Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 47-МИ
София, 3 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „МОРЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Постъпило е заявление от политическа партия „МОРЕ", подписано от Йордан Димитров Динев в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Светла Георгиева Каменова, заведено под № 8 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.07.2008 г. по ф.д. № 438/2008 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 438/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 125 на „Държавен вестник", бр. 68 от 2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решения № 1 и 2 от 15.07.2011 г. на Изпълнителното бюро на ПП „МОРЕ", компетентен съгласно чл. 13, ал. 5, т. 3 от Устава орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 8-00-344/12.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 001-357 от 21.07.2011 г. на „Уникредит Булбанк" АД, Корпоративно банкиране Бургас, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО, по ф.д. № 438/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от председателя Йордан Димитров Динев в полза на Светла Георгиева Каменова за представителство на председателя на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с правото да подава документи; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 219 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 02.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „МОРЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за регистрация на политическа партия „МОРЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „МОРЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения