Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 470-МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 40, 41, 42, чл. 45, ал. 2, чл. 46, 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 50 - 54, чл. 62 - 65, чл. 176, ал. 2, чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 4 от ДР и § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ

Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

I. Съставяне на избирателни списъци
1. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се състоят от две части - част I и част II, и се съставят, както следва:
а) избирателните списъци - част I и част II (Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района;
б) избирателните списъци - част I (Приложение № 3 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), се съставят от ръководителите на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, и се подписват от тях;
в) избирателните списъци - част I (Приложение № 4 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.
2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.
3. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
4.1. Избирателният списък - част І (Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) се съставя по постоянен адрес на избирателите - български граждани, по азбучен ред и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден).
4.2. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България.
4.3. Избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес. Само родените преди 31.12.1931 г. нямат задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория граждани са валидни личните (зелени) паспорти.

Избирателен списък за гласуване
5.1. В отделни графи на избирателния списък - част I се вписва:
а) името на избирателя, в последователност (по азбучен ред) собствено, бащино и фамилно име;
б) единен граждански номер (ЕГН), като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;
в) документ за самоличност, като се отбелязва последователно видът и номерът му. Данните по предходното изречение не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване, като документът за самоличност следва да е валиден към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п";
г) адресът на избирателя, като се вписва постоянният адрес на избирателя. В случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден) на територията на секцията е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) не по-късно от 08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа "Забележки" се вписва текст "н.а.";
д) дата на адресна регистрация, като се вписва датата на адресната регистрация на включените в списъка по настоящ адрес избиратели към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден).
5.2. Обособяват се отделни графи „Подпис на избирателя" и „Забележки".
6.1. Избирателният списък - част ІІ (Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), се съставя по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място (община или кметство) на избирателя - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, заявен от него в декларацията - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, по азбучен ред и включва имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които:
а) не са български граждани;
б) навършили са 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден);
в) не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
г) имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България;
д) имат адрес на пребиваване на територията на избирателната секция към дата 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден);
е) не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани;
ж) са заявили желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място с декларация - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден).
6.2. В отделни графи на избирателния списък - част II се вписва:
а) името на избирателя, в последователност (по азбучен ред) собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на избирателя на кирилица според декларацията - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове;
б) гражданство, като се изписват данните за гражданството на избирателя на държавата - членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;
в) личният номер (ЛН) на избирателя - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;
г) документ за самоличност, като се отбелязва видът и номерът му. Данните по предходното изречение не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване, като документът за самоличност следва да е валиден към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а паспорт - със съкращението „п.";
д) номер на удостоверението за пребиваване (продължително или постоянно) и датата на регистрация (издаване);
е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.
6.3. Обособяват се отделни графи „Подпис на избирателя" и „Забележки".
7.1. Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна (Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) се съставя при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и:
а) са с постоянен адрес на територията на съответната община/район, заявили са желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 22.09.2011 г. включително (30 дни преди изборния ден), със заявление - Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове;
б) са с настоящ адрес на територията на съответната община/район през последните 4 месеца преди изборния ден и с постоянен адрес на територията на друго населено място, но са подали заявление за вписване в списък по настоящ адрес - Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, и са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 22.09.2011 г. включително (30 дни преди изборния ден) със заявление - Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове;
в) приложили са документ от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ наличието на трайно увреждане, което не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
7.2. Заявленията по предходната точка се подписват саморъчно от избирателя с трайно увреждане, като всеки избирател подписва отделно заявление. Те могат да бъдат подадени до съответната общинска администрация чрез приносител, писмо или по факс. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено и в електронна форма на е-mail адреса на съответната общинска администрация в pdf -файл.
7.3. В избирателния списък графите „ЕГН/ЛН" и „Документ за самоличност" се оставят празни и се попълват от подвижната секционна избирателна комисия в изборния ден.
7.4. В графа „Забележки" на този списък членовете на подвижната секционна избирателна комисия вписват часа на гласуването.
8.1. Избирателният списък за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални дейности (Приложение № 3 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) се съставя по азбучен ред и включва :
а) имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намиращи се в такива заведения/домове към изборния ден и чийто:
- постоянен и настоящ адрес към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден), е в населеното място, където се намира съответното заведение/дом;
- постоянен адрес в населеното място и настоящ адрес в същото или друго населено място на територията на Република България към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден) е в населеното място, където се намира съответното заведение/дом;
б) имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, заявили са желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място с декларация - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден) и чийто адрес на пребиваване към дата 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден) е в населеното място, където се намира съответното заведение/дом.
8.2. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии
9.1. Избирателният списък за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 4 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) се съставя по азбучен ред и включва:
а) имената на задържаните лица - български граждани, които са навършили 18 години към 23 октомври 2011г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, чиято адресна регистрация по постоянен адрес към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден) е в населеното място, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.
б) имената на задържаните лица - гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден) включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, заявили са желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място с декларация - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден) и чийто адрес на пребиваване към дата 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден) е в населеното място, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.
9.2 Ръководителите на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
10.1. Проверката на обстоятелствата по т. 4.1., 4.2. и 6.1. се извършва от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи по искане на общинската администрация. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава от копие на декларацията - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове.
10.2. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция".
10.3. Общинските администрации изпращат незабавно в Централната избирателна комисия копие от част II на избирателните списъци.
11. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателния списък - част I и част II, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

II. Обявяване и публикуване на избирателни списъци
12.1. Избирателният списък - част I (за обявяване), съгласно Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, се обявява от общинските администрации не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място на територията на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.
12.2. Избирателният списък - част I (за публикуване), съгласно Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, се публикува от общинските администрации не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД "ГРАО" към МРРБ.
13.1. Избирателният списък - част II (за обявяване), съгласно Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, се обявява от общинските администрации не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), на видно място на територията на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.
13.2. Избирателният списък - част II (за публикуване), съгласно Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, се публикува от общинските администрации не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД "ГРАО" към МРРБ.
14. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден) и уведомяват за това общинските избирателни комисии.
15. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

III. Вписване в избирателните списъци
16. В избирателния списък - част I (Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), се вписват и имената на:
а) избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които към 08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден) са поискали да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия им адрес, където имат адресна регистрация по настоящ адрес към 22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден);
б) избирателите, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
17. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателния списък се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.
18.1. В допълнителния избирателен списък (Приложение № 2 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) се вписват избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в избрана от тях секция (по чл. 73 от ИК), различна от секцията по постоянния им адрес (адрес на пребиваване). Списъкът се попълва от секционните избирателни комисии, в които гласуват избирателите по предходното изречение, и се подписва от председателя и от секретаря на комисията.
18.2. Избирателите по т. 18.1. удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия и представят декларация - Приложение № 11 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове. Декларациите се прилагат към допълнителния избирателен списък и са неразделна част от него.
18.3. В графата „Име" се вписват последователно собственото, бащиното (ако е приложимо) и фамилното име на избирателя. Имената на избирател, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, се изписват на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

IV. Дописване в избирателните списъци
19.1. В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.
19.2. До предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии дописването се извършва по писмено искане на избирателя (Приложение № 6 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) от съответната общинска администрация.
19.3. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
20. След предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии дописването се извършва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име", като се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН", „Документ за самоличност", „Адрес".
21.1. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителната страница на избирателния списък - след подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, положени под чертата по т. 11. Под допълнителна страница на избирателния списък се разбират страницата, и всички останали страници на избирателния списък - части I и II, останали непопълнени след отпечатването на списъка с имената на избирателите, ограничен с черта и подписан от кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, и предаването му на секционната избирателна комисия. Допълнителната страница съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.
21.2. Списъкът от имена, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата и подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района), се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
22.1. В допълнителната страница на избирателния списък не се вписват лицата, които фигурират в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК, с изключение на лицата по т. 19.3.
22.2. В списъка по чл. 187, ал. 1, т.7 от ИК се включват всички автоматизирано заличени от избирателните списъци лица и причините за заличаването им :
- с настоящ адрес през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България;
- поставени под запрещение;
- изтърпяващи наказание "лишаване от свобода";
- поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
Списъкът се отпечатва от ГД "ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК.

V. Заличаване от избирателните списъци
23.1. От избирателния списък - част I се заличават имената на българските граждани, които:
а) до 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден) са загубили правото си да избират или са починали;
б) имат настоящ адрес през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите (към 22.06.2011 г. включително) извън Република България;
в) са поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;
д) се намират в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения и са включени в избирателния списък по местонахождение на съответното заведение/дом;
е) са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са включени в избирателния списък на съответното място;
ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
23.2. От избирателния списък - част II се заличават имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които:
а) до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
б) имат адрес на пребиваване през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите (към 22.06.2011 г. включително) извън Република България;
в) са подали писмено заявление - Приложение № 9 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове;
г) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
23.3. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

VI. Отстраняване на непълноти и грешки
в избирателните списъци
24.1. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството - Приложение № 8 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове.
24.2. Заявленията по т. 24.1. се приемат от съответната администрация не по-късно от 15.10.2011 г. включително (7 дни преди изборния ден).
24.3. Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
24.4. Решението на кмета може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 2 дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
25. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

VII. Отпечатване на избирателните списъци
26.1. Избирателните списъци се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
26.2. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината на ГД "ГРАО" към МРРБ не по-късно от 17.09.2011 г. включително (35 дни преди изборния ден).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения