Христов Пасев, издигнат от политическа партия „ГЕРБ“ на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията на Република България.

При така изложената фактическа обстановка, в изпълнение на чл. 302 от ИК и съобразявайки Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия приема следното:

Народният представител Емилия Веселинова Станева-Милкова е следващият в листата на политическа партия „ГЕРБ” в Трети изборен район – Варненски, кандидат, който следва да бъде обявен за народен представител на основание чл. 302, ал. 1 от ИК на мястото на овакантения постоянен мандат на Стоян Христов Пасев. Това решение се обуславя от факта, че мястото на Емилия Веселинова Станева-Милкова – № 7 в листата, й създава право за придобиване на мандат на по-силно основание в сравнение с другите следващи я кандидати в листата, а именно № 8 – Владимир Славчев Вълев и № 9 – Руслан Здравков Тошев. Последните следва да бъдат обявени на основание чл. 302, ал. 2 от ИК за народни представители на мястото на Лиляна Павлова Николова и Красен Кирилов Кралев, за времето, през което същите изпълняват функциите на министри.

При възстановяване пълномощията на народен представител, на който и да е от двамата, избрани за министри, се прекратяват пълномощията на последния по ред от листата на партия „ГЕРБ“, обявен за избран за народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 1 от ИК Емилия Веселинова Станева-Милкова с ЕГН …, под № 7 от листата на партия „ГЕРБ” на мястото на Стоян Христов Пасев.

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 2 от ИК Владимир Славчев Вълев с ЕГН …, под № 8 от листата на партия „ГЕРБ”, на мястото на Лиляна Павлова Николова, за времето, през което Лиляна Павлова Николова или Красен Кирилов Кралев изпълняват функции на министър.

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 2 от ИК Руслан Здравков Тошев с ЕГН …, под № 9 от листата на партия „ГЕРБ”, на мястото на Красен Кирилов Кралев, за времето, през което Лиляна Павлова Николова и Красен Кирилов Кралев изпълняват функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения