Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4734-МИ/ПВР/НР/НС
София, 4 май 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Трън, област Перник, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от произведените на 26 март 2017 г. избори за Народно събрание

С решение № 64 на Общински съвет – Трън от заседание, проведено на 21 април 2017 г. – протокол № 8, е одобрено предложението на кмета на община Трън за произвеждане на местен референдум на територията на община Трън за отговор на въпроса: „Против ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“. Със същото решение, Общинският съвет е определил 11 юни 2017 г. като дата за произвеждане на местния референдум и за гласуване.

С цел прибиране и съхранение на книжата и материалите от местния референдум, насрочен на 11 юни 2017 г., е постъпило писмо в ЦИК с вх. № ЦИК-14-33 от 28.04.2017 г. на Централната избирателна комисия от Станислав Николов – кмет на община Трън, област Перник, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се на І-ви етаж в сградата на общинска администрация – Трън, с административен адрес: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от проведените на 26 март 2017 г. избори за Народно събрание, поради което е необходимо Централната избирателна комисия да разреши отваряне на посоченото по-горе запечатано помещение.

Съгласно т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

Местния референдум на 11 юни 2017 г. се произвежда по реда на ЗПУГДВМС и Изборния кодекс в редакцията му след 26 май 2016 г., поради което денят за гласуване в референдума се открива в 7,00 ч. и продължава до 20,00 ч.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се на І-ви етаж в сградата на общинска администрация – Трън, с административен адрес: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от проведените на 26 март 2017 г. избори за Народно събрание, за прибиране в него на книжата и материалите от местния референдум в община Трън на 11 юни 2017 г.

Отварянето на помещението да се извърши не по-рано от 20,00 ч. на 11 юни 2017 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което ще се съхраняват книжата и материалите от местния референдум, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

Книжата и материалите от местния референдум да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

Извън посочените действия на комисията по прибиране в помещението на книжата не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и референдуми.

За извършените действия се съставя протокол съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения