Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4720-МИ
София, 25 април 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, на 30 април 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 20.04.2017 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, подписано от представляващия сдружението Иванка Дончева Делева, чрез упълномощения представител Любомир Иванов Тодоров,за регистрация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, на 30 април 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Окръжен съд – Монтана, на 18.04.2017 г., по ф.д. № 8/2014; - удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 011/17.10.2016 г.; пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на Любомир Иванов Тодоров; пълномощно от Иванка Дончева Делева в полза на 7 (седем) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, на 30 април 2017 г., представен и на технически носител; 7 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 1963-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 20.04.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички 7 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 20 на Решение № 1963-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, насрочен за 30 април 2017 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, насрочен за 30 април 2017 г., 7 упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Петьо Божидаров Петков

 

2.       

Живко Спасов Петров

 

3.       

Йордан Станимиров Петков

 

4.       

Светлана Василева Георгиева

 

5.       

Мария Красинова Велкова

 

6.       

Станимир Петков Стоянов

 

7.       

Ивайло Иванов Томов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения