Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4714-МИ
София, 20 април 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Димитровград, област Хасково, с писмо вх. № МИ-15-148/19.04.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 362-МИ от 19.12.2016 г. на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, Антон Вълев Илиев.

Към преписката са приложени: решение № 362 от 19.12.2016 г. на ОИК – Димитровград; решение № 363 от 12.04.2017 г. на ОИК – Димитровград; писмо от Административен съд – Хасково, изх. № 832 от 10.04.2017 г., заведено с вх. № 351 от 11.04.2017 г. на ОИК – Димитровград; решение № 143 от 23.03.2017 г. на Административен съд – Хасково по адм. д. № 11/2017 г.; таблица на населението по постоянен и настоящ адрес на община Димитровград, област Хасково, от която е видно, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, към 15.03.2017 г. е 1273 лица, поради което кметство Козаревец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димитровград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения