Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 471-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-129 от 20.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"`, представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 335-ЕП от 10.05.2014 г., като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и 6753 (шест хиляди седемстотин петдесет и три) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 6417 (шест хиляди четиристотин и седемнадесет), които отговарят на изискванията на ИК и 334 (триста тридесет и четири), които не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 6417 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Мая Спасова Вакареева
2 Гинка Добринова Мартинова
3 Христо Станчев Иванов
4 Неделин Илиев Ангелов
5 Стафан Ангелов Асенов
6 Йордан Благоев Йорданов
7 Милен Вълчев Йорданов
8 Наталия Георгиева Георгиева
9 Димитър Янакиев Димитров
10 Цанка Ненова Ненова
11 Светла Йончева Христова
12 Ахмед Мехмед Хасан
13 Петко Калинов Върбанов
14 Мими Илиева Иванова
15 Елена Димитрова Янакиева
16 Стамат Паскалев Проданов
17 Людмил Иванов Димитров
18 Иванка Милетиева Димитрова
19 Аксел Ахмед Хасан
20 Венелин Данчев Михайлов
21 Емил Иванов Драгоев
22 Георги Костадинов Янакиев
23 Красен Димитров Крастев
24 Вилимир Иванов Илиев
25 Петко Методиев Петков
26 Аслан Салиев Местанов
27 Йордан Илиев Караиванов
28 Жанет Маргаритова Захариева
29 Теменужка Димитрова Миленкова
30 Добрин Иванов Иванов
31 Мария Гришева Илиева
32 Иванка Величкова Петкова
33 Нели Филипова Георгиева
34 Христо Костадинов Христов
35 Розалина Венелинова Тодорова
36 Димитър Асенов Михайлов
37 Владимир Росенов Владимиров
38 Красимира Първанова Султанова
39 Първолетка Иванова Николова
40 Ангел Митков Ангелов
41 Румен Асенов Алексиев
42 Юлия Василева Атанасова
43 Димчо Албертов Филчев
44 Златка Томова Куртева
45 Николай Колев Николов
46 Нина Младенова Петрова
47 Христо Филипов Михайлов
48 Валентин Йорданов Рацов
49 Катя Веселинова Пеева
50 Любен Михайлов Димитров
51 Георги Тодоров Георгиев
52 Милена Колева Минчева
53 Минка Георгиева Петрова
54 Маргарита Георгиева Георгиева
55 Мирослав Петров Петров
56 Алина Асенова Камбошева
57 Юлиян Малинов Ефтимов
58 Красимир Пламенов Иванов
59 Елена Димитрова Костова
60 Борис Иванов Николов
61 Мими Иванова Николаева
62 Христина Иванова Василева
63 Костадин Василев Урдев
64 Магдалена Павлова Василева
65 Венцислав Недков Василев
66 Параскева Тодорова Трифонова
67 Орхан Асан Асан
68 Йордан Ванев Йорданов
69 Красимир Гочев Крумов
70 Андон Павлов Чолаков
71 Тихомир Ивайлов Тодоров
72 Добрин Дончев Дончев
73 Димитрина Борисова Маринова
74 Гюлшен Асан Айрула
75 Мирослав Петков Николов
76 Пламенка Давидкова Дечкова
77 Мариана Тодорова Мирчева
78 Мартин Иваилов Тодоров
79 Снежинка Маринова Ковачка
80 Замфир Величков Замфиров
81 Гюлхан Али Рамид
82 Георги Филипов Георгиев
83 Полина Тодорова Комитова
84 Цанка Владимирова Чолакова
85 Васила Миткова Гаврилова
86 Веселин Наков Стефанов
87 Кристина Андреева Кирилова
88 Ферад Ахмед Юсеин
89 Николай Иванов Колев
90 Елза Иванова Андреева
91 Невена Михайлова Пулева
92 Еленка Господинова Ангелова
93 Росица Василева Филчева
94 Евгения Иванова Георгиева
95 Златко Радославов Милев
96 Петранка Колева Атанасова
97 Янка Русева Рачева
98 Лияна Тодорова Николова
99 Мануел Еврант Ованезов
100 Богдан Дойнов Филчев
101 Емилия Янакиева Борисова
102 Донка Иванова Михайлова
103 Велико Стефанов Йорданов
104 Стоян Велков Стоименов
105 Вера Стефанова Ковачева
106 Тюляй Шабидинова Ибрямова
107 Еленка Георгиева Божанова
108 Красимира Кръстева Георгиева
109 Сийка Стойкова Стоянова
110 Нико Петров Ников
111 Любомир Илиев Тодоров
112 Йорданка Живкова Стоянова
113 Красимира Дончева Иванова
114 Георги Сидеров Генчев
115 Валери Тинковдимитров
116 Калина Стефанова Ковачева
117 Румен Иванов Венелинов
118 Боряна Стефанова Накова
119 Владимир Стоянов Славов
120 Богомил Илиев Маринов
121 Радостина Петрова Костова
122 Васко Стоянов Стоянов
123 Димитър Руменов Прокопиев
124 Красимира Драгомирова Илиева
125 Нина Чавдарова Сучева
126 Стилиян Николаев Саров
127 Иванка Маринова Андреева
128 Никодима Каменова Якомова
129 Атанаска Георгиева Симеонова
130 Пламен Александров Пенков
131 Димитринка Иванова Братоева
132 Бойка Георгиева Шимова
133 Иван Богомилов Иванов
134 Тодор Петров Бончев
135 Весела Боянова Цветкова
136 Валентин Филипов Атанасов
137 Александър Пенков Иванов
138 Миглена Борисова Станчева
139 Цветанка Йорданова Атанасова
140 Татяна Йорданова Захариева
141 Стоянка Желязкова Маркова
142 Елза Иванова Цветанова
143 Ирина Тодорова Павлова
144 Румен Балев Георгиев
145 Кирил Йорданов Васев
146 Пламена Атанасова Радева
147 Румяна Колева Тунева
148 Иво Цветанов Иванов
149 Мартин Василев Тасев
150 Адил Хайпиев Кьомюрджиев
151 Петър Василев Величков
152 Тодор Иванов Чимев
153 Павел Добрев Георгиев
154 Георги Димитров Георгиев
155 Анжела Петрова Гергова
156 Цонка Иванова Жиговечка
157 Ертан Айдънов Керимов
158 Виолета Стефанова Маджарова
159 Гергана Борисова Чонева
160 Десислава Иванова Христова
161 Цанко Иванов Господинов
162 Илиан Георгиев Рафров
163 Генади Пенев Пенев
164 Аксел Османов Юмергювеев
165 Димитър Балев Митев
166 Валентино Иванов Кръстев
167 Христо Никлаев Христов
168 Габриел Емилов Братов
169 Стоянка Дилова Тодорова
170 Румен Илиев Тонгиев
171 Адил Хюсеинов Адинов
172 Надя Петкова Петкова
173 Михаил Михайлов Стоименов
174 Иванка Димитрова Тодорова
175 Красен Василев Кънчев
176 Румен Иванов Антов
177 Ценко Калчев Сарафов
178 Ахмед Неджбидин Каспер
179 Петър Борислявов Станчев
180 Мария Якова Николова
181 Никола Иванов Великов
182 Даринка Дончева Генева
183 Огнян Боянов Борисов
184 Надя Петрова Атанасова
185 Шабан Хюсеинов Тюлеоглуев
186 Джемил Али Мухарем
187 Ани Чавдарова Давидкова
188 Николай Тодоров Желев
189 Милка Димитрова Кйошева
190 Станислава Тодорова Горанова
191 Ивелина Тодорова Кадънкова
192 Милен Митев Станков
193 Селиме Ниезиева Джераева
194 Емил Йорданов Георгиев
195 Александър Янакиев Ангелов
196 Стеан Петков Андреев
197 Георги Никифоров Александров
198 Елена Василева Георгиева
199 Бейхан Хасанов Шевков
200 Хюсеин Риза Сали
201 Мария Огнянова Антова
202 Горан Михалев Роев
203 Маргарита Милчева Димитрова-Койчева
204 Милен Георгиев Лазаров
205 Тодор Николаев Нейков
206 Семра Юсуфова Мустафова
207 Мария Костадинова Ценинска
208 Тихомир Трендафилов Паскалев
209 Стефан Илиев Илиев
210 Анета Борисова Йорданова
211 Анета Ангелова Михайлова
212 Найчо Койчев Маринов
213 Христина Севдалинова Стойчева
214 Любима Василева Узунова
215 Балчо Пенчев Балчев
216 Сашка Георгиева Лозанова
217 Павлина Георгиева Пенкова
218 Радни Георгиев Раднев
219 Владимир Асенов Джоров
220 Зоя Донева Минчева
221 Величка Василева Георгиева
222 Христо Николов Христов
223 Даниела Василева Кратунова
224 Боряна Ангелова Георгиева
225 Илия Любомиров Генов
226 Илиян Антонов Ангелов
227 Севджан Кемалдинова Мехмедова
228 Александър Андонов Котев
229 Христо Владимиров Славчев
230 Цанка Христова Иванова
231 Цветана Петрова Димитрова
232 Любомир Стоянов Генов
233 Бойко Борисов Цанев
234 Васил Русел Стоянов
235 Лъчезар Стефанов Симеонов
236 Зоя Ангелова Иванова
237 Петър Георгиев Кузев
238 Тихомир Красимиров Стойчев
239 Здравка Георгиева Гечкова
240 Тошко Иванов Гроздев
241 Алдин Асенов Младенов
242 Йорданка Славчова Гълъбарска
243 Георги Иванов Милевски
244 Мария Христова Гатева
245 Кателина Евгениева Илиева
246 Райна Радоева Пинчева
247 Розка Стефанова Иванова
248 Делка Васкова Димитрова
249 Славина Тодорова Татарска
250 Али Мустафа Мехмед
251 Мариета Христофорова Минчева
252 Борислав Асенов Ангелов
253 Кирил Костадинов Димитров
254 Станимир Колев Гунев
255 Асен Харизанов Христов
256 Симона Стоянова Беровска
257 Марин Веселинов Стоянов
258 Петър Георгиев Томов
259 Райко Борисов Райков
260 Йордан Боянов Маргаритов
261 Донка Стефанова Димитрова
262 Ангел Харизанов Христов
263 Иван Владимиров Ушатов
264 Яшар Али Ибрям
265 Румен Христов Братоев
266 Иванка Каменова Каменова
267 Боян Христов Христов
268 Росица Атанасова Тодорова
269 Ерджан Ахмедов Исуфов
270 Ралица Титкова Чучукова
271 Алекси Мартинов Радев
272 Детелин Митков Коев
273 Страхил Ангелов Стефанов
274 Пенчо Пламенов Йончев
275 Венета Дениславова Танева
276 Генади Кирчев Михайлов
277 Георги Петров Мазнейски
278 Асен Северинов Асенов
279 Снежана Петрова Кирилова
280 Цветана Тодорова Дамянова
281 Диана Влайкова Коева
282 Цветелина Георгиева Рашева
283 Ангел Йорданов Михайлов
284 Мая Александрова Войкова
285 Емил Христов Добрев
286 Севдалин Христов Христов
287 Христо Георгиев Христов
288 Елена Атанасова Енева
289 Сибел Велиева Ангелова
290 Десослава Радинова Добрева
291 Теменужка Драгомирова Манева
292 Саид Хасанов Саидов
293 Маргарита Иванова Бакарджиева
294 Сребряна Асенова Иванова
295 Костадин Александров Граматиков
296 Стоян Енчев Райков
297 Емил Алексиев Михайлов
298 Петър Любчов Въковски
299 Станислав Радославов Корданов
300 Мирослав Йорданов Ненов
301 Огнян Илиев Митов
302 Иванка Николова Ташева
303 Ема Емилова Бориславова
304 Марияна Николова Кърпачева
305 Жеко Славов Славов
306 Христо Генев Димитров
307 Генади Кръстев Еленков
308 Кирил Иванов Станков
309 Владислав Стоянов Иванов
310 Марин Христов Митков
311 Лидия Евлогиева Иванова
312 Илияна Василева Илиева
313 Никола Христов Николов
314 Данко Георгиев Тодоров
315 Христина Михайлова Георгиева
316 Петър Димитров Петров
317 Елена Евлогиева Бояджиева
318 Горанка Паскалева Александрова
319 Пенка Любенова Нейкова
320 Йорданка Миткова Йорданова
321 Нели Димитрова Иванчева
322 Никола Йорданов Иванов
323 Пенка Иванова Първанова
324 Павлина Аспарухова Клисарска
325 Димитър Красимиров Желев
326 Мария Димитрова Колева
327 Йорданка Георгиева Йорданова
328 Наско Димитров Иванов
329 Радка Иванова Владимирова
330 Наталия Здравкова Христова
331 Алекс Еленков Христов
332 Христина Косева Цочева
333 Красимир Аврамов Петков
334 Ганчо Христов Христозов
335 Георги Димитров Кутинчев
336 Недялко Дамянов Неделков
337 Мария Емилова Янева
338 Алекси Пенков Митев
339 Ангел Илиев Иванов
340 Цветана Георгиева Харалампиева
341 Ангелинка Василева Лозанова
342 Гергана Димитрова Николова
343 Спаска Кирилова Делева
344 Бистра Паскалева Димитрова
345 Иван Димитров Карапанджиев
346 Велко Рангелов Найденов
347 Валентина Христова Атанасова
348 Росица Василева Иванова
349 Антон Благоев Иванов
350 Алекси Димитров Петков
351 Николай Христов Ненов
352 Божидар Славчов Божинов
353 Янка Иванова Георгиева
354 Севди Шабанов Лападжов
355 Грета Милкова Пенева
356 Таня Иванова Делева
357 Стоянка Божинова Иванова
358 Кристиян Здравков Божинов
359 Дафина Петрова Неделкова
360 Златко Димитров Златанов
361 Зарко Асенов Орешков
362 Валентина Йорданова Василева
363 Борислава Стефанова Георгиева
364 Диляна Милкова Гочева
365 Мирослав Илиянов Полиев
366 Янко Иванов Джуньов
367 Любомир Цветанов Василев
368 Рахим Ахмедов Каранизамов
369 Розка Стоянова Пенева
370 Мария Кирилова Църнева
371 Георги Иванов Гочев
372 Мартин Иванов Маринов
373 Тодор Конов Петров
374 Светла Димитрова Къртева
375 Радка Йорданова Георгиева
376 Татяна Георгиева Симеонова
377 Георги Данчов Веселински
378 Мариела Николаева Иванова
379 Мехмед Ибрямов Мехмедов
380 Иванка Петрова Николова
381 Радка Георгиева Златанова
382 Гюнайдън Зюлкер Хамид
383 Страхил Димитров Чаев
384 Светлин Генков Блегански
385 Филипина Владимирова Алексиева
386 Румен Георгиев Антгелов
387 Радка Костадинова Томова
388 Величка Цанкова Георгиева
389 Весела Димитрова Чаева
390 Никола Миланов Михайлов
391 Ива Христова Пенкова
392 Генадий Цветанов Трайков
393 Марио Георгиев Йорданов
394 Златка Йорданова Димитрова
395 Даниела Георгиева Развигорова
396 Димитър Михайлов Димитров
397 Мирослав Йорданов Митков
398 Цветан Николов Александров
399 Велина Атанасова Петрова
400 Галин Павлинов Стефанов
401 Георги Горанов Грозданов
402 Ахмед Салиев Ахмед
403 Диляна Иванова Иванова
404 Даниела Петкова Газепи
405 Петромил Пламенов Терзиев
406 Христина Генчева Иванова
407 Севдалина Софрониева Божинова
408 Стоян Пенев Димов
409 Светослав Огнянов Обретенов
410 Цветелина Емилова Стоянова
411 Велика Георгиева Германова
412 Ерхан Раим Исмаил
413 Вяра Михайлова Костадинова
414 Пламен Костов Петров
415 Красимир Йорданов Цонев
416 Гинка Иванова Георгиева
417 Георги Иванов Николов
418 Надежда Николова Василева
419 Йорданка Стойнева Янчева
420 Мартин Господинов Гроздев
421 Делян Димитров Господинов
422 Емил Ангелов Давидов
423 Мария Рангелова Шуманска
424 Поля Иванова Кръстева
425 Яница Костадинова Маврикова-Колева
426 Славка Ганева Кунева
427 Татяна Ганчева Ботева
428 Десислава Емилова Асенова
429 Христина Борисова Митева
430 Десислава Филчева Русева
431 Анелия Христова Христова
432 Маринка Костадинова Георгиева
433 Кремена Савова Николова
434 Благой Найденов Благоев
435 Теодора Петрова Кашилска
436 Петър Игнатов Асенов
437 Ива Георгиева Георгиева
438 Христо Стефанов Томов
439 Гергана Лазарова Иванова
440 Елеонора Тодорова Господинова
441 Таня Костадинова Букова
442 Дочо Атанасов Дочев
443 Весела Костадинова Сукалинска
444 Николина Петрова Петкова
445 Стефан Минчев Савов
446 Борис Тудоров Александров
447 Чавдар Иванов Фердинандов
448 Светослава Пламенова Антонова
449 Иван Кирилов Гулев
450 Нели Станкова Железова
451 Павлин Богданов Данаилов
452 Милко Василев Милков
453 Георги Владимиров Радев
454 Мартин Илиев Маринов
455 Иванка Свиленова Иванова
456 Христина Любенова Салмова
457 Лена Цветанова Лалева
458 Васил Йорданов Борисов
459 Десислава Тодорова Шошинска
460 Живко Любомиров Димитров
461 Диляна Тодорова Митева
462 Костадин Кирилов Манов
463 Деян Малешков Малешков
464 Ива Любомирова Цветанова
465 Бисер Кирилов Иванов
466 Тодор Видев Спасов
467 Стела Колева Илиева
468 Светослав Миленов Симеонов
469 Красимира Кирилова Георгиева
470 Любомир Атанасов Димитров
471 Диана Иванова Бурдакова
472 Асен Теодосиев Миланов
473 Атанас Павлов Грудлев
474 Еми Стефанова Николова
475 Николинка Русева Костова
476 Станислав Любомиров Христов
477 Боряна Желева Станева
478 Иван Недялков Савов
479 Ненцислав Стойков Славов
480 Галя Иванова Ценкова
481 Вичко Миленов Вичков
482 Илко Димитров Делчев
483 Блага Борисова Антонова
484 Радинка Маринова Тодорова
485 Васил Иванов Пашов
486 Славка Георгиева Маринова
487 Павлин Стефанов Калушев
488 Емилия Миткова Николчова
489 Димитър Савов Димитров
490 Цветан Иванов Иванов
491 Пенко Кръстев Янков
492 Рангел Димитров Маринов
493 Гинка Тодорова Йовчева
494 Свилен Недков Свиленов
495 Таня Антонова Асенова
496 Събина Стоянова Събева
497 Иван Ганчев Иванов
498 Стефан Николов Стоянов
499 Христинка Русенова Нанева
500 Йорданка Михайлова Стоянова
501 Ралица Николаева Станева
502 Стефан Аспарухов Чеперов
503 Ивелина Георгиева Стратиева
504 Златина Ботева Веселинова
505 Ангел Георгиев Стойков
506 Георги Стефанов Ценков
507 Янка Георгиева Петрова
508 Станка Пенчева Ташкова
509 Жулиен Александров Илиев
510 Владимир Иванов Ленджов
511 Красимир Христов Христов
512 Елена Ангелова Кондакова
513 Ангел Николов Атанасов
514 Йовчо Борисов Гърдев
515 Павлинка Вълчанова Христова
516 Илинка Георгиева Бибишкова
517 Евгени Иванов Рачев
518 Тони Валентинов Маринов
519 Чавдар Димитров Халачев
520 Енчо Ненчов Делевски
521 Павлина Петрпва Бончева
522 Костадин Василев Апостолов
523 Кирил Николов Борисов
524 Цветомира Димитрова Димитрова
525 Благой Иванов Старипавлов
526 Велин Тошков Стоянов
527 Недка Иванова Христова
528 Йорданка Христова Великова
529 Ивайло Ангелов Пупев
530 Иванка Илиева Стратиева
531 Иван Петров Сербезов
532 Мариета Кирилова Стоицова
533 Рангел Костадинов Челибашки
534 Николай Петров Стамбов
535 Надежда Шарбанова Стоянова
536 Зорка Николова Юрукова
537 Мария Венелинова Петрова
538 Милена Недялкова Стефанова
539 Петър Йорданов Пеев
540 Георги Живков Борисов
541 Даниел Стефанов Димов
542 Снежана Славева Юрукова
543 Христо Маринов Илиев
544 Десислава Петрова Ангелова
545 Атанас Димитров Велев
546 Кольо Атанасов Николов
547 Вилиана Руменова Василева
548 Иван Златинов Златев
549 Виолета Георгиева Зарева
550 Зорница Младенова Данаилова
551 Ивайло Христов Панчев
552 Иво Петров Стаменлиев
553 Лилия Сотирова Златева
554 Андрей Велков Марчев
555 Димитър Стефанов Календерски
556 Юлия Гетова Георгиева
557 Иван Бонев Узунов
558 Васил Ваклинов Стойнов
559 Деница Руменова Тодорова
560 Ивелина Михайлова Аджемова-Георгиева
561 Светослав Маринчев Стефанов
562 Иван Димитров Зимбилев
563 Иван Донев Иванов
564 Румяна Иванова Димитрова
565 Иван Цветанов Войнов
566 Костадинка Зларева Кацарова
567 Хасан Мехмед Мандаджиев
568 Калоян Стоянов Калоянов
569 Снежана Асенова Малинова
570 Елена Андреева Димитрова
571 Кольо Йонков Колев
572 Димитър Бонев Петров
573 Мария Николова Георгиева
574 Милена Тодорова Иванова
575 Адриана Мирославова Петрова
576 Благой Иванов Смилянов
577 Тодор Костадинов Петров
578 Светослав Сашев Ангелов
579 Сергей Иванов Зонгов
580 Кръстю Паскалев Кръстев
581 Петър Тодоров Костов
582 Катя Пенчева Кирилова
583 Гергана Лазарова Мървакова
584 Найден Русев Русев
585 Анка Василева Георгиева
586 Александра Александрова Паталенска
587 Иванка Васкова Николова
588 Атанас Кръстев Николов
589 Десислава Йорданова Петрова
590 Мара Крумова Суровичка
591 Юлиян Веселинов Йорданов
592 Илиян Атанасов Илиев
593 Ангел Стоянов Цветанов
594 Марчела Иванова Енгьозова-Енева
595 Ивелина Иванова Вълчанова
596 Станка Янкова Петрова
597 Тодор Дамянов Христов
598 Димитър Гатев Колев
599 Валентина Илиева Ванчева
600 Андреана Григорова Урумова
601 Тодорка Златева Петрова
602 Минка Миткова Йорданова
603 Яна Владимирова Симеонова
604 Теодора Владимирова Пандова
605 Мариела Събева Стоянова
606 Гицо Благов Гицов
607 Борислава Иванова Борисова
608 Яся Алекова Йорданова
609 Илина Ивнова Христова
610 Веселин Минчев Георгиев
611 Мустафа Бистров Сергеев
612 Димитър Иванов Стоименов
613 Галя Миткова Запрянова
614 Станка Панева Георгиева
615 Станислав Бончев Велков
616 Кирил Славчов Костадинов
617 Мехмед Шазадинов Парпанчев
618 Здравко Алексиев Гевезов
619 Надежда Кеворк Николова
620 Антон Ангелов Тонев
621 Надежда Иванова Савова
622 Мая Момчилова Горанова
623 Виолета Тодорова Демерджиева
624 Калина Иванова Иванова
625 Илияна Кръстева Атанасова
626 Магдалена Тодорова Матанова
627 Емил Юлиянов Шарбанов
628 Янко Любенов Цветков
629 Иван Господинов Гърчев
630 Мирослав Мичев Найденов
631 Мариан Петров Тодоров
632 Елена Стоянова Даданска
633 Илхан Реджебов Юзеинов
634 Бонка Илиева Иванова
635 Ани Атанасова Атанасова
636 Димитър Емилов Георгиев
637 Даниел Маринов Ангелов
638 Николай Петьов Карагьозов
639 Георги Василев Попов
640 Маруся Тодорова Боева
641 Ахмед Ниязиев Османов
642 Мара Павлова Грозданова
643 Малинка Колева Ненова
644 Николинка Величкова Попова
645 Светослава Василева Генева
646 Мержана Пламенова Петкова
647 Васил Стефанов Соколов
648 Марияна Христова Андреева
649 Софка Костова Иванова
650 Петър Благов Гицев
651 Емилия Иванова Чулева
652 Ивайло Красимиров Йовчев
653 Радка Георгиева Димева
654 Валери Драганов Николов
655 Руска Илиева Пъванова
656 Пенка Стоянова Тотева
657 Росица Ангелова Кузева
658 Любомир Борисов Венчев
659 Селвет Исмаилова Халилова
660 Давидко Ангелов Христов
661 Валентин Георгиев Чернев
662 Огнян Йорданов Семов
663 Соня Кирилова Дошева
664 Татяна Иванова Чулева
665 Рафи Рафиев Сюлейманов
666 Екатерина Николова Калимарова
667 Радослава Радкова Петакова
668 Хашим Арасов Мазлъмов
669 Николина Димитрова Христова
670 Стойко Петров Гицев
671 Елена Михайлова Германова
672 Ясял Яшаров Вахдетов
673 Ивалина Марчева Кюркчиева
674 Ирина Николова Дончева
675 Станчо Николов Тодоров
676 Константин Петков Малчев
677 Тодор Иванов Гоцев
678 Саша Василева Коцева
679 Севда Сабит Реджеб
680 Тодор Маринов Тодоров
681 Любен Димитров Парталов
682 Михаил Андреев Михалев
683 Екатерина Паунова Малчева
684 Трендафил Георгиев Георгиев
685 Станимир Иванов Хърков
686 Светлана Иванова Недкова
687 Диaна Денчева Йорданова
688 Власи Илиев Лингорски
689 Надя Петрова Вълчанова
690 Цветана Стойкова Петрова
691 Богдан Славчев Велков
692 Ивелина Костова Стоева
693 Иванка Иванова Иванова
694 Мирослав Тодоров Василев
695 Красимира Иванова Иванова
696 Ангел Николов Коларов
697 Весела Сивкова Сивкова
698 Зоя Александрова Петрова
699 Митко Василев Митев
700 Милена Николаева Пенева
701 Елвина Руменова Мишева
702 Динчо Стефанов Димов
703 Георги Костадинов Урумов
704 Боряна Стойчева Енчева
705 Николай Кирилов Николаев
706 Михаела Георгиева Клечерова
707 Алексей Николаевич Янчев
708 Димитър Йорданов Димитров
709 Илия Иванов Пейчинов
710 Цветанка Петрова Велкова
711 Тодор Петров Георгиев
712 Елка Минчева Боева
713 Петя Александрова Желева
714 Боряна Петкова Димитрова
715 Невена Илиева Мангърова
716 Димо Радков Чаков
717 Иван Маринов Кулев
718 Доника Станчева Александрова
719 Никола Йорданов Апостолов
720 Светозар Михайлов Илиев
721 Георги Христов Георгиев
722 Радка Илиева Пейчинова
723 Христо Ангелов Александров
724 Денка Христова Арсенова
725 Юрий Бойчев Лозанов
726 Илия Иванов Семов
727 Славомир Димитров Маринов
728 Виктория Миткова Станева
729 Любка Маринова Цветкова
730 Десислава Димчева Йовчева
731 Йордан Гаврилов Йорданов
732 Живко Стефанов Николаев
733 Ангел Благоев Хаджийски
734 Руса Георгиева Динева
735 Южен Трифонов Пенев
736 Виолета Любенова Даракчиева
737 Милена Веселинова Вичева
738 Афизе Ахмед Махрям
739 Мария Йорданова Грънчарова
740 Полина Димитрова Добрева
741 Васил Живков Радев
742 Димитър Димитров Стоицов
743 Валерий Христов Късев
744 Валери Тодоров Иванов
745 Камен Димитров Костадинов
746 Мирослава Христова Радиева
747 Свилен Веселинов Райчев
748 Атанас Спасов Палихаров
749 Сийка Лазарова Лазарова
750 Константин Кръстилев Недков
751 Живка Василева Маджарова
752 Калина Иванова Михалева
753 Александър Иванов Стоянов
754 Гълъбина Миткова Гаджева
755 Екатерина Георгиева Ставрева
756 Емин Мустафов Хасанов
757 Енчо Иванов Петров
758 Ивелина Белчева Стоева
759 Мария Атанасова Харизанова
760 Мадлен Саркис Нигохосян
761 Ина Руменова Иванова
762 Георги Борисов Станков
763 Стоян Георгиев Узунов
764 Петър Христов Петров
765 Дафинка Георгиева Йорданова
766 Цветан Димитров Йовков
767 Величка Георгиева Иванова
768 Атанас Мартинов Паскалев
769 Янка Иванова Чепилева
770 Светла Митева Стаматова
771 Митко Маринов Златев
772 Екатерина Петрова Маринова
773 Антоанета Рангелова Челибашка
774 Христо Стоянов Христов
775 Лазар Христов Бистрин
776 Марияна Георгиева Неделчева
777 Атанаска Йорданова Кънчева
778 Мария Николова Щерева
779 Мария Георгиева Стоянова
780 Ралица Василева Йорданова
781 Идриф Идриф Ходжа
782 Климент Петков Климентов
783 Пенчо Славов Пенчев
784 Евгени Колев Маджаров
785 Весела Любомирова Кръстева
786 Добринка Петрова Тодорова
787 Димитър Василев Димитров
788 Янка Николова Димитрова
789 Виолета Валентинова Йорданова
790 Валентина Митева Колева
791 Васка Тодорова Тодорова
792 Росен Йорданов Рашев
793 Ивайло Михайлов Иванов
794 Елена Иванова Пенева
795 Наско Николов Сачков
796 Коста Кръстев Митев
797 Женя Добромирова Банчева
798 Нели Юлианова Чонева
799 Зойка Георгиева Бенева
800 Енчо Радев Бошнаков
801 Десислава Руменова Василева
802 Денислав Владков Димитров
803 Недялко Иванов Иванов
804 Светлана Станкова Петрова
805 Недялко Запрянов Трендафилов
806 Станимир Иванов Дамянов
807 Диана Георгиева Иванова
808 Юсеир Мехмедов Нурлов
809 Никола Атанасов Сачков
810 Недко Петров Станков
811 Гергана Петрова Петрова
812 Илия Николов Мадин
813 Валентин Георгиев Скендеров
814 Ивелина Петрова Чифудова
815 Иван Димитров Галев
816 Гюлшен Велиева Насуфова
817 Атанска Костадинова Атанасова
818 Десислава Стоянова Будинчева
819 Петра Георгиева Халачева
820 Иринка Хараламбева Стоянова
821 Ангел Николаев Ангелов
822 Катя Христова Златкова
823 Нергюл Осман Ахмедова
824 Александър Димитров Попов
825 Георги Александров Бишуров
826 Гинка Димитрова Фийлд
827 Димитър Костов Димитров
828 Шенгюл Хасан Мехмед
829 Димитър Георгиев Мраценков
830 Снежана Ангелова Христова
831 Нина Стефанова Стефанова
832 Силвия Георгиева Бурова
833 Людмил Христов Попов
834 Росица Руменова Тодорова
835 Атанас Георгиев Атанасов
836 Диана Славчева Златкова
837 Йордан Светославов Атанасов
838 Стефан Марков Стефанов
839 Васил Маринов Буров
840 Стефан Димов Янакиев
841 Недялка Петрова Вълкова
842 Тодор Трифонов Тодоров
843 Мария Георгиева Димитрова
844 Петър Стоянов Гачев
845 Татяна Константинова Велкова
846 Таня Костадинова Бурова
847 Марин Димитров Ганчев
848 Мехмед Идризов Ахмедов
849 Станка Ангелова Славова
850 Красимир Малинов Мечкарски
851 Кръстина Георгиева Пенчева
852 Илияна Стоянова Панева
853 Иван Георгиев Драев
854 Людмил Любомиров Несторов
855 Радослав Димитров Хвърчилов
856 Калинка Донкова Колева
857 Павел Георгиев Мраценков
858 Милен Ивов Сакъзов
859 Стефанка Петкова Димова
860 Катя Тодорова Кафеджиева
861 Данаил Валентинов Крумов
862 Атанас Иванов Стойков
863 Иван Лазаров Лефтеров
864 Катя Иванова Динева
865 Александър Христов Пещерски
866 Маргарита Велчева Георгиева
867 Господин Вълев Георгиев
868 Катерина Петрова Илинова
869 Милена Борисова Димова
870 Радослав Стоянов Михайлов
871 Васил Веселинов Каръков
872 Весела Комова Цокова
873 Златка Недялкова Манолова
874 Никола Георгиев Китанов
875 Георги Йорданов Добрев
876 Андрей Росенов Илиев
877 Мария Тодорова Димитрова
878 Виолета Максимова Терзиева
879 Исмет Динчеров Исметов
880 Керанка Георгиева Джаръкова
881 Стефка Томова Смилкова
882 Емил Илиев Атанасов
883 Гергана Михайлова Бакърджиева
884 Кръстьо Андреев Фърцев
885 Мина Запрянова Декова
886 Владимир Пенчев Минев
887 Мартина Михайлова Попова
888 Христо Димитров Мраценков
889 Румяна Николова Парушева
890 Гергана Петрова Неделчева
891 Ангел Петров Чорбов
892 Весела Пеева Дашева
893 Филка Дончева Филева
894 Неделина Станиславова Вълчева
895 Красимир Крумов Кирев
896 Донка Петрова Василева
897 Драгомир Петров Дичев
898 Валентин Любомиров Крантев
899 Богалина Врадинова Аргирова
900 Недялка Добрева Тодорова
901 Димитър Кръстев Щерев
902 Жана Стоянова Иванова
903 Димитър Костадинов Петканин
904 Недка Добрева Илиева
905 Станислав Савков Станчев
906 Гина Стоева Иванова
907 Петър Илиев Кюлев
908 Иван Евгениев Иванов
909 Ралко Генов Петров
910 Павел Василев Арнаутски
911 Венцислав Райков Вътев
912 Силвия Петрова Петрова
913 Маринка Кънчева Георгиева
914 Георги Петров Калин
915 Николай Евгениев Иванов
916 Антон Петров Бакърджиев
917 Георги Иванов Чачов
918 Галинка Георгиева Алексиева
919 Иванка Радева Димитрова
920 Митка Иванова Иванова
921 Мариана Пенова Георгиева
922 Ивелина Мариянова Славова
923 Кръстина Стойчеваузунова
924 Васил Нанев Василев
925 Павел Стоянов Пенев
926 Златин Мишов Илиев
927 Мария Георгиева Тънгълова
928 Веселина Тодорова Стратиева
929 Пенка Стефанова Стефанова
930 Карамфила Лазарова Бакърджиева
931 Весела Георгиева Гачева
932 Севдалина Сергеева Янкова
933 Бончо Атанасов Сирмов
934 Георги Кирилов Кирчев
935 Светла Александрова Петрова
936 Елка Гочева Иванова
937 Лазар Стойнов Вакарелов
938 Кирил Димитров Димитров
939 Ферад Расим Ферад
940 Димитър Иванов Мартинов
941 Никола Георгиев Кисиков
942 Галя Симеонова Илиева
943 Пламен Гочев Иванов
944 Петя Петьова Петкова
945 Силвестър Йорданов Захариев
946 Емел Джемал Ахмед
947 Гинка Илиева Тодорова
948 Елена Александрова Климова
949 Светослав Николов Асенов
950 Галина Недкова Василева
951 Даниела Петкова Петкова
952 Йорданка Димитрова Джиджова
953 Нутвия Исмаил Шабан
954 Иванина Димитрова Маринова
955 Димитричка Ангелова Ангелова
956 Адрияна Тодорова Дякова
957 Мария Маринова Христева
958 Марийка Иванова Груева
959 Айлин Юсеин
960 Мирослав Димитров Калайджиев
961 Аспарух Владимиров Кочиев
962 Пламен Николов Йовчев
963 Румяна Христова Ганчева
964 Луко Стефанов Бобеков
965 Георги Илиев Бахчевански
966 Гюлюмсер Сали Шабан
967 Ирина Петрова Камбурова
968 Иван Костадинов Шиндов
969 Георги Цветков Георгиев
970 Марияна Димитрова Тодорова
971 Мария Нешева Влаева
972 Светлана Михайлова Ленкова
973 Салим Бедри Алиш
974 Димо Илиев Димов
975 Маргарита Сашова Шиндова
976 Димитър Борисов Герджиков
977 Румен Петков Йорданов
978 Иван Петров Делирадев
979 Румен Стефанов Шуманов
980 Веска Петрова Илиева
981 Тодорка Михайлова Атанасова
982 Костадин Иванов Шиндов
983 Стилиян Дамянов Стоянов
984 Динко Трифонов Динков
985 Никола Илиев Богданов
986 Добрин Иванов Груев
987 Сениха Фатме Али
988 Иван Марчев Кирилов
989 Мария Асенова Близнакова
990 Николай Ангелов Колев
991 Веселин Младенов Петров
992 Радка Панчева Карбанова
993 Янко Мариев Захариев
994 Елисавета Стефанова Драганова
995 Иван Михайлов Михалев
996 Димитър Борисов Аврионов
997 Дора Василева Петрова
998 Марийка Иванова Великова
999 Радко Ненов Гандуров
1000 Ана-Мария Стоянова Лилова
1001 Тодора Георгиева Георгиева
1002 Стоян Ангелов Стоянов
1003 Нели Иванова Караилиева
1004 Стойка Тонева Георгиева
1005 Недка Христова Манковска
1006 Йосиф Димчев Кръстев
1007 Виктория Кръстева Джевизова
1008 Георги Ангелов Камарашев
1009 Даниела Георгиева Христова
1010 Петкана Георгиева Пулева
1011 Камен Иванов Савов
1012 Велко Иванов Велев
1013 Дончо Стефанов Калпаков
1014 Ахавни Зарех Гогова
1015 Ереджеб Карани Ембия
1016 Илия Ангелов Павлов
1017 Огнян Павлинов Илиев
1018 Антон Йонков Иванов
1019 Росица Димитрова Михалева
1020 Никола Иванов Вакарелов
1021 Яница Жечева Илчева
1022 Румен Денев Петров
1023 Кирил Манчев Иванов
1024 Надежда Любомирова Петрова
1025 Теменуга Николова Василева
1026 Игнат Валентинов Георгиев
1027 Васил Атанасов Василев
1028 Николай Георгиев Маринов
1029 Симеон Симеонов Диянов
1030 Магдалена Димитрова Баханова
1031 Екатерина Илиева Великова
1032 Антония Колева Бебенова
1033 Николай Луков Карайлев
1034 Георги Костов Кичков
1035 Васил Петров Йорданов
1036 Дженко Йорданов Иванов
1037 Стоимен Зарков Кокудев
1038 Мария Йорданова Кожухарова
1039 Николай Сергеев Бебенов
1040 Стоянка Маркова Карайлева
1041 Стоян Кирилов Хаджиев
1042 Стефка Иванова Николова
1043 Марика Вълева Дойчева
1044 Игнат Стоев Петров
1045 Симеон Георгиев Новаков
1046 Тихомир Георгиев Шопов
1047 Николай Дончев Колев
1048 Янка Жекова Стоянова
1049 Пенка Иванова Петрова
1050 Пенка Георгиева Метанова
1051 Цветана Кръстева Щербина
1052 Стоян Енев Енев
1053 Трифон Диянкинов Чанков
1054 Магдалена Божидарова Димитрова
1055 Игнат Стоянов Игнатов
1056 Златка Илиева Пашалиева
1057 Ваня Петрова Стоянова
1058 Янка Здравкова Мутафчиева
1059 Силвия Красимирова Костадинова
1060 Елмаз Кадир Мехмед Али
1061 Магдалена Найденова Ендарова
1062 Йордан Русен Тодев
1063 Десислава Валентинова Кадикянова
1064 Митка Недялкова Димитрова
1065 Стефан Илиев Катранджиев
1066 Борислав Романов Филипов
1067 Росица Ясонова Митева
1068 Мима Банчова Ботева
1069 Видю Танев Русенов
1070 Галина Стефанова Спасова
1071 Тодор Илиев Златев
1072 Димитрия Георгиева Симеонова
1073 Ангел Атанасов Ангелов
1074 Стоян Русев Русев
1075 Петър Тодоров Дерменджиев
1076 Златко Стаматов Димитров
1077 Цвятко Николов Желязков
1078 Марийка Христова Атанасова
1079 Соня Здравкова Пакларска
1080 Златка Христова Димитрова
1081 Николета Петрова Сократова
1082 Петър Георгиев Дураков
1083 Гергана Георгиева Иванчева
1084 Николина Тодорова Йорданова
1085 Костадин Маринов Костадинов
1086 Ваня Костадинова Малакова
1087 Живка Йорданова Трифонова
1088 Христина Михайлова Илиева
1089 Георги Иванов Дураков
1090 Денка Стоянова Михова
1091 Северина Александрова Атанасова
1092 Стефка Русева Танева
1093 Стойка Николова Конашева
1094 Тодорка Георгиева Баронова
1095 Величка Георгиева Гърева
1096 Емил Калинов Шупев
1097 Кристиян Павлов Русев
1098 Мария Иванова Русева
1099 Стоян Ангелов Филатев
1100 Трифон Ангелов Василев
1101 Светлин Драгомиров Дичев
1102 Елеонора Димитрова Ралчева
1103 Ива Видева Тошева
1104 Сийка Жекова Петкова
1105 Даниела Йорданова Йорданова
1106 Георги Любомиров Карамфилов
1107 Галина Алексеевна Купка
1108 Каменка Паскалева Денчева
1109 Димитър Цветанов Лютов
1110 Росица Димитрова Грозева
1111 Гюрай Апти Токоолу
1112 Виолета Миткова Христова
1113 Христина Атанасова Кирева
1114 Марина Маркова Атанасова
1115 Цветан Димов Димитров
1116 Пенка Иванова Даскалова
1117 Рая Атанасова Костадинова
1118 Надежда Младенова Стоянова
1119 Недко Георгиев Сотиров
1120 Марин Борисов Стаматов
1121 Красимира Стоянова Маринова
1122 Ангел Димитров Атанасов
1123 Елена Иванова Чуренлиева
1124 Младен Димитров Тодоров
1125 Никола Андонов Николов
1126 Тома Йоакимов Костов
1127 Михаил Емилов Павлов
1128 Ивелина Генчева Милева
1129 Румяна Николова Табакова
1130 Александър Николов Захариев
1131 Сълзица Владимирова Петрова
1132 Йовка Панайотова Дечева
1133 Тодор Симеонов Кулишев
1134 Атанас Руменов Василев
1135 Салим Али Асан
1136 Лиляна Благова Габерова
1137 Емануил Вихъров Джевизов
1138 Георги Петков Димитров
1139 Николай Димитров Тодоров
1140 Величка Димитрова Йорданова
1141 Гинка Дучева Маринова
1142 Весела Димитрова Петрова
1143 Станислав Валериев Минев
1144 Сейдали Ибрахим Севдали
1145 Елена Костадинова Георгиева
1146 Димитрина Тодорова Тютюнарова
1147 Петър Валериев Друмев
1148 Юркюш Исмаил Али
1149 Ангел Димитров Йорданов
1150 Мирослав Владимиров Маврудиев
1151 Ивайло Георгиев Йорданов
1152 Иван Донев Динев
1153 Юлия Атанасова Алексиева
1154 Янка Иванова Великова
1155 Диана Николаева Пашова
1156 Елица Вихърова Джевизова
1157 Нурбин Даилов Мехмедов
1158 Ангел Асенов Бакалов
1159 Недялко Аврамов Явашев
1160 Йорданка Върбанова Димитрова
1161 Димитър Александров Комсийски
1162 Виктор Добромиров Михайлов
1163 Айлин Рамадан Али
1164 Кристиян Красимиров Колев
1165 Александър Георгиев Киряков
1166 Валя Венциславова Тулина
1167 Калоян Димитров Йорданов
1168 Стоименка Петрова Иванова
1169 Невена Дойчева Ненкова
1170 Севдалин Звездомиров Момчев
1171 Живка Вълчева Георгиева
1172 Димитър Рядков Пеев
1173 Иван Димитров Маров
1174 Дончо Тодоров Димитров
1175 Николай Станков Станков
1176 Любена Петрова Зашева
1177 Донка Стойнова Йорданова
1178 Ивайло Георгиев Георгиев
1179 Кирил Борисов Банрев
1180 Николай Щерев Панков
1181 Мирослав Станев Станев
1182 Любка Стоянова Димова
1183 Владимир Петров Попчев
1184 Иван Динев Динев
1185 Тодорка Колева Желева
1186 Ристем Руменов Пашов
1187 Георги Илчев Райчев
1188 Златка Райчева Димитрова
1189 Калина Стоянова Ангелова
1190 Димитър Златков Кратунков
1191 Десислава Веселинова Петрова
1192 Ваня Вълкова Димитрова
1193 Ферат Ферадов Ролев
1194 Илия Маринов Георгиев
1195 Магдалена Кънчева Нинаркина
1196 Димитрия Кирилова Николова
1197 Вергиния Иванова Атанасов
1198 Станка Иванова Миндева
1199 Руско Желязков Русев
1200 Ихбал Зола Хасан
1201 Таня Стоянова Борисова
1202 Владимир Тончев Георгиев
1203 Цветелина Стоянова Стоянова
1204 Иванка Зафирова Качакова
1205 Тодор Пламенов Тодоров
1206 Виолета Маринова Драганова
1207 Рамиз Мехмед Халим
1208 Петър Атанасов Петров
1209 Йовка Николова Колева
1210 Ангелина Маринова Христева
1211 Петър Иванов Качаков
1212 Димчо Георгиев Пенчев
1213 Андон Димитров Андонов
1214 Георги Йорданов Попов
1215 Тодор Стоянов Йорданов
1216 Донка Димитрова Янева
1217 Ангел Цветанов Танов
1218 Мария Атанасова Жекина
1219 Йовка Стойнова Йорданова
1220 Мима Петрова Гайдарова
1221 Стоян Георгиев Стойчев
1222 Силвия Атанасова Димитрова
1223 Атанас Йорданов Илиев
1224 Емил Огнянов Манолов
1225 Маринела Атанасова Петрова
1226 Иван Георгиев Бяндов
1227 Куна Василева Жечева
1228 Крум Христов Папазов
1229 Гюлямсер Адамова Юсменова
1230 Кольо Костов Колев
1231 Алекс Костадинов Марков
1232 Мария Любенова Димитрова
1233 Константин Петров Костов
1234 Стоян Тенев Митев
1235 Сашо Росенов Иброшев
1236 Теодор Борисов Данчев
1237 Янка Атанасова Кондова
1238 Дамян Василев Ангелушев
1239 Ани Мелкон Гелгелян
1240 Руска Николова Данева
1241 Валентин Стоянов Стоянов
1242 Мехмед Манчев Балов
1243 Симеон Георгиев Нанушев
1244 Лиляна Георгиева Петкова
1245 Стойч Димитров Димитров
1246 Христина Борисова Венчева
1247 Ивелина Петева Данева
1248 Галя Иванова Андонова
1249 Даниела Чавдарова Ковачевска
1250 Мариана Владево Велева
1251 Мария Йорданова Балчева-Георгиева
1252 Никола Стефанов Малинов
1253 Росен Росицев Петров
1254 Росица Стоянова Стоянова
1255 Ваня Николаева Гълабинова
1256 Виолета Руменова Илчева
1257 Илка Христова Николова
1258 Сезер Гюнаидин Салим
1259 Димо Калоянов Найденов
1260 Даниела Иванова Мазнева
1261 Тонка Петрова Зафирова
1262 Елия Валентинова Чапърова
1263 Гюна Исмаил Дениз
1264 Венелин Генчев Генчев
1265 Гюнаидин Феизи Салим
1266 Кирил Николов Ибров
1267 Снежка Михайлова Патеркова
1268 Валентин Василев Иванов
1269 Донка Николова Ангелова
1270 Венцислав Емилов Скендеров
1271 Антон Георгиев Калапишев
1272 Пламен Петров Фиев
1273 Даниел Благоев Бараков
1274 Петранка Христова Петрова
1275 Димитър Тодоров Мундров
1276 Пламена Михайлова Михайлова
1277 Али Мустафа Таламан
1278 Георги Стоянов Добрев
1279 Александър Тодоров Аврамов
1280 Людмила Динчева Будакова
1281 Тошко Димитров Мундров
1282 Нели Ангелова Василева
1283 Невсе Феимова Таламанова
1284 Анета Кирилова Лазарова
1285 Андрей Златев Стайков
1286 Стефан Иванов Ненчев
1287 Елена Паскова Понева
1288 Теню Киров Тенев
1289 Пламен Колев Георгиев
1290 Недим Алиев Таламанов
1291 Димитър Лъчезаров Лазаров
1292 Дарина Димитрова Йорданова
1293 Крум Георгиев Кантарев
1294 Васил Атанасов Пастърмаджиев
1295 Живко Антонийев Живков
1296 Йонко Пламенов Попов
1297 Сузана Момчилова Хаджиева
1298 Илия Георгиев Илиев
1299 Димитър Кръстев Иванов
1300 Христо Ангелов Христов
1301 Коста Тенев Щерев
1302 Елка Славчева Дикова
1303 Аврам Ангелов Стойчев
1304 Марин Янков Енев
1305 Антон Радославов Атанасов
1306 Саша Атанасова Филипова
1307 Иван Георгиев Николов
1308 Йордан Христов Оцов
1309 Зафирка Иванова Тодорова
1310 Юлия Димитрова Попова
1311 Стойчо Георгиев Дойчев
1312 Димитър Николов Димитров
1313 Николай Василев Дюлгеров
1314 Соня Славчева Попова
1315 Елка Атанасова Оцова
1316 Васил Димитров Василев
1317 Цветана Стоянова Чучурова
1318 Анелия Мирославова Маркова
1319 Алдин Али Сюлейман
1320 Филип Борисов Филипов
1321 Илиян Георгиев Клонов
1322 Веселина Неделчева Златева
1323 Иван Георгиев Атанасов
1324 Лазар Владимиров Митрев
1325 Галя Иванова Йорданова
1326 Ивелина Георгиева Железова
1327 Йорданка Ангелова Николова
1328 Цветанка Крумова Натова-Мухова
1329 Донка Димитрова Станкова
1330 Минка Петрова Трапезанова
1331 Димитър Алексов Тосев
1332 Благомил Пенчев Иванов
1333 Димитър Николов Атанасов
1334 Димитринка Божидарова Ракова
1335 Виктория Кеворк Кюлян
1336 Веселина Георгиева Конарева
1337 Пенка Йовчева Ангелова
1338 Никола Евгениев Бурсуклиев
1339 Светлозар Георгиев Георгиев
1340 Илко Йовчев Митев
1341 Емил Иванов Боев
1342 Сета Нишан Ексерджиян
1343 Мартина Диянова Тихолова
1344 Мария Иванова Илчева
1345 Елена Живкова Органджиева
1346 Емил Венциславов Димитров
1347 Нуртен Сабри Идрис Ахмедова
1348 Галина Стоменова Джалъзова
1349 Даниел Иванов Костов
1350 Дамян Илиев Дамянов
1351 Кръстинка Енева Николова
1352 Вангел Ангелов Стоянов
1353 Юртен Селимов Ахмедов
1354 Георги Иванов Здравков
1355 Марлена Иванова Божурина
1356 Даниела Гошева Божева
1357 Румян Петров Райнов
1358 Георги Димитров Петелов
1359 Димчо Венелинов Димчев
1360 Георги Колев Георгиев
1361 Александър Димитров Комсийски
1362 Женя Максимова Гогова
1363 Карине Робертовна Димитрова
1364 Георги Кръстев Динев
1365 Стойна Христова Василева
1366 Даниела Маринова Стeфанова
1367 Румен Искренов Янакиев
1368 Ванеса Димитрова Донова
1369 Карамфила Иванова Шилева
1370 Лора Владимирова Георгиева
1371 Живка Господинова Дженкова
1372 Миглена Николова Шопова
1373 Марин Стефанов Маринов
1374 Маргарита Владимирова Енева
1375 Верка Андреева Гумнерова
1376 Русинка Найденова Тютюнджиева
1377 Иван Борисов Демиров
1378 Хрисимир Стоянов Милчев
1379 Мирослава Зоркова Назърова
1380 Марияна Тодорова Стойчева
1381 Христо Тошков Георгиев
1382 Верка Георгиева Христева
1383 Димитринка Добринова Мавродиева
1384 Динка Стоянова Иванова
1385 Софка Георгиева Катипова
1386 Ани Живкова Ангелова
1387 Георги Спасов Георгиев
1388 Васка Стефанова Маринова
1389 Ангелина Тодорова Славова
1390 Ваня Иванова Ганева-Апостолова
1391 Вили Здравкова Калайджиева
1392 Красимир Димитров Ташев
1393 Дамяна Стефанова Хаджийска-Паизехир
1394 Недялко Георгиев Йорданов
1395 Еленка Василева Божева
1396 Йорданка Евтомова Стефанова
1397 Георги Ангелов Иванов
1398 Атанас Димитров Мурджев
1399 Тодор Мирославов Тодоров
1400 Маруся Атанасова Цветкова
1401 Павел Костов Костов
1402 Бисерка Иванова Пенчева
1403 Пенка Иванова Николова
1404 Андон Иванов Аргилов
1405 Красимира Янакиева Атанасова
1406 Йорданка Илиева Пашова
1407 Георги Петров Атанасов
1408 Николай Пенев Колев
1409 Нина Филианова Стоилова
1410 Росен Статков Статев
1411 Петя Веселинова Добрева
1412 Нина Михайлова Савова
1413 Невена Алдинова Захариева
1414 Тодор Йовчев Колев
1415 Иринка Иванова Стоянова
1416 Иван Великов Великов
1417 Иванка Ангелова Кършева
1418 Йорданка Йорданова Митишева
1419 Венцислав Петров Маринов
1420 Филип Пеев Филипов
1421 Михаела Ангелова Кечева
1422 Илия Драгнев Илиев
1423 Димитър Христов Димитров
1424 Калоян Иванов Калчев
1425 Диан Марков Димов
1426 Атанас Валериев Китанов
1427 Снежана Канева Георгиева
1428 Мария Георгиева Танова
1429 Съботин Ангелов Харилов
1430 Кина Банова Калчева
1431 Дилян Маринов Маринов
1432 Александър Райчев Коемджиев
1433 Нела Дякова Чобанова
1434 Валентин Руменов Киров
1435 Радостин Петров Манафов
1436 Янка Димитрова Ескиева
1437 Златанка Тодорова Стоянова
1438 Екатерина Стоянова Алексова
1439 Стелиян Пламенов Маринов
1440 Темелко Иванов Кузев
1441 Станимир Андреев Малинов
1442 Люба Пешева Стойкова
1443 Росица Тодорова Зурлева
1444 Димитър Петров Алексов
1445 Тони Йорданов Николов
1446 Георги Яворов Йорданов
1447 Иван Атанасов Белев
1448 Веселина Костадинова Цветанова
1449 Димитър Момчилов Момчилов
1450 Жулиета Ангелова Назърова
1451 Феим Алиев Тосков
1452 Ибрям Нуридин Реджеб
1453 Георги Киров Дончев
1454 Иван Георгиев Шуменски
1455 Велико Георгиев Балабанов
1456 Нели Георгиева Бъчварова
1457 Филип Станимиров Миров
1458 Емилия Георгиева Трифонова
1459 Донка Христова Тодорова
1460 Петър Валентинов Георгиев
1461 Екатерина Георгиева Попова
1462 Николай Станимиров Стамов
1463 Слав Мирчев Иванов
1464 Евтим Методиев Кръстев
1465 Станислава Стойчева Радушева
1466 Ана Илиева Георгиева
1467 Иван Веселинов Кънчев
1468 Руси Стоянов Пенев
1469 Керанка Желева Сакъзова
1470 Здравко Стойков Калайджиев
1471 Стефка Йорданова Илиева
1472 Велико Йорданов Костов
1473 Димитър Апостолов Марев
1474 Димитринка Кръстева Пенева
1475 Цветана Георгиева Колева
1476 Живка Енева Канева
1477 Николай Деянов Трясков
1478 Атанас Петров Попов
1479 Димитър Иванов Славов
1480 Ваня Василева Василева
1481 Красимир Иванов Чаушев
1482 Атанас Николов Тодоров
1483 Георги Петров Попов
1484 Иван Георгиев Пенев
1485 Ради Денев Радев
1486 Катя Петрова Тренчева
1487 Басри Ахмед Асан
1488 Нихат Ристем Ахмед
1489 Стефан Емилов Тошев
1490 Райна Тенева Тенева
1491 Динко Живков Кунев
1492 Младен Атанасов Тилев
1493 Димитър Милков Митев
1494 Ашкън Недред Ниязлиев
1495 Гергана Владимирова Колева
1496 Диана Георгиева Попова
1497 Румен Димитров Радев
1498 Кристиян Динков Динев
1499 Николай Любчов Динев
1500 Ваньо Костадинов Цвеев
1501 Джошгун Исмаил Демир
1502 Марияна Стоянова Некезова-Тимара
1503 Силвия Драгомирова Петрова
1504 Станислав Щерев Георгиев
1505 Исамеси Юсеинов Мустафов
1506 Любомир Бориславов Маринков
1507 Павел Николов Барумов
1508 Иван Василев Караатанасов
1509 Костадин Петров Симеонов
1510 Димитър Христов Митов
1511 Мехмед Юсеинов Алиев
1512 Христо Димитров Влахов
1513 Лидия Николова Панчева
1514 Мария Илиева Николова
1515 Стефан Костов Калимеров
1516 Анка Георгиева Гецкова
1517 Цвятко Райков Цвятков
1518 Ганка Костадинова Костадинова
1519 Николинка Стойчева Митева
1520 Фани Стоянова Михайлова
1521 Теодора Иванова Момчилова
1522 Георги Ганев Йорданов
1523 Иван Николов Златински
1524 Светлана Тотева Ангелова
1525 Костадин Василев Костадинов
1526 Александра Йорданова Стоилкова
1527 Даниела Стефанова Чонкова
1528 Митка Илиева Бонева
1529 Георги Илиев Желязков
1530 Вангелия Здравкова Иванова
1531 Петкана Христова Миткова
1532 Иван Драганов Чуков
1533 Стоил Славов Николов
1534 Станислав Людмилов Янков
1535 Бинка Михалева Иванова
1536 Альоша Стоянов Пешев
1537 Анка Христова Илиева
1538 Иванка Минкова Тодорова
1539 Антон Здравков Георгиев
1540 Милена Иванова Андонова
1541 Стефан Тодоров Тодоров
1542 Благой Илиев Кърлев
1543 Красимира Статева Илиева
1544 Христина Енчева Михайлова
1545 Димитър Борисов Димитров
1546 Станимир Иванов Ганчев
1547 Димитър Колев Куртев
1548 Георги Василев Василев
1549 Мартин Стоянов Тупаров
1550 Антоанета Богданова Маймарева
1551 Мария Янкова Димитрова
1552 Марин Петров Димов
1553 Мария Димитрова Николова-Димитрова
1554 Стойка Иванова Янкова
1555 Гергана Димова Мичева
1556 Иванка Пенева Славева
1557 Атанаска Александрова Маринова
1558 Диана Манолова Найденова
1559 Катерина Тодорова Ковачева
1560 Мария Христова Данабашева
1561 Петя Борисова Ангелова
1562 Десислава Иванова Облакова
1563 Йордан Николов Манев
1564 Сийка Архангелова Василева
1565 Петър Георгиев Папазов
1566 Иван Атанасов Петков
1567 Димитър Дианов Димитров
1568 Зюмбюла Асенова Тодорова
1569 Йорданка Симеонова Башлиева
1570 Елеонора Тодорова Йорданова
1571 Галина Иванова Димитрова
1572 Василка Георгиева Петкова
1573 Евгени Иванов Вичев
1574 Неделя Михайлова Монева
1575 Костадин Димитров Карагеоргиев
1576 Петьо Симеонов Петков
1577 Стойка Георгиева Боискова
1578 Ангел Петков Ангелов
1579 Пламен Йорданов Генов
1580 Радка Генчева Бахарова
1581 Бистра Василева Локова
1582 Стефан Петров Стефанов
1583 Филип Янков Христов
1584 Траянка Кирилова Гацева
1585 Станка Георгиева Пенчева
1586 Елена Петрова Василев
1587 Стоян Веселинов Събев
1588 Никола Стефанов Попов
1589 Мария Илиева Витанова
1590 Тихомир Георгиев Ташев
1591 Атанаска Николова Цанева
1592 Петър Пламенов Петров
1593 Иванка Дончева Донева
1594 Марияна Пенчева Колева
1595 Стоян Николов Рагев
1596 Иван Иванов Матев
1597 Нермидин Нейдинов Кадиров
1598 Маргарита Георгиева Кокозова
1599 Явор Запрянов Кърпаров
1600 Христо Георгиев Йорданов
1601 Добромира Стоянова Събева
1602 Мария Стоименова Калчункова
1603 Тереза Красимирова Грозева
1604 Самет Бейханов Сюлейманов
1605 Стоянка Цветанова Пенева
1606 Бехич Гюнай Халибрям
1607 Галина Стойчева Сярова
1608 Енчо Желязков Колев
1609 Ангел Руменов Срадков
1610 Иванка Саркизова Петрова
1611 Нонка Генова Генова
1612 Петър Йосифов Чераджийски
1613 Тони Йорданов Стойнов
1614 Кръстьо Желязков Кръстев
1615 Благой Лазаров Кльонтов
1616 Красимир Николов Бузов
1617 Александър Митков Христов
1618 Ивайло Петров Коев
1619 Гюлсюм Мустафова Чолакова
1620 Илия Василев Илиев
1621 Десислава Стоянова Стаменова
1622 Петър Иванов Рачев
1623 Василка Костадинова Тодорова
1624 Алберт Аврам Фархи
1625 Анжела Емилова Георгиева
1626 Йордан Стойнов Стойнов
1627 Дида Иванова Енчева
1628 Дафина Иванова Шляйкова
1629 Димитринка Маринова Гонголова
1630 Бошко Борисов Стоименов
1631 Зоя Трендафилова Монева
1632 Николай Иванов Кирилов
1633 Георги Атанасов Николов
1634 Стела Добрева Дерменджиева
1635 Катя Иванова Харизанова
1636 Иван Иванов Христов
1637 Начко Димитров Янакиев
1638 Атанас Славчев Славейков
1639 Иван Стоянов Арнаудов
1640 Светослав Николаев Маринов
1641 Мария Иванова Иванова
1642 Траян Димитров Михайлов
1643 Йордан Иванов Йорданов
1644 Милена Мудева Недкова
1645 Стапин Нешев Нешев
1646 Станислав Христов Христов
1647 Мирослав Динков Захариев
1648 Илияна Генадиева Йорданова
1649 Малин Димитров Стоилов
1650 Мариян Севдалинов Стойчев
1651 Наско Сандов Ангелов
1652 Ивайло Апостолов Апостолов
1653 Добромир Вилхемов Найденов
1654 Янко Ангелов Новаков
1655 Иван Димитров Караманов
1656 Димитричка Дякова Димитрова
1657 Георги Костадинов Цанков
1658 Ана Христова Тодорова
1659 Красимира Радостинова Стоянова
1660 Лора Радкова Радева
1661 Петко Димитров Дончев
1662 Цветанка Петрова Георгиева
1663 Деян Демиров Димитров
1664 Георги Стоянов Мандов
1665 Желязка Вълчева Стаматова
1666 Димитър Веселинов Врачев
1667 Георги Христов Георгиев
1668 Благо Ангелов Димитров
1669 Георги Цанев Ангелов
1670 Съби Динев Динев
1671 Иванка Георгиева Цветанова
1672 Светлана Иванова Бояджиева
1673 Емил Райчев Атанасов
1674 Илия Димитров Пенчев
1675 Ваня Рангелова Рангелова
1676 Мария Георгиева Павлова
1677 Цонка Стоянова Пенкова
1678 Виктория Атанасова Ангова
1679 Иван Николов Иванов
1680 Станка Иванова Тодорова
1681 Дафинка Ангелова Цурева
1682 Харалампи Иванов Цеков
1683 Пламена Николова Шайкова
1684 Тодор Тенев Жечев
1685 Тинка Николова Цветкова
1686 Пламен Георгиев Йорданов
1687 Милена Тодорова Иванова
1688 Цветелина Ангелова Гюрдева
1689 Митка Димитрова Генчева
1690 Златина Иванова Дончева
1691 Филка Георгиева Маринова
1692 Дамян Славчев Кочев
1693 Юлия Христова Матева
1694 Николай Иванов Денчев
1695 Надка Димитрова Кормушева
1696 Десислава Иванова Цветанова
1697 Фатме Мустафова Исмаилова
1698 Василка Петкова Атанасова
1699 Елена Георгиева Божинова
1700 Бончо Личков Борисов
1701 Ивелина Владимирова Димитрова
1702 Недялка Петрова Ганева
1703 Илиян Георгиев Цветанов
1704 Петя Димитрова Тодорова
1705 Тодорка Генчева Мирчева
1706 Пиринка Петрова Кулина
1707 Явор Светославов Иванов
1708 Красимира Юлиянова Сивкова
1709 Красимира Симеонова Стоева
1710 Янка Тодорова Михова
1711 Милена Михайлова Максимова
1712 Христина Лозанова Маринчева
1713 Митко Валентинов Митев
1714 Снежана Митова Станкова
1715 Десислава Лилова Текерлиева
1716 Бончо Петков Кулев
1717 Андон Господинов Иванов
1718 Радка Атанасова Манушкина
1719 Анелия Костадинова Мъжлекова-Азманова
1720 Галин Драгомиров Иванов
1721 Юлия Стефанова Бумбарова
1722 Петър Любомиров Тонев
1723 Георги Колев Стоянов
1724 Ана Стоянова Стоянова
1725 Емил Владимиров Юруков
1726 Христо Емилов Асенов
1727 Румяна Георгиева Петрова
1728 Екатерина Руменова Илкова
1729 Митко Любомиров Тонев
1730 Николай Стойков Банков
1731 Радка Димитрова Желязкова
1732 Христина Иванова Найденова
1733 Елка Иванова Савева
1734 Оля Иванова Атанасова
1735 Мима Вълева Станчева
1736 Василена Огнянова Дуванджиева
1737 Стойчо Енчев Колев
1738 Ивана Петрова Брашнарова
1739 Севжан Асанова Асанова
1740 Стефко Иванов Куманов
1741 Костадинка Иванова Митова
1742 Красимир Георгиев Калайджиев
1743 Огнян Панайотов Димитров
1744 Пламен Ангелов Аладжов
1745 Боян Любомиров Георгиев
1746 Пенка Христова Кръстева
1747 Димитър Йорданов Адов
1748 Георги Георгиев Ришев
1749 Маргарита Василева Димитрова
1750 Наско Христов Стефанов
1751 Йорданка Георгиева Циркова
1752 Стоян Мариянов Чакъров
1753 Йорданка Ангелова Стоянова
1754 Иван Василев Пондев
1755 Румяна Петрова Момчарова
1756 Николинка Стоянова Тенева
1757 Звезда Владимирова Куйбишева
1758 Нина Николаева Савова
1759 Николинка Спиридонова Николова
1760 Атанас Илиев Христов
1761 Иванка Веселинова Вълева
1762 Димитър Стефанов Момчаров
1763 Стоян Илиев Банев
1764 Петранка Иванова Астинова
1765 Димитър Тодоров Димитров
1766 Мария Василева Тодорова
1767 Тошо Танев Тодоров
1768 Милена Георгиева Бойчева
1769 Георги Митев Дончев
1770 Георги Иванов Калпачки
1771 Селим Ахмед Юмер
1772 Петя Станкова Стойкова
1773 Атанаса Янева Янева
1774 Даниела Атанасова Попова-Раденовска
1775 Диян Иванов Илиев
1776 Нели Иванова Велева
1777 Сюлейман Абил Мехмед
1778 Наталия Стефанова Палийска
1779 Гина Петрова Попова
1780 Андон Стоянов Джонев
1781 Еленка Стоянова Маринова
1782 Светла Димитрова Кефалова
1783 Светла Симеонова Войнова
1784 Йорданка Господинова Илиева
1785 Йорданка Георгиева Габерова
1786 Тодорка Атанасова Николова
1787 Вилимир Георгиев Леви
1788 Цанко Борисов Цанков
1789 Елена Радева Димова
1790 Атанас Николов Донов
1791 Атанас Иванов Иванов
1792 Радка Драганова Стоянова
1793 Галина Живкова Калчева
1794 Атанас Петров Карталов
1795 Маринела Колева Костадинова
1796 Петко Цветанов Влахов
1797 Мариян Николов Михайлов
1798 Светла Живкова Граматикова
1799 Вяра Георгиева Гьошева
1800 Габриела Николаева Колева
1801 Димитър Петров Йоргово
1802 Пенка Иванова Стойчева
1803 Наил Алиев Хасанов
1804 Руска Атанасова Йовчева
1805 Вера Иванова Калоянова
1806 Яница Георгиева Найденова
1807 Кирил Асенов Асенов
1808 Мария Симеонова Дрянова
1809 Кольо Атанасов Славов
1810 Елка Славчова Бележкова
1811 Георги Иванов Дешев
1812 Мехмед Ахмед Али
1813 Нели Василева Асенова
1814 Елена Георгиева Пенчева
1815 Слав Андонов Иванов
1816 Детелина Начева Василева
1817 Димитрина Иванова Гърменова
1818 Атанас Любомиров Давидов
1819 Величка Атанасова Иванова
1820 Иван Тодоров Паунов
1821 Милен Иванов Стойчев
1822 Красимира Иванова Проданова
1823 Димитър Керанов Генчев
1824 Костадинка Костадинова Гърменова
1825 Филип Георгиев Николов
1826 Йовка Валентинова Димитрова
1827 Васил Димитров Райнов
1828 Иванка Георгиева Иванова
1829 Иван Георгиев Иванов
1830 Недялка Иванова Станчева
1831 Добринка Савова Лучкова
1832 Миланка Николова Млеченкова
1833 Венцислав Светославов Петров
1834 Екатерина Стефанова Марийчина
1835 Костадин Траянов Костадинов
1836 Кина Ангелова Стоянова
1837 Мима Георгиева Ганева
1838 Миглена Георгиева Мекушина
1839 Кремена Борисова Симеонова
1840 Колю Колев Колев
1841 Георги Атанасов Атанасов
1842 Доника Христова Христова
1843 Стоян Иванов Стоянов
1844 Михаил Иванов Балков
1845 Мария Петрова Димирова
1846 Димитър Асенов Топалов
1847 Нели Недкова Стефанова
1848 Милко Ангелов Димитров
1849 Минчо Димитров Баев
1850 Пламен Тонев Маринов
1851 Филка Георгиева Георгева
1852 Цветка Давидова Чорбаджиева
1853 Мария Николова Дончева
1854 Илия Иванов Александров
1855 Мария Андреева Маерова
1856 Живомир Тошков Кинчев
1857 Калинка Василева Малинска
1858 Райна Кръстева Шаркова
1859 Румяна Савова Чобанова
1860 Димитър Ангелов Белов
1861 Йордан Тодоров Хаимов
1862 Тодор Богданов Стоянов
1863 Владимир Димитров Проданов
1864 Георги Бориславов Шарков
1865 Николай Славов Александров
1866 Иван Неделчев Дечков
1867 Стоян Стоянов Панчов
1868 Мария Тихомирова Иванова
1869 Красимир Атанасов Георгиев
1870 Георги Мариов Балевуров
1871 Николай Лефтеров Николов
1872 Васил Василев Петров
1873 Димитър Георгиев Димитров
1874 Стефка Илиева Панайотова
1875 Ваклина Георгиева Мангушева
1876 Радостина Красимирова Жекова
1877 Емилия Иванова Мирчева
1878 Стоян Стоянов Панчов
1879 Мария Валентинова Стоянова
1880 Марчо Василев Марчев
1881 Нина Цветанова Николова
1882 Иванка Димитрова Великова
1883 Спаска Василева Петрова
1884 Цветелин Василев Романков
1885 Янка Йорданова Каменова
1886 Иван Атанасов Иванов
1887 Симеон Костадинов Стойков
1888 Мадлена Димитрова Янева
1889 Снежана Асенова Варбанова
1890 Тодорка Рангелова Панчова
1891 Галина Василева Желева
1892 Слави Емилов Германов
1893 Димитър Василев Радулев
1894 Методи Илиев Ушев
1895 Веселина Иванова Кръстева
1896 Кольо Иванов Данчев
1897 Николая Василева Атанасова
1898 Божик Атанасов Пейчев
1899 Борислава Василева Димитрова
1900 Златка Георгиева Лазарова
1901 Цветанка Аристидова Димитрова
1902 Недка Добрева Данчева
1903 Юлия Здравкова Стойкова
1904 Венцислав Василев Айдарски
1905 Стефан Иванов Стоянов
1906 Славка Христова Колева
1907 Кехуни Еновк Миндалова
1908 Андон Стайков Стойков
1909 Даниела Чудомирова Стойкова
1910 Юлиян Димитров Стамов
1911 Красимир Христов Петров
1912 Радостина Христова Атанасова
1913 Йордан Митков Атанасов
1914 Евгения Стоянова Стойкова
1915 Елена Костадинова Маникатова
1916 Десислава Йорданова Георгиева
1917 Петранка Атанасова Маркова
1918 Любка Йорданова Паунова
1919 Бойка Раднева Апостолова
1920 Иван Ангелов Асенов
1921 Яница Ангелова Малчева
1922 Васил Тихомиров Димитров
1923 Виолета Димитрова Русева
1924 Виолета Кирилова Петрова
1925 Катерина Петкова Атанасова
1926 Кремена Томова Байдоган
1927 Божидар Кръстев Минков
1928 Живка Василева Атанасова
1929 Славина Георгиева Митрева
1930 Светлана Тодорова Хаджикостова
1931 Мустафа Асенов Демирев
1932 Цветелина Иванова Чанева
1933 Димитър Василев Иванов
1934 Василка Георгиева Спирова
1935 Иванка Сотирова Граматикова
1936 Красимир Николов Николов
1937 Димо Анастасов Ангелов
1938 Христо Красимиров Петров
1939 Грозданка Запрянова Радикова
1940 Георги Димитров Карарадев
1941 Цветан Василев Цеков
1942 Петър Янев Граматиков
1943 Марияна Тодошева Команчева
1944 Веселин Ангелов Стамболов
1945 Катя Василева Радомирова
1946 Тодор Георгиев Тодоров
1947 Стела Петрова Велева
1948 Гергана Христова Тюлекова
1949 Силвия Михайлова Ямакова
1950 Цонка Борисова Русева
1951 Яким Иванов Иличов
1952 Димитър Иванов Костадинов
1953 Петко Павлов Неделчев
1954 Незабравка Стоянова Пеева
1955 Теодор Иванов Колчаков
1956 Крас Имир Димитров Ходжев
1957 Силван Великов Симеонов
1958 Енчо Борисов Петров
1959 Динко Панчев Панушев
1960 Георги Дойчинов Георгиев
1961 Петя Йорданова Николова
1962 Румен Димитров Календжиев
1963 Мергюл Мустафова Мехмедова
1964 Ивелин Михайлов Гочев
1965 Иван Атанасов Гаджев
1966 Иванка Иванова Димитрова
1967 Осман Хюсеинов Исмаилов
1968 Ивайло Илчев Дамянов
1969 Светлана Методиева Демерджиева
1970 Красимир Добрев Николов
1971 Емил Деянов Евтимов
1972 Стойчо Миланов Гогев
1973 Георги Василев Искрев
1974 Невена Иванова Стефанова
1975 Пепа Костадинова Гоцева
1976 Иван Бориславов Стойчев
1977 Миглена Заркова Димитрова
1978 Янко Андонов Ангелов
1979 Миглена Вихренова Рубска
1980 Мария Ангелова Велчева
1981 Веселин Георгиев Йорданов
1982 Даниела Христова Петкова
1983 Ангел Атанасов Бахов
1984 Пенка Емилова Орехова
1985 Нели Лазарова Топалова
1986 Атанас Николов Фурнаджиев
1987 Димитър Атанасов Бойчев
1988 Димитър Георгиев Шопов
1989 Мариана Христова Георгиева
1990 Васил Панайотов Захариев
1991 Борислав Иванов Недялков
1992 Игнат Демиров Ангелов
1993 Десислава Красимирова Рубска
1994 Костадин Иванов Костадинов
1995 Анелия Йорданова Русева
1996 Стоянка Стойнева Минева
1997 Георги Илиев Балтаджиев
1998 Салих Ахмедов Идризов
1999 Наталия Сашева Иванова
2000 Емилия Александрова Вранчева
2001 Снежинка Атанасова Йорданова
2002 Венелин Минков Станев
2003 Пламен Николов Гатев
2004 Кирил Стоянов Кирилов
2005 Михаил Димитров Орехов
2006 Силвия Михалева Илиева
2007 Гергана Ангелова Гаджева
2008 Марио Танев Василев
2009 Марийка Николова Георгиева
2010 Методи Георгиев Андров
2011 Антон Спасов Димитров
2012 Айше Мехмедова Христемова
2013 Мартин Игнатов Демиров
2014 Джемиле Ахмед Арнаудова
2015 Ивелина Диянова Димитрова
2016 Стоянка Тодорова Андреева
2017 Калоян Калинов Арнаудов
2018 Атанас Милчев Аргиров
2019 Емине Хасанова Сарачева
2020 Танер Нихат Шабан
2021 Мустафа Асанов Келчов
2022 Мартина Емилова Георгиева
2023 Марияна Руженова Славова
2024 Снежана Славейкова Бърдарска
2025 Николай Атанасов Атанасов
2026 Хафизе Алчосманова Ахмедова
2027 Ангел Ангелов Демиров
2028 Веско Весков Сеферов
2029 Елица Атанасова Пехливанова
2030 Стефка Петкова Захариева
2031 Станислав Ценов Йоцов
2032 Иван Михайлов Киримов
2033 Марийка Иванова Митева
2034 Галин Митев Стойчев
2035 Йордан Иванов Болгуров
2036 Донка Петрова Борукова
2037 Димитър Николов Георгиев
2038 Верка Каменова Вълкова
2039 Йордан Костадинов Гогов
2040 Емил Диков Алексиев
2041 Муртази Мустафа Дъбев
2042 Рангел Петков Боруков
2043 Ангелина Христова Петкова
2044 Магдалина Нинова Генова
2045 Йорданка Атанасова Любенова
2046 Валентина Димитрова Михайлова
2047 Донка Колева Костадинова
2048 Салиха Мусова Дъбева
2049 Славка Николова Николова
2050 Калина Тошкова Кинчева
2051 Иван Димитров Иванов
2052 Георги Васев Стойков
2053 Христина Димитрова Великова
2054 Муса Мустафа Хатим
2055 Румен Иванов Ганчев
2056 Николинка Славова Стефанова
2057 Благородка Митова Маркова
2058 Младен Михалев Чалгънов
2059 Кремена Георгиева Маринова
2060 Мехмед Муса Казин
2061 Йорданка Тинкова Колева
2062 Радка Величкова Великова
2063 Петър Димитров Газибарски
2064 Венцислав Кирилов Руйков
2065 Емил Андреев Димитров
2066 Мутиш Муса Алендаров
2067 Христина Вълчева Попова
2068 Стела Георгиева Василева
2069 Емил Петров Газибарски
2070 Димитър Николаев Мавродиев
2071 Ясен Енчев Кръстев
2072 Рабие Ахмед Далова
2073 Илия Ганчев Попов
2074 Теньо Маринов Демирев
2075 Оливер Димитров Тонев
2076 Атанас Борисов Джандаров
2077 Цонко Николов Колев
2078 Мутиш Муса Али
2079 Цветана Милкова Йотова
2080 Пенка Николова Грънчарова
2081 Вера Огнянова Петелова
2082 Росица Димитрова Димитрова
2083 Наталия Владимировна Немкова
2084 Димка Иванова Величкова
2085 Ганчо Станев Делев
2086 Александра Димитрова Атанасова
2087 Атанас Костадинов Поповчев
2088 Доротея Стоянова Атанасова-Панчева
2089 Айше Мустафа Бакалова
2090 Яна Михайлова Христова-Иванова
2091 Милена Димитрова Панйотова
2092 Севдалина Христова Риджалска
2093 Мария Иванова Гацева
2094 Светла Парашкевова Георгиева
2095 Сабрие Ибрахим Ибрахим
2096 Петко Бонев Гишин
2097 Андрей Стефанов Риджалски
2098 Маруся Георгиева Лозанова
2099 Детелин Здравков Дончев
2100 Атидже Муса Кехайова
2101 Запряна Георгиева Гишина
2102 Димитър Колев Георгиев
2103 Стефан Андреев Риджалски
2104 Венцислава Красимирова Арнаудова
2105 Даниела Димитрова Иванова
2106 Айше Салих Али
2107 Мария Дончева Ненова
2108 Мариян Георгиев Йорданов
2109 Невена Стефанова Илиева
2110 Селвета Даутева Чешмеджиева
2111 Дюлка Кирилова Николова
2112 Ибрахим Мустафа Хатим
2113 Петър Дончев Ненов
2114 Марияна Димова Железчева
2115 Стефан Христов Ангелов
2116 Асен Недков Хаджиев
2117 Илияна Атанасова Чифличка
2118 Муса Мустафа Мехмед
2119 Гина Иванова Петрова
2120 Божидар Славов Георгиев
2121 Йонета Недялкова Бечева
2122 Фаик Алиев Рафатев
2123 Йорданка Симеонова Джонева
2124 Джемиле Муса Хатим
2125 Кристина Сашева Димитрова
2126 Милен Йорданов Попов
2127 Ваня Василева Попова
2128 Мехмедали Асанов Кимбалов
2129 Мехмед Муса Кехайов
2130 Танка Илиева Карагеоргиева
2131 Красимир Колев Славов
2132 Миглена Христова Георгиева
2133 Милчо Юриев Тахиров
2134 Ивайло Иванов Андонов
2135 Али Мъстафа Дагончев
2136 Христо Трайков Арабаджиев
2137 Даниел Алеков Михайлов
2138 Пламен Красимиров Цветков
2139 Младен Красимиров Дангулев
2140 Адриана Маринова Узунова
2141 Ромео Петров Чернев
2142 Ибрахим Муса Рукин
2143 Антоанета Сименова Янкова
2144 Иванка Димитрова Александрова
2145 Сайди Мустафов Биджеков
2146 Красимир Маринов Петков
2147 Николета Стоянова Петрова
2148 Реджеп Алиев Цинев
2149 Роси Ангелова Пенкова
2150 Стефчо Неделчев Димитров
2151 Николай Тодоров Младенов
2152 Мирема Джеватова Атипова
2153 Кирил Йорданов Мицов
2154 Кадифка Ахмедова Кехайова
2155 Мария Василева Механджиева
2156 Гергана Ганчева Стоянова
2157 Костадин Коцев Недков
2158 Алил Алдинов Кумбаров
2159 Иванка Йорданова Борисова
2160 Методи Златанов Алексов
2161 Халил Зехиров Цингаров
2162 Рената Георгиева Пенева
2163 Атанас Тодоров Байчев
2164 Калоян Даниелов Николов
2165 Стефан Давидов Учкунев
2166 Валентина Йорданова Давидкова
2167 Георги Кирилов Пачалов
2168 Настя Делчева Желева
2169 Димо Ненов Куцаров
2170 Тодор Първанов Тодоров
2171 Валери Асенов Гущеров
2172 Керанка Вескова Петкова
2173 Сабри Али Ялдъз
2174 Хованес Гаро Ананян
2175 Мирослав Георгиев Великов
2176 Александър Валентинов Трифонов
2177 Захаринка Янушева Говедарова
2178 Моравка Василева Аначкова
2179 Спас Стоянов Грозданов
2180 Николай Тодоров Найденов
2181 Гергана Димитрова Маринова
2182 Милчо Геогриев Вълов
2183 Фадил Неджимиев Мивтаров
2184 Йордан Бориславов Матеев
2185 Велко Стойчков Иванов
2186 Шерив Асанов Асанов
2187 Катя Асенова Найденова
2188 Тинка Савова Матеева
2189 Анатоли Любомиров Костов
2190 Камен Жечков Шекеров
2191 Валентин Стойнев Пенев
2192 Райчо Стефанов Запринов
2193 Димитър Михайлов Каламов
2194 Николинка Панайотова Панайотова
2195 Веска Иванова Иванова
2196 Ибрахим Исмед Арнауд
2197 Руси Янков Русев
2198 Манол Стоянов Боев
2199 Иванка Стоилова Мичева
2200 Иван Цвятков Горанов
2201 Таня Недкова Косева
2202 Валери Георгиев Валканин
2203 Тахир Юсеинов Демиров
2204 Юлия Димитрова Владова
2205 Методи Радославов Киров
2206 Славка Николова Иванчева
2207 Виктор Димитров Василев
2208 Златина Валентина Иванова
2209 Фатме Мехмедова Алендарова
2210 Красимира Иванова Кирчева
2211 Гергана Йорданова Колева
2212 Златко Борисов Борисов
2213 Димитринка Христова Механджева
2214 Захария Димитров Жейнов
2215 Антон Попов Илиенски
2216 Асан Вейселов Ислямов
2217 Димитър Генов Топузанов
2218 Радостина Ванева Димитрова
2219 Митко Стоянов Митков
2220 Васил Георгиев Механджиев
2221 Камелия Василева Димитрова
2222 Кольо Пенков Крушов
2223 Фатме Асанова Караиминова
2224 Светослава Александрова Славева
2225 Стоян Валентинов Грамов
2226 Радостин Александров Симеонов
2227 Ангелина Маринова Лалова
2228 Шефкет Мохамедов Талипов
2229 Галя Василева Стамболова
2230 Константин Живков Иванов
2231 Иван Благоев Василев
2232 Милена Антонова Германова
2233 Марийка Димитрова Танева
2234 Владимир Цолов Велчев
2235 Лилия Стефанова Каймаканска
2236 Гинка Димитрова Никова
2237 Димитрина Йовова Димитрова
2238 Екатерина Иванова Иванова
2239 Иван Димитров Костадинов
2240 Хасан Хюсейнов Адемов
2241 Митко Томов Данов
2242 Венцислав Ганчов Атанасов
2243 Сталин Иванов Иванов
2244 Васил Митков Стоилков
2245 Станислав Ганчев Гърчев
2246 Иван Димитров Германов
2247 Юркие Хасанова Сариева
2248 Йото Ангелов Стамболски
2249 Стоянка Методиева Николова
2250 Петко Кирилов Петков
2251 Анита Михайлова Барзинкова
2252 Мариана Димитрова Иванова
2253 Иван Радославов Неделев
2254 Павлин Николаев Петров
2255 Здравка Кръстева Йолова
2256 Кристин Йорданов Янков
2257 Йорданка Любенова Маринова
2258 Венцислав Славчов Николов
2259 Ивелина Христова Гатарова
2260 Сийка Василева Чаушева
2261 Митко Йорданов Миков
2262 Даниел Спасов Качищов
2263 Анита Ангелова Владимирова
2264 Александър Младенов Йовчев
2265 Мариела Стоянова Петришка
2266 Димчо Манолов Гецов
2267 Ренета Атанасова Христова
2268 Сребрина Господинова Русева
2269 Илия Кирилов Александров
2270 Пламенка Найденова Боянова
2271 Иван Георгиев Лулчев
2272 Здравко Костадинов Костов
2273 Радостина Вълканова Ангелова
2274 Пламен Георгиев Димитров
2275 Зойка Викторова Карадачка
2276 Сийка Петрова Филипова
2277 Мая Грозданова Николова
2278 Иван Стаматов Цуцеков
2279 Михаил Стефанов Стефанов
2280 Таня Михайлова Добрева
2281 Катюша Георгиева Иванова
2282 Гергана Златкова Митова
2283 Маринела Василева Иванова
2284 Марио Димитров Георгиев
2285 Ивелина Петрова Байрова
2286 Мария Иванова Йорданова
2287 Росен Йорданов Йорданов
2288 Ива Апостолова Димитрова
2289 Йордан Димитров Златев
2290 Пенка Иванова Прокопиева
2291 Гергана Йорданова Карпузова
2292 Галина Делчова Немска
2293 Димитър Христов Димитров
2294 Асан Алиев Асанов
2295 Николай Спасов Жулев
2296 Стефан Георгиев Костов
2297 Христо Петров Христов
2298 Емилия Николова Йорданова
2299 Петър Стоинов Огорялков
2300 Бюлент Ахмедов Рамаданов
2301 Емил Стоянов Кадиев
2302 Таня Иванова Арабаджова
2303 Христо Крумов Йорданов
2304 Никола Недельов Кръстев
2305 Кристина Георгиева Генева
2306 Ахмед Кемил Асан
2307 Силвия Георгиева Чилова
2308 Дафинка Величкова Йорданова
2309 Ярмила Владимирова Ямборска
2310 Мария Николова Николова
2311 Тенчо Василев Наков
2312 Юсеин Юсеин Дуков
2313 Илко Георгиев Рачев
2314 Георги Стойков Павлов
2315 Атанас Михайлов Георгиев
2316 Ирена Йорданова Андонова
2317 Нонка Петрова Пенчева
2318 Божанка Петкова Арнаудова
2319 Николай Цандев Николов
2320 Иванка Иванова Ситева
2321 Ангел Атанасов Чакалски
2322 Маргарита Димитрова Борисова
2323 Гергана Красимирова Стоева
2324 Ангел Николов Котов
2325 Гергана Величкова Кацарска
2326 Диана Недялкова Николова
2327 Лидия Любомирова Ненова
2328 Васко Василев Михайлов
2329 Ляско Илков Лясков
2330 Румен Богомилов Паунов
2331 Иван Добрев Петришки
2332 Илия Павликов Брашнаров
2333 Галин Стоянов Христов
2334 Антон Маринов Петров
2335 Борислав Асенов Николов
2336 Николай Тодоров Борисов
2337 Диана Борисова Симеонова
2338 Веселин Ангелов Смилянов
2339 Станислав Кръстев Поменов
2340 Красимира Петрова Иванова
2341 Антон Сергеев Данков
2342 Галина Йорданова Борисова
2343 Митра Кръстева Янакиева
2344 Христо Кирилов Джалев
2345 Никола Петков Достинов
2346 Костадин Иванов Арнаудов
2347 Стоил Иванов Стоилов
2348 Василка Денкова Учкунова
2349 Силвия Георгиева Асенова
2350 Катя Вескова Лалковска
2351 Александра Красимирова Благоева
2352 Мариан Насков Баханов
2353 Мариана Петкова Кацарска
2354 Стоян Колев Спасов
2355 Брагомира Деянова Белева
2356 Павлина Стоилова Илиева
2357 Миглена Генчева Миронова
2358 Соня Георгиева Стоилова
2359 Васил Стоянов Йовчев
2360 Илия Иванов Маринов
2361 Румен Митев Балчев
2362 Детелина Коева Яръмова-Христова
2363 Горяна Златанова Стойчева
2364 Николай Тихомиров Аронов
2365 Вилхим Давидов Атанасов
2366 Рени Георгиева Харизанова
2367 Георги Петков Шилев
2368 Йосиф Томов Георгиев
2369 Петя Цветанова Митевска
2370 Павел Кирилов Ангелов
2371 Кристина Здравкова Тодорова
2372 Радка Йорданова Христова
2373 Радостина Стоянова Станкова
2374 Лазар Спасов Ранчев
2375 Марин Минчев Георгиев
2376 Лазар Илиев Данчев
2377 Камелия Иванова Тимева
2378 Никулка Алексиева Дарчева
2379 Радослав Константинов Раденков
2380 Нурай Илиянова Мутишева
2381 Атанас Георгиев Лапков
2382 Васил Костов Георгиев
2383 Венцислав Иванов Киров
2384 Катерина Атанасова Лачева
2385 Добринка Иванова Михайлова
2386 Елка Дамянова Стоянова-Борисова
2387 Невена Петрова Влахова
2388 Иван Митков Благоев
2389 Веселина Русева Петрова
2390 Добринка Славова Илиева
2391 Данаил Веселинов Давидков
2392 Теодора Здравкова Георгиева
2393 Стефан Илианов Чилев
2394 Янко Илиев Костов
2395 Траяна Колева Славова
2396 Любен Василов Пенелов
2397 Методи Мицев Стоилов
2398 Илиян Иванов Николов
2399 Цветелина Георгиева Карадачка
2400 Мария Димитрова Панайотова
2401 Мариана Асенова Атанасова
2402 Иван Колев Гуглев
2403 Марияна Василева Данчева
2404 Румен Юриев Аспарухов
2405 Елка Здравкова Станева
2406 Ваня Здравчова Велинова
2407 Мария Ивова Белева
2408 Невена Боянова Хаджиева
2409 Валери Филипов Желев
2410 Славина Иванова Панчева
2411 Димитър Атанасов Дечев
2412 Фаня Стойчева Георгиева
2413 Спас Петров Грозданов
2414 Недко Симеонов Недев
2415 Емил Николов Михайлов
2416 Симона Валериева Кехайова
2417 Атанас Йорданов Иванов
2418 Красимира Боянова Гикова
2419 Дафинка Ангелова Щерева
2420 Иван Василев Къртев
2421 Атанаска Тонева Стайкова
2422 Калоян Николов Бараков
2423 Иван Сашков Стойчев
2424 Никола Димитров Николов
2425 Димитър Николаев Миразчиев
2426 Ангелина Петкова Титюкова
2427 Петър Косев Драганов
2428 Данчо Асенов Илиев
2429 Борислав Кирилов Станишев
2430 Боян Димитров Боянов
2431 Десислава Стоименова Серафимова
2432 Менчо Иванов Петров
2433 Иванка Танева Чанева
2434 Неделчо Николов Димитров
2435 Елена Бориславова Чиликова
2436 Гинка Здравкова Чакърова
2437 Васил Димитров Батаклиев
2438 Ангел Янков Маринов
2439 Йордан Йорданов Димитров
2440 Тихомир Банков Димитров
2441 Васил Василев Стоянов
2442 Ангел Йорданов Йорданов
2443 Иво Асенов Славев
2444 Афуз Исмаилова Ристмова
2445 Георги Борисов Пусалски
2446 Добромир Димитров Димитров
2447 Ангелина Георгиева Добревска
2448 Йорданка Христова Терзиева
2449 Константин Георгиев Едрев
2450 Иван Филчев Филчев
2451 Христина Николова Йорданова
2452 Деян Иванов Славов
2453 Йордан Стоянов Атанасов
2454 Иван Александров Осовски
2455 Наско Пламенов Димитров
2456 Иван Петров Ангелов
2457 Стефка Асенова Деспотова
2458 Георги Андонов Гьорев
2459 Марияна Димитрова Станева
2460 Йозефина Милкова Шопова
2461 Димитър Серафимов Гълъбов
2462 Росица Боянова Боянова
2463 Петя Димитрова Миразчиева
2464 Невена Севдалинова Илиева
2465 Станка Иванова Димитрова
2466 Елена Стоянова Воденичарова
2467 Румен Атанасов Мицев
2468 Жива Костадинова Маринова
2469 Цветанка Владимирова Маркова
2470 Станислав Бориславов Воденичаров
2471 Росица Миткова Михаилова
2472 Ивайло Дойчев Марков
2473 Васил Илиев Асенов
2474 Серафим Василев Тюфекчийски
2475 Велчо Генев Донев
2476 Сашо Митков Караиванов
2477 Георги Николаев Добрев
2478 Снежана Иванова Богоева
2479 Петранка Великова Цанова
2480 Анета Давидкова Манова
2481 Стоянка Йорданова Милова
2482 Иван Янев Раев
2483 Георги Иванов Иванов
2484 Марийка Иванова Георгиева
2485 Евгени Димитров Митрев
2486 Явис Христов Христов
2487 Георги Стоилов Иванов
2488 Надка Живкова Димитрова
2489 Дияна Вътева Станчева
2490 Стоянка Димитрова Петкова
2491 Васил Несторов Анастасов
2492 Тодор Ванев Аргиров
2493 Цветанка Атанасова Павлова
2494 Анна Юриева Мачева
2495 Ева Стоилова
2496 Добри Петков Соколов
2497 Ренета Илиева Гочева
2498 Димитьр Атанасов Шинлаков
2499 Емил Недков Огнянов
2500 Мариана Ангелова Гелина
2501 Стела Николова Манолевска-Метаксова
2502 Татяна Христова Соколова
2503 Емил Добрев Лозанов
2504 Петър Георгиев Пунев
2505 Димитринка Йорданова Калчева
2506 Бистра Маринова Еремиева
2507 Жанет Кирилова Кадиева
2508 Славка Донева Топалова
2509 Петър Киров Божков
2510 Костадин Борисов Глушков
2511 Стоян Петров Стоянов
2512 Гроздена Борисова Бебечева
2513 Любомир Иванов Тодоров
2514 Мима Гошева Топалова
2515 Мария Петкова Георгиева
2516 Кирил Петров Киров
2517 Найден Асенов Кирилов
2518 Ивайло Тончев Методиев
2519 Зелюнка Цанкова Михтарева
2520 Филип Желев Пергелов
2521 Марияна Спасова Димитрова
2522 Костадин Илиев Велев
2523 Ивелина Стефанова Ралева
2524 Албена Емилова Карталова
2525 Христина Василева Грозева
2526 Атанас Асенов Доганов
2527 Яна Иванова Димитрова
2528 Десислав Събев Бекяров
2529 Радослав Георгиев Ангелов
2530 Станислав Димитров Якимов
2531 Асен Манолов Свирачев
2532 Стефан Йорданов Николов
2533 Атанас Ивов Кацаров
2534 Петър Ангелов Тонев
2535 Венцислав Филипов Цаков
2536 Иван Любенов Рафаилов
2537 Василка Зиновиева Мацева
2538 Милен Цанков Утев
2539 Изидора Илиева Кисьова
2540 Борислав Бориславов Топчиев
2541 Гочо Янков Велев
2542 Елена Тодорова Недева
2543 Габриела Илийчева Денева
2544 Емилия Цветанова Стойкова
2545 Константин Йорданов Кадинов
2546 Петко Ангелов Зидаров
2547 Стефан Димитров Димитров
2548 Ташо Вангелов Ташев
2549 Надка Ангелова Капсазова
2550 Йордан Минчев Йорданов
2551 Валери Бориславов Стоименов
2552 Христо Илиев Трендафилов
2553 Никола Георгиев Стоев
2554 Невена Асенова Ангелова
2555 Марийка Янкова Ангелова
2556 Ангелина Георгиева Куртова
2557 Галя Христова Велизарова
2558 Митко Валериев Петков
2559 Черешка Трендафил Кейбашиева
2560 Васил Любенов Ангелов
2561 Мария Димитрова Ангелова
2562 Пламен Димитров Иванов
2563 Милена Георгиева Полимерова
2564 Петранка Кирилова Антонова
2565 Лидия Цанкова Услева
2566 Красимира Веселинова Янкова
2567 Росица Асенова Боризанова
2568 Димитър Георгиев Иванов
2569 Цветомира Северинова Чинарска
2570 Симеон Боянов Тодоров
2571 Людмил Богданов Драганов
2572 Юлиян Тихомиров Капитански
2573 Марин Иванов Чучулигов
2574 Кристиян Манчев Адев
2575 Димитър Иванов Струнков
2576 Рамиз Джеит Асан
2577 Виолетка Ангелова Борисова
2578 Снежана Иванова Арсова
2579 Христо Димитров Манихулов
2580 Милена Георгиева Петрова
2581 Николай Сашев Бисеров
2582 Марийка Костадинова Георгиева
2583 Шукри Мехмедов Поюков
2584 Еленка Маринова Тодорова
2585 Цветелина Димитрова Миланова
2586 Момчил Людмилов Бабечки
2587 Любомир Иванов Бейчев
2588 Рад Стоянов Тортоланов
2589 Цветелина Запрянова Мечкова
2590 Денис Халилов Бабучев
2591 Стефан Йорданов Стефанов
2592 Биляна Александрова Василева
2593 Мехмед Шериф Торчиев
2594 Атанас Емилов Стойчев
2595 Наталия Петрова Велева
2596 Никола Христов Проданов
2597 Атанас Илиев Топалов
2598 Минчо Стефанов Цачев
2599 Георги Емилов Иванов
2600 Асен Йосифов Калеев
2601 Иванка Николова Пандева
2602 Зоя Николаева Росенова
2603 Велика Илиева Шишкова
2604 Георги Славчев Куртов
2605 Росен Димитров Райков
2606 Тони Димитров Георгиев
2607 Стефан Лазаров Клисаров
2608 Диляна Велизарова Божинова
2609 Елка Борисова Росенова
2610 Ирина Стойчева Стоянова
2611 Кирил Цветков Самаров
2612 Кристиян Иванов Стефанов
2613 Николай Радославов Лазаров
2614 Фанка Григорова Синекова
2615 Николай Сандов Рашков
2616 Станислав Димитров Пенков
2617 Борислав Георгиев Попов
2618 Петранка Кирилова Йорданова
2619 Таня Благоева Симеонова
2620 Снежана Василева Углешова
2621 Атанас Валентинов Пейчев
2622 Филип Славчев Кондилов
2623 Величка Валентинова Кръстева
2624 Нина Любчева Любчева
2625 Ренгин Руждиев Акъеф
2626 Бойчо Йорданов Спиров
2627 Росица Николова Димова
2628 Донка Деянова Димитрова
2629 Юлка Здравкова Байрактарова
2630 Трифон Радославов Иванов
2631 Мария Иванова Панчева
2632 Виктор Иванов Василев
2633 Георги Кирилов Иванов
2634 Петя Петрова Кошева
2635 Мария Николаева Лалабонова
2636 Димитър Серафимов Буков
2637 Цанка Петрова Чуманова
2638 Зорина Петрова Йорданова
2639 Милена Драганова Петрова
2640 Светлана Тодорова Николова
2641 Тодорка Атанасова Атанасова
2642 Теодора Борисова Борисова
2643 Ина Димитрова Куртева
2644 Емилия Трифонова Иванова
2645 Йордан Събев Йорданов
2646 Александър Валентинов Алексиев
2647 Йордан Драганов Георгиев
2648 Севда Стоикова Георгиева
2649 Господинка Петрова Ангелова
2650 Елка Асенова Кехайова
2651 Иван Георгиев Игнев
2652 Пламена Галинова Петрова
2653 Надежда Маринова Вътлева
2654 Иванка Асенова Харизанова
2655 Соня Атанасова Спасова
2656 Стела Мартинова Тьокова
2657 Теменужка Чавдарова Топалова
2658 Николина Танева Попова
2659 Петър Владимиров Димитров
2660 Валерия Петрова Сидерова
2661 Васил Николов Стоянов
2662 Борислав Сашов Рашков
2663 Васил Христов Кумчев
2664 Юлия Асенова Илиева
2665 Дафинка Костадинова Михайлова
2666 Върбинка Любчева Петрова
2667 Бонка Виденова Иванова
2668 Александър Бориславов Рашков
2669 Елена Ангелова Кръстева
2670 Катя Димитрова Ружинова
2671 Гълабина Кънева Мурадова
2672 Милен Петров Петров
2673 Любка Георгиева Николова
2674 Григор Петров Григоров
2675 Стоян Петров Йорданов
2676 Георги Николаев Иванов
2677 Радинка Емилова Ризова
2678 Лазар Стоянов Танчев
2679 Ивелина Славчева Чекоева
2680 Винета Борисова Абиос
2681 Митко Валентинов Терзийски
2682 Василка Стоянова Йорданова
2683 Иван Иванов Райков
2684 Мария Ангелова Кирякова
2685 Любомир Стоянов Стоицов
2686 Янчо Янчев Чакоев
2687 Лилия Иванова Бачовска
2688 Васил Славов Жилов
2689 Димитър Асенов Карабалтов
2690 Кина Славчева Симова
2691 Софка Борисова Митрева
2692 Живка Добрева Кирова
2693 Симеон Иванов Спасов
2694 Валсил Маринов Янков
2695 Гюлейха Тезджан Салим
2696 Ангел Стоянов Рафаилов
2697 Василка Иванова Игнатова
2698 Ива Цветанова Раковска
2699 Силвия Ламбева Петкова
2700 Милчо Иванов Милов
2701 Йордан Стефанов Стефанов
2702 Светла Асенова Генчева
2703 Петрана Иванова Ненчева
2704 Борислав Светославов Абаджиев
2705 Янка Иванова Георгиева
2706 Ани Петрова Трендафилова
2707 Елена Йорданова Къртичева
2708 Росица Атанасова Караиванова
2709 Петър Атанасов Андреев
2710 Радосвета Енева Ханджиева
2711 Росица Йорданова Ангелова
2712 Мариана Милчова Димитрова
2713 Атанас Димитров Сираков
2714 Емил Христофоров Банков
2715 Галина Красимирова Кръстева
2716 Теодора Живкова Желева
2717 Снежана Танева Гърдева
2718 Ирина Любенова Караджова
2719 Петър Ангелов Стоичев
2720 Анна Атанасова Гурдева
2721 Роза Асенова Дамянова
2722 Рангел Йорданов Маркачев
2723 Кристиян Веселинов Параскевов
2724 Иваило Димитров Иванов
2725 Николай Владимиров Матуски
2726 Георги Янков Гаджев
2727 Йордан Иванов Манев
2728 Соня Костадинова Измирлиева
2729 Антон Петров Андреев
2730 Владимир Бисеров Стамболиев
2731 Славчо Сашов Богданов
2732 Валерия Йорданова Христозова
2733 Софка Захариева Тангрова
2734 Цветан Георгиев Маринчешки
2735 Петър Янчев Симеонов
2736 Стефан Маринов Мутафов
2737 Иван Василев Кехайов
2738 Уилфедо Обандо Тапия
2739 Донка Петрова Кръстанова-Славчева
2740 Йосив Атанасов Влашки
2741 Мариела Димитрова Рачева
2742 Светослав Русанов Тошков
2743 Гергана Славчева Георгиева
2744 Мария Димитрова Рейчинова
2745 Борислав Георгиев Кашиков
2746 Сийка Сашева Стефанова
2747 Връбка Георгиева Генчева
2748 Румина Валентинова Георгиева
2749 Йорданка Иванова Спартянова
2750 Станка Кирилова Петрунова
2751 Иван Асенов Ангелов
2752 Йорданка Борисова Никова
2753 Христо Райчев Данчев
2754 Неда Павлова Генчева
2755 Полина Красенова Тодорова
2756 Борис Йосифов Борисов
2757 Добринка Илиева Димитрова
2758 Парашкева Лалова Илиева
2759 Веселина Тодорова Ковачева
2760 Силвия Антимова Червенкова
2761 Гинка Петкова Попова
2762 Теодора Красенова Панайотова
2763 Мария Борисова Топалова
2764 Гинка Евгениева Лазарова
2765 Нешо Цанков Нешев
2766 Марияна Георгиева Николова
2767 Елка Веселинова Илиева
2768 Цветелина Василева Попова
2769 Стела Димитрова Петрова
2770 Андрей Димитров Митев
2771 Лилия Кирилова Джелъова
2772 Гаврил Нешев Гаврилов
2773 Лидия Константинова Султанова
2774 Бисерка Томова Пехливанова
2775 Петранка Спасова Налбанска
2776 Иванка Антонова Саралийска
2777 Мария Георгиева Димитрова
2778 Сашо Любомиров Кръстев
2779 Станислав Павлов Горанов
2780 Шинка Борисова Георгиева
2781 Кръстю Костадинов Гергъовски
2782 Илияна Георгиева Стамболиева
2783 Ивайло Любомиров Суралевски
2784 Анита Димитрова Кирова
2785 Петър Николов Занев
2786 Росица Стефанова Музийска
2787 Теменужка Манолова Ангелова
2788 Илияна Петрова Пичурова
2789 Атанас Димов Атанасов
2790 Минка Иванова Симеонова
2791 Алберто Исталиянов Димитров
2792 Ромео Руменов Николов
2793 Мария Димитрова Станчева
2794 Трифон Йорданов Барбудов
2795 Иван Илинов Младенов
2796 Руска Иванова Дамянова
2797 Милен Иванов Борисов
2798 Веска Владимирова Радова
2799 Даниел Петров Кирилов
2800 Кристиян Иванов Николов
2801 Стефка Киргева Терзиева
2802 Петко Николов Ликов
2803 Йордан Срефанов Линков
2804 Мариана Ангелова Видинова
2805 Иван Емануилов Иванов
2806 Снежана Йорданова Чолакова
2807 Велка Стоянова Арабаджийска
2808 Юлияна Николова Богданова
2809 Галя Асенова Иванова
2810 Димитър Стефанов Манов
2811 Иво Гошев Асенов
2812 Борис Руменов Славчев
2813 Величка Николова Беширова
2814 Димитър Георгиев Даков
2815 Мария Петрова Нинова
2816 Емилия Костадинова Драгомирова
2817 Петранка Георгиева Ужиканова
2818 Антоанета Ангелова Пачелиева
2819 Димитър Иванов Маджаров
2820 Цветелина Валентинова Цонева
2821 Марияна Тодорова Михова
2822 Никол Валентинова Стефанова
2823 Галя Янкова Йорданова
2824 София Росенова Димитрова
2825 Ганка Петкова Тучева
2826 Мария Петрова Трифонова
2827 Спаска Стефанова Панайотова
2828 Венета Николова Миланова
2829 Нина Василева Бинева
2830 Радка Стоева Тунева
2831 Гинка Петкова Льолева
2832 Цвятко Кръстев Цвятков
2833 Йорданка Василева Цвяткова
2834 Джулия Петрова Шадова
2835 Азезе Фидаилова Хюсеинова
2836 Михаил Костадинов Чолаков
2837 Дафинка Костадинова Койчева
2838 Жоро Маринов Жоров
2839 Иван Георгиев Иванов
2840 Нели Стойнева Кепова
2841 Василена Красимирова Иванова
2842 Ангел Иванов Алексиев
2843 Румен Димитров Виденов
2844 Георги Атанасов Дивров
2845 Анета Тодорова Жорова
2846 Елка Димитрова Димова
2847 Николай Стойчов Николов
2848 Аделина Велизарова Стоилова
2849 Трифон Генчев Тодоров
2850 Емил Желязков Карабалтов
2851 Петър Стоянов Петров
2852 Георги Георгиев Паснайотов
2853 Светослав Николаев Атанасов
2854 Любомир Кънчев Миндев
2855 Йоанна Александрова Нунова
2856 Георги Петров Петров
2857 Росица Костадинова Сбиркова
2858 Ани Стефанова Кавазова
2859 Юлияна Димова Петрова
2860 Вероника Маринова Гаврилова
2861 Маринела Тимцева Тодорова
2862 Анета Димитрова Иванова
2863 Веска Хубенова Mелакова
2864 Йордан Стоянов Кацаров
2865 Антон Стоянов Атанасов
2866 Красимир Георгиев Петков
2867 Елена Стоименова Грозданова
2868 Александър Евтимов Евтимов
2869 Тонка Георгиева Бошкова
2870 Делчо Живков Ангелов
2871 Здравка Петрова Ковачева
2872 Веселка Тодорова Стоянова
2873 Сашка Андреева Чекова
2874 Стела Игнатова Велинова
2875 Емилия Петрова Христова
2876 Христо Василев Мулдавлиев
2877 Данчо Тодоров Чолаков
2878 Петя Георгиева Чорбова
2879 Милена Димитрова Палазова
2880 Цветанка Николова Мазурска
2881 Милена Йорданова Връблянска
2882 Севдалин Анчев Младенов
2883 Живко Стоянов Димитров
2884 Георги Петров Мутаров
2885 Сияна Георгиева Каранонева
2886 Здравко Янков Ганев
2887 Атанаска Иванова Атанасова
2888 Светла Асенова Кръстева
2889 Веселка Костадинова Мирзова
2890 Валентин Чавдаров Ежков
2891 Тамара Иванова Маринова
2892 Стефан Димов Караколев
2893 Цветанка Йорданова Ганева
2894 Магдалена Георгиева Канарчева
2895 Николай Славов Ненков
2896 Николай Атанасов Благоев
2897 Илия Петров Илиев
2898 Георги Георгиев Василев
2899 Кремена Милева Димова
2900 Лора Георгиева Щилянова
2901 Димитър Велков Христов
2902 Марио Александров Евгениев
2903 Йордан Стефанов Деков
2904 Недялка Славчова Каварджиева
2905 Мирослава Славчева Велкова
2906 Ина Тодорова Паунова
2907 Петър Цветков Димитров
2908 Йордан Стоименов Аврамов
2909 Антоанета Георгиева Владимирова
2910 Таня Ставрева Чизмова
2911 Спас Желязков Желязков
2912 Мария Николаева Николова
2913 Стоян Станков Стоянов
2914 Симеон Пламенов Петров
2915 Иван Николов Алексов
2916 Ирена Цветанова Георгиева
2917 Красин Хаджиев Кадринов
2918 Величка Златева Пичурова
2919 Ваня Ангелова Недялкова
2920 Боян Дечев Дечев
2921 Милен Горчев Трифонов
2922 Илинка Стоименова Кадифчина
2923 Божидар Лилянов Рангелов
2924 Елена Лилова Иванова
2925 Вангел Николаев Вангелов
2926 Севда Димитрова Сотирова
2927 Вера Венелинова Иванова
2928 Николай Неофит Шияков
2929 Александър Пенков Ангелов
2930 Илиян Асенов Димитров
2931 Димитър Росенов Димитров
2932 Георги Димитров Щилянов
2933 Диляна Петрова Душкова
2934 Йордан Недев Иванов
2935 Каменка Андонова Карчина
2936 Силвия Георгиева Василева
2937 Димитър Николов Беждремов
2938 Бистра Димитрова Немова
2939 Анка Ламбрева Георгиева
2940 Аврам Таквор Такворян
2941 Веселка Георгиева Крашевска
2942 Соня Кирилова Бачева
2943 Иван Апостолов Бадилов
2944 Митко Стефанов Петров
2945 Павлина Тодорова Шишкова
2946 Десислава Матеева Матеева
2947 Елена Иванова Андреева
2948 Любомир Димитров Куков
2949 Елена Иванова Кумчева
2950 Фейме Етемова Хаджийска
2951 Пейчо Спасов Петров
2952 Светлана Руменова Радева
2953 Станимир Боянов Йорданов
2954 Янко Замфиров Велков
2955 Николай Ананиев Димитров
2956 Тодор Илиев Грибачев
2957 Виолета Давидова Кисимова
2958 Георги Христов Христозов
2959 Янна Тошкова Христова
2960 Теодора Иванова Йорданова
2961 Асен Симеонов Петров
2962 Нора Василева Григорова
2963 Ани Трифонова Лапавичева
2964 Севделин Латинов Хаджиев
2965 Радослав Драгомиров Радославов
2966 Недко Гюров Живков
2967 Снежана Стойнева Пенева
2968 Кирил Христов Калчев
2969 Желязко Николов Славчев
2970 Севдалин Невенов Кацаров
2971 Панка Кирева Хаджирусева
2972 Валентин Маринов Маринов
2973 Ненко Ангелов Ненков
2974 Йордан Александров Георгиев
2975 Йоана Руменова Методиева
2976 Илия Младенов Асенов
2977 Юксел Дичев Маджаров
2978 Николина Стойчева Блянгова
2979 Нелко Георгиев Кръстев
2980 Серьожа Илиев Димитров
2981 Анна-Мария Хорхе Калдера
2982 Васил Колев Атанасов
2983 Николай Христов Падинков
2984 Златимир Димитров Назъров
2985 Теодор Димитров Нончев
2986 Бисер Йорданов Ванчев
2987 Инес Емилиянова Владимирова
2988 Георги Николов Борисов
2989 Петър Христов Марински
2990 Колка Георгиева Димитрова
2991 Янита Иванова Райчева
2992 Георги Николов Сапунджийски
2993 Ангел Георгиев Иванов
2994 Ибрям Рамизов Кюлджиев
2995 Милан Андонов Георгиев
2996 Василка Тенчева Желева
2997 Александър Ангелов Иванов
2998 Георги Георгиев Василев
2999 Стефан Йорданов Чавков
3000 Георги Стоянов Динчев
3001 Стефан Атанасов Лешков
3002 Васил Георгиев Гаров
3003 Иван Атанасов Янев
3004 Анатоли Генчев Мирчев
3005 Мария Цвяткова Минева
3006 Никола Христов Христов
3007 Евелина Методиева Седевчева
3008 Петя Цветкова Пепеланова
3009 Илко Рабенков Велинов
3010 Лозко Георгиев Лозков
3011 Мариан Василев Донков
3012 Калин Радославов Косев
3013 Веска Венелинова Пешева
3014 Ивайло Спасов Николов
3015 Любен Димитров Ангелов
3016 Светослава Динкова Деровска
3017 Цвета Красимирова Райкова
3018 Любка Атанасова Савова
3019 Айдън Сабриев Мустафов
3020 Богдан Евлогиев Джиков
3021 Валентин Богданов Кодуски
3022 Спас Стоянов Пеев
3023 Малинка Ясенова Жекова
3024 Иван Демирев Чангов
3025 Красимир Георгиев Недев
3026 Васил Георгиев Николов
3027 Анелия Николова Ковачева
3028 Кирил Иванов Ковачки
3029 Георги Николов Георгиев
3030 Даниела Юриева Томашова
3031 Венета Красимирова Иванова
3032 Марийка Маринова Топалова
3033 Ивайло Владимиров Вукадински
3034 Светлана Богданова Славчева
3035 Васил Стойчев Зидаров
3036 Венцислав Илиев Хаджиев
3037 Кети Симеонова Димитрова
3038 Станка Тодорова Аспарухова
3039 Гинка Стоянова Добрева
3040 Диана Иванова Коляндова
3041 Едуина Едуин Томова
3042 Атанас Костадинов Благоев
3043 Цонка Николова Илчевска
3044 Васил Георгиев Димитров
3045 Аспарух Стоилов Аспарухов
3046 Величко Атанасов Илиев
3047 Василена Стоянова Руменкина
3048 Антон Василев Здравков
3049 Йордан Янков Тасев
3050 Веска Маринова Коритарска
3051 Ангелчо Славов Стоилов
3052 Атанас Димитров Гутев
3053 Мария Георгиева Семова
3054 Мария Димитрова Петрова
3055 Елка Маринова Корелова
3056 Ради Мирчев Радев
3057 Антонио Ганчелов Димитров
3058 Ивайло Георгиев Арнаудов
3059 Али Джамали Раим
3060 Йордан Митов Велев
3061 Деница Росенова Корилова
3062 Иван Маринов Стоянов
3063 Красимир Иванов Куйов
3064 Елза Драгомирова Събева
3065 Атанас Георгиев Батуров
3066 Данаил Йорданов Василев
3067 Ганка Георгиева Параскевова
3068 Десислава Димитрова Нийкова
3069 Емилия Владимирова Младенчева
3070 Нели Венкова Илова
3071 Христо Борисов Бояджиев
3072 Димитър Живков Димитров
3073 Мария Атанасова Димитрова
3074 Георги Йорданов Григоров
3075 Петко Иванов Драганов
3076 Димитър Викторов Попов
3077 Ивайло Георгиев Николов
3078 Васил Николов Бошнаков
3079 Златина Альошева Сансарова
3080 Димитър Иванов Димитров
3081 Невяна Николаева Матева
3082 Росен Йорданов Стоянов
3083 Тинка Славчова Георгиева
3084 Димитър Атанасов Иванов
3085 Ангел Асенов Славчев
3086 Гергана Росенова Руженова
3087 Стефан Иванов Атанасов
3088 Иво Николов Матеев
3089 Георги Христов Георгиев
3090 Елка Петрова Радева
3091 Анна Костадинова Димитрова
3092 Атанас Димитров Гърков
3093 Красимир Юриев Терзиев
3094 Даниела Атанасова Тодорова
3095 Стефан Пенков Петков
3096 Анатоли Маринов Веселинов
3097 Иво Йорданов Мицов
3098 Михаил Димитров Събев
3099 Иванка Енчева Шилитева
3100 Катя Алексиева Башева
3101 Петя Христова Маркова
3102 Радостина Атанасова Илиева
3103 Пламен Миланов Гиздов
3104 Румяна Петрова Спирова
3105 Слав Илиев Илиев
3106 Катя Георгиева Трендафилова
3107 Нели Христова Маркова
3108 Струмка Илиева Захаринова
3109 Весела Спасова Крумова
3110 Руска Минева Дакова
3111 Виолета Асенова Кискинова
3112 Деница Маринова Петкова
3113 Мирчо Георгиев Марков
3114 Таня Георгиева Крумова
3115 Жана Цветанова Иванова
3116 Мариана Илиева Илиева
3117 Митко Миладинов Шехов
3118 Валя Димитрова Стефанова
3119 Слави Атанасов Славов
3120 Стела Стефанова Михайлова
3121 Анка Николова Стоилова
3122 Иван Димитров Младенов
3123 Анна Александрова Дзанева
3124 Валентин Августов Топалов
3125 Славей Иванов Ярмов
3126 Илияна Василева Русева
3127 Мартин Мариянов Тинков
3128 Радослава Иванова Данаилова
3129 Венцислав Асенов Варадинов
3130 Ружка Петрова Влашка
3131 Борислав Седефов Гаджев
3132 Златка Колева Тенчева
3133 Йордан Симеонов Йорданов
3134 Стоянка Господинова Василева
3135 Симона Валериева Галева
3136 Аделина Стоянова Миланова
3137 Николай Петров Шкодров
3138 Атанас Василев Гаджев
3139 Иван Тодоров Иванов
3140 Пламена Огнянова Йорданова
3141 Елка Лазарова Алексиева - Иванова
3142 Йоланда Николаева Гълъбова
3143 Иван Танков Гаргов
3144 Асен Илков Реков
3145 Добринка Пенева Маркова
3146 Красимир Маринов Кралев
3147 Веселин Благоев Иванов
3148 Калинка Петрова Бедникова
3149 Стоил Иванов Борисов
3150 Димитър Николов Дочев
3151 Стефан Младенов Елендеров
3152 Стойка Христова Атансова
3153 Жана Вълчева Дойнова
3154 Светла Иванова Спасова
3155 Спаска Василева Василиева
3156 Лилия Иванова Георгиева
3157 Иван Петров Зеков
3158 Ердинч Мохамед Асан
3159 Тунджай Мустафа Емин
3160 Людмила Кръстева Крушева
3161 Емилия Лилова Николова
3162 Лилия Йорданова Спасова
3163 Минка Радева Брусарска
3164 Aна Петрова Болена
3165 Ахмед Ахмед Кафа
3166 Иванка Христова Георгиева
3167 Лидия Кънчева Димитрова
3168 Паола Красимирова Христова
3169 Николай Борисов Варадинов
3170 Сузана Георгиева Ангелова
3171 Атанас Петров Цоков
3172 Исмаил Ахмед Вели
3173 Мими Красимирова Петрова
3174 Владимир Петров Дебелянов
3175 Соня Миткова Кръстева
3176 Радостина Георгиева Гърнева
3177 Марияна Веселинова Стаменова
3178 Касимир Видолов Краев
3179 Юсмен Юсменов Гайтанджиев
3180 Недко Димитров Чапов
3181 Христо Стойнев Стоянов
3182 Диана Богомилова Тошева
3183 Стоян Николов Стоянов
3184 Венислав Николов Спасов
3185 Блага Рангелова Телкийска
3186 Енчо Евтимов Пуртев
3187 Марийка Апостолова Марчева
3188 Mилена Стойнева Стойнева
3189 Анна Николова Лозанова
3190 Елисавета Иванова Крумова
3191 Сашка Николова Александрова
3192 Ирина Спасова Чолева
3193 Асен Асенов Кокуларов
3194 Танка Атанасова Тодорова
3195 Павлина Стойкова Стоянова
3196 Станчо Велков Стоянов
3197 Илияна Христова Крекманова
3198 Радослав Руменов Ставриев
3199 Георги Ботев Начев
3200 Румяна Руменова Радулова
3201 Славка Пенчева Колева
3202 Веселина Христова Христова
3203 Боянка Захариева Александрова
3204 Славка Георгиева Минчева
3205 Крум Димитров Крумов
3206 Надка Кръстева Венкова
3207 Иван Христов Илчев
3208 Теодора Пламенова Желязкова
3209 Лариса Махайлова Найденова
3210 Иванка Момчилова Авджийска
3211 Стоян Петров Йорданов
3212 Петър Йорданов Кънев
3213 Стефан Минков Ковачев
3214 Недялка Гинева Талева
3215 Момчил Станиславов Станчев
3216 Александър Боянов Ангелов
3217 Даниела Манолова Стойчева
3218 Юлия Димитрова Ваклинова
3219 Йорданка Петкова Илиева
3220 Бинка Феликсова Ковачева
3221 Златка Симеонова Чакалова
3222 Александър Росен Ангелов
3223 Галинка Тодорова Ангелова
3224 Емил Димитров Стойнев
3225 Александър Руменов Алексов
3226 Росица Костадинова Стоянова
3227 Сийка Бисерова Митева
3228 Тинка Малинова Чилингирова
3229 Филип Чаков Чиков
3230 Десислава Тонова Узунова
3231 Милен Венциславов Пенев
3232 Доротея Любомирова Велкова
3233 Александър Станков Богдански
3234 Димитър Димитров Димитров
3235 Кенан Кямил Сюлейман
3236 Ани Стефанова Чикова
3237 Александър Маринов Севастатиев
3238 Емилия Иванова Николова
3239 Станислав Христов Методиев
3240 Видка Александрова Скумриева
3241 Радослав Юриев Памукчиев
3242 Христо Иванов Георгиев
3243 Диана Руменова Димова
3244 Полина Милчева Ангелова
3245 Мария Ташева Ляпова - Стоянова
3246 Николина Станева Хранова
3247 Таньо Петров Чумоклиев
3248 Асен Симеонов Памукчиев
3249 Валентин Паскалев Иванов
3250 Дочко Христов Думанов
3251 Людмила Георгиева Петкова
3252 Мария Стоянова Анастасова
3253 Антон Иванов Миланов
3254 Данчо Стоянов Данчев
3255 Любомир Владимиров Дамянов
3256 Илия Паскалев Иванов
3257 Бисерка Илиева Петева
3258 Мариян Босилков Маринов
3259 Стойчо Сашов Янев
3260 Лора Николаева Боянова
3261 Виолета Тодорова Пиронкова
3262 Александър Митков Дамянов
3263 Димитър Панчев Карамфилов
3264 Драгомир Кирчев Кирязов
3265 Виктор Симеонов Горанов
3266 Велислава Здравкова Георгиева
3267 Николай Лилов Петков
3268 Мария Георгиева Дишкова
3269 Александър Росенов Каров
3270 Северина Росинова Шишкова
3271 Марияна Иванова Гочева
3272 Перка Петрова Кръстева
3273 Милена Йорданова Велкова
3274 Борислав Валериев Христов
3275 Стоилка Генчева Атанасова
3276 Росен Живков Чепишев
3277 Надежда Илиева Хаджидобрева
3278 Даниела Красимирова Соянова
3279 Станимир Пламенов Генадиев
3280 Велислава Симеонова Цекова
3281 Камен Йорданов Ставрев
3282 Мирослава Ангелова Ангелова
3283 Кадрие Муса Шеип
3284 Милка Бялкова Иванова
3285 Антон Павлович Литовченко
3286 Василка Цветкова Вълчева
3287 Мирослава Драганова Кумбазка
3288 Адриана Георгиева Симеонова
3289 Никола Рангелов Титов
3290 Джамал Люман Узун
3291 Радослав Митков Михайлов
3292 Цветелина Тодорова Иванова
3293 Илия Георгиев Начев
3294 Даниела Венчова Терзийска
3295 Ангелика Ивова Кирилова
3296 Иван Петков Ганчолов
3297 Венелин Недков Белилов
3298 Красимир Стоилов Стоилов
3299 Траяна Сашкова Гочева
3300 Мирослав Вълчев Младенов
3301 Албена Тодорова Стоянова
3302 Карина Руменова Илиева
3303 Иванка Стефанова Станева
3304 Бисер Руменов Дупчев
3305 Красимира Павлова Канева
3306 Ценка Иванова Димитрова
3307 Николай Симеонов Николов
3308 Атанаска Александрова Викторова
3309 Радослав Петров Спасов
3310 Надежда Цветкова Гаджонова
3311 Данчо Сашев Хаджиев
3312 Виолетка Бойчева Мирчева
3313 Станимир Димов Димитров
3314 Мариела Илиева Маринова
3315 Татяна Руменова Тодорова
3316 Марио Лъчезаров Спасов
3317 Иванка Неделчева Въргова
3318 Атанаска Иванова Ганева
3319 Ангелина Сотирова Петкова
3320 Галин Пенев Лазаров
3321 Митко Кръстев Цеков
3322 Людмил Миленов Ясенов
3323 Здравка Асенова Господинова
3324 Марин Иванов Цветков
3325 Венко Теофилов Топалов
3326 Христо Василев Михов
3327 Генчо Драгнев Генов
3328 Веселин Маринов Григоров
3329 Петър Асенов Величков
3330 Лиляна Кръстева Зафирова
3331 Николай Атанасов Богоев
3332 Женя Бойкова Ценова
3333 Анка Костадинова Генова
3334 Андрей Венциславов Върколашки
3335 Татяна Вергилова Петрова
3336 Антоан Георгиев Тилков
3337 Атанас Христов Ненков
3338 Асен Иванов Бодуров
3339 Димитър Тодоров Мандров
3340 Галина Неделчева Димитрова
3341 Красимир Петров Начев
3342 Бисер Методиев Асенов
3343 Ралица Атанасова Димова
3344 Николай Свиленов Тричков
3345 Веселин Велинов Ясенов
3346 Петър Стайков Петров
3347 Атанаска Колева Митева
3348 Румяна Йорданова Петрова
3349 Таска Апостолова Гълъбова
3350 Радослава Димитрова Евгениева
3351 Красимир Стоянов Овнаров
3352 Николай Радостинов Поюклиев
3353 Валентин Данчев Канев
3354 Асен Иванов Митев
3355 Цено Крумов Гервасиев
3356 Снежина Емилова Начева
3357 Виолета Асенова Стратиева
3358 Мирослава Стефанова Лъчезарова
3359 Кемал Рамзиев Поюклиев
3360 Георги Данчев Канев
3361 Николай Любенов Николов
3362 Ирена Стоянова Димитрова
3363 Мая Кирилова Белева
3364 Цветелина Красимирова Христова
3365 Славей Росенов Хаджиев
3366 Атанас Георгиу Лимберидис
3367 Ивелина Янакиева Куртева
3368 Валери Цветанов Цанов
3369 Зоя Кирилова Димитрова
3370 Стела Ивова Костадинова
3371 Митка Дейкова Захариева
3372 Миглена Славчева Солакова
3373 Анка Желязкова Георгиева
3374 Константин Маринов Николов
3375 Лидия Павлова Тодорова
3376 Стоил Ангелов Стоилов
3377 Мариана Димитрова Иванова
3378 Недялка Костова Жожгова
3379 Юсеин Юсеинов Келчобанов
3380 Христо Йорданов Тотев
3381 Деница Миладинова Косева
3382 Емилия Стефанова Крумова
3383 Соня Боянова Кьосева
3384 Таня Живкова Славева
3385 Иванка Минчева Минчева
3386 Севдалин Антимов Хаджиев
3387 Георги Стойчев Георгиев
3388 Галина Мирославова Дякова
3389 Георги Василев Борисов
3390 Антон Василев Минчев
3391 Елизабета Георгиева Димитрова
3392 Александър Николов Георгиев
3393 Венцислав Ваклинов Далаков
3394 Йоанна Николова Колева
3395 Валентин Михранов Чизмеджиев
3396 Боянка Георгиева Ценова
3397 Йордан Евгениев Искренов
3398 Мария Лазарова Георгиева
3399 Екатерина Николова Начевска
3400 Ирина Бисерова Балева
3401 Тяна Вълчева Илиева
3402 Недялка Михайлова Намлиева
3403 Иван Неделчев Антонов
3404 Димитър Кирилов Апостолов
3405 Таня Иванова Иванова
3406 Костадин Кирилов Лалев
3407 Здравка Асенова Бошнакова
3408 Христо Софрониев Чалъков
3409 Теодора Петрова Божилова
3410 Диана Миткова Жикова
3411 Георги Димитров Терезов
3412 Евелина Асенова Гацева
3413 Лалка Стоянова Петрова
3414 Веселин Митков Джамбазов
3415 Мирослав Красимиров Касабов
3416 Атанас Андреев Янев
3417 Ангелина Петрова Георгиева
3418 Димитър Славчов Ханджийски
3419 Григор Кирилов Григоров
3420 Евгения Лъчезарова Стефанова
3421 Радка Илиева Джамбазова
3422 Паскал Димитров Паскалов
3423 Ваня Денкова Неделчева
3424 Владимир Венелинов Маринов
3425 Марин Димчов Янев
3426 Албена Спасова Симеонова
3427 Красимир Димитров Стефанов
3428 Елка Симеонова Чипчева
3429 Ваня Паскалева Ангелова
3430 Илия Живков Илиев
3431 Галина Крумова Нонова
3432 Георги Василев Захаринов
3433 Теодора Руменова Кирилова
3434 Полет Иванова Славчева
3435 Бойка Руфаилова Петрова
3436 Недка Дянкова Иванова
3437 Симеонка Василева Вълчева
3438 Гълабина Иванова Ванкова
3439 Даниела Иванова Лукарова
3440 Аделина Стоянова Занева
3441 Христина Лалова Димитрова
3442 Стефан Здравков Терекиев
3443 Васил Иванов Василев
3444 Димитър Йорданов Йорданов
3445 Петър Красимиров Начев
3446 Милена Иванова Бачева
3447 Росен Димитров Максимов
3448 Димка Драганова Митева
3449 Рангел Николов Чернев
3450 Сийка Николова Йорданова
3451 Стефко Пенков Стефков
3452 Владислава Бориславова Еленкова
3453 Борислава Иванова Новачка
3454 Николай Павлов Николов
3455 Петър Велев Петров
3456 Жечка Асенова Хасапчиева
3457 Ивана Вълкова Димова
3458 Дарин Русев Ченев
3459 Лиляна Николаева Георгиева
3460 Спаска Стефчова Божилова
3461 Ангелина Михайлова Ангелова
3462 Теодора Кръстева Георгиева
3463 Кирчо Асенов Кануров
3464 Христина Ахмедова Димитрова
3465 Веселина Иванова Славова
3466 Румяна Ангелова Светогорска
3467 Красимира Иванова Бегова
3468 Ива Димитрова Цекова
3469 Нонка Маринова Ковачева
3470 Ирина Петкова Цветкова
3471 Кирил Иванов Господинов
3472 Александрина Стефанова Ташева
3473 Едуард Николаев Ненков
3474 Виктор Стоимиров Христов
3475 Велика Славчева Зарева
3476 Соня Иванова Нейчева
3477 Здравко Каменов Партаджиев
3478 Румен Юлиянов Руменов
3479 Михаил Жележчев Димитров
3480 Милен Ромелов Вергилов
3481 Христо Тодоров Михалков
3482 Диана Стоянова Манолова
3483 Мария Петрова Петрова
3484 Радка Василева Димитрова
3485 Недялка Латева Янева
3486 Теменужка Николова Славова
3487 Зоя Недялкова Николова
3488 Красимир Славчов Стоименов
3489 Алексей Иванов Николов
3490 Спаска Атанасова Георгиева
3491 Севдалин Стефанов Хаджиев
3492 Юлиян Христов Димитров
3493 Маргарита Атанасова Йонкова
3494 Веселка Христова Ценкова
3495 Бистра Владимирова Спасова
3496 Даниел Руменов Боянов
3497 Татяна Миткова Димитрова Ликова
3498 Хамди Шабанов Керменов
3499 Харизан Велизаров Михайлов
3500 Елхаме Бейханова Мехмедова
3501 Кристиан Валентинов Вълчев
3502 Станка Йорданова Хаджийска
3503 Соня Стоянова Митова
3504 Севда Димитрова Османова
3505 Сълза Станкова Санкова
3506 Красимир Сталев Христов
3507 Методи Ангелов Костадинов
3508 Моника Пламенова Нинкова
3509 Герги Илиев Хаджийски
3510 Калин Руменов Бориславов
3511 Георги Златев Златев
3512 Ранка Милкова Башева
3513 Петьо Георгиев Арабов
3514 Радослав Пламенов Николов
3515 Димитър Георгиев Шахиазов
3516 Людмил Здравчов Ников
3517 Нина Стоянова Евлогиева
3518 Таня Христова Христова
3519 Митко Младенов Куледжиев
3520 Денис Бехидже Али
3521 Светлана Валентинова Димитрова
3522 Етелка Иванова Рангелова
3523 Тодорка Асенова Георгиева
3524 Милена Валентинова Георгиева
3525 Филчо Тенев Петков
3526 Боян Симеонов Бочев
3527 Цвятко Иванов Марков
3528 Даниел Иванов Иванов
3529 Ирена Цветанова Георгиева
3530 Кирил Петров Димитров
3531 Роза Василева Николова
3532 Аделина Иванова Тодорова
3533 Сашо Асенов Гюлюджиев
3534 Илиян Красимиров Петков
3535 Наталия Петкова Маринова
3536 Христина Данева Христова
3537 Никола Димитров Николов
3538 Стоян Донев Иванов
3539 Мехмед Кешифов Ушев
3540 Иван Бялков Иванов
3541 Йордан Пламенов Йорданов
3542 Наталия Любомирова Найденова
3543 Танер Антонов Маринов
3544 Ани Руменова Владимирова
3545 Ралица Райчева Райчева
3546 Меда Фахриева Ибрахимова
3547 Запряна Манолова Скендерова
3548 Ивайло Михайлов Иванов
3549 Петър Николов Костов
3550 Минко Лалев Лалев
3551 Сашо Лазаров Методиев
3552 Мария Христова Шопова
3553 Диана Стефанова Хатипова
3554 Марияна Георгиева Христова
3555 Николай Димитров Марков
3556 Надка Тодорова Найденова
3557 Пенко Иванов Миленски
3558 Симеон Мильов Симов
3559 Пенка Георгиева Голганова
3560 Медиха Илязова Крушевалиева
3561 Пешат Харейдим Реджеб
3562 Теодор Йорданов Йорданов
3563 Пенка Цветанова Поломска
3564 Лальо Митков Данков
3565 Георги Димитров Георгиев
3566 Добромира Спасова Стаева
3567 Здравка Асенова Хатипова
3568 Петър Стоянов Петров
3569 Христо Илиев Ташев
3570 Венцислав Боянов Ангелов
3571 Пламен Иванов Мутафов
3572 Мирослав Венетиев Митков
3573 Елена Станчева Начкова
3574 Иван Христов Желязков
3575 Халим Кешиф Юсуф
3576 Йордан Валентинов Тасев
3577 Соня Николова Стоянова
3578 Иван Красимиров Дурльов
3579 Данаил Валентинов Станков
3580 Христина Лазарова Лазарова
3581 Рамзи Руфатов Мазолев
3582 Седахмед Маред Кадир
3583 Петко Георгиев Иванов
3584 Лили Милкова Стоянова
3585 Иван Петров Петров
3586 Виолета Кирилова Георгиева
3587 Ганка Найденова Митева
3588 Даниела Стефанова Георгиева
3589 Данчо Панайотов Димитров
3590 Алек Христов Христов
3591 Веселин Атанасов Попов
3592 Георги Стоянов Атанасов
3593 Нели Ганчева Караджова
3594 Валентин Миленов Фиданов
3595 Диана Димитрова Стоянова
3596 Луиза Юриева Лесигерска
3597 Мирослав Консатнтинов Костов
3598 Асен Красимиров Кулев
3599 Зоя Гошова Зарова
3600 Цанка Тодорова Паунова
3601 Виолета Василева Илиева
3602 Антоний Стефанов Неделчев
3603 Лусиен Генчев Панайотов
3604 Таня Сашкова Костова
3605 Ивайло Кирчев Мирчев
3606 Богданка Мирчева Георгиева
3607 Васил Симеонов Палев
3608 Азизе Мюмюнали Бекир
3609 Георги Веселинов Господинов
3610 Стоянка Калоянова Стоянова
3611 Васил Емилов Евлогиев
3612 Ивайло Димитров Тодоров
3613 Сузана Фиделова Стефанова
3614 Петър Тодоров Тодоров
3615 Малин Веселинов Узунов
3616 Веселин Господинов Тончев
3617 Диана Проданова Проданова
3618 Марин Митков Ваньов
3619 Иванка Георгиева Вачева
3620 Валери Емилов Панев
3621 Никола Цветков Николов
3622 Албена Демирова Ефтимова
3623 Николай Ангелов Ненков
3624 Стоян Янков Русев
3625 Искър Емилов Искаров
3626 Младен Маринов Маринов
3627 Юлияна Петрова Илиева
3628 Мария Ивайлова Ненова
3629 Тодор Пламенов Филипов
3630 Димитър Василев Василев
3631 Сава Тодоров Иванов
3632 Милена Николаева Искърова
3633 Стоян Георгиев Пенчев
3634 Божидар Георгиев Тодоров
3635 Мария Митева Нончева
3636 Милка Алексиева Сердарова
3637 София Грозева Делчева
3638 Александър Тодоров Гавраилов
3639 Мая Любенова Петрова
3640 Велика Генова Николова
3641 Магдалена Георгиева Левтерова
3642 Чоно Костадинов Захариев
3643 Марина Славкова Терзиева
3644 Димитринка Иванова Личева
3645 Мая Петрова Минчева
3646 Цветан Божинов Томов
3647 Ценка Тодорова Минкова
3648 Васил Лазаров Николов
3649 Николай Димитров Божков
3650 Наид Мюмюн Челеби
3651 Мария Петрова
3652 Стоян Йосков Маринова
3653 Красимир Архинов Нунов
3654 Ценка Димитрова Цанкова
3655 Верка Лилова Владимирова
3656 Георги Янков Георгиев
3657 Софка Ефремова Афъзова
3658 Иванка Христева Христозова
3659 Валентин Валентинов Христов
3660 Диана Велкова Бонина
3661 Стефка Данаилова Дакова
3662 Емилия Герасимова Милева
3663 Георги Йорданов Георгиев
3664 Велислава Любенова Щърбанова
3665 Ангелина Ничева Калинова
3666 Васил Янчев Янчев
3667 Виолета Николова Върбанова
3668 Станислав Марков Стойчев
3669 Таня Димитрова Малинова
3670 Севдалина Красимирова Кичукова
3671 Даниела Ясенова Узунова
3672 Николина Миткова Радева
3673 Мирослав Гетов Маринов
3674 Лидия Асенова Кирилова
3675 Красимира Димитрова Гетова
3676 Мариан Иванов Карамфилов
3677 Тодор Стефанов Тодев
3678 Райчо Викторов Карамитев
3679 Вика Ганева Генова
3680 Иван Атанасов Иванов
3681 Наталия Иванова Първанова
3682 Християн Петков Томов
3683 Даниела Иванова Стоименова
3684 Йордан Ангелов Атанасов
3685 Красимир Александров Младенов
3686 Емил Митев Моннлов
3687 Любозар Георгиев Муховски
3688 Мая Борисова Димитрова
3689 Цветелина Йорданова Димитрова
3690 Детелина Венциславова Котева
3691 Николай Радев Дойчев
3692 Албена Асенова Каменова
3693 Гено Янков Генов
3694 Милена Христова Митева
3695 Валентина Борисова Сандова
3696 Валери Румянов Василев
3697 Безценка Котева Симова
3698 Ерол Ибрям Низан
3699 Райчо Асенов Ковачев
3700 Василка Павлова Хулова
3701 Костадин Кирилов Дяков
3702 Емилия Жикова Гаврилова
3703 Валя Александрова Божинова
3704 Иванка Георгиева Александрова
3705 Стоян Христов Пашов
3706 Атанас Радославов Кехайов
3707 Лора Валериева Ангелова-Попова
3708 Венелин Ангелов Василев
3709 Цветана Искренова Митева
3710 Христофор Калинов Стойков
3711 Дафина Александрова Тодорова
3712 Георги Христов Гавраилов
3713 Руси Бисеров Келешев
3714 Емилия Василева Тодорова
3715 Любомир Петров Минчев
3716 Сашко Кирилов Йончев
3717 Геновева Тодорова Йотова
3718 Милка Василева Борисова
3719 Цонка Христова Лучева
3720 Златко Андреев Караиванов
3721 Продан Димитров Дойчев
3722 Женя Желязкова Костова
3723 Бисерка Гергова Недкова
3724 Марияна Цветкова Стойкова
3725 Валери Стоянов Боянов
3726 Татяна Тодорова Атанасова
3727 Станислав Митков Димитров
3728 Светослав Росенов Запрянов
3729 Атанаска Колева Иванова
3730 Венцислав Ангелов Дуцов
3731 Ивелина Николова Кунчева
3732 Светлана Николова Василева
3733 Веселина Колева Танкова
3734 Емил Митков Димитров
3735 Даниел Красимиров Делчев
3736 Людмила Иванова Кенова
3737 Кристина Иванова Маринова
3738 Людмил Ангелов Янков
3739 Маргарита Драгомирова Младенова
3740 Мария Любенова Събева-Мехмед
3741 Здравко Митков Парушев
3742 Славея Динкова Делчева
3743 Георги Славов Христов
3744 Александър Лапацудов Йонов
3745 Дамян Георгиев Динков
3746 Енка Владкова Христова
3747 Иван Маринов Костадинов
3748 Митко Демиров Белюков
3749 Натали Христова Петрова
3750 Симона Валентинова Христова
3751 Георги Вачев Йонков
3752 Стилиян Станимиров Балевски
3753 Борислав Филчев Борисов
3754 Георги Ангелов Ангелов
3755 Добринка Веселинова Чолакова
3756 Теофанка Проданова Дойчева
3757 Теодора Мариянова Кабакова
3758 Людмил Николов Велков
3759 Инес Христова Цанева
3760 Донко Драгомиров Рангелов
3761 Мария Кирова Дечева
3762 Валентин Иванов Найденов
3763 Станимир Тодоров Станев
3764 Нанси Пенкова Григорова
3765 Невяна Петкова Ничкова
3766 Маги Василева Миланова
3767 Люба Любенова Тодорова
3768 Мичо Банчев Порязов
3769 Борис Кочев Борисов
3770 Пенка Георгиева Иванова
3771 Милен Евгениев Михайлов
3772 Иваничка Станчева Тодорова
3773 Миглена Йорданова Николова
3774 Ана Манова Станкова
3775 Росен Евелинов Манолов
3776 Веселин Димов Кайков
3777 Радослав Василев Славов
3778 Емил Борисов Йонов
3779 Илия Йорданов Мараченски
3780 Юлияна Миланова Славова
3781 Костадинка Николова Марковска
3782 Алекси Красимиров Иванов
3783 Красимира Николова Вълчева
3784 Юлиян Людмилов Николов
3785 Владислав Василев Оджатов
3786 Красимир Светославов Патриков
3787 Румен Иванов Верчов
3788 Росица Данчева Радушева
3789 Диляна Руменова Башева
3790 Николина Панева Пендова
3791 Петър Мирославов Пенчев
3792 Емилия Георгиева Павлова
3793 Нели Радославова Стефанова
3794 Петър Димитров Евтимов
3795 Емил Росенов Кирилов
3796 Илко Асенов Илчев
3797 Сийка Митева Енчева
3798 Драгомира Светославова Даскалова
3799 Биляна Цветанова Димитрова
3800 Павлинка Иванчева Патрикова
3801 Светлана Мирославова Ставрева
3802 Митко Минчев Михайлов
3803 Неджие Бесриева Маджарска
3804 Христо Стойчев Жеков
3805 Иван Василевич Туликов
3806 Йосиф Димитров Станев
3807 Дамян Петров Георгиев
3808 Радостин Евтимов Борисов
3809 Димитър Кирилов Димитров
3810 Дико Савов Асеновски
3811 Цветан Митев Чакъров
3812 Емил Огнянов Стоянов
3813 Генади Цветанов Нинков
3814 Диана Петрова Недкова
3815 Методи Красимиров Иванов
3816 Лиляна Валентинова Огнянова
3817 Юлвие Ахмедова Андреева
3818 Росица Ангелова Христозова
3819 Стефан Николов Стефанов
3820 Сиян Йонов Флоров
3821 Мария Михайлова Тодорова
3822 Михал Атанасов Миланов
3823 Петър Данаилов Василев
3824 Бистра Ясенова Кехайова
3825 Теню Тодоров Вълков
3826 Любомир Живков Недев
3827 Ема Георгиева Ванкова
3828 Христо Колев Колев
3829 Камелия Илиева Зарова
3830 Милена Георгиева Василева
3831 Зарко Рашков Хусаров
3832 Красимира Господинова Тошева
3833 Мария Антонова Славова
3834 Венера Славчова Иванова
3835 Мирела Миткова Димитрова
3836 Елизабет Иванова Георгиева
3837 Милко Любчов Чукалов
3838 Сабри Реджепов Чолаков
3839 Деян Димчев Ангелов
3840 Ивелина Стоянова Иванова
3841 Силвия Ромилова Ангелова
3842 Методи Иванов Филипов
3843 Весела Росенова Башева
3844 Минка Трендафилова Руженова
3845 Стоянка Илиева Марчева
3846 Милен Василев Тенчев
3847 Тихомир Станчев Николов
3848 Атанаска Колева Гечева
3849 Людмил Тодоров Минков
3850 Юлиян Сергеев Лисов
3851 Боряна Красимирова Пехливанова
3852 Петя Ангелова Томова
3853 Зоя Иванова Белокапова
3854 Анелия Лозанова Митoва
3855 Тереза Николаева Иванова
3856 Стамен Димитров Игнатов
3857 Дияна Емилова Гърбева
3858 Захари Събев Чолаков
3859 Стефан Русев Янев
3860 Йолина Стефанова Христова
3861 Валентина Миткова Атанасова
3862 Елена Йорданова Тодорова
3863 Николай Григоров Николов
3864 Димитър Ненков Бончев
3865 Миглена Иванова Каменова
3866 Стоянка Георгиева Димова
3867 Мария Христова Монева
3868 Мирослав Цветанов Петров
3869 Кирил Марков Стефанов
3870 Валентин Михайлов Сотиров
3871 Мирослава Иванова Ганчева
3872 Мирела Росенова Кулева
3873 Марийка Тенева Казакова
3874 Цветан Илиянов Петров
3875 Вержиния Красимирова Петрова
3876 Никола Иванов Николов
3877 Румен Борисов Николов
3878 Ваня Атанасова Гавазова
3879 Пламен Димитров Пеев
3880 Светлана Христова Андреева
3881 Иванка Иванова Христова-Маринова
3882 Виктор Каменов Велков
3883 Павлин Петров Петров
3884 Борислав Лазаров Сотиров
3885 Ангел Марков Марков
3886 Мария Георгиева Хаджиева
3887 Ваня Трайчева Георгиева
3888 Марин Манчев Маринов
3889 Таня Ромилова Методиева
3890 Ангел Петков Петров
3891 Ивайло Иванов Харалампиев
3892 Стоян Венциславов Мичев
3893 Атанас Валентинов Степанов
3894 Генади Петров Станчев
3895 Димо Атанасов Димов
3896 Цветко Димитров Димитров
3897 Виктория Генчева Константинова
3898 Габриела Петрова Цветкова
3899 Боряна Димитрова Апостолова
3900 Емилия Борисова Величкова
3901 Стоян Георгиев Димитров
3902 Лина Димитрова Василева-Георгиева
3903 Петко Каменов Иванов
3904 Георги Маринчев Георгиев
3905 Драгомир Николов Николов
3906 Атанас Ваклинов Вълчинов
3907 Диана Костадинова Юрукова
3908 Динчо Демирев Демирев
3909 Димитричка Владимирова Шишкова
3910 Пламен Петров Костов
3911 Здравко Михайлов Станимиров
3912 Здравка Рангелова Иванова
3913 Цонка Анастасова Узунова
3914 Мишо Иванов Георгиев
3915 Дарина Симеонова Пенчева
3916 Маргарита Христова Йоницова
3917 Николай Славчев Цонев
3918 Даниел Александров Батев
3919 Кирил Станчев Станчев
3920 Борис Тодоров Губеров
3921 Петя Боянова Кунева
3922 Тодорка Христова Харизанова
3923 Борислав Николов Йорданов
3924 Петър Цочев Йотов
3925 Десислава Станиславова Йорданова
3926 Йорданка Петкова Георгиева
3927 Костадинка Петрова Хаджииванова
3928 Галя Атанасова Маркова
3929 Десислава Маргаритова Ангелова
3930 Карамфила Николова Иванова
3931 Виолета Костадинова Радионова
3932 Бойко Методиев Петров
3933 Йорданка Павлова Трифонова
3934 Екатерина Георгиева Караджова
3935 Пламен Георгиев Пенев
3936 Траяна Тодорова Капитанова
3937 Анелия Илиева Стефанова
3938 Димитър Николаев Трифонов
3939 Кирил Борисов Атанасов
3940 Александър Недялков Русенов
3941 Десислава Сидерова Кисъова
3942 Славчо Иванов Александров
3943 Татяна Александрова Пеева
3944 Любка Петрова Иванова
3945 Анифе Али Яшар
3946 Ваня Костадинова Костадинова
3947 Райна Димитрова Титова
3948 Младен Рангелов Боризанов
3949 Величко Димитров Величков
3950 Станимир Кирилов Пеев
3951 Здравка Огнянова Джурджува
3952 Галентина Василева Димитрова
3953 Симеон Андонов Георгиев
3954 Стоянка Василева Лазарова
3955 Ангелина Стоянова Иванова
3956 Георги Тинков Янев
3957 Катя Стойкова Колева
3958 Жана Георгиева Костова
3959 Исмаил Мехмедов Исмаилов
3960 Михаил Николов Михайлов
3961 Иван Дончев Дончев
3962 Стефка Петрова Турлакова
3963 Павлинка Латева Иванова
3964 Петранка Стефанова Димитрова
3965 Велизар Данчов Антонов
3966 Росица Тодорова Минкова
3967 Веселин Божидаров Павлов
3968 Иван Николов Катермов
3969 Маргарита Ангелова Христова
3970 Марина Георгиевна Банева
3971 Яни Величков Йорданов
3972 Елка Емилова Борисова
3973 Стоян Иванов Стефанов
3974 Емилия Асенова Пашина
3975 Йорданка Стоилова Странджева
3976 Бисер Стоянов Господинов
3977 Златко Васков Христов
3978 Станислав Вербилов Петров
3979 Иван Александров Цонов
3980 Христо Светославов Гечев
3981 Людмил Николов Димитров
3982 Стоян Тодоров Тамбулски
3983 Албена Петрова Петрова
3984 Антон Петков Ангелов
3985 Васил Христов Христов
3986 Драгомир Велчев Андреев
3987 Лалю Асенов Николов
3988 Илиян Александров Грауров
3989 Георги Йозов Павлов
3990 Марияна Георгиева Иванова
3991 Георги Въчева Атанасова
3992 Любка Методиева Ковачева
3993 Трифон Вълев Вълев
3994 Румяна Георгиева Борисова
3995 Рангел Георгиев Божков
3996 Рада Тодорова Петрова
3997 Тодор Китев Китев
3998 Даниела Кръстева Атанасова
3999 Сашко Кирилов Александров
4000 Елеонора Милчова Петрова
4001 Елена Атанасова Букова
4002 Васил Щерев Василев
4003 Иван Киров Иванов
4004 Дияна Банкова Павлова
4005 Емил Вълчев Петков
4006 Иванка Лазарова Съботинова
4007 Пламен Миланов Георгиев
4008 Мария Атанасова Видолова
4009 Мария Бинева Николова
4010 Йордан Желязков Гинев
4011 Пепа Иванова Петкова
4012 Митко Альошев Митков
4013 Искрен Асенов Калчев
4014 Йорданка Иванова Асенова
4015 Нели Неделчева Петрова
4016 Илия Тенев Динев
4017 Елена Колева Атанасова
4018 Нели Пламенова Добрева
4019 Красимир Йорданов Крумов
4020 Венета Танова Цанкова
4021 Анита Пламенова Карадачка
4022 Екатерина Пантелеймонова Тамбулска
4023 Иван Евегениев Илиев
4024 Даниела Атанасова Жекова
4025 Невяна Господинова Калчева
4026 Мирослав Венциславов Борисов
4027 Мирена Емилианова Илиева
4028 Иванка Василева Колева
4029 Христо Асенов Янев
4030 Христина Атанасова Гочева
4031 Въчка Василева Райчева
4032 Стоян Георгиев Димитров
4033 Венцислав Ваньов Димитров
4034 Валентин Димитров Вълчев
4035 Валери Костадинов Иванов
4036 Стоян Костадинов Димитров
4037 Петя Колева Вълкова
4038 Яна Георгиева Димитрова
4039 Климент Кръстев Христов
4040 Никола Никифоров Николов
4041 Красимира Павлинова Цанова
4042 Анелия Димитрова Иванова
4043 Рангел Илиев Младенов
4044 Кирил Кирилов Златков
4045 Петя Гарбет Атанасова
4046 Стелка Маринова Савчева
4047 Ивайло Валентинов Цанов
4048 Емилия Живкова Колева
4049 Йордан Методиев Йорданов
4050 Васил Николов Костов
4051 Иванка Добрева Рашева
4052 Георги Насков Пройков
4053 Катя Борисова Методиева
4054 Жечко Борисов Станков
4055 Теменуга Вескова Стойкова
4056 Андрей Боянов Георгиев
4057 Георги Рангелов Лотаров
4058 Стойка Петкова Делчева
4059 Ваня Динева Радева
4060 Росен Валентинов Сейков
4061 Пенко Еленков Еличов
4062 Ивелина Атанасова Лилова
4063 Здравко Сашов Йорданов
4064 Мария Георгиева Лотарова
4065 Бончо Христов Христов
4066 Ивайло Иванов Узунов
4067 Цонка Стоянова Захариева
4068 Еленко Ангелов Димитров
4069 Павлина Борисова Панева
4070 Даниела Ангелова Тошева
4071 Петя Тодорова Гуджева
4072 Светла Желева Христева
4073 Станислав Георгиев Георгиев
4074 Валентин Миланов Вълинов
4075 Владислав Стефанов Петров
4076 Еленка Стоянова Йорданова
4077 Кристиян Симеонов Андонов
4078 Ботю Йорданов Иванов
4079 Донка Иванова Маврова
4080 София Димитрова Кръстева
4081 Мариела Миткова Спасова
4082 Ангел Янков Ангелов
4083 Антоанета Георгиева Андонова
4084 Иван Севдалинов Петров
4085 Георги Василев Георгиев
4086 Чана Христова Хаджиева
4087 Женя Димитрова Георгиева
4088 Веселин Петков Данчев
4089 София Георгиева Янева
4090 Стоян Иванов Узунов
4091 Мария Христова Грозева
4092 Тошко Петров Деведжиев
4093 Радослав Василев Костов
4094 Боян Йорданов Младенов
4095 Георги Христов Петков
4096 Веселина Йорданова Манева-Драгомирова
4097 Ангел Стоянов Костадинов
4098 Стоянка Василева Паскалева
4099 Янчо Николов Желязков
4100 Георги Димитров Иванов
4101 Валентина Любенова Стефанова
4102 Цветанка Петрова Панчева
4103 Павлина Генадиева Владимирова
4104 Даниела Иванова Петрова
4105 Господинка Иванова Аврамова
4106 Божидар Георгиев Милев
4107 Железна Димитрова Иванова
4108 Ивайло Неделков Миланов
4109 Александър Иванов Александров
4110 Ален Исменов Исмаилов
4111 Георги Стоянов Илиев
4112 Никола Василев Семерджиев
4113 Сотир Георгиев Хаджитенев
4114 Иво Антонов Инджов
4115 Григор Григоров Пенов
4116 Ирена Владимирова Георгиева
4117 Васил Василев Панков
4118 Еленка Тодорова Пройчева
4119 Денко Неделчев Калканев
4120 Любомира Димова Залъмова
4121 Надежда Петкова Минчева
4122 Юлия Владимирова Михайлова
4123 Цеца Петкова Стоянова
4124 Лиляна Илиева Митова
4125 Йорданка Ангелова Илиева
4126 Георги Пенев Георгиев
4127 Елена Георгиева Митева
4128 Радослав Николаев Радев
4129 Георги Милчев Георгиев
4130 Наталия Маринова Герасимова
4131 Добринка Николова Василева
4132 Биргюл Сами Агаджик
4133 Бистра Иванова Пальонова
4134 Красимир Руменов Михов
4135 Венелин Кирилов Венчов
4136 Маргарита Пенкова Илиева
4137 Васил Дамянов Петров
4138 Мариела Георгиева Иванова
4139 Мейди Ахмед Чер
4140 Диана Николова Вангелова
4141 Иван Димитров Боев
4142 Боян Лападатов Курджев
4143 Петя Петкова Начева
4144 Светлана Вълчева Георгиева
4145 Иван Паунов Джурков
4146 Румен Вълчев Вълев
4147 Светослав Георгиев Тръндев
4148 Мария Илиева Боева
4149 Драгомир Бисеров Драготинов
4150 Цветелина Йосифова Цветкова
4151 Вероника Петкова Дучева
4152 Деяна Манолова Матева
4153 Динка Стефанова Павлова
4154 Деяна Костадинова Димитрова
4155 Магдалена Пенчева Стойчева
4156 Георги Любенов Дунгаров
4157 Ивайло Трифонов Иванов
4158 Галимир Димитров Маринов
4159 Николай Янков Матев
4160 Господин Воев Господинов
4161 Стефан Михайлов Колев
4162 Христина Станкова Иванова
4163 Босилко Маринов Иванов
4164 Габриела Атанасова Цветкова
4165 Георги Цветославов Цветанов
4166 Стоян Костадинов Стоянов
4167 Красимир Вангелов Колев
4168 Иван Христов Табальов
4169 Юлия Маринова Кичукова
4170 Емил Юриев Асенов
4171 Мария Димитрова Доневска
4172 Валентина Георгиева Григорова
4173 Елена Живкова Димитрова
4174 Евгени Личев Колев
4175 Васил Петров Александров
4176 Петранка Николова Тодорова
4177 Цветелина Трендафилова Кръкманова
4178 Надка Димитрова Иванчева
4179 Милена Христова Кожухарова
4180 Таня Тодорова Пеева
4181 Динка Желева Колева
4182 Станка Иванова Димитрова
4183 Петя Панайотова Панайотова
4184 Красимир Пламенов Крумов
4185 Георги Стойков Ганков
4186 Георги Атанасов Петков
4187 Диметра Красимирова Хайгърова
4188 Динко Делчев Гочев
4189 Недялка Дойчинова Станкова
4190 Тодор Филипов Тодоров
4191 Венцислав Венизелов Евдокимов
4192 Силвия Георгиева Ганкова
4193 Цеца Георгиева Болтова
4194 Любомир Динков Панайотов
4195 Красимир Михайлов Атанасов
4196 Митра Иванова Овчарова
4197 Теменужка Василева Тодорова
4198 Пламен Иванов Лалов
4199 Петър Гечев Петров
4200 Валери Николов Поляшки
4201 Мая Стефанова Николова
4202 Стела Иванова Михайлова
4203 Георги Митев Петков
4204 Веселка Стоянова Атанасова
4205 Елеонора Първанова Петрова
4206 Гинка Кирилова Начева
4207 Даниела Георгиева Александрова
4208 Стела Николова Петкова
4209 Мария Славова Вълева
4210 Георги Димитров Митев
4211 Марияна Димитрва Николова
4212 Силвия Тошкова Йотова
4213 Стефа Радоева Петрова
4214 Гебриела Илиева Пекова
4215 Иван Щерев Димитров
4216 Добринка Георгиева Маринова
4217 Савко Атанасов Райчев
4218 Зарка Младенова Жейнова
4219 Цветелина Илиева Маринова
4220 Веселина Иванова Киркова
4221 Наталия Горанова Иванчовска
4222 Атанас Щерев Димитров
4223 Куньо Йовков Атанасов
4224 Мирослав Стефанов Варадинов
4225 Красимира Атанасова Атанасова
4226 Снежанка Въткова Георгиева
4227 Йоана Николаева Божикова
4228 Нина Кирилова Михайлова
4229 Тодор Пламенов Петков
4230 Теодор Генев Тодоров
4231 Зенел Сали Ахмед
4232 Дилян Веселинов Митков
4233 Калоян Цанков Лалов
4234 Цветлена Славчева Маринова
4235 Милена Иванова Лесичкова
4236 Николай Ангелов Близнаков
4237 Гергана Желева Кънева
4238 Димитър Стоянов Делчев
4239 Станка Ицкова Жечева
4240 Бисер Йорданов Славчев
4241 Симеон Йорданов Симеонов
4242 Любка Георгиева Ангелова
4243 Колю Ангелов Забънов
4244 Радостин Стоев Проданов
4245 Мария Атанасова Ленкова
4246 Йорданка Иванова Иванова
4247 Марияна Вълчкова Недялкова
4248 Цветомира Красимирова Петрова
4249 Никола Пламенов Дишков
4250 Янка Генчева Христозова
4251 Иван Димитров Господинов
4252 Тончо Михайлов Петров
4253 Диана Гавраилова Люцканова
4254 Виктория Йончева Петкова
4255 Веселин Константинов Симеонов
4256 Дилян Стефанов Стефанов
4257 Данчо Митев Палазов
4258 Павел Кирилов Араджиев
4259 Румен Тенев Трайчеваски
4260 Антон Мишев Вишнев
4261 Петрушка Дур.конова
4262 Красимир Николов Василев
4263 Иван Петков Кинаев
4264 Бончо Пенев Бонев
4265 Николина Тенева Арабаджиева
4266 Еню Германов Янчев
4267 Вълчко Неделков Марков
4268 Росица Радоева Цветкова
4269 Петя Петрова Фичева
4270 Милена Костадинова Митева
4271 Наско Митков Иванов
4272 Кръстинка Колева Христова
4273 Яница Руменова Райчевска
4274 Мая Данчова Иванова
4275 Малинка Генкова Дочева-Иванова
4276 Митко Евтимов Георгиев
4277 Марияна Добрева Безергенова
4278 Борислав Михайлов Йосифов
4279 Пролетка Цанкова Тошкова
4280 Надка Василева Георгиева
4281 Борислав Димитров Беров
4282 Мария Вълева Иванова
4283 Румяна Личева Иванова
4284 Надежда Иванова Георгиева
4285 Донко Янчев Янчев
4286 Николай Митков Нинков
4287 Мая Лазарова Лилова
4288 Ивайло Красимиров Ангелов
4289 Костадин Благоев Петров
4290 Недялка Стоянова Славова
4291 Велислава Наскова Ангелова
4292 Тодор Недялков Раднев
4293 Васа Борисова Цветкова
4294 Наталия Любомирова Топкарова
4295 Светослав Димитров Попов
4296 Динко Димов Динков
4297 Жана Алексиева Желева
4298 Тодор Димитров Гарев
4299 Бисер Великов Христов
4300 Верка Иванова Младенова
4301 Гинка Маринова Стоянова
4302 Десислава Борисова Ценова
4303 Касим Сюлейман Емин
4304 Петя Лалчева Лалева
4305 Славчо Стойков Грозев
4306 Мита Иванова Колева
4307 Павлина Благоева Василева
4308 Пелагия Цветанова Тодорова
4309 Боряна Николова Иванова
4310 Севджан Салим Мюмюн
4311 Пламен Христов Пенев
4312 Маргарита Георгиева Младенова
4313 Димитричка Димитрова Граматикова
4314 Красимир Иванов Ценов
4315 Елина Найденова Василева
4316 Антония Петрова Младенова
4317 Надрие Фаик Неджиб
4318 Даниел Борисов Иванов
4319 Ваня Миткова Димитрова
4320 Дечко Цветков Иванов
4321 Ралица Иванова Нейкова
4322 Христо Петков Тодоров
4323 Валентина Антонова Тачева
4324 Бойчо Иванов Бойчев
4325 Габриела Динкова Вълева
4326 Саша Георгиева Димитрова
4327 Петя Димитрова Димитрова
4328 Иван Тодоров Божинов
4329 Гинка Василева Гетова
4330 Лора Бойкова Петкова
4331 Петър Вълчев Петров
4332 Соня Николаева Алексиева
4333 Радина Василева Василева
4334 Венета Николова Топалска
4335 Византа Кирилова Кръстева
4336 Росен Дидов Асенов
4337 Соня Нешева Йорданова
4338 Станка Ангелова Делчева
4339 Николай Костадинов Колев
4340 Маргарита Атанасова Къналиева
4341 Светльо Стоянова Стоянов
4342 Емил Нинков Велков
4343 Васил Тодоров Иванов
4344 Веселина Тихомирова Венциславова
4345 Димитрия Петрова Чалъкова
4346 Татяна Димитрова Маркова
4347 Диана Христова Капасъзова
4348 Иван Димитров Маринчев
4349 Иво Митев Рачев
4350 Румен Цанов Лилов
4351 Марио Миленов Цветанов
4352 Илия Григоров Григоров
4353 Христо Георгиев Митев
4354 Бисер Генев Генев
4355 Елисавета Димитрова Колева
4356 Емил Александров Димитров
4357 Илия Асенов Хайтов
4358 Иван Весков Василев
4359 Ангел Тенчев Караниколов
4360 Джафер Садулов Садулов
4361 Марияна Стоянова Георгиева
4362 Дария Минчева Чамурлийска
4363 Валя Михайлова Йорданова
4364 Незабравка Петкова Цакова
4365 Ина Симеонова Стойкова
4366 Златка Петрова Политова
4367 Ивелина Петрова Георгиева
4368 Деница Георгиева Перчемлиева
4369 Маргарита Тодорова Михалева
4370 Теодоска Вълчева Ценова
4371 Стилян Николов Петров
4372 Светла Иванова Василева
4373 Стефан Йорданов Йорданов
4374 Иван Тачев Маренов
4375 Илия Димитров Димитров
4376 Иван Ненчев Иванов
4377 Пролетка Иванова Коцева
4378 Кунка Найденова Петкова
4379 Ивелина Петкова Лазарова
4380 Таня Георгиева Карараева
4381 Стоянка Христова Топалова
4382 Милен Георгиев Христов
4383 Галина Костова Добрева
4384 Росен Веселинов Борисов
4385 Радка Иванова Петкова
4386 Верка Костова Василева
4387 Кирил Мирчев Кирилов
4388 Никола Борисов Карагьозов
4389 Господин Здравков Николов
4390 Благовеста Николова Крайшникова
4391 Лиляна Стоянова Митова
4392 Геновева Йочева Василева
4393 Пенка Борисова Батовска Митева
4394 Мария Михайлова Русева
4395 Ива Стефанова Георгиева
4396 Галина Симеонова Мавродиева
4397 Борислав Георгиев Романски
4398 Стоян Митков Кирков
4399 Трифон Илиев Маринов
4400 Цанка Николова Ангелова
4401 Георги Венков Изевков
4402 Панчо Христов Митев
4403 Мирослв Георгиев Кръстев
4404 Виктор Вербилов Петров
4405 Красимира Ваньова Андреева
4406 Явор Станимиров Петков
4407 Милена Христова Дамянова
4408 Иван Петров Зенков
4409 Николай Стоянов Денчев
4410 Христина Златева Горанова
4411 Красимир Милчев Вълков
4412 Огнян Алексиев Байчев
4413 Христо Даков Христов
4414 Светослав Богданов Иванчев
4415 Тихомир Николаев Чубриков
4416 Ангел Гочев Георгиев
4417 Румен Драгиев Колев
4418 Иван Йорданов Александров
4419 Надя Маринова Андреева
4420 Иванка Ангелова Тодорова
4421 Иванка Йордановналбанска
4422 Светлана Миткова Денинска
4423 Иван Георгиев Божинов
4424 Емил Тодоров Белчилов
4425 Радослава Асенова Ангелова
4426 Георги Цанков Георгиев
4427 Радка Йорданова Станчева
4428 Тодорка Атанасова Димова
4429 Анка Борисова Вълканова
4430 Йордан Валентинов Геров
4431 Николина Ценкова Томова
4432 Петър Краев Маринов
4433 Свилен Славков Тодоров
4434 Ивелина Ангелова Плачкова
4435 Радостина Генчева Малова
4436 Стилияна Христова Христова
4437 Борис Бранимиров Борисов
4438 Петьо Иванов Йорданов
4439 Милчо Николов Милчев
4440 Весела Лакова Такева
4441 Десислава Георгиевзенкова
4442 Андон Георгиев Андонов
4443 Диляна Георгиева Николова
4444 Христина Николаева Николова
4445 Иванка Георгиева Тодорова
4446 Стефан Иванов Симов
4447 Цветомир Любомиров Великов
4448 Ирена Славова Рабаджийска
4449 Елена Николова Орачева
4450 Теофил Колев Стефанов
4451 Иван Димитров Николов
4452 Цветана Ангелова Тодорова
4453 Светлин Цветанов Алексиев
4454 Веселина Павлова Дилкова
4455 Ивелина Алонсова Балабанска
4456 Тони Тодоров Карамелски
4457 Тодор Панайотов Казаков
4458 Силвия Драганова Николва
4459 Цветан Милков Цеков
4460 Милен Бисеров Манев
4461 Генка Атанасова Йошовска
4462 Пламен Йовков Марин
4463 Стоян Проданов Стоянов
4464 Даниела Иванова Петрова
4465 Рашка Еленкова Симеонова
4466 Сергей Асенов Симов
4467 Димитър Пъшев Кирицов
4468 Тинка Викентиева Марина
4469 Мария Дечкова Райкова
4470 Михаил Стефанов Христов
4471 Елена Димова Ангелова
4472 Раза Гинева Янкова
4473 Мила Василева Милчева
4474 Даниела Димчева Фиркова
4475 Пепа Милкова Гуджерова
4476 Анна Димитрова Тояганова
4477 Димитър Георгиев Славилов
4478 Елица Неделчева Никифорова
4479 Елионора Славчева Генчева
4480 Мирия Давидова Найденова
4481 Милка Георгиева Петкова
4482 Светлин Йовков Петков
4483 Камелия Златева Добрева
4484 Александър Георгиев Тодоров
4485 Мариана Димитрова Желязкова
4486 Галина Иванова Кирилова
4487 Весела Петъова Цонева
4488 Славка Серафимова Петкова
4489 Мария Георгиева Манева
4490 Николина Тасева Тасева
4491 Виктор Юлиянов Емануилов
4492 Михаела Иванова Ангелова
4493 Господинка Нанева Господинова
4494 Рангел Митков Йорданов
4495 Валентин Милков Костов
4496 Георги Вангелов Христов
4497 Александър Артурович Никифоров
4498 Васка Тодорова Христова
4499 Любослав Алексиев Севдалинов
4500 Цветанка Иванова Каленска
4501 Бойко Велков Райков
4502 Деница Тошкова Калинова
4503 Христо Янчев Христов
4504 Мартин Георгиев Рублев
4505 Гроздан Цеков Димитров
4506 Саша Иванова Димитрова
4507 Галина Стефанова Шопова
4508 Валентина Димитрова Тодорова
4509 Петър Христов Зафиров
4510 Зденка Петрова Гинева
4511 Десислава Костадинова Антонова
4512 Цветелина Пламенова Златанова
4513 Анелия Иванова Валентинова
4514 Тихомир Ангелов Тотев
4515 Иван Димитров Иванов
4516 Димитринка Василева Груева
4517 Евгени Стефанов Стоянов
4518 Нели Тодорова Костова
4519 Славчо Асенов Лалев
4520 Белчо Петров Добрев
4521 Ивайло Димитров Митев
4522 Димитричка Радева Недкова
4523 Здравко Славчев Велков
4524 Никола Грозданов Николов
4525 Огнян Иванов Йолов
4526 Таня Иванова Куманова
4527 Мария Дойнева Генева
4528 Миглена Крумова Христова
4529 Павел Илиев Павлов
4530 Юлка Николова Ламборджиева
4531 Розалина Парашкевова Николова
4532 Ахмед Мехмед Кьоров
4533 Николай Димитров Панчев
4534 Наталия Константинова Иванова
4535 Владимир Митков Сандов
4536 Маргарита Драганова Поева
4537 Тони Димитров Тонов
4538 Димитър Янков Данаилов
4539 Стефан Иванов Чакъров
4540 Еленка Борисова Гъркова
4541 Андрей Йорданов Андриков
4542 Петър Ангелов Радулов
4543 Васил Христов Димитров
4544 Юнита Георгиева Кръстева
4545 Николай Георгиев Григоров
4546 Иванка Николова Петрова
4547 Васил Николов Прангов
4548 Снежана Стойчева Чолакова
4549 Тодорка Цветанова Коцева
4550 Вяра Любомирова Костова
4551 Александър Борисов Смиловски
4552 Златьо Видев Видев
4553 Енгин Асан Абдараим
4554 Ангел Андонов Василев
4555 Михаил Иванов Михайлов
4556 Светослав Иванов Милков
4557 Веселка Крачунова Цветанова
4558 Мирослав Андреев Иванов
4559 Бонка Желязкова Йозова
4560 Димитър Иванов Стоилов
4561 Николина Иванова Ангелова
4562 Николай Стоянов Касъров
4563 Юлиян Венелинов Параскевов
4564 Росица Антонова Ангелова
4565 Калин Христов Христов
4566 Иванка Йорданова Василева
4567 Василка Вангелова Василева
4568 Галина Иванова Тенева
4569 Надя Стефанова Иванова
4570 Емил Георгиев Маджаков
4571 Христина Димитрова Дикова
4572 Ивайло Филев Терзийски
4573 Рангел Йорданов Атанасов
4574 Мариела Кънчева Сугарева
4575 Кристофор Кристиянов Милчев
4576 Вяра Красимирова Желязкова
4577 Любомир Альонов Йонов
4578 Даниела Христова Цанкова
4579 Поля Стефчова Митрева
4580 Денка Христова Пройчева
4581 Стайно Петков Петков
4582 Гергана Кирилова Кирилова
4583 Галина Йорданова Пенева
4584 Десислава Методиева Илиева
4585 Цветослав Ивайлов Стоянов
4586 Милен Петров Радев
4587 Мария Йозова Аянска
4588 Иван Георгиев Аврамов
4589 Димо Ников Димов
4590 Жана Кирилова Димитрова
4591 Теодора Людмилова Костова
4592 Тодора Михайлова Тодорова
4593 Валентин Маринов Манов
4594 Надежда Петрова Лесова
4595 Николина Георгиева Колева
4596 Тянка Янева Тончева
4597 Геновева Иванова Герчева
4598 Цветан Николаев Цекин
4599 Цветелина Георгиева Воденичарска
4600 Малин Валентинов Манов
4601 Петър Иванов Гълев
4602 Красимира Георгиева Иванова
4603 Атанас Васов Атанасов
4604 Калина Георгиева Белчева
4605 Митка Генадиева Александрова
4606 Петинка Ангелова Христова
4607 Стефан Христов Шишманов
4608 Николай Йозов Хранеников
4609 Мустафа Дурмуш Казанджи
4610 Атанас Иванов Атанасов
4611 Петко Димитров Петков
4612 Стоян Павлов Тетевенски
4613 Ана Илиева Шишманова
4614 Михаил Йосифов Чанов
4615 Ирина Василева Христова
4616 Михайл Асенов Марашлиев
4617 Магдалена Николаева Маринова
4618 Бойка Антова Георгиева
4619 Верка Иванова Съйкова
4620 Иванка Пейкова Терзийска
4621 Борис Димитров Пандев
4622 Стоянка Йорданова Карастоянова
4623 Радомир Ганчев Райчев
4624 Виолина Руменова Атанасова
4625 Надка Сереева Дончева
4626 Явор Генчев Стоянов
4627 Елка Кирилова Бъчева
4628 Даниела Николова Павлова
4629 Минчо Сашев Тодоров
4630 Иван Митков Митев
4631 Радослава Димитрова Катранджи
4632 Анжело Цветанов Добричков
4633 Йорданка Маринова Дончева
4634 Ивайло Надков Цветанов
4635 Красимир Рашев Илиев
4636 Динко Димитров Динчев
4637 Иван Борисов Атанасов
4638 Петър Ангелов Василев
4639 Даниела Александрова Иванова
4640 Марияна Манолова Печовска
4641 Атанаска Георгиев Гълъбова
4642 Иванка Димитрова Ванкова
4643 Пенчо Господинов Колев
4644 Мартин Антонов Върбанов
4645 Данаил Иванов Джерманов
4646 Дафина Иванова Ботева
4647 Камелия Миткова Рачева
4648 Елена Димитрова Тафрова
4649 Росалина Тодорова Тодорова
4650 Димитър Вълев Жеков
4651 Атанас Димов Атанасов
4652 Боряна Петкова Каменова
4653 Мариян Стоянов Кръстев
4654 Кирил Веселинов Рачев
4655 Йордан Колев Петков
4656 Антоанета Блажева Йовчева
4657 Деница Иванова Маринова
4658 Светлана Василева Никифорова
4659 Димитър Славчев Димитров
4660 Елеонора Христова Станчева
4661 Ангел Димов Иванов
4662 Кремена Василева Сребчева
4663 Антония Маринова Желева
4664 Пламен Павлов Ехчев
4665 Данаил Йорданов Янков
4666 Камелия Борисова Георгиева
4667 Надежда Георгиева Петкова
4668 Спас Александров Менков
4669 Христо Колев Христов
4670 Ръдван Салиф Мустафа
4671 Йосив Матеев Матеев
4672 Асен Дамянов Асенов
4673 Валерия Михова Илчева
4674 Веселин Иванов Николов
4675 Александър Стоянов Славов
4676 Стоян Колев Стоянов
4677 Мустафа Реджеб Осман
4678 Спас Величков Спасов
4679 Самуил Русинов Златинов
4680 Ивилина Минкова Инкова
4681 Иванка Георгиева Тодорова
4682 Йордан Борисов Буков
4683 Руси Михов Русев
4684 Велко Станков Славчев
4685 Даниел Колев Колев
4686 Цветан Иванов Георгиев
4687 Снежана Николова Хайденова
4688 Адриян Мирославов Асенов
4689 Анна Павлова Мерджанова
4690 Кънчо Динев Кънев
4691 Павел Колев Павлов
4692 Светлана Георгиева Петрова
4693 Иванка Петрова Александрова
4694 Станка Христова Райкова
4695 Надка Петрова Маджарова
4696 Бонка Асенова Салчева
4697 Иван Георгиев Недялков
4698 Шефки Али Юсуф
4699 Васил Станков Йохнев
4700 Любчо Иванов Младенов
4701 Ивайло Весков Илиев
4702 Асен Владов Черпоков
4703 Ценка Колева Чавдарова
4704 Халибрям Анифе Халибрям
4705 Филип Живков Жеков
4706 Юри Марков Марковски
4707 Десислава Милчева Христова
4708 Искра Коцева Григорова
4709 Василка Димитрова Трифонова
4710 Рушит Мустафа Айваз
4711 Айхан Реджеб Бекир
4712 Валери Валериев Петров
4713 Цветанка Цолова Цветанова
4714 Маргарита Иванова Василева
4715 Виолин Елков Сивов
4716 Георги Тодоров Грозданов
4717 Кирил Огнянов Палазов
4718 Неврие Хасан Халил
4719 Румен Петров Ангелов
4720 Себастиан Багрианов Сабинов
4721 Петкана Милева Зюмбилска
4722 Катя Александрова Методиева
4723 Христо Костадинов Игнатов
4724 Николина Николова Кацарова
4725 Белгин Халми Бекир
4726 Симона Николаева Петрова
4727 Мариан Любомиров Енчевски
4728 Йонислав Атанасов Атанасов
4729 Богомил Красимиров Спасов
4730 Златка Колева Колева
4731 Румен Петков Русев
4732 Йонка Цветанова Климентова
4733 Деница Мартинова Марчевска
4734 Радостина Дочкова Гладкова
4735 Славка Благоева Симеонова
4736 Георги Илиев Манолов
4737 Йонко Пенчев Иванов
4738 Али Юсеин Халил
4739 Симеон Александров Евтимов
4740 Фикрие Мехмедова Амзова
4741 Стойо Христов Костов
4742 Цветислава Йорданова Кръстева
4743 Кристиян Василев Иванов
4744 Мария Иванова Стоева
4745 Ели Петрова Димитрова
4746 Михаела Десиславова Куванджиева
4747 Недялка Радославова Михайлова
4748 Румен Боянов Марков
4749 Маргарита Пламенова Иванова
4750 Марина Димитрова Лачева
4751 Галя Вълчева Тодорова
4752 Султана Ангелова Маринова
4753 Ина Мирославова Панкова
4754 Христо Василев Михайлов
4755 Теодора Минкова Лазарова
4756 Калоян Пламенов Славчев
4757 Иван Грудев Стоилов
4758 Пламена Живкова Петкова
4759 Мехмед Ариф Ариф
4760 Радостина Тодорова Атанасова
4761 Юлия Арсениева Емилова
4762 Христина Добринова Цанкова
4763 Анелия Цанкова Цанкова
4764 Анна Антова Петрова
4765 Деница Георгиева Славова
4766 Валентин Латев Вълчев
4767 Димитър Стоянов Върбанов
4768 Мирослав Илиев Михайлов
4769 Мила Димитрова Воденичорова
4770 Цветка Милчева Копчева
4771 Янка Петрова Качулева
4772 Кольо Христов Колев
4773 Нурй Бехчет Реджеб
4774 Полина Петрова Петрова
4775 Мита Илиева Петрова
4776 Ваньо Христов Вълков
4777 Росица Манолова Хаджиева
4778 Теодор Тихомиров Тодоров
4779 Диляна Илиева Атанасова
4780 Николай Иванов Димитров
4781 Ивайло Христов Иванов
4782 Никола Иванов Николов
4783 Тонина Стойкова Василева
4784 Лиляна Николова Томова
4785 Весела Стефанова Чолакова
4786 Камелия Динкова Георгиева
4787 Илия Николаев Станчев
4788 Галина Димитрова Господинова
4789 Веселин Георгиев Тушинов
4790 Цветомир Цветанов Лазаров
4791 Малинка Костадинова Георгиева
4792 Станко Христов Киряков
4793 Георги Пламенов Петков
4794 Маргарита Пейкова Димитрова
4795 Валери Добринов Дюлгеров
4796 Виолета Стоянова Геновска
4797 Виолета Минкова Василева
4798 Мая Димитрова Колева
4799 Моника Маринова Чолакова
4800 Ваня Вълчева Тодорова
4801 Георги Димитров Стоев
4802 Георги Димитров Панайотов
4803 Надя Иванова Илиева
4804 Иванка Дянкова Николова
4805 Венцислав Георгиев Kостов
4806 Атанаска Георгиева Димитрова
4807 Димо Дженков Димов
4808 Мариела Стефанова Стефанова
4809 Мария Валентинова Димитрова
4810 Даринка Дафова Тотевска
4811 Спас Христия Хиния
4812 Костадин Петров Чакъров
4813 Вълчо Иванов Иванов
4814 Румена Калчева Митева
4815 Пламен Николов Гарвански
4816 Никола Росенов Стаевски
4817 Цанко Илиев Маринов
4818 Гергана Петрова Илчева
4819 Евангелина Тодорова Илчева
4820 Виолета Борисова Желева
4821 Петър Ангелов Иванов
4822 Симеон Александров Цветков
4823 Славка Цветкова Цвяткова
4824 Николай Стефанов Съботинов
4825 Зоя Йорданова Минкова
4826 Пенка Сотирова Примова
4827 Тодор Христов Атанасов
4828 Георги Маринов Парзулов
4829 Николай Ценов Лесичковски
4830 Юлия Владимирова Хаджиева
4831 Надежда Веселинова Чорбова
4832 Теньо Димитров Тенев
4833 Емануела Иванова Иванова
4834 Юлия Крумова Влайчовска
4835 Хамлет Серафиммов Йолов
4836 Рангел Дианов Дешев
4837 Руска Иванова Влаева
4838 Кремена Живкова Стефанова
4839 Ангел Георгиев Докторовски
4840 Любен Игнатов Стойчев
4841 Красимир Петков Христов
4842 Ирина Николова Калоферова
4843 Жечка Иванова Ангелова
4844 Николай Стефанов Николов
4845 Кристина Николаева Бербенкова
4846 Младен Петров Търнавски
4847 Юлия Себайдънова Юсменова
4848 Елена Иванова Натова
4849 Женета Константинова Лесингерова
4850 Катя Янева Колева
4851 Йордан Георгиев Георгиев
4852 Искра Иванова Гиздова
4853 Марияна Иванова Върбанова
4854 Петко Петров Тодоров
4855 Иван Илиев Филев
4856 Сирма Стойкова Николова
4857 Венцислава Иванова Тончева
4858 Евстати Данчев Евстатиев
4859 Стефан Любов Мичрев
4860 Олга Огнянова Митева
4861 Семра Мустафова Юрукова
4862 Димитър Георгиев Тодоров
4863 Диана Николаева Бобева
4864 Цветана Иванова Шопова
4865 Антонио Ивов Божинов
4866 Таня Петкова Серкеджиева
4867 Людмила Захариева Захариева
4868 Николай Иванов Марков
4869 Елена Кънева Кънчевска
4870 Красимира Петрова Бонжолова
4871 Стоян Йорданов Немцов
4872 Ангел Димитров Диков
4873 Михаела Михайлова Ферманджева
4874 Нина Кирилова Николова
4875 Митко Минков Минков
4876 Десислав Любенов Георгиев
4877 Драга Петрова Тафраджиева
4878 Радостин Вълчев Вълчев
4879 Берна Ахмед Юсреф
4880 Иванина Тодорова Данова
4881 Минко Трифонов Котовски
4882 Кристиана Огнянова Иванова
4883 Николай Атанасов Тончев
4884 Силвана Янева Миленкинска
4885 Ели Сашева Борисова
4886 Николай Иванов Кръстев
4887 Леонида Борисова Маринова
4888 Емил Райков Райков
4889 Стефка Минкова Григорова
4890 Борис Янков Желев
4891 Николай Иванов Раднев
4892 Антоан Ивов Георгиев
4893 Илияна Траянова Върбанова
4894 Ваня Димитрова Кукунова
4895 Георги Манолов Манолов
4896 Сезер Джевджет Рушид
4897 Цонка Николова Пачева
4898 Таня Борисова Тончева
4899 Вилян Петков Величков
4900 Ирена Петрова Кърчева
4901 Стоил Николов Гунчев
4902 Денка Иванова Иванова
4903 Красен Иванов Иванов
4904 Мариана Йорданова Димитрова
4905 Стела Любенова Костова
4906 Йордан Димитров Каймаканов
4907 Райчо Иванов Иванов
4908 Диньо Ганчев Динев
4909 Калчо Иванов Павлов
4910 Васко Любчев Стефанов
4911 Павлина Петрова Витанова
4912 Николай Атанасов Стоев
4913 Кристина Христова Христова
4914 Стоян Миленов Солаков
4915 Нели Николаева Ценова
4916 Калинка Велова Врачовска
4917 Петьо Василев Молловски
4918 Иван Желев Иванов
4919 Мария Петъова Симеонова
4920 Зорница Георгиева Михайлова
4921 Дейвид Любомиров Митев
4922 Неделчо Спасов Неделчев
4923 Иван Колев Кайряков
4924 Светла Павлова Иванова
4925 Зорница Станчева Георгиева
4926 Вероника Пламенова Георгиева
4927 Йовчо Асенов Маринов
4928 Илия Ангелов Цветанов
4929 Петко Йорданов Маринов
4930 Галина Стоянова Цонкова
4931 Радка Радомирова Антонова
4932 Величка Георгиева Чорбаждиева
4933 Хелза Василева Христова
4934 Тихомир Митков Гърбовски
4935 Николай Людмилов Терзиев
4936 Елена Петрова Стоянова
4937 Румен Николов Попов
4938 Станка Василева Илиева
4939 Димка Атанасова Георгиева
4940 Елена Георгиева Илиева
4941 Емил Иванов Георгиев
4942 Евелина Тодорова Караджова
4943 Красимир Георгиев Найденов
4944 Венета Миткова Желязкова
4945 Милко Георгиев Михайлов
4946 Ивалина Гошева Иванова
4947 Владимир Светозаров Стойчев
4948 Иван Красимиров Иванов
4949 Милена Иванова Стамболова
4950 Стойчо Иванов Тонев
4951 Радка Кръстева Кръстева
4952 Пламен Бисеров Рашев
4953 Стойко Любомировпанчов
4954 Христина Александрова Минкова
4955 Даниела Светославова Бакърджиева
4956 Марийка Василева Иванова
4957 Асен Нанков Димитров
4958 Ивана Стайкова Стоянова
4959 Петя Георгиева Хинкова
4960 Валя Авгостинова Бойчева
4961 Десислава Николова Найденова
4962 Митко Асенов Великов
4963 Пенка Димитрова Янева
4964 Златка Костова Вълкова
4965 Калоян Димитров Пеев
4966 Кристина Деянова Бонева
4967 Георги Василев Вълков
4968 Веска Дочева Илиева
4969 Марияна Евстатиева Стоянова
4970 Величко Димитров Янев
4971 Борислав Пенев Пенев
4972 Пенчо Иванов Станков
4973 Йоана Христова Недева
4974 Милена Сертениева Цветкова-Вълова
4975 Цветелина Маринова Савчева
4976 Клара Кръстева Манолова
4977 Йордан Димитров Сивинов
4978 Калоян Кънев Кунев
4979 Илхан Ханасов Арабаджиев
4980 Асен Иванов Асенов
4981 Трифон Петров Петров
4982 Юсеин Юсеин Хасан
4983 Илияна Димитрова Георгиева
4984 Чавдар Янев Янев
4985 Жулиян Галинов Георгиев
4986 Галя Ангелова Йончева
4987 Цано Нейчев Цанов
4988 Виолетка Миткова Любенова
4989 Петко Иванов Костадинов
4990 Димитър Атанасов Славов
4991 Пенка Иванова Петкова
4992 Миладин Павлов Иванов
4993 Румяна Василева Георгиева
4994 Венелин Ивайлов Илиев
4995 Николай Ангелов Николов
4996 Кирил Цанев Кирилов
4997 Петко Добрев Иванов
4998 Лиляна Георгиева Иванова
4999 Надя Дичева Найденова
5000 Калоян Павлов Кодров
5001 Найден Димитров Илиев
5002 Стелияна Данчева Неделчева
5003 Алексена Илийчева Стоичкова
5004 Мария Младенова Хинковска
5005 Антония Петрова Начева
5006 Росица Валентинова Панайотова
5007 Вълкана Роткова Георгиева
5008 Десислава Данчева Неделчева
5009 Анита Пламенова Спирова
5010 Емил Николов Ценов
5011 Светла Аспарухова Йорданова
5012 Николай Димитров Цончев
5013 Диян Георгиев Иванов
5014 Бинка Николова Матева
5015 Наталия Милчева Сиракова
5016 Албена Богданова Кръстева
5017 Неделина Петрова Антонова
5018 Николина Георгиева Аргирова
5019 Атанас Иванов Атанасов
5020 Галина Веселинова Кошоклиева
5021 Васил Давидов Филипов
5022 Виолета Маркова Владимирова
5023 Владислав Славчев Томов
5024 Тодор Атанасов Тодоров
5025 Румяна Александрова Спасова
5026 Янко Колев Колев
5027 Георги Валентинов Тодоров
5028 Мария Пенчева Минкова
5029 Костадин Павлинов Михайлов
5030 Георги Русков Драголов
5031 Недка Костадинова Димова
5032 Светла Иванова Янъкова
5033 Боян Дамянов Григоров
5034 Габриела Стефанова Стоянова
5035 Веселин Петров Димитров
5036 Величка Иванова Милева
5037 Ангелина Христова Донева
5038 Енчо Стефанов Бояджиев
5039 Теодора Бойкова Мишева
5040 Йоана Дамянова Жилевска
5041 Александър Йозов Иванов
5042 Василка Костадинова Василева
5043 Стоян Иванов Колев
5044 Дойчин Миленов Данаилов
5045 Галина Георгиева Томова
5046 Николай Минков Павлов
5047 Антон Светославов Якимов
5048 Бонка Чонова Петкова
5049 Минка Костадинова Илиева
5050 Емона Иванова Дезиргянова
5051 Яна Петрова Бакрова
5052 Николай Миленов Йовев
5053 Юлиян Атанасов Георгиев
5054 Иван Киров Киров
5055 Гена Христова Пеева
5056 Тодор Владимиров Даскалов
5057 Анелия Димиторова Йорданова
5058 Нинко Симеонов Нинков
5059 Илиян Трифонов Андреев
5060 Румяна Запрянова Сидерова
5061 Тихомир Христов Танев
5062 Станислав Генчев Гачев
5063 Ангел Тониев Архангелов
5064 Антон Руменов Митков
5065 Цветомир Миков Цеков
5066 Мария Бориславова Бадилова
5067 Съби Огнянов Михайлов
5068 Велислава Любомирова Спирова
5069 Лиляна Николова Филипова
5070 Петя Илиева Ичевска
5071 Федя Миткова Тодорова
5072 Тана Стоева Гичева
5073 Атанаска Желязкова Генова
5074 Вяра Петрова Чакърова
5075 Валентин Георгиев Ценов
5076 Илия Лалев Асенов
5077 Цветелина Миткова Дилова
5078 Генка Делкова Вълкова
5079 Таня Тошкова Стойчева
5080 Габриела Иванова Гергова
5081 Християна Гошева Тошева
5082 Димитър Пламенов Някшолов
5083 Гана Рангелова Кабаджова
5084 Иван Сребрев Петров
5085 Петър Тодоров Инджев
5086 Калоян Красимиров Николов
5087 Недка Михайлова Пълевска
5088 Цецко Кирилов Черчеланов
5089 Георги Иванов Гайтански
5090 Тодор Калинов Тодоров
5091 Диана Димова Маринова
5092 Валентина Йорданова Иванова
5093 Пешка Колева Терзиева
5094 Николай Георгиев Гатев
5095 Видка Цвяткова Ранова
5096 Стойка Димитрова Христова
5097 Димитричка Бончева Инджева
5098 Силвия Бенкова Цветкова
5099 Стефка Въчева Николова
5100 Цецка Панайотова Дойчинова
5101 Дончо Ненов Топалов
5102 Стоянка Иванова Ганчева
5103 Златка Иванова Димитрова
5104 Георги Жоров Томов
5105 Иван Петров Желев
5106 Сашко Иванов Сьйков
5107 Стилиян Страхилов Евстатиев
5108 Петя Панева Желева
5109 Евгени Гришев Георгиев
5110 Средко Петьов Богданов
5111 Иван Василев Василев
5112 Виктория Начева Николаева-Петрова
5113 Иван Георгиев Бегов
5114 Полина Божинова Владева
5115 Божидар Владимиров Михайлов
5116 Светла Петрова Димитрова
5117 Иванка Маринова Станева
5118 Ивайло Димитров Иванов
5119 Илия Николов Станков
5120 Милена Петкова Андонова
5121 Радослава Стефанова Стойкова
5122 Павлина Ценова Петрова
5123 Магдалена Невелинова Николова
5124 Красимир Петров Николов
5125 Васка Запрянова Чакърова
5126 Мария Диянова Алексиева
5127 Дончо Иванов Панайотов
5128 Николай Яниславов Найденов
5129 Радослав Михаилов Йотов
5130 Детелина Николова Ивайлова
5131 Дончо Атанасов Пърчев
5132 Иван Найденов Славчев
5133 Пламена Тошкова Георгиева
5134 Цветомир Петров Валентинов
5135 Мая Йорданова Маринова
5136 Петя Христова Христова
5137 Иванка Стоянова Иванова
5138 Станка Вълкова Тотова
5139 Ивелина Димитрова Иванова
5140 Цветомила Александрова Мановска
5141 Албена Балканова Асенова
5142 Лиляна Георгиева Христова
5143 Димитър Николов Ганев
5144 Камен Димитров Ташев
5145 Анета Великова Ангелова
5146 Иван Тодоров Геловски
5147 Румяна Стоилова Илиева
5148 Георги Любомиров Булев
5149 Атанаска Иванова Митева
5150 Лелчо Найденов Илиев
5151 Станка Маринова Петрова
5152 Илиян Бисеров Николов
5153 Коста Даков Георгиев
5154 Ваня Христова Костова
5155 Недельо Танчев Халачев
5156 Дженьо Руменов Ангелов
5157 Кристина Петрова Ненчева
5158 Димитър Тодоров Димитров
5159 Невяна Цокова Вутева
5160 Марио Юлиянов Костов
5161 Сашка Петрова Имирска
5162 Васил Панчев Василев
5163 Диян Маринов Янчев
5164 Кристиян Веселинов Василев
5165 Вероника Маринова Иванова
5166 Мария Емилова Орлова
5167 Минка Стефанова Георгиева
5168 Иван Николов Киров
5169 Тереза Теодосиева Михайлова
5170 Върбан Христов Пенчовски
5171 Марко Павлов Велев
5172 Кирил Златков Михов
5173 Васил Сашев Георгиев
5174 Илчо Ганев Иванов
5175 Яница Пламенова Ямболиева
5176 Дилян Тодоров Йонков
5177 Иваничка Здравкова Георгиева
5178 Стефанка Калчева Танева
5179 Спартак Константинов Илиев
5180 Юлиян Веселинов Василев
5181 Веселин Горанов Василев
5182 Росен Иванов Филипов
5183 Люба Драганова Чакърова
5184 Елена Господинова Танева
5185 Цветелина Михайлова Трифонова
5186 Светла Иванова Петкова
5187 Милена Цветанова Христова
5188 Анка Андонова Николова
5189 Недялка Желязкова Тотева
5190 Аглика Димитрова Йорданова
5191 Ивка Валериева Илиева
5192 Росица Венциславова Атанасова
5193 Пенка Иванова Манчева
5194 Силвия Ангелова Ангелова
5195 Десислава Пенчева Пенчева
5196 Кирил Александров Ангелов
5197 Павлина Симеонова Атанасова
5198 Тодор Петков Манчев
5199 Светла Иванова Коева
5200 Атанаска Александрова Шидерова
5201 Калин Николаев Костов
5202 Тони Христов Тодоров
5203 Ивелина Валентинова Минчева
5204 Иван Стоянов Николов
5205 Пенка Косева Ганчева
5206 Йордан Великов Йорданов
5207 Даниел Иванов Йорданов
5208 Даниела Анатолиева Каменова
5209 Атанас Павлов Атанасов
5210 Али Алиев Шакиров
5211 Милка Неделчева Топалова
5212 Кристиян Сарков Нишанов
5213 Цветомир Маринов Ценов
5214 Христо Луканов Христов
5215 Ангел Петров Георгиев
5216 Даниела Славова Славова
5217 Галин Гинчев Колев
5218 Йовка Христова Ангелова
5219 Величко Богомилов Парашкевов
5220 Павлина Георгиева Цонева
5221 Петър Димитров Иванов
5222 Бранимира Стефанова Тодорова
5223 Емил Аврамов Емануилов
5224 Снежана Евлогиева Езекиева
5225 Теодосия Милчева Кунева
5226 Иван Николов Донков
5227 Борислав Митев Цветков
5228 Иванина Валентинова Иванова
5229 Димитринка Каменова Петрова
5230 Поля Миткова Денчев
5231 Благовест Викторов Геров
5232 Петко Иванов Петков
5233 Станислав Димитров Димитров
5234 Павлина Валентинова Викторова
5235 Христо Илиев Христов
5236 Димитър Василев Чимбов
5237 Тодор Алексиев Тодоров
5238 Христина Венелинова Николова
5239 Владислав Бойков Мишев
5240 Ани Иванова Рангелова
5241 Георги Атанасов Симеонов
5242 Затме Ангелова Здравкова
5243 Трифон Минчев Динев
5244 Анастасия Борисова Пройнова
5245 Цветомир Георгиев Влайчовски
5246 Йото Горанов Начев
5247 Асен Атанасов Симонов
5248 Койчо Веселинов Денчев
5249 Стойно Иванов Иванов
5250 Галя Георгиева Петрова
5251 Симеон Димитров Петров
5252 Даниела Тодорова Гачева
5253 Наско Денев Славов
5254 Йонко Маринов Янчев
5255 Галина Лъчезарова Костова
5256 Иван Петров Иванов
5257 Галина Атанасова Виткова
5258 Фиданка Иванова Кърдакова
5259 Петя Кристинова Икономова
5260 Станислав Веселинов Замов
5261 Цветелина Радославова
5262 Цецка Салтирова Иванова
5263 Росица Василева Лисакова
5264 Георги Славчев Чакъров
5265 Стоян Славов Петков
5266 Жельо Петров Петров
5267 Валерия Павлова Василева
5268 Георги Димитров Симеонов
5269 Йордан Руменов Божков
5270 Стефан Дончев Топазов
5271 Теодора Янева Илиева
5272 Таня Ивайлова Рангелова
5273 Стефка Димитрова Василева
5274 Венета Асенова Янкова
5275 Христо Атанасов Манолов
5276 Николина Георгиева Димитрова
5277 Симеон Кирилов Миронов
5278 Петър Иванов Васов
5279 Теменужка Цолова Сакуларева
5280 Емилия Димитрова Далийска
5281 Лилянка Кирилова Владимирова
5282 Милен Данаилов Симеонов
5283 Теменуга Емилова Дикова
5284 Камен Младенов Игнатов
5285 Петя Тодорова Христова
5286 Малина Димитрова Желязкова
5287 Добринка Вескова Василева
5288 Димитър Стоянов Маринов
5289 Галина Петрова Цветкова
5290 Иван Петров Първанов
5291 Рени Иванова Христова
5292 Димитър Стойчев Пенков
5293 Цветелина Миткова Ангелова
5294 Атанас Бойков Георгиев
5295 Нина Стоянова Николова
5296 Цветана Петкова Луканова
5297 Никола Христов Кисьов
5298 Димитър Неделев Маев
5299 Иван Петров Борисов
5300 Емил Михов Стоянов
5301 Малинка Гергова Цветкова
5302 Георги Цветков Трифонов
5303 Любен Макавеев Първанов
5304 Екатерина Георгиева Канина
5305 Инна Евгениева Йорданова
5306 Вероника Ивайлова Рашкова
5307 Мариана Цветанова Генова
5308 Креса Асенова Петрова
5309 Илианка Андреева Симеонова
5310 Надежда Спасова Койчева
5311 Ница Георгиева Стоянова
5312 Юсеин Рамадан Емин
5313 Ивайло Ленинов Кръстев
5314 Петър Димитров Пенов
5315 Андриан Тихомиров Йоцов
5316 Катя Стоянова Команова
5317 Кристиан Ангелов Панайотов
5318 Ангел Василев Ангелов
5319 Ирена Христова Кирилова
5320 Цеко Тодоров Йорданов
5321 Анелия Андреева Йоцова
5322 Ангелина Харалампиева Негалова
5323 Христо Димитров Христов
5324 Мийрем Хасанова Ибрямова
5325 Калоян Георгиев Георгиев
5326 Светлин Василев Иванов
5327 Красимир Георгиев Иванов
5328 Георги Димитров Босаков
5329 Белчо Стоянов Белчев
5330 Мария Вълчанова Димова
5331 Лидия Илиева Николова
5332 Валентин Захариев Христов
5333 Георги Иванов Георгиев
5334 Лъчезар Руменов Кемилев
5335 Стефка Ангелова Янкова
5336 Десислава Сашева Йорданова
5337 Пламен Валентинов Иванов
5338 Даниел Иванов Найденов
5339 Христо Николов Кисьов
5340 Иван Георгиев Пелтеков
5341 Емилия Димитрова Славова
5342 Силвия Михран Кьошкерян
5343 Мариана Стоянова Гергова
5344 Волга Асенова Иванова
5345 Виргиния Атанасова Атанасова
5346 Костадин Христов Кефалов
5347 Ненко Албенов Христов
5348 Сийка Георгиева Панайотова
5349 Дечко Иванов Младенов
5350 Чавдар Ангелов Станков
5351 Недко Пенчев Христов
5352 Елена Ангелова Талева
5353 Пенка Николова Алексиева
5354 Детелина Стоянова Тодорова
5355 Людмил Диков Диков
5356 Камелия Емилова Цветкова
5357 Екатерина Костадинова Дановска
5358 Ахмед Хабилов Ахмедов
5359 Люба Людмилова Широкова
5360 Лиляна Владинова Иванова
5361 Георги Русимов Лазаров
5362 Красимир Стефанов Борисов
5363 Сладуна Борисова Арабаджиева
5364 Величка Маркова Димитрова
5365 Христо Милчев Миленски
5366 Антоанета Иванова Дудушка
5367 Валери Димитров Леков
5368 Ромео Симеонов Тончев
5369 Надка Илиева Василева
5370 Ведат Салиев Хасанов
5371 Николай Георгиев Неделчев
5372 Мирослава Димитрова Михайлова
5373 Александър Димитров Пенчев
5374 Спас Георгиев Неделчев
5375 Габриела Апостолова Генова
5376 Фанка Христова Чакърова
5377 Демир Стефанов Стоянов
5378 Любомир Петров Георгиев
5379 Веселин Яниславов Цеков
5380 Николай Людмилов Николаев
5381 Стойчо Николов Овчаров
5382 Мая Петрова Цветкова
5383 Кремена Димитрова Чифутова
5384 Цветан Викторов Първанов
5385 Сталиян Маринов Пачев
5386 Ана Петкова Гелеменова
5387 Марияна Борисова Бижева
5388 Христо Мирославов Иванова
5389 Светла Тодорова Тодорова
5390 Жулиен Руменов Петков
5391 Петър Александров Петров
5392 Станислав Ангелов Игнатов
5393 Манол Емилов Манолов
5394 Пламен Станчев Казаков
5395 Красимир Цветанов Сълковски
5396 Десислава Борисова Маринова
5397 Димитър Иванов Йорданов
5398 Крум Димитров Радев
5399 Северина Методиева Маринова
5400 Райна Иванова Демирова
5401 Красимир Бориславов Петров
5402 Пенка Йорданова Тодорова
5403 Атанас Димитров Атанасов
5404 Рангел Иванов Йорданов
5405 Стефан Боянов Стоянов
5406 Петър Георгиев Динев
5407 Цветко Илиев Барфончовски
5408 Тошко Симеонов Димитров
5409 Деница Ванева Иванова
5410 Асен Неделчев Асенов
5411 Сали Хюсеинов Ахмедов
5412 Сали Халил Сали
5413 Петър Ваньов Игнатовски
5414 Иво Валентинов Велков
5415 Арсен Асенов Гайдаров
5416 Иван Янков Маринов
5417 Христо Иванов Маринов
5418 Димитър Димов Илиев
5419 Николай Атанасов Трифонов
5420 Румен Данаилов Миланов
5421 Пламен Светлинов Кръстев
5422 Мария Георгиева Василева
5423 Сузана Красимирова Христова
5424 Илиян Димитров Илиев
5425 Асен Борисов Тодоров
5426 Емилия Славейкова Йошина
5427 Тодор Владимиров Димитров
5428 Салчо Крумов Асенов
5429 Иван Михайлов Стефанов
5430 Йорданка Стоянова Давидова
5431 Цонка Георгиева Лилковска
5432 Катя Сашова Цветкова
5433 Пламен Захариев Великов
5434 Лазар Стефанов Дишков
5435 Съби Илиев Христов
5436 Ива Ивайлова Георгиева
5437 Алтанай Асанов Юметов
5438 Теофана Аргирова Андонова
5439 Адил Ибрямов Адилов
5440 Стоянка Радева Томицина
5441 Даниел Цеков Нинов
5442 Любомир Кирилов Младенов
5443 Пламен Руменов Кондов
5444 Ганка Христова Кирякова
5445 Диана Димитрова Куцарова
5446 Стоян Йорданов Йорданов
5447 Симеон Йоханов Симеонов
5448 Елена Крумова Замфирова
5449 Мирослав Бориславов Недялков
5450 Ива Николова Дичева
5451 Емине Неждетова Адилова
5452 Павлина Стефанова Георгиева
5453 Лидия Петрова Цветкова
5454 Николай Иванов Боенов
5455 Орхан Бедри Янъков
5456 Пламен Борисов Аленов
5457 Сузана Илиева Кръстева
5458 Христина Цветанова Николова
5459 Роза Йорданова Филипова
5460 Мария Николаева Нешколова
5461 Юсуф Реджепов Метов
5462 Тануш Иванов Михайлов
5463 Стоян Йорданов Николов
5464 Петя Маринова Антонова
5465 Цветомир Радославов Илиев
5466 Антония Венциславова Маринова
5467 Лиляна Милчева Милчева
5468 Харитон Маринов Асенов
5469 Марин Любенов Либчев
5470 Даниела Димитрова Фазлийска
5471 Евгени Георгиев Иванов
5472 Валентин Петров Панчев
5473 Мартина Димитрова Бонева
5474 Борис Славчев Марчев
5475 Еленка Петкова Георгиева
5476 Малина Петкова Манева
5477 Ганка Младенова Трайкова
5478 Мирослав Цветанов Цветанов
5479 Цветанка Цветанова Камбурова
5480 Анета Маринова Борисова
5481 Стоил Иванов Пиргозлиев
5482 Мариета Николаева Маринска
5483 Петър Бойков Иванов
5484 Ерсин Мехмедов Сюлейманов
5485 Йовко Тодоров Шопов
5486 Ефросиния Ангелова Асенова
5487 Василка Рачева Велкова
5488 Милчо Красимиров Марински
5489 Юри Михайлов Тодоров
5490 Стефан Петров Височков
5491 Виктория Веселинова Христова
5492 Асен Сидеро Ангелов
5493 Ивайло Христов Иванов
5494 Галина Емилова Благоева
5495 Стоян Петров Минев
5496 Ценко Христов Борисов
5497 Георги Димитров Димитров
5498 Северин Руменов Алексиев
5499 Ангелина Христова Йорданова
5500 Игнат Илиев Христов
5501 Емилия Асенова Христова
5502 Невена Атанасова Танушева
5503 Емил Бончев Боянов
5504 Нонка Маринова Дочева
5505 Ива Колева Борисова
5506 Тоско Евгениев Коктадинов
5507 Гергана Петева Борисова
5508 Поля Георгиева Юнакова
5509 Ивайло Тодоров Иванов
5510 Йордан Пенчев Радев
5511 Благовест Емилов Ангелов
5512 Иван Николов Георгиев
5513 Християн Красимиров Ненийски
5514 Елена Сотирова Апостолова
5515 Мустафа Мустафов Мустафов
5516 Любен Галинов Христов
5517 Тодор Галинов Василев
5518 Мирослав Данаилов Георгиев
5519 Евгени Любомиров Илиев
5520 Тодора Ганчева Минкова
5521 Мирослав Асенов Маринов
5522 Славчо Пейков Станев
5523 Христо Велчев Христов
5524 Денко Митов Николов
5525 Сребра Василева Иванова
5526 Шенгюл Мехмедова Шакирова
5527 Пламен Костов Трендафилов
5528 Валентин Георгиев Илиев
5529 Антон Каменов Антонов
5530 Йорданка Димова Бекярова
5531 Ахмед Хюсеин Ахмед
5532 Албена Иванова Маринова
5533 Николина Христова Ценова
5534 Росица Василева Кръстева
5535 Геновева Иванова Цветанова
5536 Маргарита Димитрова Червенкова
5537 Севджан Бейзадова Хюсниева
5538 Али Акъев Салиев
5539 Иво Михайлов Цоканов
5540 Нели Иванова Ненчова
5541 Иван Аврамов Петров
5542 Себайдин Яшаров Хюсниев
5543 Асен Юлиянов Митев
5544 Цветанка Неделкова Пешлеевска
5545 Николина Иванова Ангелова
5546 Цветозар Лилов Цветанов
5547 Таня Колева Пенева
5548 Неджбетин Ибрямов Исмаилов
5549 Ангел Колев Димитров
5550 Христо Иванов Петров
5551 Малинка Илиева Ценкова
5552 Биляна Николаева Станова
5553 Анка Стоянова Стоилкова
5554 Анета Сабинова Светомирова
5555 Мустафа Юксел Исмаил
5556 Габриела Димитрова Иванова
5557 Искрена Антова Маркова
5558 Калинка Борисова Дойчинова
5559 Гена Христова Цочева
5560 Айше Ереджебова Абдиева
5561 Радостин Василев Радев
5562 Мишо Михайлов Топчев
5563 Сашка Младенова Александрова
5564 Борислав Киров Стоянов
5565 Недялка Краева Дюзенова
5566 Асен Красимиров Аленов
5567 Коста Николов Костов
5568 Николай Димитров Николов
5569 Парашкева Иванова Спасова
5570 Георги Петров Върбановски
5571 Ертан Шабан Хюсеин
5572 Снежана Вихърова Маринова
5573 Иван Жеков Иванов
5574 Йорданка Григорова Петрова
5575 Мая Ценкова Кирилова
5576 Лукан Матов Димчовски
5577 Орлин Веселинов Маринов
5578 Светла Христова Здравкова
5579 Даниел Иванов Денев
5580 Богомил Асенов Вачев
5581 Елена Светославова Видова
5582 Вълко Митков Илиев
5583 Гьокай Касим Хюаил
5584 Хюсеин Хрюстем Хрюстем
5585 Енчо Монев Пейчев
5586 Малина Лазарова Маринова
5587 Мая Макавеева Иванова
5588 Пръвка Филева Нинова
5589 Илияна Хубавенова Илиева
5590 Джевдет Хасанов Муса
5591 Диян Василев Демиров
5592 Красимира Бенчева Христова
5593 Борис Евгениев Паньов
5594 Стефан Пламенов Пейчев
5595 Мустафа Джемалов Еланов
5596 Румен Василев Демирев
5597 Румен Георгиев Михайлов
5598 Сузана Атанасова Петрова
5599 Димитричка Стоянова Русева
5600 Асен Зафиров Зафиров
5601 Невена Назмиева Ходжова
5602 Цветан Валериев Михайлов
5603 Димитър Васев Димитров
5604 Цветан Петков Боев
5605 Атанаска Николова Микова
5606 Калина Стоянова Петкова
5607 Стоян Иванов Димитров
5608 Дарина Кръстева Мосолова
5609 Вергиния Петрова Борисова
5610 Йоана Гергова Цанкова
5611 Никола Стоянов Николов
5612 Веселина Петрова Манева
5613 Николай Добринов Маринов
5614 Венета Георгиева Йорданова
5615 Найден Младенов Найденов
5616 Данаил Митков Борсов
5617 Севдалина Михайлова Сейкова
5618 Анка Недкова Ангелова
5619 Йорданка Йорданова Терзийска
5620 Огняна Генова Митева
5621 Елза Крумова Костова
5622 Димитър Николов Сейков
5623 Снежанка Цанкова Ангелова
5624 Петранка Великова Желязкова
5625 Петър Валентинов Весков
5626 Никола Крумов Тодоров
5627 Ваня Маринова Андреева
5628 Иван Велев Иванов
5629 Стефан Йорданов Денев
5630 Димитър Станчев Мирчев
5631 Николай Тончев Калейски
5632 Венислава Николаева Ценкова
5633 Иван Ненчев Стойков
5634 Илмаз Сали Мустафа
5635 Цветелина Николаева Василева
5636 Марин Димитров Иванов
5637 Нина Мартинова Йоханова
5638 Даниела Ценкова Георгиева
5639 Веселина Маринова Цекова
5640 Стоян Георгиев Стоянов
5641 Костадин Христов Владев
5642 Станислав Маринов Станев
5643 Димитринка Петкова Късльовска
5644 Любомир Тодоров Рангелов
5645 Цветанка Банова Миривойска
5646 Иван Ангелов Иванов
5647 Росица Денчева Петкова
5648 Николай Станев Мирчев
5649 Мартин Ценков Горанов
5650 Валентин Христов Славов
5651 Айджан Адил Хюсеин
5652 Димитър Борисов Иванов
5653 Николай Василев Василев
5654 Нанка Танчева Димитрова
5655 Емилия Лазарова Стоянова
5656 Иван Йорданов Маринов
5657 Петър Христов Русчев
5658 Силвена Димитрова Димитрова
5659 Йордан Станев Янакиев
5660 Иван Йончев Слабов
5661 Георги Димитров Петров
5662 Даниела Йорданов Нечовска
5663 Цветомир Веселинов Цветанов
5664 Марияна Георгиева Христова
5665 Бистра Йорданова Георгиева
5666 Галина Владимирова Митрошанова
5667 Красимир Найденов Костов
5668 Виолета Любенова Йолова
5669 Енис Недред Ахмед
5670 Мирослав Ангелов Тодоров
5671 Мирослав Иванов Савов
5672 Марио Монов Хайтов
5673 Петър Георгиев Конов
5674 Теменужка Кирилова Ковачева
5675 Мюзеим Ахмедова Мехмедова
5676 Йорданка Стоянова Трифонова
5677 Гюлюнсер Юсмен Ахмед
5678 Атанасия Иванова Синигерова
5679 Тодорка Иванова Тодорова
5680 Иван Тодоров Младенов
5681 Веса Стаменова Димова
5682 Атанас Петров Атанасов
5683 Стефанка Димитрова Станева
5684 Иван Кирилов Найденов
5685 Иво Апостолов Каров
5686 Иван Лилков Иванов
5687 Неделчо Петров Неделчев
5688 Златка Георгиева Груйкина
5689 Ивелина Руменова Дянкова
5690 Пламен Сойчев Петров
5691 Захари Тошков Апостолова
5692 Пламена Росенова Петрова
5693 Ганка Маринова Станева
5694 Георги Живков Георгиев
5695 Малина Илианова Ненова
5696 Димитрина Иванова Първанова
5697 Христина Иванова Цветанова
5698 Стоян Цонев Илиев
5699 Диана Костова Георгиева
5700 Митю Стефанов Атанасов
5701 Десислава Ивова Иванова
5702 Аксиния Цветанова Йорданова
5703 Тошко Иванов Бърковски
5704 Цоньо Стоянов Илиев
5705 Шенол Ибрямов Шабанов
5706 Пламен Василев Тодоров
5707 Владислава Венциславова Чипева
5708 Йордан Георгиев Йорданов
5709 Светла Петрова Кръстева
5710 Теодор Тодоров Тодоров
5711 Николай Цанчев Георгиев
5712 Елена Панайотова Кръстева
5713 Ангел Христов Димитров
5714 Петър Цонев Казаков
5715 Петър Христов Дамянов
5716 Димитъ Митев Рачев
5717 Величка Сандова Аврамова
5718 Катя Мишева Йончева
5719 Димитър Райков Стоянов
5720 Светослава Кирилова Стоилова
5721 Ема Здравкова Максимова
5722 Георги Петров Митов
5723 Марин Станев Маринов
5724 Красимира Димитрова Жекова
5725 Станка Златева Стоянова
5726 Мирослав Радев Тунчев
5727 Параскева Атанасова Джандарска
5728 Василка Йорданова Петкова
5729 Десислава Стоянова Стоичкова
5730 Лидия Тонкова Симеонова
5731 Живко Георгиев Иванов
5732 Вилиан Николаева Рангелова
5733 Иваничка Коева Петкова
5734 Енчо Кирчев Енчев
5735 Ивайло Тодоров Иванов
5736 Симеонвалериев Йорданов
5737 Милена Ангелова Илиева
5738 Бойка Василeва Белеганска
5739 Росен Пенчев Георгиев
5740 Пенка Динева Стоянова
5741 Галя Радева Димитрова
5742 Валентина Борисова Милева
5743 Стефан Петков Минов
5744 Надя Цветанова Боева
5745 Мартин Тодоров Петров
5746 Станислав Димитров Йосифов
5747 Янчо Тодоров Тодоров
5748 Даниела Светлозарова Петрова
5749 Юлия Дафинава Рисинова
5750 Цветанка Стоянова Стефанова
5751 Павлинка Минева Цонева
5752 Стефан Славчев Йорданов
5753 Иван Тодоров Банчев
5754 Милен Стоянов Иванов
5755 Венера Петрова Христова
5756 Лилия Бориславова Цветкова
5757 Габриела Петрова Цветкова
5758 Емин Исмаилов Хасанов
5759 Димо Костов Мирчев
5760 Иван Лъчезаров Василев
5761 Румен Борисов Илиев
5762 Цветослав Петров Бешковски
5763 Павел Руменов Атанасов
5764 Тунчер Хюсеинов Халилов
5765 Денка Величкова Георгиева
5766 Галин Ангелов Христов
5767 Вероника Иванова Найденова-Фердинандова
5768 Валентин Бристриянов Багрянов
5769 Калинка Иванова Стефанова
5770 Ганя Савова Георгиева
5771 Младен Димитров Парушев
5772 Михаил Гълъбинов Стефанов
5773 Нели Благоева Илиева
5774 Златко Петров Златков
5775 Сона Баруй Гарабедян
5776 Светлана Стефанова Борисова
5777 Ирина Тодорова Стойчева
5778 Рая Милтонова Симеонова
5779 Влатко Тодоров Иванов
5780 Катя Игнатова Килограмска
5781 Иван Димитров Станев
5782 Венелин Иванов Марков
5783 Елена Валентинова Андонова
5784 Елеонора Вячеславова Бутакова
5785 Кристиян Кирилов Тошков
5786 Траяна Венкова Михайлова
5787 Йорданка Костадинова Стойнова
5788 Сюлейман Бедри Мустафов
5789 Йорданка Жекова Георгиева
5790 Красимир Иванов Тодоров
5791 Николай Тонев Бебов
5792 Силвия Тодорова Терзийска
5793 Теодор Тошев Димитров
5794 Тодорка Витанова Радкова
5795 Димка Михалева Жекова
5796 Мартин Петров Лисигерски
5797 Пламен Владков Тодоров
5798 Роберто Димитров Пироев
5799 Стефка Христова Владимирова
5800 Иван Маринов Марков
5801 Иванка Добрева Янкова
5802 Денис Робертинов Петров
5803 Десислава Вальова Кръстева
5804 Илиян Захариев Котов
5805 Кинчо Тодоров Камбуров
5806 Горица Пенева Колева
5807 Йорданка Кирилова Йорданова
5808 Митко Кирилов Петров
5809 Цветелина Иренова Цветанова
5810 Емил Стефанов Чолаков
5811 Ивайло Йорданов Драгнев
5812 Гюлфия Еюбова Исмаилова
5813 Марчо Борков Гарнизов
5814 Тереза Василева Иванова
5815 Тодор Арсенов Томов
5816 Пейка Николова Бачовска
5817 Ася Лионидова Михайлова
5818 Георги Панайотов Георгиев
5819 Пламен Тошков Георгиев
5820 Цветин Николаев Петров
5821 Станислав Георгиев Стойчев
5822 Дилян Андрианов Ачовски
5823 Елис Ерин Енвер
5824 Дончо Димитров Богданов
5825 Костадинка Димитрова Стоянова
5826 Таня Иванова Костова
5827 Илиян Бобев Петров
5828 Мариана Камберова Асенова
5829 Павел Боянов Шопов
5830 Николай Димитров Ненов
5831 Анна Парашкевова Мирчева
5832 Искрен Владимиров Владимиров
5833 Цветелина Илиева Йорданова
5834 Радослава Петрова Тодорова
5835 Антония Валентинова Димитрова
5836 Бахрие Мехмедова Мустафова
5837 Илияна Йорданова Тренчева
5838 Радосвета Владимирова Цолова
5839 Светлан Цветанов Георгиев
5840 Изабела Иванова Тодорова
5841 Михаела Стоянова Стоянова
5842 Мехмед Мустафов Мустафов
5843 Добри Атанасов Георгиев
5844 Иванка Иванова Мишева
5845 Павлин Иванов Бонов
5846 Маргарита Попконстантинова Карастойкова
5847 Християн Венциславов Андреев
5848 Емилия Найденова Ангелова
5849 Светла Савева Митева
5850 Стелияна Димитрова Петрова
5851 Йоанка Тодорова Йорданова
5852 Анита Младенова Балъкчиева
5853 Адриана Найденова Бороджиева
5854 Боян Маринов Георгиев
5855 Станка Добрева Павлова
5856 Цветан Павлов Петков
5857 Серафим Борисов Тодоров
5858 Катя Димитрова Александрова
5859 Дора Димова Иванова
5860 Добрин Стефанов Арабаджиев
5861 Димитър Ганчев Димов
5862 Валери Цеков Пановски
5863 Вилиян Руменов Русинов
5864 Софка Георгиева Нанкова
5865 Силвия Славчева Василева
5866 Иван Стефанов Георгиев
5867 Недялка Костова Петрова
5868 Радка Каменова Митова
5869 Илушка Георгиева Видина
5870 Любомир Ненков Лазаров
5871 Деян Грушев Константинов
5872 Радка Димитрова Николова
5873 Емрах Станоев Кирчев
5874 Славчо Евгениев Панов
5875 Бранимир Крумов Видин
5876 Златина Димитрова Денкова
5877 Венцислав Илиев Джуков
5878 Нурие Хасанова Мехмедова
5879 Илиян Андреев Илиев
5880 Румен Цветанов Ценкински
5881 Георги Дамянов Панов
5882 Таня Тодорова Радева
5883 Николай Христов Ангелов
5884 Десислава Георгиева Димова
5885 Йонка Георгиева Младенова
5886 Сия Йовкова Берчева
5887 Аврам Цветанов Аврамов
5888 Иван Борисов Русалов
5889 Цветанка Тодорова Данева
5890 Мустафа Ахмедов Махмудов
5891 Михаил Станков Петров
5892 Гергина Горанова Петрова
5893 Стефан Петров Шиваров
5894 Мирхан Амдиев Алишев
5895 Веселинка Вескова Кирилова
5896 Христо Стоянов Христов
5897 Нина Георгиева Нинова
5898 Андрей Асенов Арнушев
5899 Асен Николов Кузев
5900 Даринка Якимова Минкова
5901 Иво Димитров Маринов
5902 Борислав Тодоров Боянов
5903 Малина Владимирова Диновска
5904 Емилия Николова Цветкова
5905 Станислав Цветенов Александров
5906 Теодор Стефанов Тодоров
5907 Янко Стефанов Русев
5908 Даяна Димова Радева
5909 Величко Красимиров Дамянов
5910 Даниела Йорданова Борисова
5911 Пенка Йорданова Стоенчева
5912 Ивелин Иванов Кирилов
5913 Иван Иванов Христов
5914 Иванка Тодорова Гочева
5915 Николай Борисов Ботев
5916 Анелия Любчова Владимирова
5917 Барие Юсеинова Яшарова
5918 Христина Тошкова Христова
5919 Димитринка Петрова Христова
5920 Георги Йорданов Динков
5921 Сердал Мустафов Исмаилов
5922 Венелин Емилов Викентиев
5923 Михаил Стефанов Димитров
5924 Георги Нейков Лилов
5925 Петко Йорданов Тодоров
5926 Георги Георгиев Георгиев
5927 Снежана Викторова Георгиева
5928 Диана Михайлова Петрова
5929 Зоя Рангелова Найденова
5930 Анастас Веселинов Балкански
5931 Марияна Милкова Маринова
5932 Светла Василева Маринова
5933 Диана Енчева Маркова
5934 Стела Йорданова Костадинова
5935 Таня Пеева Стоянова
5936 Росица Йовчева Кадънова
5937 Атанас Ангелов Димитров
5938 Милена Любева Славова
5939 Стефан Борисов Кръстев
5940 Тодор Димитров Тасев
5941 Павлинка Георгиева Иванова
5942 Метин Мустафов Алиев
5943 Иван Атанасов Иванов
5944 Марияна Тодорова Тотева
5945 Иван Димитров Каменов
5946 Иванка Найденова Ангелова
5947 Дочка Драганова Петрова
5948 Божидар Диянов Божидаров
5949 Радомир Радков Колев
5950 Камен Георгиев Недялков
5951 Иван Емилов Иванов
5952 Неделчо Василев Велков
5953 Диана Александрова Дамянова
5954 Пламен Иванов Петров
5955 Фатме Мехмед Ризова
5956 Стефан Цонев Стефанов
5957 Бисер Красимиров Боянов
5958 Венета Минчева Цолева
5959 Милена Ангелова Ненова
5960 Роза Асенова Ангелова
5961 Красен Добромиров Иванов
5962 Румяна Димитрова Иванова
5963 Снежана Василева Борисова
5964 Димитър Филипов Филипов
5965 Десислава Звезделинова Николова
5966 Ахмед Джумалиев Ахмедов
5967 Керана Маринова Добрева
5968 Желязко Георгиев Иванов
5969 Огнян Генадиев Владимиров
5970 Елена Станчева Ставрева
5971 Светослав Маринов Григоров
5972 Магдалена Иванова Христова
5973 Румяна Атанасова Иванова
5974 Росица Добрева Станчева
5975 Йордан Станков Славчев
5976 Тотка Ангелова Стаменова
5977 Мариян Георгиев Енчев
5978 Лилия Миткова Първанова
5979 Иван Веселинов Боев
5980 Цветанка Борисова Пономарева
5981 Димитър Евгениев Динчев
5982 Атанас Иванов Йотов
5983 Севда Ашим Неджиб
5984 Галин Иванов Кръстев
5985 Даниела Ганчева Петрова
5986 Димитър Димитров Гайдаров
5987 Рангел Иванов Лилов
5988 Ивайло Пламенов Гатев
5989 Пламен Петров Илиев
5990 Ексание Юзбей Яшар
5991 Стайко Георгиев Стоянов
5992 Румен Бончев Енчев
5993 Зина Миткова Стоянов
5994 Недялко Димитров Събев
5995 Дениз Алиев Аахмедов
5996 Севдалин Христов Енев
5997 Катерина Иванова Иванова
5998 Павлина Цонева Цонева
5999 Иван Атанасов Николов
6000 Борис Асенов Георгиев
6001 Камелия Николова Иванова
6002 Велизар Николов Енчев
6003 Димитра Колева Миленова
6004 Дилян Емилов Янакиев
6005 Валентина Красимирова Гергова
6006 Ирина Стефанова Събева
6007 Нурхан Недим Хасан
6008 Иван Борисов Христов
6009 Велислава Росенова Димитрова
6010 Тодор Румянов Димитров
6011 Силвестър Николов Стоянов
6012 Цветанка Иванова Дончева
6013 Васил Напалионов Маринов
6014 Петър Цонков Стефанов
6015 Лъчезар Андонов Стефанов
6016 Дарина Стефанова Михайлова
6017 Виолета Иванова Костадинова
6018 Венета Страхилова Кънева
6019 Стойчо Жеков Стоев
6020 Антоанета Цветанова Белчева
6021 Добрин Георгиев Добрев
6022 Богомил Райчев Тасев
6023 Красимира Бисерова Каварджикова
6024 Иванка Атанасова Костова
6025 Пенка Иванова Тонева
6026 Симеон Светлинов Славов
6027 Момчил Минчев Маринчев
6028 Мариан Иванов Илиев
6029 Христо Ивайлов Асенов
6030 Филка Красимирова Кръстева
6031 Цветомир Григоров Тодоров
6032 Кадер Мусова Арунова
6033 Генчо Ганев Генев
6034 Десислава Пламенова Кръстева
6035 Надежда Стоилова Шаламанова
6036 Христина Николаева Дончева
6037 Милко Алексиев Атанасов
6038 Мая Тихомирова Тодорова
6039 Гергана Генчева Генева
6040 Захарина Евгениева Илиева
6041 Антони Димитров Андреев
6042 Митко Цветков Алипиев
6043 Христо Петров Казаков
6044 Ирена Христова Стоянова
6045 Николина Тихомирова Желязкова
6046 Красимир Вълев Славчев
6047 Мирослава Денчева Георгиева
6048 Пламен Атанасов Маринов
6049 Хюсен Иса Хюсеин
6050 Ивона Косева Петрова
6051 Любомир Аврамов Петров
6052 Виолета Христова Славова
6053 Велислава Пламенова Иванова
6054 Йордан Петков Йорданов
6055 Георги Колев Георгиев
6056 Светозар Евгениев Чуков
6057 Георги Иванов Георгиев
6058 Василка Димитрова Коцалова
6059 Емилия Георгиева Димова
6060 Хриска Йосифова Костадинова
6061 Самет Исмаилов Алиев
6062 Деница Георгиева Пенкова
6063 Валентина Стефанова Ангелова
6064 Радка Иванова Манолова-Атанасова
6065 Петър Стоянов Стоянов
6066 Снежана Пенева Великова
6067 Пламен Иванов Пейчев
6068 Петьо Кънчев Петров
6069 Александър Иванов Димитров
6070 Илия Петков Георгиев
6071 Нина Николова Енчева
6072 Златко Стойков Ганев
6073 Йорданка Костова Бояджиева
6074 Димитър Иванов Атанасов
6075 Иван Димитров Иванов
6076 Румелия Иванова Иванова
6077 Светлана Боянова Йорданова
6078 Богомил Георгиев Първанов
6079 Тоню Иванов Тонев
6080 Виктория Тихомирова Трифонова
6081 Румяна Замфирова Иванова
6082 Надежда Димитрова Вълчева
6083 Георги Димитров Петров
6084 Пламена Любомирова Пенкова
6085 Стефан Баев Кондов
6086 Милка Иванова Христова
6087 Снежанка Антимова Владимирова
6088 Мария Илиева Тянкова
6089 Свилен Недялков Стерев
6090 Иван Емилов Иванов
6091 Стоян Йорданов Стоянов
6092 Даниела Димитрова Георгиева
6093 Бисер Димитров Бончев
6094 Петко Николов Гешев
6095 Даниела Петкова Йорданова
6096 Галина Стоянова Белчева
6097 Елонка Ганчева Орманова
6098 Тихомир Георгиев Русинов
6099 Иван Николов Илиев
6100 Атанас Николов Царев
6101 Станислав Симеонов Пенев
6102 Димитричка Асенова Петрова
6103 Елена Маринова Йорданова
6104 Йорданка Григорова Стоянова
6105 Анна Будьонова Стоянова
6106 Мария Иванова Сопаджиян
6107 Стоян Димитров Стоянов
6108 Тодор Георгиев Тодоров
6109 Диана Петрова Димитрова
6110 Кристиян Милчов Иванов
6111 Пенка Иванова Атанасова
6112 Тони Георгиев Бойчев
6113 Илка Ясенова Балджиева
6114 Галина Банкова Иванова
6115 Пламен Митев Митев
6116 Росен Божидаров Божинов
6117 Атанас Емилов Атанасов
6118 Полина Петрова Георгиева
6119 Кремена Миткова Христов
6120 Нуртен Ерол Тефик
6121 Станислав Ганчев Ганчев
6122 Цветан Данаилов Цветанов
6123 Таня Германова Асенова
6124 Адриан Валериев Лазаров
6125 Христинка Симеонова Александрова
6126 Христина Тодорова Василева
6127 Райко Йовчев Райков
6128 Румяна Христова Павлова
6129 Герман Александров Асенов
6130 Анка Стефанова Петрова
6131 Радка Траянова Банкова
6132 Руждие Ахмедова Яшарова
6133 Иван Кръстев Иванов
6134 Борислав Ангелов Филипов
6135 Тодор Димитров Сеганов
6136 Тонка Иванова Денева
6137 Валентин Йорданов Цанев
6138 Нурдин Мухадинов Ебазеров
6139 Дида Цветанова Иванова
6140 Цветан Любомиров Лозанов
6141 Диана Господинова Бакърджийска
6142 Станимир Константинов Константинов
6143 Ярослав Мариянов Якимов
6144 Иван Киряков Иванов
6145 Радостина Косева Косева
6146 Найден Младенов Асенов
6147 Иван Петров Тодоров
6148 Снежанка Христова Савова
6149 Христина Димитрова Христова
6150 Иван Станев Иванов
6151 Галина Пламенова Георгиева
6152 Цветелина Лъчезарова Иванова
6153 Васил Василев Василев
6154 Ангел Манолов Жечев
6155 Христофор Стоянов Христов
6156 Марина Любенова Маринова
6157 Венета Николова Грънчарова
6158 Вицка Тодорова Буюрджиева
6159 Младен Петров Арабаджиев
6160 Герчо Николов Маринов
6161 Христина Николова Бакоева
6162 Надя Бранимирова Замфирова
6163 Петранка Димова Хаджииванова
6164 Веселин Руменов Бонев
6165 Христо Иванов Христов
6166 Соня Добрева Димитрова
6167 Пламен Ганчев Христов
6168 Будинка Стефчова Цветанова
6169 Николай Запрянов Тошев
6170 Милена Георгиева Дерменджиева
6171 Стоян Никифоров Алексиев
6172 Димитър Добрев Димитров
6173 Галин Красимиров Петков
6174 Людмил Лозанов Любенов
6175 Иван Иванов Иванов
6176 Радка Енчева Драганова
6177 Станка Стоева Стоянова
6178 Денка Маринова Тодорова
6179 Иван Георгиев Георгиев
6180 Чавдар Рангелов Петров
6181 Росен Николов Райчев
6182 Васил Недялков Костов
6183 Иванка Георгиева Илиева
6184 Асен Митков Димитров
6185 Зоя Василева Димитрова
6186 Елизабет Иванова Богошевска
6187 Татяна Генева Джумерска
6188 Златан Стоянов Златанов
6189 Петранка Стефанова Милчева
6190 Недялка Христова Иванова
6191 Златка Колева Иванова
6192 Жоро Борисов Йорданов
6193 Габриела Йорданова Златева
6194 Мария Димитрова Узунова
6195 Исмаил Юсуф Исмаил
6196 Пенка Стоянова Добрева
6197 Венцислав Тихомиров Рафаилов
6198 Екатерина Бонева Робовска
6199 Теодора Миленова Маринова
6200 Христо Дочев Христов
6201 Галина Радева Василева
6202 Николай Ботев Рачев
6203 Красимира Найденова Живкова
6204 Елисавета Костова Татарова
6205 Теодора Ивайлова Йорданова
6206 Славчо Атанасов Славев
6207 Янаки Панайотов Стойчев
6208 Иван Пенчев Ганчев
6209 Красимир Симеонов Димитров
6210 Атанаска Минева Минева
6211 Митко Здравков Григоров
6212 Пламен Ангелов Ангелов
6213 Илия Стоев Илиев
6214 Милена Севдалинова Давидкова
6215 Асен Григориев Петров
6216 Мария Иванова Чернева-Западен
6217 Милен Николов Пенчев
6218 Галя Вълчева Йорданова
6219 Калоян Петров Георгиев
6220 Елеонора Младенова Георгиева
6221 Валя Пламенова Савеклиева
6222 Петър Иванов Арабаджиев
6223 Иво Ивайлов Минчев
6224 Миглена Димчева Костова
6225 Ивайло Емилов Иванов
6226 Христо Иванов Пеев
6227 Ваня Петрова Капитанска
6228 Васил Тодоров Тошков
6229 Силвана Иванова Йорданова
6230 Наско Недялков Загоров
6231 Борис Красимиров Василев
6232 Рачо Димитров Бараков
6233 Валери Сашков Трифонов
6234 Иванка Ицкова Александрова
6235 Рубие Бехчетова Ибрахимова
6236 Ивайло Георгиев Георгиев
6237 Ганчо Нонев Нейков
6238 Милена Иванова Дянкова
6239 Манчо Любенов Кирилов
6240 Петя Димитрова Павлова-Демирева
6241 Стилян Димитров Димитров
6242 Ванко Константинов Димитров
6243 Спиро Александров Томов
6244 Светла Илиева Йонкова
6245 Стефан Надеждов Димитров
6246 Бердос Саркис Узунян
6247 Любен Минчев Лесичков
6248 Алдин Ангелов Александров
6249 Николинка Тодорова Мирчева
6250 Мариана Благоева Владова
6251 Татяна Първанова Харалампиева
6252 Русен Ангелов Пънев
6253 Милка Йорданова Маркова
6254 Димитричка Георгиева Димитрова
6255 Георги Иванов Милев
6256 Иво Иванов Маринов
6257 Людмила Петкова Димитрова
6258 Нанчо Апостолов Въжаров
6259 Олга Георгиева Станчева
6260 Мирослава Бориславова Димитрова
6261 Мариана Борисова Златкова
6262 Красимир Симеонов Крумов
6263 Теодора Иванова Божанова
6264 Мария Димитрова Христова
6265 Живко Славов Желев
6266 Цветелина Иванова Станева
6267 Йорданка Митева Ненова
6268 Марян Тодоров Мариновс
6269 Неделя Вълкова Димитрова
6270 Даринка Ангелова Ганчева
6271 Божидар Стефанов Цонев
6272 Димка Петрова Димова
6273 Катерина Райкова Добрева
6274 Тихомир Боянов Кръстев
6275 Васил Димитров Колев
6276 Пенка Тодорова Божилова
6277 Елие Селимова Руфадова
6278 Тодора Банчева Радева
6279 Маргарита Петрова Иванова
6280 Виктория Василева Червенкова
6281 Петър Милков Петров
6282 Донка Ганчева Маринова
6283 Христо Господинов Христов
6284 Стоянка Костадинова Бонева
6285 Юлия Арсенова Генадиева
6286 Максимиляна Илиянова Костадинова
6287 Ивелин Георгиев Иванов
6288 Елена Атанасова Хараланова
6289 Мая Иванова Иванова
6290 Костадин Йорданов Ботев
6291 Илияна Емилова Георгиева
6292 Мила Георгиева Стойчева
6293 Теодора Ангелова Кавръкова
6294 Димитър Стоянов Андонов
6295 Емилия Генова Йорданова
6296 Даниела Иванова Иванова
6297 Валентина Иванова Софронова
6298 Русалия Радева Душкова
6299 Милка Стоилова Топалова
6300 Даниела Росенова Атанасова
6301 Емил Димитров Мирчев
6302 Павлина Стефанова Иванова
6303 Илияна Вескова Рафаилова
6304 Божидар Кръстев Илиев
6305 Мария Великова Памукова
6306 Сава Андреев Ангелов
6307 Иванка Георгиева Великова
6308 Христо Василев Янев
6309 Славомир Иванов Канчелов
6310 Георги Петров Герин
6311 Мирослав Георгиев Недев
6312 Филка Георгиева Захариева
6313 Кристиян Живков Пейчев
6314 Надка Василева Лазарова
6315 Анита Трифонова Христова
6316 Евелина Владимирова Стаматова
6317 Пенка Иванова Ангелова
6318 Богдан Ангелов Жеков
6319 Петър Иванов Станчев
6320 Иван Рашков Рашев
6321 Диана Ивова Банчева
6322 Метин Меладинов Арнаудов
6323 Маргарита Иванова Иванова
6324 Иванка Христова Костадинова
6325 Димо Тодоров Димитров
6326 Иван Георгиев Болтаджиев
6327 Таска Илиева Соколова
6328 Минка Георгиева Йорданова
6329 Милена Кънчева Великова
6330 Петя Стилиянова Христова
6331 Паскал Димитров Пасков
6332 Пламена Асенова Руменова
6333 Ана Нанкова Нанкова
6334 Рахим Мехмед Али
6335 Милена Дончева Дончева
6336 Алекси Димитров Пасков
6337 Пенчо Мирославов Станчев
6338 Мариян Иванов Цуляк
6339 Александър Георгиев Юруков
6340 Стефан Петров Стефанов
6341 Румяна Андреева Георгиева
6342 Мара Стоянова Василева
6343 Пенка Георгиева Добрева
6344 Дафинка Георгиева Аврамова
6345 Стоян Рашков Чивиев
6346 Златка Симеонова Трифонова
6347 Соня Петрова Димова
6348 Димитричка Васкова Богданова
6349 Веселин Енчев Енчев
6350 Цветана Иванова Александрова
6351 Теменужка Иванова Шишкова
6352 Диана Мартинова Димитрова
6353 Кирил Симеонов Георгиев
6354 Татяна Димитрова Георгева
6355 Царинка Цвяткова Тасева
6356 Бойка Иванова Георгиева
6357 Тонка Добчева Тодорова
6358 Пламен Митков Петров
6359 Десислава Ненчева Найденова
6360 Станислав Димитров Стоянов
6361 Юлия Иванова Данчева
6362 Наташа Петрова Николова
6363 Янко Хариев Миланов
6364 Севгюл Чолакова Исмаилова
6365 Венцислав Рафаилов Минчев
6366 Константин Александров Райчев
6367 Магда Василева Колева
6368 Владимир Радославов Росенов
6369 Славчо Емилов Илиев
6370 Радостина Стефанова Стефанова
6371 Садет Юсеинова Алиева
6372 Недялка Тодорова Неделчева
6373 Георги Димитров Гутев
6374 Стоянка Викторова Георгиева
6375 Галиб Галибов Ибриямов
6376 Иванка Ганчева Петрова
6377 Димитрина Мартинова Николова
6378 Антоанета Андреева Иванова
6379 Светлана Тодорова Томова
6380 Юсеин Камилов Амзов
6381 Рафаил Русанов Илиев
6382 Николай Борисов Митев
6383 Галя Христова Петрова
6384 Даниела Стефанова Христова
6385 Ангел Гошев Йорданов
6386 Стефан Атанасов Марков
6387 Ненко Стефанов Ненков
6388 Соня Димитрова Илиева
6389 Ася Йосифова Младенова
6390 Здравко Кръстев Петков
6391 Янко Онянов Пенков
6392 Красимир Йосифов Вълев
6393 Пламен Стоянов Динев
6394 Николинка Асенова Велинова
6395 Искра Дечкова Стоянова
6396 Костадин Иванов Христов
6397 Колю Стайков Тодоров
6398 Кяние Рамиева Ахмедова
6399 Анелия Серафимова Йорданова
6400 Руска Димитрова Мартинова
6401 Милена Ангелова Смирова
6402 Ани Георгиева Борисова
6403 Асен Янков Асенов
6404 Бисерка Славчева Аврамова
6405 Деница Калинова Велкова
6406 Гиргина Атанасова Добрева
6407 Мариета Иванова Въткова
6408 Виктория Георгиева Илиева
6409 Красимир Рашков Сашов
6410 Светослав Веселинов Бакърджиев
6411 Нели Цанкова Димитрова
6412 Добри Станков Димитров
6413 Данчо Христов Досев
6414 Светла Веинелинова Нончева-Георгиева
6415 Асен Ангелов Иванов
6416 Андрей Пенев Андреев
6417 Ива Сашева Куртева

 

Отказва да регистрира следните сила:

 

1 Иван Георгиев Янчовичин
2 Ивайло Георгиев Янчовичин
3 Рени Димитрова Дундова
4 Соня Иванова Дучрова
5 Сашка Миланова Герасимова
6 Илия Горянов Белев
7 Благой Димитров Радичев
8 Мария Йорданова Панайотова
9 Валерия Иванова Грънчарова
10 Валентин Тодоров Христов
11 Дафинка Борисова Миткова
12 Анита Ламбрева Манолева
13 Димитър Георгиев Тодоров
14 Катерина Костадинова Янева
15 Иван Георгиев Даков
16 Али Рамаданов Буковски
17 Татяна Савелова Малакова
18 Антон Христов Гръбчев
19 Емилия Георгиева Дюлгерова
20 Мария Гроздева Тотева
21 Мартин Стефанов Петков
22 Добрина Иванова Христова
23 Радостин Гроздев Димитров
24 Станьо Христов Маринов
25 Анета Младенова Граматикова
26 Димитър Димитров Дилков
27 Кристиян Димчев Димов
28 Росица Трифонова Василева
29 Димчо Лефтеров Димов
30 Петър Илиев Грозев
31 Иван Петров Хаджииванов
32 Сашо Крумов Апостолов
33 Галина Асенова Ляскова
34 Георги Христов Ганев
35 Димитър Иванов Илиев
36 Иван Георгиев Киров
37 Пенка Йорданова Петрова
38 Маргарита Ангелова Петкова
39 Цветелина Георгиева Балабанова
40 Йордан Тодоров Денев
41 Йордан Йорданов Стоянов
42 Тотка Игнатова Дишлева
43 Стефка Стефанова Асенова-Йорданова
44 Стефан Кирилов Радов
45 Тихомир Мошев Атанасов
46 Васко Георгиев Василев
47 Снежа Стефанова Иванова
48 Звезделина Костадинова Узунова
49 Кина Иванова Минчева
50 Катя Йорданова Кънева
51 Ивелина Иванова Стефанова
52 Божидара Димитрова Вълева
53 Кънчо Стилянов Папазов
54 Венцислава Петрова Маринова
55 Десислава Радкова Бонева
56 Тодор Станчев Тодоров
57 Анелия Николаева Димова
58 Силвия Тошкова Кирчева
59 Милена Николаева Момчилова
60 Еленка Василева Ганева
61 Борислав Тодоров Христов
62 Мая Стефанова Стоичкова
63 Стилияна Николова Бучева
64 Славка Павлова Костадинова
65 Йорданка Димитрова Зарзалиева
66 Павлина Тодорова Милкова
67 Гинка Маринова Зарзалиева
68 Илийчо Йорданов Бонев
69 Ивайло Добромиров Манахов
70 Венелин Петров Беремски
71 Таня Иванова Стефанова
72 Юрий Иванов Кабакчиев
73 Тончо Борисов Стойнов
74 Райна Георгиева Грошкова
75 Христо Тошков Кумбиев
76 Румен Николов Иванов
77 Деница Йорданова Николова
78 Ценко Велизаров Кавръков
79 Юлиян Милчев Митков
80 Кристина Стефкова Конакчиева
81 Асан Ахмедов Хасанов
82 Анка Христова Тодорова
83 Росица Иванова Ангелова
84 Костадин Стефанов Бурнев
85 Силва Евелинова Кавлакова
86 Алдин Харизанов Дъртаков
87 Евелин Неджипов Коджалов
88 Кемал Исуфов Азисов
89 Александър Иванов Славков
90 Иван Ленинов Маринов
91 Иванка Иванова Беевска
92 Боянка Николова Катърова
93 Пенчо Парашкевов Хвърлингов
94 Ваня Георгиева Радикова
95 Петя Михайлова Стоянова
96 Албена Христова Петрова
97 Бисер Здравков Йорданов
98 Димитринка Атанасова Димитрова
99 Радомир Здравков Расимов
100 Калин Здравков Дървеняшки
101 Тинка Маринова Николова
102 Даринка Боянова Ангелова
103 Зорница Радомирова Здравкова
104 Геновева Цветкова Стефанова
105 Даниела Иванова Костова
106 Снежана Иванова Бонева
107 Стоян Генов Савов
108 Диан Стефанов Димитров
109 Марин Христов Христов
110 Катя Кирчева Паскалева
111 Кунка Костадинова Коджебашева
112 Пламена Атанасова Тодорова
113 Анна Георгиева Ангелова
114 Нели Иванова Недкова
115 Зоя Георгиева Гаврилова
116 Рени Полинова Василева
117 Петър Драганов Захариев
118 Мая Цветанова Цветанова
119 Тошко Ганчев Комитов
120 Венета Стефанова Комитова
121 Милен Руменов Милчев
122 Димитър Нейков Тодоров
123 Милена Йорданова Христова
124 Георги Иванов Велинов
125 Станислава Николова Стоянова
126 Пролетка Николова Делянска
127 Денислав Павлов Димитров
128 Антонио Методиев Георгиев
129 Бориславка Георгиева Миланова
130 Даниела Петрова Стойнева
131 Миглена Спасова Борисова
132 Михаела Росенова Алексова
133 Галина Петрова Гедикова
134 Юлиян Георгиев Илиев
135 Любомир Георгиев Велинов
136 Димитър Василев Шатков
137 Софка Михайлова Терзийска
138 Кирил Стойов Иванов
139 Александър Кирилов Чавдаров
140 Теменужка Миланова Мотлева
141 Динка Стайкова Лумбарска
142 Марияна Василиева Испиридонова
143 Ганка Бориславова Борисова
144 Светла Георгиева Борисова
145 Светослав Методиев Иванчов
146 Евгени Любомиров Молев
147 Румяна Борисова Велинова
148 Димитър Исталиянов Субев
149 Емилия Иринова Земеделска
150 Тони Валериев Георгиев
151 Йордан Сотиров Бачев
152 Петя Иванова Спасова
153 Райчо Иванов Стойчов
154 Христо Мирославов Христов
155 Малина Иванова Йотова
156 Тошко Григоров Тошков
157 Петър Лалев Раев
158 Иво Михайлов Маринов
159 Венцислав Веселинов Василев
160 Анчо Маринов Андреев
161 Стефан Митков Николов
162 Данаил Величков Николов
163 Димитър Петров Грозданов
164 Красимира Канова Дамянова
165 Теменуга Василева Владова
166 Тончо Тинков Владовси
167 Тончо Пенчев Гуевски
168 Даниел Кънчев Сираков
169 Валентин Христов Генов
170 Станислав Колев Гуевски
171 Петя Тодорова Ралинска
172 Полина Славчева Стойкова
173 Стефка Илиева Илийкова
174 Георги Димитров Тошеков
175 Иленка Стойнова Василева
176 Илия Богданов Дамянов
177 Елена Маркова Иванова
178 Иванка Николова Иванова
179 Вела Илиева Берчовска
180 Асен Николов Трифонов
181 Валентин Иванов Славчев
182 Йорданка Цветкова Младенова
183 Витка Кирилова Генова
184 Тамара Иванова Илиева
185 Ивайло Иванов Игнатов
186 Даниел Юлианов Иванов
187 Николай Георгиев Близнаков
188 Евгения Николова Панчова
189 Венета Василева Георгиева
190 Стоян Насков Генуров
191 Василка Павлова Павлова
192 Марийка Георгиева Шопова
193 Галина Василева Найденова
194 Владимир Кръстев Донов
195 Петрунка Атанасова Манолова
196 Мариана Кехам Дасова
197 Лидия Георгиева Стоева
198 Васил Костов Банев
199 Георги Иванов Дончев
200 Моника Славчева Йорданова
201 Гюрга Христова Петрова
202 Виктория Александрова Атанасова
203 Цветан Валентинов Стефанов
204 Ивайло Димитров Иванов
205 Силвия Цветанова Иванова
206 Миладин Тодоров Маринов
207 Кристиян Мариянов Иванов
208 Валентин Йотов Петров
209 Анелия Миткова Димитрова
210 Ангел Илиев Христов
211 Мирослава Томова Христова
212 Сабри Шукрянов Мехмедов
213 Тамер Орхан Ибрам
214 Васко Петров Маринов
215 Тодора Генчева Ватева
216 Ива Делчева Жайгарова
217 Добринка Николова Жайгарова
218 Лилия Иванова Текерлиева
219 Петър Атанасов Палаков
220 Валя Димитрова Делижанска
221 Христо Стоянов Пашов
222 Веселина Димитрова Пенова
223 Тодор Кирилов Бизев
224 Константин Енчев Костадинов
225 Свилен Димитров Чобанов
226 Ивайло Димитров Русев
227 Малвина Светлозарова Костова
228 Дилян Пламенов Маринов
229 Асен Радославов Иванов
230 Димитър Бончев Димитров
231 Гинка Димитрова Абрашева
232 Стоил Димитров Стоилов
233 Йордан Тодоров Дамянов
234 Александър Атанасов Цонев
235 Иван Стоянов Кондов
236 Радина Стефанова Николова
237 Гинка Маринова Курдоманова
238 Николета Георгиева Христова
239 Елин Стоянов Атанасов
240 Любомир Спиров Йорданов
241 Димана Атанасова Кръстева
242 Снежина Енчева Георгиева
243 Бранимир Маринов Пенчев
244 Марин Минчев Пенчев
245 Русалина Тошева Михалева
246 Георги Георгиев Георгиев
247 Преслава Петрова Павлова
248 Ванушка Илиева Петрова
249 Тодорка Хинчева Иванова
250 Петя Николова Диндикова
251 Еленка Радева Иванова
252 Иван Николов Коприянов
253 Кинка Тодорова Дачева
254 Мима Димитрова Димитрова
255 Стойка Христова Радева
256 Росен Николаев Иванов
257 Александър Миленков Гочев
258 Антон Тодоров Тодоров
259 Добромира Колева Иванова
260 Юри Симеонов Георгиев
261 Ивайло Иванов Иванов
262 Иванка Василева Каварджикова
263 Светлин Иванов Ангелов
264 Димо Атанасов Димов
265 Тодор Пеев Йорданов
266 Цонка Димитрова Славова
267 Атиф Ибризов Атифов
268 Елисавета Христова Лободова
269 Цонка Костадинова Славчева
270 Севдалин Живков Райски
271 Недко Минчев Карагюлев
272 Валентина Милкова Димитрова
273 Стела Асенова Кокутева
274 Калин Стоилов Ингилиев
275 Динко Георгиев Радков
276 Андрей Димитров Василев
277 Пламен Анев Христов
278 Осман Билянов Османов
279 Даорина Каменова Трайкова
280 Ива Фиданова Ясенова
281 Красимира Петрова Минкова
282 Марина Иванова Филипова
283 Тодор Иванов Златанов
284 Петър Николов Петков
284 Янчо Петров Янев
286 Зорница Александрова Александрова
287 Атанас Георгиев Атанасов
288 Живка Атанасова Авджиева
289 Томи Иванов Билянов
290 Преслава Николова Овчарова
291 Петър Димитров Савов
292 Милена Недялкова Авджиева
293 Стефан Вълчев Динков
294 Иван Стефанов Динков
295 Ваня Георгиева Гълъбова
296 Николай Димитров Гълъбов
297 Димитър Александров Александров
298 Екатерина Георгиева Каракачанова
299 Иванка Георгиева Иванова
300 Елена Димова Радева
301 Пламен Иванов Пенев
302 Мария Петрова Атанасова
303 Христо Георгиев Черкезов
304 Валентин Марянов Ковачев
305 Иван Христов Христов
306 Янка Димитрова Видова
307 Антоанета Пешова Колова
308 Костадин Иванов Костов
309 Лозана Николова Тодорова
310 Пламен Иванов Софрониев
311 Йордан Димитров Илиев
312 Иван Светлинов Иванов
313 Милена Векова Петрова
314 Иван Димитров Иванов
315 Марияна Вътова Георгиева
316 Камелия Борисова Цветкова
317 Яна Бориславова Димитрова
318 Цветомила Нончева Петрова
319 Любомир Цветков Тончов
320 Цветелина Олгова Тодорова
321 Атанас Вангелов Вангелов
322 Анелия Василева Тачева
323 Румянка Сашева Далманова
324 Мария Янкова Петрова
325 Тина Трифонова Братоева
326 Петър Здравков Тодоров
327 Рейхан Бахриева Кямилова
328 Боряна Георгиева Георгиева
329 Русан Божинов Матеев
330 Красимира Захаринова Колева
331 Таня Стефанова Славова
332 Мирослав Иванов Ненов
333 Енчо Диимитров Енчев
334 Христина Тенкова Канева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения