Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4714-МИ
София, 20 април 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Димитровград, област Хасково, с писмо вх. № МИ-15-148/19.04.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 362-МИ от 19.12.2016 г. на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, Антон Вълев Илиев.

Към преписката са приложени: решение № 362 от 19.12.2016 г. на ОИК – Димитровград; решение № 363 от 12.04.2017 г. на ОИК – Димитровград; писмо от Административен съд – Хасково, изх. № 832 от 10.04.2017 г., заведено с вх. № 351 от 11.04.2017 г. на ОИК – Димитровград; решение № 143 от 23.03.2017 г. на Административен съд – Хасково по адм. д. № 11/2017 г.; таблица на населението по постоянен и настоящ адрес на община Димитровград, област Хасково, от която е видно, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, към 15.03.2017 г. е 1273 лица, поради което кметство Козаревец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димитровград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения