Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4702-МИ/НР
София, 6 април 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на председател на ОИК – Карлово

С писмо постъпило по електронна поща на ЦИК с вх. № МИ-15-136 от 5 април 2017 г. от Люба Малешкова – началник на отдел „АИО и ЧР“ в община Карлово, уведомява Централната избирателна комисия, че общински съветник от община Карлово е избран за народен представител на проведените на 26 март 2017 г. избори, поради което ОИК – Карлово следва на свое заседание да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Към датата на изпращане на писмото ОИК – Карлово няма назначен председател и заместник председател.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по преписката във връзка с назначаване на председател на ОИК – Карлово и установи, че с писмо вх. № МИ-11-20 от 05.10.2016 г. е направено предложение от Кирил Николов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, на мястото на освободения с Решение № 3455 МИ/НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК Станко Митев Маринов, председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, да бъде назначена Ивелина Николова Димовска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, Ивелина Николова Димовска, ЕГН ..., досегашен член на ОИК и анулира издаденото й удостоверение.

На назначения председател на ОИК – Карлово, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения