Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4727-ПВР/НС
София, 2 май 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община „Родопи“, област Пловдив, в които се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-14-30 от 27.04.2017 г. от Пламен Спасов – кмет на община „Родопи“, област Пловдив, с искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, намиращо се на третия етаж в сградата на община „Родопи“, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. и помещение/помещения в приземния етаж на общината, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Целта на отварянето на помещенията е извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране документи на Регионален държавен архив – гр. Пловдив.

Съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 309 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители се съхраняват от общинските администрации до следващите избори. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в Регионален държавен архив - гр. Пловдив.

Съгласно Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се на третия етаж в сградата на община „Родопи“, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. и помещение/помещения в приземния етаж на общината, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката, от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Регионален държавен архив – гр. Пловдив, и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещенията, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения