Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4724-НС
София, 27 април 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатана каса в областна администрация в област Русе, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № НС-05-171 от 21.04.2017 г. от Емил Кирилов – заместник областен управител на област Русе, с искане за разрешаване отваряне на запечатана метална каса, находяща се в стая № 510, ет. 5 в сградата на областна администрация в област Русе, пл. „Свобода“ № 6, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Целта на отварянето на касата е предоставяне на заверени копия на документи по повод писмо с изх. № П-2414 от 06.04.2017 г. на главния секретар на Комисията за защита на личните данни, адресирано до РИК – Русе, и изпратено от РИК – Русе до областния управител на област Русе с писмо с вх. № 03-00-5#196 от 18.04.2017 г.

Искането за отваряне на запечатаната каса е и по повод писмо с вх. № 24-00-23 от 18.04.2017 г. от ОД на МВР – Русе, до областния управител на област Русе, с което се изисква предоставяне на информация и заверени копия на документи във връзка с преписка с вх. № УРИ 336000-1923/2017 г. по описа на ОД на МВР – Русе.

Съгласно чл. 296, ал. 4 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на РИК, с изключение на предназначените за ЦИК, и екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за РИК, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена комисията. Изборните книжа и материали, създадени в РИК, се съхраняват в срок до следващите избори за народни представители. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ - гр. Русе.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация. Достъпът до документацията на РИК се извършва по разпореждане на съдебните органи, по искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. За извършените действия определените със заповед на областния управител длъжностни лица съставят протокол. Копие от протокола се изпраща на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатана каса в областна администрация в област Русе, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., с цел предоставяне на информация и заверени копия на документи по искане на КЗЛД, съгласно писмо с изх. № П-2414 от 06.04.2017 г. и на ОД на МВР – Русе, по преписка с вх. № УРИ 336000-1923/2017 г.

Достъпът до запечатаната каса, в която се съхранява документацията на РИК – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., да се осъществи по реда на т. 26 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на областния управител на област Русе.

За извършените действия да се състави съответният протокол, копие от който, както и копие от заповедта на областния управител за определяне на длъжностните лица, да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения