Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4721-ПВР/МИ
София, 25 април 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Попово, област Търговище, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.

Постъпило е писмо по факс на ЦИК с вх. № ЦИК-14-28 от 20.04.2017 г. на Централната избирателна комисия от Людмил Веселинов – кмет на община Попово, област Търговище, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация, стая № 515 на пети етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове през 2011 г., във връзка с унищожаване на документите без практическо и справочно значение с изтекъл срок на съхранение.

Съгласно чл. 287, ал. 8 въд връзка с чл. 338 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и от изборите за общински съветници и кметове се съхраняват от общинските администрации до следващите избори от същия вид. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в община Попово, област Търговище, намиращо се в сградата на общинската администрация в стая № 515 на пети етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове през 2011 г., във връзка с унищожаване на документите без практическо и справочно значение с изтекъл срок на съхранение.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.

След унищожаване на документите без практическо и справочно значение с изтекъл срок на съхранение от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2011 г. и от местните избори за общински съветници и кметове през 2011 г., кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението и за унищожаването на документите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения