Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4729-ПВР/НС
София, 2 май 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Южен“, община Пловдив, област Пловдив, в които се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-14-32 от 27.04.2017 г. от Борислав Инчев – кмет на район „Южен“, община Пловдив, област Пловдив, с искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, стая № 12, намиращо се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. – първи тур, помещение, намиращо се на ул. „Райко Жинзифов“ № 10, ет. 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 30 октомври 2011 г. – втори тур, и помещение – стая № 5, намиращо се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Целта на отварянето на помещенията е извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране документи на отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив.

Съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 309 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители се съхраняват от общинските администрации до следващите избори. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ - гр. Пловдив.

Съгласно Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, стая № 12, намиращо се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. – първи тур, помещение, намиращо се на ул. „Райко Жинзифов“ № 10, ет. 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 30 октомври 2011 г. – втори тур, и помещение – стая № 5, намиращо се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката, от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив, и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещенията, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения