Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4713-НС
София, 18 април 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Александра Константинова Берданкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 301-НС от 04.04.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски

Постъпила е жалба, подадена чрез РИК 17 – Пловдивски, с вх. № НС-15-336/07.04.2017 г., от Александра Константинова Берданкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 301-НС от 04.04.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, с което комисията не е установила нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от страна на общинските администрации на територията на област Пловдив във връзка с предаването, приемането и съхранението на бюлетините в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В жалбата се твърди, че решението на РИК 17 – Пловдивски, е неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон, тъй като общинските администрации на територията на област Пловдив са раздали на секционните избирателни комисии 315 450 броя бюлетини вместо доставените им общо 332 000 броя бюлетини. Твърди се, че съобразно направените изчисления от протокола на РИК 17 – Пловдивски, се установява, че не са раздадени общо 16 550 броя бюлетини, от които 10 400 броя бюлетини от община Раковски. Жалбоподателката счита, че РИК 17 неправилно се мотивира с Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, което определя реда за опаковане и предаване на изборните книжа от СИК на РИК и на общинските администрации, а не предаване на изборните книжа и материали от общините на СИК, поради което е неотносимо. Прави оплакване, че РИК е следвало да извърши проверка на място в общините и да провери дали нераздадените бюлетини се съхраняват по законоустановения ред. Според жалбоподателката ЦИК не е дала указания, в които да се дава възможност на общинските или районните администрации да преценяват какъв брой бюлетини да раздават на секционните избирателни комисии, поради което е следвало съгласно чл. 209, ал. 3 от ИК общинските администрации да предадат на СИК всички отпечатани бюлетини. Прави се искане Централната избирателна комисия да отмени решение № 301-НС от 04.04.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, и да установи на общинските администрации нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Алтернативно моли Централната избирателна комисия да постанови отваряне на помещението в община Раковски, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г., и да установи колко е общият брой на получените бюлетини, броят кочани, които са останали в общината и непредадени на СИК, съответните им номера и отговаря ли техният опис на описаните в приемо-предавателния протокол на областната администрация, както и да се установи поради каква причина не са били раздадени всички бюлетини и какво е било предназначението на нераздадените бюлетини от общинската администрация.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима, подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 73 от ИК, и от лице с правен интерес, а по същество се явява неоснователна.

Производството пред РИК 17 – Пловдивски, е образувано по жалба на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, имаща характер на сигнал, в която се навеждат оплаквания за незаконосъобразни действия от страна на общинските администрации във връзка с предадените по-малко от тях бюлетини на секционните избирателни комисии на територията на област Пловдив.

Във връзка с получения сигнал РИК 17 – Пловдивски, е отправила запитване до всички общини на територията на Седемнадесети изборен район, в което е поискано да се представи информация относно общия брой получени бюлетини, броя кочани с бюлетини, останали в общината, от кой номер започват и завършват съответните номера на кочани с бюлетини, за реда, мястото и начина на съхранението им, какво е предназначението на нераздадените бюлетини, как се съхраняват тези бюлетини и поради каква причина не са били раздадени всички получени от областната администрация бюлетини. В отговор на това запитване всички общини на територията на област Пловдив са представили информация, която е подробно описана в решението на РИК 17 – Пловдивски. Районната избирателна комисия е анализирала отговорите от общините, в резултат на което е установила, че същите са спазили указанията на ЦИК по Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г. относно съхраняване на изборните книжа и материали, предназначени за общинската администрация, както и че неизползваните бюлетини се съхраняват в помещения, определени от кмета на общината, които помещения са запечатани с хартиени ленти, подписани от длъжностните лица, и подпечатани с печата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съгласно Решение № 4146-НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че решението на РИК 17 – Пловдивски, е валидно, правилно и законосъобразно.

От постъпилата от РИК 17 – Пловдивски, преписка се установява, че една част от общинските администрации са предали на СИК всички получени от областната администрация бюлетини, друга част са оставили за съхранение различен брой бюлетини, като всички тези неизползвани бюлетини се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината, които помещения са запечатани с хартиени ленти, подписани от длъжностните лица, и подпечатани с печата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. Неоснователно се явява оплакването на жалбоподателката за неправилно позоваване от страна на РИК на Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г. на ЦИК, тъй като същото, макар и да определя реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация, в него се регламентира редът за определяне на помещението за съхраняване на изборните книжа и материали, охраната, както и достъпът до него. Правилен е изводът на РИК 17 – Пловдивски, че няма изрична разпоредба в Изборния кодекс, вменяваща задължение на общинските администрации да раздадат всички получени от РИК и областна администрация бюлетини за гласуване, поради което е неоснователно оплакването на жалбоподателката за нарушение на разпоредбата на чл. 209, ал. 3 от ИК, тъй като същата определя само броя на отпечатаните бюлетини. Действително ЦИК не е дала указания на общинските администрации какъв брой бюлетини да предадат на СИК, но предвид и липсата на изрична разпоредба в Изборния кодекс, която да определя, че следва да се раздадат всички отпечатани бюлетини, Централната избирателна комисия счита, че общинските администрации не са извършили нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Това се установява, от една страна, от отговорите на общинските администрации, от които е видно, че неизползваните бюлетини се съхраняват по реда, определен от ЦИК, а от друга страна, от протокола на РИК 17 – Пловдивски, от който е видно, че от предадения брой бюлетини на СИК общо 315 450 броят на неизползваните бюлетини е 152 350, т.е. броят на бюлетините бил достатъчен и гласуването в тези секции е протекло нормално.

По отношение на оплакването за община Раковски Централната избирателна комисия счита, че същото е неоснователно. На територията на общината има образувани 32 секционни избирателни комисии. От прегледа на тези протоколи е видно, че полученият брой бюлетини от СИК е бил не само достатъчен, но и са останали неизползвани бюлетини. Също така се установява, че във всички секционни избирателни комисии при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването са присъствали кандидати, застъпници, наблюдатели и упълномощени представители на партиите и коалициите. От регистъра на жалбите на РИК е видно, че не са постъпили сигнали и жалби относно липсата на бюлетини в секционните избирателни комисии. Община Раковски в отговора е посочила, че предоставянето на целия брой бюлетини би затруднило членовете на СИК при отчитането на резултатите от изборите в РИК 17 – Пловдивски, и след това при връщането им от Пловдив и предаването на изборните книжа и материали в общинската администрация – гр. Раковски. Изрично е посочено, че неизползваните бюлетини се оставени за съхранение от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК в помещението, което е определено от кмета на общината, до получаване на изрични указания от ЦИК относно унищожаването им.

По изложените съображения Централната избирателна комисия приема, че община Раковски не е извършила незаконосъобразни действия, нито пък е нарушила цитираните от жалбоподателката разпоредби на Изборния кодекс, поради което не са налице основания за отмяна на решение № 301-НС от 04.04.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка чл. 73, ал. 1 с от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александра Константинова Берданкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 301-НС от 04.04.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения