Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4701-МИ/НР
София, 6 април 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

С вх. към № МИ-11-4 от 06.04.2017 г. е постъпило предложение от Мадлен Свиленова Аспарухова – общински ръководител на коалиция „АБВ“, преупълномощена от Константин Василев Проданов – председател и представляващ коалиция „АБВ“ на територията на община Димово, област Видин, с предложение на мястото на освободената с Решение № 4582-МИ/НР от 22 март 2017 г. Мариана Панайотова Гергова – член на ОИК – Димово, да бъде назначен Иван Борисов Иванов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено полувисше образование на Иван Борисов Иванов, удостоверение № 2286 от 22.08.2003 г. от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, пълномощно от Веселка Кузманова Вачева в полза на Мадлен Свиленова Аспарухова от 28.03.2017 г. и пълномощно от Константин Василев Проданов в полза на Веселка Кузманова Вачева от 24 януари 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Димово, област Видин, Иван Борисов Иванов, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения