Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4702-МИ/НР
София, 06.04.2017

ОТНОСНО: назначаване на председател на ОИК – Карлово

С писмо постъпило по електронна поща на ЦИК с вх. № МИ-15-136 от 5 април 2017 г. от Люба Малешкова – началник на отдел „АИО и ЧР“ в община Карлово, уведомява Централната избирателна комисия, че общински съветник от община Карлово е избран за народен представител на проведените на 26 март 2017 г. избори, поради което ОИК – Карлово следва на свое заседание да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Към датата на изпращане на писмото ОИК – Карлово няма назначен председател и заместник председател.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по преписката във връзка с назначаване на председател на ОИК – Карлово и установи, че с писмо вх. № МИ-11-20 от 05.10.2016 г. е направено предложение от Кирил Николов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, на мястото на освободения с Решение № 3455 МИ/НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК Станко Митев Маринов, председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, да бъде назначена Ивелина Николова Димовска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, Ивелина Николова Димовска, ЕГН ..., досегашен член на ОИК и анулира издаденото й удостоверение.

На назначения председател на ОИК – Карлово, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.04.2017 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 626 / 16.08.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национални референдуми през 2015 г. и през 2016 г.

  • № 625-ЕП / 16.08.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Плевен, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

  • № 624-МИ/НР / 16.08.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Силистра, област Силистра, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

  • всички решения